CFGS en PAISATGISME I MEDICFGS en PAISATGISME I MEDI
RURALRURAL
InstitutInstitut RiberaRibera BaixaBaixa
El Prat delEl Pra...
CompetCompetèènciancia generalgeneral
DesenvoluparDesenvolupar projectesprojectes dede jardinsjardins ii zoneszones
verdes...
CaracterCaracteríístiquesstiques principalsprincipals
Durada: 2000 hDurada: 2000 h
16171617 horeshores lectiveslectives
38...
A qui vaA qui va adreadreççatat aquestaquest ciclecicle??
AlumnesAlumnes queque elsels hihi agradiagradi
treballartreballa...
ContingutsContinguts:: MòdulsMòduls
10 Formaci10 Formacióó i orientacii orientacióó laboral. (UF 2: prevencilaboral. (UF 2...
ContingutsContinguts:: MòdulsMòduls
Formació en Centres de Treball
12 Projecte de paisatgisme i medi rural
11 Empresa i in...
CaracterCaracteríístiquesstiques particularsparticulars
InstalInstal··lacionslacions ii equipamentsequipaments diversos.di...
ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins..
TreballTreball ambamb fustafusta
ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins
PaleteriaPaleteria
ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins
TreballsTreballs alal medimedi naturalnatural
ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins
SembresSembres ii plantacionsplantacions
ContingutsContinguts:: conservaciconservacióó dede jardinsjardins
EsporgaEsporga d'arbustsd'arbusts
ContingutsContinguts:: conservaciconservacióó dede jardinsjardins
PodaPoda d'arbratd'arbrat ii arbustsarbusts
ContingutsContinguts delsdels estudisestudis
EsporgaEsporga enen alalççadaada ii
de palmeres.de palmeres.
ContingutsContinguts:: conservaciconservacióó dede jardinsjardins
EsporgaEsporga enen alalççadaada..
ContingutsContinguts:: instalinstal··lacionslacions..
InstalInstal··lacionslacions dede regsregs ii
drenatgesdrenatges..
ContingutsContinguts:: instalinstal··lacionslacions..
InstalInstal··lacionslacions agragríícolescoles
ContingutsContinguts:: instalinstal··lacionslacions
InstalInstal··lacionslacions agragríícolescoles
ContingutsContinguts:: mecanitzacimecanitzacióó
MecanitzaciMecanitzacióó
ContingutsContinguts:: mecanitzacimecanitzacióó
MecanitzaciMecanitzacióó
ContingutsContinguts:: producciproduccióó de plantade planta
ProducciProduccióó de plantade planta
ConstrucciConstruccióó de jardinsde jardins
temporals per fires itemporals per fires i
congressos.congressos.
ConstrucciConstruccióó de jardinsde jardins
temporals per fires itemporals per fires i
congressos.congressos.
IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. InstitutInstitut RiberaRibera BaixaBaixa 22
IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. InstitutInstitut RiberaRibera BaixaBaixa 22
•• TallerTaller mecmecàànicnic..
•• TallerTaller dd’’in...
IMPARTICIIMPARTICIÓÓ. Campus UPC. Campus UPC
CastelldefelsCastelldefels
IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. EspaisEspais naturalsnaturals DeltaDelta
LlobregatLlobregat
IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. ParcsParcs ii JardinsJardins del Pratdel Prat
deldel LlobregatLlobregat
ImparticiImparticióó. Finca Agr. Finca Agríícola Cal Tudelacola Cal Tudela
• Camp de pràctiques situat al Delta:
Hivernacl...
EstudisEstudis posteriorsposteriors..
EstudisEstudis UniversitarisUniversitaris
EnginyerEnginyer TTèècniccnic AgrAgríícola...
INSTITUT RIBERA BAIXAINSTITUT RIBERA BAIXAINSTITUT RIBERA BAIXAINSTITUT RIBERA BAIXA
Avd. Onze de Setembre, 36Avd. Onze de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cfgs paisatgisme i medi rural 1

631 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfgs paisatgisme i medi rural 1

 1. 1. CFGS en PAISATGISME I MEDICFGS en PAISATGISME I MEDI RURALRURAL InstitutInstitut RiberaRibera BaixaBaixa El Prat delEl Prat del LlobregatLlobregat TTÈÈCNIC SUPERIOR ENCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL.PAISATGISME I MEDI RURAL.
 2. 2. CompetCompetèènciancia generalgeneral DesenvoluparDesenvolupar projectesprojectes dede jardinsjardins ii zoneszones verdes.verdes. Gestionar laGestionar la producciproduccióó agragríícola.cola. OrganitzaciOrganitzacióó de recursosde recursos materialsmaterials ii humanshumans.. SupervisiSupervisióó delsdels treballstreballs enen jardineriajardineria,, zoneszones verdes iverdes i producciproduccióó agragríícola.cola.
 3. 3. CaracterCaracteríístiquesstiques principalsprincipals Durada: 2000 hDurada: 2000 h 16171617 horeshores lectiveslectives 383383 horeshores dede FormaciFormacióó en Centres deen Centres de TreballTreball 2 cursos2 cursos acadacadèèmicsmics HorariHorari dede matmatíí
 4. 4. A qui vaA qui va adreadreççatat aquestaquest ciclecicle?? AlumnesAlumnes queque elsels hihi agradiagradi treballartreballar aa l'airel'aire lliure.lliure. la natura i ella natura i el medimedi ambientambient.. LaLa jardineriajardineria ii ll’’agriculturaagricultura formaciformacióó prprààcticactica AlumnesAlumnes queque cerquincerquin varietatvarietat enen elsels llocsllocs dede treballtreball.. TreballsTreballs diversosdiversos moltmolt deslocalitzatsdeslocalitzats..
 5. 5. ContingutsContinguts:: MòdulsMòduls 10 Formaci10 Formacióó i orientacii orientacióó laboral. (UF 2: prevencilaboral. (UF 2: prevencióó de riscos laborals.)de riscos laborals.) FormaciFormacióó en Centres deen Centres de TreballTreball 09 Bot09 Botàànica agronòmicanica agronòmica 08 Fitopatologia08 Fitopatologia 06 Disseny de jardins i restauraci06 Disseny de jardins i restauracióó del paisatgedel paisatge 03 Gesti03 Gestióó i organitzacii organitzacióó del viverdel viver 02 Maquin02 Maquinàària i instalria i instal··lacions agroforestalslacions agroforestals 01 Topografia agr01 Topografia agrààriaria Mòduls professionals. Primer cursMòduls professionals. Primer curs
 6. 6. ContingutsContinguts:: MòdulsMòduls Formació en Centres de Treball 12 Projecte de paisatgisme i medi rural 11 Empresa i iniciativa emprenedora 10 Formació i orientació laboral. (UF 1: incorporació al treball.) 07 Conservació de jardins i gespes esportives 05 Gestió de cultius 04 Planificació de cultius Mòduls professionals. Segon curs
 7. 7. CaracterCaracteríístiquesstiques particularsparticulars InstalInstal··lacionslacions ii equipamentsequipaments diversos.diversos. IntensaIntensa relacirelacióó ambamb elel mmóónn empresarial.empresarial.
 8. 8. ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins.. TreballTreball ambamb fustafusta
 9. 9. ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins PaleteriaPaleteria
 10. 10. ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins TreballsTreballs alal medimedi naturalnatural
 11. 11. ContingutsContinguts:: construcciconstruccióó dede jardinsjardins SembresSembres ii plantacionsplantacions
 12. 12. ContingutsContinguts:: conservaciconservacióó dede jardinsjardins EsporgaEsporga d'arbustsd'arbusts
 13. 13. ContingutsContinguts:: conservaciconservacióó dede jardinsjardins PodaPoda d'arbratd'arbrat ii arbustsarbusts
 14. 14. ContingutsContinguts delsdels estudisestudis EsporgaEsporga enen alalççadaada ii de palmeres.de palmeres.
 15. 15. ContingutsContinguts:: conservaciconservacióó dede jardinsjardins EsporgaEsporga enen alalççadaada..
 16. 16. ContingutsContinguts:: instalinstal··lacionslacions.. InstalInstal··lacionslacions dede regsregs ii drenatgesdrenatges..
 17. 17. ContingutsContinguts:: instalinstal··lacionslacions.. InstalInstal··lacionslacions agragríícolescoles
 18. 18. ContingutsContinguts:: instalinstal··lacionslacions InstalInstal··lacionslacions agragríícolescoles
 19. 19. ContingutsContinguts:: mecanitzacimecanitzacióó MecanitzaciMecanitzacióó
 20. 20. ContingutsContinguts:: mecanitzacimecanitzacióó MecanitzaciMecanitzacióó
 21. 21. ContingutsContinguts:: producciproduccióó de plantade planta ProducciProduccióó de plantade planta
 22. 22. ConstrucciConstruccióó de jardinsde jardins temporals per fires itemporals per fires i congressos.congressos.
 23. 23. ConstrucciConstruccióó de jardinsde jardins temporals per fires itemporals per fires i congressos.congressos.
 24. 24. IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. InstitutInstitut RiberaRibera BaixaBaixa 22
 25. 25. IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. InstitutInstitut RiberaRibera BaixaBaixa 22 •• TallerTaller mecmecàànicnic.. •• TallerTaller dd’’instalinstal··lacionslacions ii fitosanitarisfitosanitaris •• LaboratoriLaboratori.. •• AulesAules.. •• JardJardíí del centre.del centre.
 26. 26. IMPARTICIIMPARTICIÓÓ. Campus UPC. Campus UPC CastelldefelsCastelldefels
 27. 27. IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. EspaisEspais naturalsnaturals DeltaDelta LlobregatLlobregat
 28. 28. IMPARTICIIMPARTICIÓÓ.. ParcsParcs ii JardinsJardins del Pratdel Prat deldel LlobregatLlobregat
 29. 29. ImparticiImparticióó. Finca Agr. Finca Agríícola Cal Tudelacola Cal Tudela • Camp de pràctiques situat al Delta: Hivernacle i umbracles. Espai per producció de planta i arbrat. Aula de treball de producció de planta.
 30. 30. EstudisEstudis posteriorsposteriors.. EstudisEstudis UniversitarisUniversitaris EnginyerEnginyer TTèècniccnic AgrAgríícolacola EnginyerEnginyer TTèècniccnic ForestalForestal EnginyerEnginyer AgrònomAgrònom EnginyerEnginyer dede ForestsForests
 31. 31. INSTITUT RIBERA BAIXAINSTITUT RIBERA BAIXAINSTITUT RIBERA BAIXAINSTITUT RIBERA BAIXA Avd. Onze de Setembre, 36Avd. Onze de Setembre, 36Avd. Onze de Setembre, 36Avd. Onze de Setembre, 36----38 / C. Aneto, 238 / C. Aneto, 238 / C. Aneto, 238 / C. Aneto, 2----4444 08820 El Prat del Llobregat08820 El Prat del Llobregat08820 El Prat del Llobregat08820 El Prat del Llobregat •www.iesriberabaixa.cat •http://blocs.xtec.cat/jardineria/ •Tel. 93 478 24 01 Per més informació:

×