ช่องทางสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร

12,949 views

Published on

Teaching materials

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ช่องทางสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร

 1. 1. ช่ องทางสื่ อสารและอุปกรณ์ สื่อสาร สาหรับเชื่อมโยงเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ http://blog.makezine.com/wp-content/uploads/2011/06/cord_labels.jpghttp://static.howstuffworks.com/gif/lan-switch-vlan.jpg
 2. 2. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
 3. 3. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ http://blog.commlabindia.com/wp-content/uploads/2011/06/eLearning-infrastructure.jpg
 4. 4. สายคู่บดเกลียว ิ ช่ องทางสื่อสาร (Twisted pair) ลดการรบกวนของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟาจาก ้ คู่สายข้ างเคียงภายในสายเดียวกัน หรือจาก ภายนอกสามารถส่ งข้ อมูลจานวนมากได้ ด้ วยอัตราความเร็วสูงในระยะทางไกล มี นาหนักเบาจึงง่ ายต่ อการติดตัง ราคาถูก ้ ้ และนิยมใช้ สายสัญญาณโทรศัพท์ สายคู่ บิดเกลียวมี ๒ ชนิด ได้ แก่ แบบหุ้มฉนวน และไม่ ห้ ุมฉนวน ซึ่งแบบไม่ ห้ มฉนวนจะบาง ุ กว่ า ทาให้ สะดวกต่ อการโค้ งงอ แต่ ปองกัน ้ คลื่นแม่ เหล็กได้ น้อยกว่ าแบบหุ้มฉนวน RJ-45http://networkcable-tester.com/wp-content/uploads/2011/05/unshielded-twisted-pair-cable.jpg
 5. 5. สายโคแอ็กเชียล (Coaxial ปองกันการรบกวนของสัญญาณไฟฟา ้ ้ cable) จากภายนอก การสะท้ อนกลับและลด การแผ่ กระจายคลื่นรบกวนของ สายสัญญาณเอง ราคาแพงกว่ าและ ติดตังได้ ง่ายกว่ าสายคู่บิดเกลียว ้ ทนทาน สามารถเดินสายฝั งใต้ พืนดิน ้ นิยมใช้ เป็ นสายสัญญาณจากเสา อากาศโทรทัศน์ สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ ทางไกล สายส่ งข้ อมูลใน ระบบเครือข่ ายท้ องถิ่น หรือใช้ ในการ เชื่อมโยงสัน ๆ ระหว่ างอุปกรณ์ ลิเล็ก ้ ทรอนิกส์ ต่าง ๆhttp://support.brighthouse.com/media/video/equipment/wires/Coaxial_Cable.jpg
 6. 6. เส้ นใยแก้ วนาแสง(Fiber optic) รั บส่ งข้ อมูลหลักสาหรั บเครื อข่ าย ส่ งข้ อมูลได้ ไกล มีความเร็วสูงใน การส่ งข้ อมูลมากกว่ าสายคู่บด ิ เกลียวและสายโคแอ็กเชียล การ ดักสัญญาณทาได้ ยาก มีความ ปลอดภัยในการส่ งข้ อมูล ไม่ ถูก รบกวนจากคลื่นไฟฟา หรื อ ้ สัญญาณวิทยุ แต่ มีราคาแพงและhttp://ati.pathwx.com/wp-content/uploads/2010/02/optic-fiber.jpg ติดตังยาก ้
 7. 7. คลืนไมโครเวฟ ่Microwaveเชื่อมต่ อเครือข่ ายไม่ ไกลนัก ไม่มีปัญหาเรื่องการวางสายเคเบิลราคาถูกกว่ าเช่ าสายใยแก้ วนา http://www.impactlab.com/wp-content/uploads/2008/11/infrared-xbox-360teaser.JPGแสงของระบบโทรศัพท์ ใช้ ในงานราชการทหารและโทรทัศน์ชุมสายทางไกลของโทรศัพท์แต่ มีข้อเสียคืออาจถูกรบกวนจากคลื่นแม่ เหล็กไฟฟาและ ้สภาพภูมิอากาศ ค่ าติดตัง ้รวมถึงจานส่ งมีราคาแพง http://obrag.org/wp-content/uploads/2010/11/body_scan_.jpg
 8. 8. คลืนวิทยุ ่(Radio wave)ส่ งข้ อมูลแบบไร้ สายและสร้ างเครือข่ ายได้ กว้ างไกลจะส่ งได้ ไกลมากขึนถ้ าใช้ ้อุปกรณ์ ทวนซาสัญญาณ ้การติดตังไม่ ย่ งยาก ้ ุเนื่องจาก ใช้ อุปกรณ์ น้อยแต่ ไม่ ค่อยมีความปลอดภัยและอาจถูกรบกวนจากคลื่นแม่ เหล็กไฟฟา และ ้สภาพภูมอากาศต่ าง ๆ ได้ ิ http://www.clker.com/cliparts/T/y/T/9/n/q/radio-waves-md.pngง่ าย เช่ นฝน หมอก เป็ นต้ น
 9. 9. คลืนอินฟาเรด/คลืนความถี่ส้ัน ่ ่(Infrared /Millimeter Waves)ใช้ มากในการสื่อสารระยะใกล้ เช่ นรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์และพัฒนาให้ ใช้ ในการสื่อสารไร้ สายสาหรับเครื อข่ ายเฉพาะบริเวณสร้ างได้ ง่าย ราคาถูก และมีความปลอดภัยในการส่ งสัญญาณได้ ดีกว่ าคลื่นวิทยุ แต่ ไม่ สามารถผ่ านวัตถุทึบแสงได้ http://www.emeryelectric.com/~emeryelectric/tipe/pictures/infrared_scan1.jpg
 10. 10. ดาวเทียม(Satellite)เชื่อมต่ อเครือข่ ายสาหรับการสื่อสารระยะไกลที่ระบบสื่อสารอื่นๆ เข้ าถึงได้ ลาบาก เช่ นกลางทะเล กลางทะเลทราย ในหุบเขา ต่ างประเทศ แต่ อาจถูกรบกวนสัญญาณจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่ นเดียวกับคลื่นไมโครเวฟ นิยมใช้ ในการเผยแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ และโทรศัพท์ ทางไกลแบบจุดต่ อจุด(point -to -point) ซึ่งราคาถูกกว่ าการเช่ าสายใยแก้ วนาแสง
 11. 11. อุปกรณ์ รวมสั ญญาณ อุปกรณ์ ส่ อสารสาหรับเชื่อมโยงเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ืหรือฮับ Hubเชื่อมต่ อสายสัญญาณจากหลายๆ จุดเข้ าเป็ นจุดเดียวในเครือข่ ายแลนแบบดาว(Star) ซึ่งเป็ นการนาเอาคอมพิวเตอร์ เครือข่ ายมาเชื่อมต่ อกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ผ่านฮับ ซึ่งข้ อมูลทังหมดจะต้ องผ่ าน ้ http://usa.esaleschina.com/products/mini-4-port-usb-2-0-hub-hi-speed- network-hub-cheap-hub-2657-e.jpgศูนย์ กลางที่ควบคุมการติดต่ อทังหมด ้
 12. 12. อุปกรณ์ ทวนซ้าสั ญญาณ(Repeater)ทวนและขยายสัญญาณเพื่อส่ งต่ อไปยังอุปกรณ์อื่นให้ ได้ ระยะทางไกลมากขึน โดยไม่ มีการ ้เปลี่ยนแปลงข้ อมูลก่ อนและหลังการรับ – ส่ งและไม่ มีการใช้ซอฟต์ แวร์ ใดมาเกี่ยวข้ อง http://img.directindustry.com/images_di/photo-m2/industrial-network-repeater-529019.jpg
 13. 13. บริดจ์ (Bridge)เชื่อมต่ อเครือข่ ายลนกับแวนเข้ าด้ วยกัน ทาให้ สแลนหรือเครือข่ ายมารถขยายเครือข่ ายออกไปได้ เรื่อยๆ มีการกลั่นกรองข้ อมูลในกลุ่มให้ ถูกต้ องและไม่ รบกวนซึ่งกันและกัน http://ejiacom.com/upload/pic/20100317141746682.jpg
 14. 14. การ์ ดแลน(LAN Card)เชื่อมต่ อสายสัญญาณของเครือข่ าย ติดตังไว้ ใน ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ เป็ น ีเครื่องแม่ ข่ายและเครื่องที่เป็ นลูกข่ าย โดยแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่ งผ่ านไปตามสายสัญญาณทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสารกันได้ http://ekoprasetyo09.blogdetik.com/files/2009/07/gigabit_lan_card.jpg
 15. 15. สวิตช์ (Switch)เชื่อมต่ อเครือข่ ายหลายเครือข่ ายเข้ าด้ วยกัน ใช้ ในระบบเครือข่ ายแลนแบบอีเทอร์ เน็ต และช่ วยลดการจราจรที่ไม่ จาเป็ นระหว่ างเครือข่ าย มีลักษณะคล้ ายกับอุปกรณ์ รวมสัญญาณหรือฮับ แต่ http://static.howstuffworks.com/gif/lan-switch-cisco.gifสามารถส่ งข้ อมูลได้ เร็วกว่ าโดยสามารถเชื่อมต่ อเครื่อข่ ายต่ างๆเข้ าด้ วยกันได้
 16. 16. เราเตอร์ หรืออุปกรณ์จัดเส้ นทาง (Router)มีหน้ าที่เชื่อมต่ อเครือข่ ายที่แตกต่ างกันเข้ าด้ วยกันสามารถกรองข้ อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ ทาให้ช่ วยลดการจราจรที่คบคั่ง ัของข้ อมูล และเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ ายรวมถึงหาเส้ นทางการส่ ง http://aruljohn.com/info/images/linksys.jpgข้ อมูลที่เหมาะสมให้ โดยอัตโนมัติ
 17. 17. เกตเวย์ (Gateway)เชื่อมต่ อและแปลงข้ อมูลระหว่ างเครือข่ ายที่แตกต่ างกันเข้ าด้ วยกันได้เช่ น ใช้ เชื่อมต่ อเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ตงโต๊ ะใน ั้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เข้ ากับคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการแมคอิน http://cdn.cbsi.com.au/story_media/339302145/Bigpond-Elite-Wireless_1.jpgทอช (MAC) เป็ นต้ น
 18. 18. โมเด็ม (Modem)เชื่อมต่ อเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตผ่ านทางสายโทรศัพท์ มีทงแบบ ั้การ์ ดเสียบภายในแผงวงจรหลัก และแบบอุปกรณ์ ภายนอกความเร็วสูงที่เรียกว่ า เอดีเอสแล(ADSL: AsymmetricDigital SubscriberLine) http://static.howstuffworks.com/gif/cable-modem-intro.jpg
 19. 19. อุปกรณ์ ไร้ สาย Aircard/ Blutoothเชื่อมต่ อเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตแบบไม่ ต้องใช้ สาย นิยมใช้ กับคอมพิวเตอร์ โน็ตบุคคอมพิวเตอร์ ตงโต๊ ะ ั้คอมพิวเตอร์ พกพาขนาดเล็ก และโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่น
 20. 20. แอกเซสพอยนต์(Access Point)รั บส่ งข้ อมูลทางคลื่นความถี่กับการ์ ดแลนแบบไร้ สาย (wireless)ซึ่งติดตังบนเครื่อง ้คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้แต่ ละคน http://www.itreviews.co.uk/graphics/normal/hardware/h441.jpg
 21. 21. อ้ างอิงปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ชั ้นม.๒. กรุงเทพฯ : สนพ.บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด, ๒๕๕๔ ่www.howstuffworks.com

×