กิจกรรมที่3 m1

675 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมที่3 m1

  1. 1. กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จดประสงค บอกผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศ
  2. 2. ผลกระทบด!านบวกของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เสรมสร!างความเสมอภาค เสรมสร!างคณภาพชวต ส(งเสรมการเรยนการสอน ผลกระทบด!านบวก ช(วยในการร)กษาความ ส(งเสรมการค!นคว!าวจ)ย ของเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร ม)นคงภายในประเทศ ส(งเสรมประชาธปไตย ส(งเสรมการร)กษาสงแวดล!อม ส(งเสรมการผลตสนค!าและบรการ ส(งเสรมให!สร!างสรรคผลงานทเป-นประโยชน กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศ
  3. 3. ผลกระทบด!านลบของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ท0าให!เกดอาชญากรรม ความส0าค)ญระหว(าง ท0าให!ตดคอมพวเตอร บคคลเสอมถอย และอนเทอรเน-ต ผลกระทบด!านบวก ท0าให!เกดความวตกก)งวล ของเทคโนโลยสารสนเทศ ท0าให!เกดป)ญหา และการสอสาร ด!านสขภาพ ท0าให!เกดการแพร(กระจาย ท0าให!เกดความเสยงภ)ย ข(าวสารทไม(เหมาะสม ในการด0าเนนงาน ท0าให!เกดการพ)ฒนาอาวธ ไปใช!ในทางทผด กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศ

×