Mep swot-2555

862 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mep swot-2555

  1. 1. SainampeungMEP SWOT กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ ระดับแผนงาน หมายเหตุ ข้ อที 1.1 ส่ งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน 2.2 ส่ งเสริมการจัดการเรี ยนรู้ เพิมศักยภาพทักษะการฟั ง พูด อ่ าน เขียนวิเคราะห์ มีทกษะด้ านภาษา คณิตศาสตร์ > ั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคุณลักษณะความเป็ น พลโลก เพือเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน ระชาคมอาเซี 2.5 ส่ งเสรมการประกวดแข่ งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของครู และนักเรี ยน 3.4 ส่ งเสริมให้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้ าใจในความหลากหลาย ของวัฒนธรรมประเพณีสามารถ จัดการกับสถานการณ์ ซับซ้ อนได้ อย่ างมีคุณภาพ
  2. 2. Sainampeung Mini English Program SWOT ANALYSIS Strategic Plan 1.1, 2.2, 2.5, 3.4 S Strengths จุดแข็ง W Weaknesses จุดอ่ อนด้ านครู ด้ านครู•มีความรู้ ความสามารถในวิชาทีสอน •มีภาระในการผลิตสืออุปกรณ์ให้ ตรงกับเนื "อหาไทย•มีครู Native/Non-Native speakers •ขาดครู ทีมีวฒิตรงกับสาขาวิชา ุ•มีสืออุปกรณ์เทคโนโลยี สือการสอนหลากหลาย •ไม่ปฏิบติหน้ าทีอย่างเต็มกําลังสามารถ ใช้ สือไม่ค้ มค่า ั ุ ด้ านนักเรี ยน ด้ านนักเรี ยน •ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาต่างประเทศ •มีทกษะภาษาแตกต่างกัน ั •ได้ รับส่งเสริ มการฝึ กทักษะภาษาในหลายรู ปแบบ(คน เทค •ขาดความตังใจ ละเลยโอกาส ในการฝึ กภาษา " •มีผ้ ปกครองสนับสนุนงบประมาณ ู Opportunities โอกาส O T Threats อุปสรรคด้ านครู ด้ านครู•ได้ แลกเปลียนเรี ยนรู้ ภาษา/วัฒนธรรมต่างประเทศ •ข้ อกําหนดราชการ/เกิดข้ อจํากัดในการจ้ างครู คณภาพ ุ•ได้ รับส่งเสริ มการฝึ กทักษะภาษาในหลายรู ปแบบ •ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบติงาน ัด้ านนักเรี ยน ด้ านนักเรี ยน •ใช้ สือเทคโนโลยีในทางบันเทิงมากกว่าการเรี ยนรู้ หรื อฝึ ก•ฝึ กภาษาต่างประเทศกับครู ชาวต่างประเทศ•มีสือและอุปกรณ์ให้ พฒนาทักษะภาษาทีหลากหลาย ั ทักษะภาษา •สนใจกิจกรรมอืนๆมากกว่าการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนทักษะภาษา•ผู้ปกครองมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมฝึ กทักษะภาษา
  3. 3. MEP SWOT ANALYSISPositive factors S O ด้ านครู ด้ านครู •มีความรู้ ความสามารถในวิชาทีสอน •ได้ แลกเปลียนเรี ยนรู้ ภาษา/วัฒนธรรม •มีครู Native/Non-Native speakers ต่างประเทศ •มีสืออุปกรณ์เทคโนโลยี สือการสอน •ได้ รับส่งเสริ มการฝึ กทักษะภาษาในหลาย หลากหลาย รูปแบบ ด้ านนักเรี ยน ด้ านนักเรี ยน •ตระหนักถึงความสําคัญของ •ฝึ กภาษาต่างประเทศกับครู ชาว ภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศ •ได้ รับส่งเสริ มการฝึ กทักษะภาษาใน •มีสือและอุปกรณ์ให้ พฒนาทักษะภาษาที ั หลายรูปแบบ(คน /เทค) หลากหลาย •มีผ้ ปกครองสนับสนุนงบประมาณ ู •ผู้ปกครองมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ฝึ กทักษะภาษา
  4. 4. MEP SWOT ANALYSISNegative factors W T ด้ านครู ด้ านครู •มีภาระในการผลิตสืออุปกรณ์ให้ ตรงกับ • ข้ อกําหนดราชการ/เกิดข้ อจํากัดในการ เนื "อหาไทย จ้ างครูคณภาพ ุ •ขาดครู ทีมีวฒิตรงกับสาขาวิชา ุ • ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบติงาน ั •ไม่ปฏิบติหน้ าทีอย่างเต็มกําลังสามารถ ั ใช้ สือไม่ค้ มค่า ุ ด้ านนักเรี ยน ด้ านนักเรี ยน •มีทกษะภาษาแตกต่างกัน ั •ใช้ สือเทคโนโลยีในทางบันเทิงมากกว่า •ขาดความตังใจ ละเลยโอกาส ในการฝึ ก " การเรี ยนรู้หรื อฝึ กทักษะภาษา ภาษา •สนใจกิจกรรมอืนๆมากกว่าการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนทักษะภาษา
  5. 5. THANK YOU

×