Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปี2558

36,492 views

Published on

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปี2558

Published in: Education

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปี2558

  1. 1. คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นพลเมืองดี มี ศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล เป้าประสงค์ ประชาชนผู้รับบริการ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีความรู้ความสามารถรอบ ด้านเพียงพอต่อการดา รงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีศักยภาพในการผลิตทาง เศรษฐกิจ การสร้างสังคมคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และมี ความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  2. 2. พันธกิจ 1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองความ ต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่างหลากหลาย 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการดา เนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ ทั้ง ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติของหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการดา เนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  3. 3. 1. การเร่งปฏิรูปการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย 1.1 การทบทวนและปรับบทบาทหน้าที่กลุ่มศูนย์ หัวหน้า กศน.ตา บล,กศน.อา เภอ,สา นักงาน กศน.จังหวัด 1.2 การประเมิน ทบทวนและปรับกิจกรรมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1.3 กา กับและติดตามให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุก ระดับบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย โดยใช้นโยบายและแผน (ต่อ)
  4. 4. 1.4 การกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของทุกภาค ส่วนอย่างกว้างขวาง 1.5 การเร่งรัดสร้างความเข้าใจคณะกรรมการ กศน. จังหวัด กรรมการสถานศึกษา และกรรมการ กศน. ตา บล 1.6 การเร่งรัดพัฒนาครู กศน. ตา บลทุกคน 2. การเร่งรัดดา เนินการการนาคูปองการศึกษาหรือคูปองการเรียนรู้ ตลอดชีวิตมาใช้ 3. การเร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง และพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น
  5. 5. 1. การยึดหลักวิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาคิดเป็น หลักธรรมาภิบาล และผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการ 2. การใช้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการดา เนินงาน 3. การเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 4. การใช้ กศน.ตา บล เป็นฐานและเป็นสถานีปลายทาง 5. การใช้กลุ่ม/โซนเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารนโยบายในระดับพื้นที่ 6. การมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มตามจุดเน้น 7. การมีระบบการนิเทศกา กับติดตามและรายงานผล 8. การมีกลไก/ระบบที่สามารถเชื่อมโยงการทา งาน 9. การมีหน่วยงาน/สถานศึกษารับผิดชอบตัวชี้วัดความสา เร็จ
  6. 6. 1. ค่านิยมหลัก 12 ประการ 1.1 จัดค่ายค่านิยมหลัก 12 ประการ อา เภอละ 1 ค่าย 1.2 สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม กิจกรรมสอดแทรกในทุกวิชา 2. การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาในค่ายทหาร(อาเภอใดมี ทหาร) 3. การสร้างนิสัยรักการอ่าน : ทาวิจัยเรื่องหนังสือถึงบ้านหนังสือชุมชนช้า 4. การใช้ ETV ในการช่วยสอบ เริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
  7. 7. 5. อาเซียนศึกษา 5.1 ภาษาหลัก 1 ภาษา (จีน/อังกฤษ) 5.2 ภาษาทอ้งถ่นิ 1 ภาษา(พม่า,ลาว,กา พูชา,เวียดนาม) 5.3 อาชีพที่รองรับอาเซียน(ช่างแอร/์ช่างเชื่อม/ช่างไฟฟ้า/ฯลฯ) 6. การศึกษาทางไกลจังหวัดละ 100 คน เป็นของสถาบัน ทางไกล สานักงาน กศน.จังหวัด จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา 7. จัดทา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ/แผน กศน.ตาบล 8. จัดทา แผนจุลภาค (Micro Planning)

×