กิจกรรมที่4m1

647 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมที่4m1

  1. 1. กจกรรมท 4 ขอมล จดประสงค 1. บอกชนดขอมลทแบงตามรปแบบการแทนขอมล 2. บอกชนดขอมลทแบงตามแหลงทมาของขอมล
  2. 2. ขอ 2 ท แหลงขอมลทตยภม ขอมล 1 กระทรวงสาธารณส$ข จ%งหว%ดทเกดอ$บ%ตเหต$มากทส$ดในชวงเทศกาลสงกรานต) 2 โรงเรยน สถตการสม%ครเขาเรยนของน%กเรยนช%.น ม.1 3 กระทรวงคมนาคม สถตของรถยนต)ทน0าเขาจากตางประเทศ 4 กรมอ$ต$นยมวทยา อ$ณหภมต0าส$ด 5 หางสรรพสนคา สนคาทขายดทส$ดในชวงปใหม 6 โรงพยาบาล สถตผปวยโรคไขเล7อดออก 7 สวนส%ตว)เชยงใหม จ0านวนผเขาชมหมแพนดา 8 ทวาการอ0าเภอ สถตผท0าบ%ตรประจ0าต%วประชาชน 9 การประปาสวนภมภาค จ0านวนน0.าทผลตจายเฉลยตอป 10 เว=บไซต) สถตผเขาชมเว=บไซต)
  3. 3. ขอมล ขอมลเปนขอเทจจรงทแสดงถ!งล"กษณะ สถานะหร'อเหตการณตางๆ ขอมลเปน โดยอยในรปแบบทเหมาะสมในการใชส'อสาร แปลความหมาย หร'อ ประมวลผลดวยคนหร'อคอมพวเตอร ต"วอยางของขอมล เชน ต"ว อ"กษร ต"วเลข รปภาพ อเมล ส ส"ญล"กษณ รปทรง อณหภม ต"วโนต หร'อ เสยง
  4. 4. ชนดของขอมล แบงตามแหลงทมาไดด"งน2 ขอมลปฐมภม หมายถ!ง ขอมลทไดจากการเกบรวบรวมหร'อบ"นท!ก จากแหลงขอมลโดยตรง ซ!งอาจจะไดจากการสอบถาม การ ส"มภาษณ การส6ารวจ การจดบ"นท!ก ตลอดจนการจ"ดหามาดวย เคร'องจ"กรอ"ตโนม"ตตางๆ ทด6าเนนการจ"ดเกบขอมลได ขอมลทตยภม หมายถ!ง ขอมลทมผอ'นรวบรวมไวใหแลว บางคร"2ง อาจจะมการประมวลผลเพ'อเปนสารสนเทศ ผใชขอมลไมจ6าเปน ตองไปส6ารวจเอง
  5. 5. ชนดของขอมล แบงตามรปแบบการแทนขอมลไดด"งน2 ขอมลชนดจ6านวน (numeric data) หมายถKง ขอมลทสามารถน0าไปค0านวณ ได ขอมลชนดน.เขยนไดหลายรปแบบ เชน จ0านวนเต=ม หมายถKง ต%วเลขทไมมจ$ดทศนยม เชน 12 , 9 , 137, -46 ทศนยม หมายถKง ต%วเลขทมจ$ดทศนยม ซKงอาจมคาเป=นจ0านวนเต=ม เชน 12.0 หร7อเป=น จ0านวนทมทศนยมก=ได เชน 12.763 ขอมลชนดอ"กขระ (character data) หมายถKง ขอมลทไมสามารถน0าไป ค0านวณไดแตอาจน0าไปเรยงล0าด%บได ขอมลอาจเป=นต%วหน%งส7อ ต%วเลขหร7อ เคร7องหมายใดๆ เชน COMPUTER , ON-LINE , 171101 , &76

×