Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

технологія судинного скринінгу

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

технологія судинного скринінгу

 1. 1. ТЕХНОЛОГІЯСУДИННОГО СКРИНІНГУТехнологія судинного скринінгу —Реальний інструмент в боротьбі з серцево-судиннимизахворюваннями• Достовірна діагностика, зрозуміла лікарю та пацієнту• Для пацієнта – швидка та доступна інформація про стан серцево-судинної системи• Для лікаря – швидка об’єктивізація процесів для прийняттярішення, клієнторієнтованість• Для мед закладу – незалежний від лікаря інструмент доказовоїмедицини, документ юридичного супроводу і захисту відлікарської помилкиNEW!Завдяки інтелектуальній складовій програмного забезпечення• Візуалізація проблеми на різних стадіях ССЗ,• Комп’ютерний аналіз виявлених відхилень та можливих ризиків,• Субтехнології для прийняття тактичних рішень в неонатології,педіатрії, ангіології, кардіології, ангіоневрології, онкології,реабілітології, курортології, страховій медицині.Ідеолог технології – чл.-кореспондент Академії технологічнихнаук України, доктор медичних наук Уляна Богданівна Лущик
 2. 2. 1 версія приладу та зразок капіляроскопічного зображення2 версія капіляроскопа3 версія приладу2ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КАПІЛЯРІВ ДО ТЕХНОЛОГІЙОЦІНКИ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ТАПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ2003р.2006р.Кожна нова версія передбачає покращення роздільної здатності та якостізображення, відпрацювання методології для прикладного застосування вдіагностично-лікувальному процесі.Покращиласьконтрастність, якістьвізуалізації, можливістьзбільшення до 100 разів,можливість бачитишвидкість кровотоку.Покращилась чіткість візуалізації капіляроскопічної картинки, можливістьзбільшення до 300 раз. Завдяки отриманим зображенням змогли рохрувативелику кількість параметрів мікроциркуляції в напівавтоматичному режимі тавдалося напрацювати досвід для створення технології судинного скринінгу.Недоліки: На сьогоднішній день ця версія є морально застарілою.Недоліки: стара оптика, поганавізуалізація, мале збільшення, багатоартефактів.Недоліки: Нечіткість та нестабільність зображення не дозволяють провестиобрахування параметрів капілярів.1999р.
 3. 3. 32013р.Остання, четверта версія дозволила:1) Значно покращити якість та чіткість зображення на різному збільшенні;2) Розширити діапазон оптичного та динамічного збільшення від 50 до 400разів в одному приладі;3) Вперше застосувати автоматичний режим обробки статичногозображення;4) Сформувати серію приладів та субтехнологій для різноманітнихфахівців: ангіо- та кардіохірургів , онкологів, психоневрологів, кардіологів,неонатологів і педіатрів, реаніматологів та реабілітологів, ендокринологів;5) Безконтактна методика візуалізації дозволяє застосувати технологію встоматології (парадонтологія), нейрохірургії та гінекології;6)Високачутливістьдоранніхзмінвсудинномуруслідозволяєпрогнозуватиризики судинних катастроф в страховій медицині, курортології,фармацевтичному бізнесі.Технологія судинного скринінгу – це унікальна технологія, створена наоснові комбінації технічних компонентів, нових наукових знань щодомікроциркуляції та гемодинаміки, ангіоархітектоніки, об’єднані в єдиномудіагностично-лікувальному комплексі.
 4. 4. 4РІЗНОВИДНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТЕХНІЧНОГОПРИЛАДУСтаціонарний прилад для судинногоскриніннгу в кабінеті функціональної абосудинної діагностики.Мобільний варіант (для виїздної консультації, длядіагностики біля ліжка хворого)
 5. 5. 5ТЕХНОЛОГІЯ СУДИННОГО СКРИНІНГУ ПІДКЛЮЧ: ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ДОСПІЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ ШЛЯХІВ ЇЇВИРІШЕННЯОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ СУДИННОГОСКРИНІНГУ:- висока доступність до розуміння інформації хворим- наглядність та довіра пацієнта до реального зображеннядозволяють лікарю та хворому зразу оговорювати шляхивирішення проблеми- простота у застосуванні- неінвазивний- високоточний- безкровний, безболісний, безпечний- відсутні протипоказання- висока якість візуалізації як капілярів, так і швидкостіциркулюючої крові- діагностика триває 5 хвилин
 6. 6. 6ЗРАЗОК ПРОГРАМНОГО РОЗШИФРУВАННЯЗразок програмного розшифрування представлено на рисункахЗагальний вигляд програми розрахунку параметрів мікроциркуляції
 7. 7. 7П а а а а а
 8. 8. 8ПРИКЛАД ЗАКЛЮЧЕННЯ
 9. 9. 9
 10. 10. 10СУБТЕХНОЛОГІЯ ВРОДЖЕНІ ВАДИЗАКЛАДКИ СУДИНвиражені ознакиартеріального дефіцитуна фоні вираженогосубдекомпенсованоговенозного стазу вдилятованих венознихсіткахНеправильна закладка судин увигляді атипових форм капілярівзумовлює ризик розвитку інсультів удітей в шкільному та юнацькому віці.Дана технологія дозволяє провестипаспортизацію судин новонародженихта провести адекватну профілактивуможливих інсультів в шкільному та вюнацькому віці.
 11. 11. 11СУБТЕХНОЛОГІЯ КАРДІОЛОГІЯМетод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинноїсистеми організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший секторсудинної системи - капіляри.Скринінгові ознаки серцево-судинноїнедостатності у вигляді сладж-феноменуВиражені ознаки розбалансування серцево-судинної системи на тлі ІХС. Стенокардії напруги
 12. 12. 12СУБТЕХНОЛОГІЯ АНГІОНЕВРОЛОГІЯвиражені ознаки артеріального дефіциту на фонівираженого субдекомпенсованого венозного стазу вдилятованих венозних сітках
 13. 13. 13СУБТЕХНОЛОГІЯ СУДИННІ АНОМАЛІЇ ВПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІКапіляроскоп призначений для індивідуальної оцінки адекватності рівнякіркового кровопостачання потребам мозкової тканини, досліджує станмікроциркуляції.
 14. 14. 14СУБТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГОМОНІТОРИНГУ В АНГІОТЕРАПІЇМетод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинноїсистеми організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший секторсудинної системи - капіляри.агонакурагонакурПриклад успішного лікування розладів мікроциркуляції під контролем ком`пютерної капіляроскопії у хворого Х, 63 р. з скаргами на поліморфні болі в нижніхкінцівках, відчутті холоду в ногах, скарги на відчуття замерзання стоп навіть влітку,фонову гіпотермію на рівні 36,3 С0. З анамнезу — протягом останніх 7 роківстраждає постійною формою миготливої брадиаритмії, миготіння передсердь,артеріальною гіпертензією без субєктивних ознак серцевого дискомфорту.При фоновому дослідженні капілярів: капіляри пальців в/к — домінують слабкокровонаповнені капіляри; капіляри в нижніх кінцівках практично не візуалізувалися,домінували короткі капіляри-тіні.Враховуючи особливість функціонування міокарду було прийнято рішення провазоактивну корекцію гемодинамічних параметрів з подвійною метою:1. Максимально відновити рівень мікроциркуляторної перфузії та стабілізуватидосягнені результати.2. В ощадливому режимі покращити параметри нагнітаючої функції міокарда приумові недопущення наростання ознак ішемізації міокарда.1 день. Покращилося кровонаповнення капілярів вруках, в капілярах ніг — перші прояви кровонапов-нення капілярів5 день. Достатнє кровонаповнення капілярів рук,зменшення зони периваскулярного набряку. Достат-ня візуалізація аномальних капілярів в ногах з вира-женими відростками, вираженою звивистістю вену-лярного сегменту
 15. 15. 15В динаміці лікування вдалося покращити якість життя, зменшив-ся дискомфорт в ногах, нормалізувалася температура тіла.агонакур10 день. Практичне вирівнювання капіляроскопічної картинив руках і в ногах. На перший план виступає звивистістькапілярів, в ногах виражений периваскулярних набряк.Швидкість кровотоку достатняагонакур15 день. Густина капілярів на руках, їх кровонаповненнядостатнє. Виражені ангіоспастичні реакції в артеріолах ніг нафоні виражених венозних застоїв у звивистих венулахФон через 5 днів після завершення інєкцій: Наявність кровонаповнен-ня капілярів в руках та значне покращення візуалізації капілярів вногах, достатня швидкість та калібр капілярів свідчить про покращен-ня рівня мікроциркуляції та часткову стабілізацію досягненихрезультатів лікування, незважаючи на значні проблеми в системнійгемодинаміціагонакур
 16. 16. 16СУБТЕХНОЛОГІЯ СУДИННИЙМОНІТОРИНГ В РЕАБІЛІТОЛОГІЇЗавдяки отриманим зображенням можемо розраховувати велику кількістьпараметрів мікроциркуляції, що дають можливість оцінювати впливреабілітації на всіх етапах її проведення.
 17. 17. 17
 18. 18. 18СУБТЕХНОЛОГІЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
 19. 19. 19СУБТЕХНОЛОГІЯ ОНКОКАПІЛЯРИ
 20. 20. 20СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЯСмовженко.До лікування.Смовженко.Після лікування.СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ФАРМБІЗНЕСУ
 21. 21. 21СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СТРАХОВИХ
 22. 22. 22МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯКЛІНІЧНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДОППЛЕРОГРАФІЯАРТЕРІОВЕНОЗНОЇ РІВНОВАГИ
 23. 23. 23
 24. 24. 24МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯСКРИНІНГ ІШЕМІЧНИХ ЗМІН МІОКАРДАТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ:ВИСОКОЧУТЛИВА ЕКГПрилад для скринінгу – швидкість,достовірність, простота, мобільність,доступність, висока інформативність.Комплекс для експрес-діагностики серця «Кардіовізор-06С»використовує унікальний метод неінвазивного експрес-контролю (меншніж за одну хвилину без знімання з пацієнта одягу) функціонального станусерця, він заснований на новітніх компютерних технологіях та ЗD-візуалізації «портретів серця» за рахунок аналізу електромагнітноговипромінювання міокарда за низькоамплітудними флуктуаціямистандартної ЕКГ, реєстрованої за відведеннями від кінцівок.Комплекс:– забезпечує виявлення на ранніх, щоособливо важливо, стадіях патологічних змінпри ішемічній хворобі серця, артеріальнійгіпертензії, кардіоміопатії, вадах серця,інтоксикаціях та багатьох інших захворюваннях;– подає результати обстеження у вигляді, легко-му для сприйняття, – як візуальний «портретсерця», так і набір класичних параметрів ЕКГ;– дає змогу провадити скринінг-оцінку ймовірності наявності ішеміїміокарда зусиллями середнього медперсоналу. Локалізація порушень, якувідображено червоним кольором, і є основою для проведення поглибле-ного обстеження;– забезпечує новий рівень чутливості,недосяжний для звичайногоЕКГ-аналізу. Показники чутливостітрадиційної ЕКГ становлять близько65% , а специфічності – 63%. На«Кардіовізорі-06С» показникичутливості – 79%, специфічності –76%.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

636

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×