SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
ТЕХНОЛОГІЯ
СУДИННОГО СКРИНІНГУ
Технологія судинного скринінгу —
Реальний інструмент в боротьбі з серцево-судинними
захворюваннями
• Достовірна діагностика, зрозуміла лікарю та пацієнту
• Для пацієнта – швидка та доступна інформація про стан серцево-
судинної системи
• Для лікаря – швидка об’єктивізація процесів для прийняття
рішення, клієнторієнтованість
• Для мед закладу – незалежний від лікаря інструмент доказової
медицини, документ юридичного супроводу і захисту від
лікарської помилки
NEW!
Завдяки інтелектуальній складовій програмного забезпечення
• Візуалізація проблеми на різних стадіях ССЗ,
• Комп’ютерний аналіз виявлених відхилень та можливих ризиків,
• Субтехнології для прийняття тактичних рішень в неонатології,
педіатрії, ангіології, кардіології, ангіоневрології, онкології,
реабілітології, курортології, страховій медицині.
Ідеолог технології – чл.-кореспондент Академії технологічних
наук України, доктор медичних наук Уляна Богданівна Лущик
1 версія приладу та зразок капіляроскопічного зображення
2 версія капіляроскопа
3 версія приладу
2
ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КАПІЛЯРІВ ДО ТЕХНОЛОГІЙ
ОЦІНКИ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ
2003р.
2006р.
Кожна нова версія передбачає покращення роздільної здатності та якості
зображення, відпрацювання методології для прикладного застосування в
діагностично-лікувальному процесі.
Покращилась
контрастність, якість
візуалізації, можливість
збільшення до 100 разів,
можливість бачити
швидкість кровотоку.
Покращилась чіткість візуалізації капіляроскопічної картинки, можливість
збільшення до 300 раз. Завдяки отриманим зображенням змогли рохрувати
велику кількість параметрів мікроциркуляції в напівавтоматичному режимі та
вдалося напрацювати досвід для створення технології судинного скринінгу.
Недоліки: На сьогоднішній день ця версія є морально застарілою.
Недоліки: стара оптика, погана
візуалізація, мале збільшення, багато
артефактів.
Недоліки: Нечіткість та нестабільність зображення не дозволяють провести
обрахування параметрів капілярів.
1999р.
3
2013р.
Остання, четверта версія дозволила:
1) Значно покращити якість та чіткість зображення на різному збільшенні;
2) Розширити діапазон оптичного та динамічного збільшення від 50 до 400
разів в одному приладі;
3) Вперше застосувати автоматичний режим обробки статичного
зображення;
4) Сформувати серію приладів та субтехнологій для різноманітних
фахівців: ангіо- та кардіохірургів , онкологів, психоневрологів, кардіологів,
неонатологів і педіатрів, реаніматологів та реабілітологів, ендокринологів;
5) Безконтактна методика візуалізації дозволяє застосувати технологію в
стоматології (парадонтологія), нейрохірургії та гінекології;
6)Високачутливістьдоранніхзмінвсудинномуруслідозволяєпрогнозувати
ризики судинних катастроф в страховій медицині, курортології,
фармацевтичному бізнесі.
Технологія судинного скринінгу – це унікальна технологія, створена на
основі комбінації технічних компонентів, нових наукових знань щодо
мікроциркуляції та гемодинаміки, ангіоархітектоніки, об’єднані в єдиному
діагностично-лікувальному комплексі.
4
РІЗНОВИДНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТЕХНІЧНОГО
ПРИЛАДУ
Стаціонарний прилад для судинного
скриніннгу в кабінеті функціональної або
судинної діагностики.
Мобільний варіант (для виїздної консультації, для
діагностики біля ліжка хворого)
5
ТЕХНОЛОГІЯ СУДИННОГО СКРИНІНГУ ПІД
КЛЮЧ: ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ДО
СПІЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ ШЛЯХІВ ЇЇ
ВИРІШЕННЯ
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ СУДИННОГО
СКРИНІНГУ:
- висока доступність до розуміння інформації хворим
- наглядність та довіра пацієнта до реального зображення
дозволяють лікарю та хворому зразу оговорювати шляхи
вирішення проблеми
- простота у застосуванні
- неінвазивний
- високоточний
- безкровний, безболісний, безпечний
- відсутні протипоказання
- висока якість візуалізації як капілярів, так і швидкості
циркулюючої крові
- діагностика триває 5 хвилин
6
ЗРАЗОК ПРОГРАМНОГО РОЗШИФРУВАННЯ
Зразок програмного розшифрування представлено на рисунках
Загальний вигляд програми розрахунку параметрів мікроциркуляції
7
П а а а а а
8
ПРИКЛАД ЗАКЛЮЧЕННЯ
9
10
СУБТЕХНОЛОГІЯ ВРОДЖЕНІ ВАДИ
ЗАКЛАДКИ СУДИН
виражені ознаки
артеріального дефіциту
на фоні вираженого
субдекомпенсованого
венозного стазу в
дилятованих венозних
сітках
Неправильна закладка судин у
вигляді атипових форм капілярів
зумовлює ризик розвитку інсультів у
дітей в шкільному та юнацькому віці.
Дана технологія дозволяє провести
паспортизацію судин новонароджених
та провести адекватну профілактиву
можливих інсультів в шкільному та в
юнацькому віці.
11
СУБТЕХНОЛОГІЯ КАРДІОЛОГІЯ
Метод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинної
системи організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший сектор
судинної системи - капіляри.
Скринінгові ознаки серцево-судинної
недостатності у вигляді сладж-феномену
Виражені ознаки розбалансування серцево-
судинної системи на тлі ІХС. Стенокардії напруги
12
СУБТЕХНОЛОГІЯ АНГІОНЕВРОЛОГІЯ
виражені ознаки артеріального дефіциту на фоні
вираженого субдекомпенсованого венозного стазу в
дилятованих венозних сітках
13
СУБТЕХНОЛОГІЯ СУДИННІ АНОМАЛІЇ В
ПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Капіляроскоп призначений для індивідуальної оцінки адекватності рівня
кіркового кровопостачання потребам мозкової тканини, досліджує стан
мікроциркуляції.
14
СУБТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ В АНГІОТЕРАПІЇ
Метод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинної
системи організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший сектор
судинної системи - капіляри.
агонакур
агонакур
Приклад успішного лікування розладів мікроциркуляції під контролем ком`
пютерної капіляроскопії у хворого Х, 63 р. з скаргами на поліморфні болі в нижніх
кінцівках, відчутті холоду в ногах, скарги на відчуття замерзання стоп навіть влітку,
фонову гіпотермію на рівні 36,3 С0. З анамнезу — протягом останніх 7 років
страждає постійною формою миготливої брадиаритмії, миготіння передсердь,
артеріальною гіпертензією без суб'єктивних ознак серцевого дискомфорту.
При фоновому дослідженні капілярів: капіляри пальців в/к — домінують слабко
кровонаповнені капіляри; капіляри в нижніх кінцівках практично не візуалізувалися,
домінували короткі капіляри-тіні.
Враховуючи особливість функціонування міокарду було прийнято рішення про
вазоактивну корекцію гемодинамічних параметрів з подвійною метою:
1. Максимально відновити рівень мікроциркуляторної перфузії та стабілізувати
досягнені результати.
2. В ощадливому режимі покращити параметри нагнітаючої функції міокарда при
умові недопущення наростання ознак ішемізації міокарда.
1 день. Покращилося кровонаповнення капілярів в
руках, в капілярах ніг — перші прояви кровонапов-
нення капілярів
5 день. Достатнє кровонаповнення капілярів рук,
зменшення зони периваскулярного набряку. Достат-
ня візуалізація аномальних капілярів в ногах з вира-
женими відростками, вираженою звивистістю вену-
лярного сегменту
15
В динаміці лікування вдалося покращити якість життя, зменшив-
ся дискомфорт в ногах, нормалізувалася температура тіла.
агонакур
10 день. Практичне вирівнювання капіляроскопічної картини
в руках і в ногах. На перший план виступає звивистість
капілярів, в ногах виражений периваскулярних набряк.
Швидкість кровотоку достатня
агонакур
15 день. Густина капілярів на руках, їх кровонаповнення
достатнє. Виражені ангіоспастичні реакції в артеріолах ніг на
фоні виражених венозних застоїв у звивистих венулах
Фон через 5 днів після завершення ін'єкцій: Наявність кровонаповнен-
ня капілярів в руках та значне покращення візуалізації капілярів в
ногах, достатня швидкість та калібр капілярів свідчить про покращен-
ня рівня мікроциркуляції та часткову стабілізацію досягнених
результатів лікування, незважаючи на значні проблеми в системній
гемодинаміці
агонакур
16
СУБТЕХНОЛОГІЯ СУДИННИЙ
МОНІТОРИНГ В РЕАБІЛІТОЛОГІЇ
Завдяки отриманим зображенням можемо розраховувати велику кількість
параметрів мікроциркуляції, що дають можливість оцінювати вплив
реабілітації на всіх етапах її проведення.
17
18
СУБТЕХНОЛОГІЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
19
СУБТЕХНОЛОГІЯ ОНКОКАПІЛЯРИ
20
СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЯ
Смовженко.
До лікування.
Смовженко.
Після лікування.
СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ФАРМБІЗНЕСУ
21
СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СТРАХОВИХ
22
МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
КЛІНІЧНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДОППЛЕРОГРАФІЯ
АРТЕРІОВЕНОЗНОЇ РІВНОВАГИ
23
24
МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
СКРИНІНГ ІШЕМІЧНИХ ЗМІН МІОКАРДА
ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ:
ВИСОКОЧУТЛИВА ЕКГ
Прилад для скринінгу – швидкість,
достовірність, простота, мобільність,
доступність, висока інформативність.
Комплекс для експрес-діагностики серця «Кардіовізор-06С»
використовує унікальний метод неінвазивного експрес-контролю (менш
ніж за одну хвилину без знімання з пацієнта одягу) функціонального стану
серця, він заснований на новітніх комп'ютерних технологіях та З
D-візуалізації «портретів серця» за рахунок аналізу електромагнітного
випромінювання міокарда за низькоамплітудними флуктуаціями
стандартної ЕКГ, реєстрованої за відведеннями від кінцівок.
Комплекс:
– забезпечує виявлення на ранніх, що
особливо важливо, стадіях патологічних змін
при ішемічній хворобі серця, артеріальній
гіпертензії, кардіоміопатії, вадах серця,
інтоксикаціях та багатьох інших захворюваннях;
– подає результати обстеження у вигляді, легко-
му для сприйняття, – як візуальний «портрет
серця», так і набір класичних параметрів ЕКГ;
– дає змогу провадити скринінг-оцінку ймовірності наявності ішемії
міокарда зусиллями середнього медперсоналу. Локалізація порушень, яку
відображено червоним кольором, і є основою для проведення поглибле-
ного обстеження;
– забезпечує новий рівень чутливості,
недосяжний для звичайного
ЕКГ-аналізу. Показники чутливості
традиційної ЕКГ становлять близько
65% , а специфічності – 63%. На
«Кардіовізорі-06С» показники
чутливості – 79%, специфічності –
76%.
технологія судинного скринінгу

More Related Content

What's hot

травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014Igor68
 
Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...
Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...
Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...andrii68
 
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)Dmitriy Shamrai
 
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуНаш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуИгорь Шадеркин
 
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуНаш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуИгорь Шадеркин
 
Консервативне лікування травм нирок
Консервативне лікування травм нирокКонсервативне лікування травм нирок
Консервативне лікування травм нирокguest0b8a214
 

What's hot (9)

травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014
 
Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...
Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...
Комплексний підхід до інструментальної діагностики та лікування нейропсихолог...
 
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
Консервативне лікування спонтанного гемоперитонеуму (доповідач Попандопало О.О.)
 
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуНаш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
 
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегментуНаш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
Наш досвід лікування стриктур пієлоуретерального сегменту
 
yaremche_002
yaremche_002yaremche_002
yaremche_002
 
2021_03_22 ГРИГОРУК С.П. - завідувач відділенням Григорук Сергій Петрович
2021_03_22 ГРИГОРУК С.П. - завідувач відділенням Григорук Сергій Петрович 2021_03_22 ГРИГОРУК С.П. - завідувач відділенням Григорук Сергій Петрович
2021_03_22 ГРИГОРУК С.П. - завідувач відділенням Григорук Сергій Петрович
 
Консервативне лікування травм нирок
Консервативне лікування травм нирокКонсервативне лікування травм нирок
Консервативне лікування травм нирок
 
2021_11.08 ВІХРОВА Т. О. завідувачка відділенням неврології для хворих з ПМК
2021_11.08 ВІХРОВА Т. О. завідувачка відділенням неврології для хворих з ПМК 2021_11.08 ВІХРОВА Т. О. завідувачка відділенням неврології для хворих з ПМК
2021_11.08 ВІХРОВА Т. О. завідувачка відділенням неврології для хворих з ПМК
 

Similar to технологія судинного скринінгу

Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентацияnafisafis
 
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургіїНаукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургіїUkrainian Endocrine Surgery Center
 
Особенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного рака
Особенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного ракаОсобенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного рака
Особенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного ракаoncoportal.net
 
УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...
УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...
УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...guest0b8a214
 
2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...
2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...
2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...Игорь Шадеркин
 
18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту
18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту
18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегментуИгорь Шадеркин
 
Кровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdf
Кровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdfКровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdf
Кровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdflizaNedovodey
 
презентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рікпрезентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рікMEDUNION
 
Mobile complex check-up в условиях реформы здравоохранения
Mobile complex check-up в условиях реформы здравоохраненияMobile complex check-up в условиях реформы здравоохранения
Mobile complex check-up в условиях реформы здравоохраненияMEDWIO
 

Similar to технологія судинного скринінгу (20)

2018_11_26 ТОЛУБАЄВ О.М. заступник головного лікаря по наданню екстреної меди...
2018_11_26 ТОЛУБАЄВ О.М. заступник головного лікаря по наданню екстреної меди...2018_11_26 ТОЛУБАЄВ О.М. заступник головного лікаря по наданню екстреної меди...
2018_11_26 ТОЛУБАЄВ О.М. заступник головного лікаря по наданню екстреної меди...
 
2021_03_09 ВІХРОВА Т.О. завідувач відділення неврології (з порушенням МК)
2021_03_09 ВІХРОВА Т.О. завідувач відділення неврології (з порушенням МК)2021_03_09 ВІХРОВА Т.О. завідувач відділення неврології (з порушенням МК)
2021_03_09 ВІХРОВА Т.О. завідувач відділення неврології (з порушенням МК)
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
2016_09_05 ШЕВЦОВ А.М. завідувач ОЦАХ
2016_09_05 ШЕВЦОВ А.М. завідувач ОЦАХ 2016_09_05 ШЕВЦОВ А.М. завідувач ОЦАХ
2016_09_05 ШЕВЦОВ А.М. завідувач ОЦАХ
 
2021_04_19 ДАНИЛОВА М.В. Завідувач відділення для хворих Чорнобильського конт...
2021_04_19 ДАНИЛОВА М.В. Завідувач відділення для хворих Чорнобильського конт...2021_04_19 ДАНИЛОВА М.В. Завідувач відділення для хворих Чорнобильського конт...
2021_04_19 ДАНИЛОВА М.В. Завідувач відділення для хворих Чорнобильського конт...
 
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургіїНаукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
 
Особенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного рака
Особенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного ракаОсобенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного рака
Особенности диагностики и факторы прогноза почечно-клеточного рака
 
УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...
УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...
УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРОЛІ ...
 
2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...
2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...
2. УЛЬТРАЗВУКОВА КОЛЬОРОВА ТРАНСРЕКТАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА КОНТРО...
 
2020_02_12 завідувач відділенням Григорук С.П.
2020_02_12 завідувач відділенням Григорук С.П.2020_02_12 завідувач відділенням Григорук С.П.
2020_02_12 завідувач відділенням Григорук С.П.
 
18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту
18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту
18. Малоінвазивні методи в лікуванні стриктури пієлоуретерального сегменту
 
Грищук Сергій Миколайович
Грищук Сергій МиколайовичГрищук Сергій Миколайович
Грищук Сергій Миколайович
 
2019_12_18 ЯЩЕНКО Т.Д. завідувач відділення нефрології
2019_12_18 ЯЩЕНКО Т.Д. завідувач відділення нефрології 2019_12_18 ЯЩЕНКО Т.Д. завідувач відділення нефрології
2019_12_18 ЯЩЕНКО Т.Д. завідувач відділення нефрології
 
Njd 47 1
Njd 47 1Njd 47 1
Njd 47 1
 
2018_09_18 СІРКО А.Г. завідувач відділення нейрохірургії № 2
2018_09_18 СІРКО А.Г. завідувач відділення нейрохірургії № 22018_09_18 СІРКО А.Г. завідувач відділення нейрохірургії № 2
2018_09_18 СІРКО А.Г. завідувач відділення нейрохірургії № 2
 
Кровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdf
Кровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdfКровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdf
Кровохаркання Кровохаркання 2 .pdf 2.pdf
 
презентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рікпрезентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рік
 
Mobile complex check-up в условиях реформы здравоохранения
Mobile complex check-up в условиях реформы здравоохраненияMobile complex check-up в условиях реформы здравоохранения
Mobile complex check-up в условиях реформы здравоохранения
 
2021_06_29 ЗАГОРОДНЮК Д.С.
2021_06_29 ЗАГОРОДНЮК Д.С.2021_06_29 ЗАГОРОДНЮК Д.С.
2021_06_29 ЗАГОРОДНЮК Д.С.
 
склеротерапія доповідь
склеротерапія доповідьсклеротерапія доповідь
склеротерапія доповідь
 

More from Space.ua

Person based marketing space.ua
Person based marketing space.uaPerson based marketing space.ua
Person based marketing space.uaSpace.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...
12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...
12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...Space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...
12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...
12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...Space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...
12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...
12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...Space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...
12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...
12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...Space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко
12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко
12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий РоденкоSpace.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...
12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...
12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...Space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр БедыкSpace.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...
12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...
12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...Space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...
12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...
12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...
29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...
29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...
29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...
29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...
29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...
29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...
29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...
29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать, П...
29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать,	П...29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать,	П...
29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать, П...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...
29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...
29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...
29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...
29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...
29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...
29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...Space.ua
 
29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...
29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...
29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...Space.ua
 
15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...
15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...
15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...Space.ua
 

More from Space.ua (20)

Person based marketing space.ua
Person based marketing space.uaPerson based marketing space.ua
Person based marketing space.ua
 
12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...
12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...
12.04 | B2B Sales Forum | Как продавать без скидок и более дорогие товары | В...
 
12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...
12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...
12.04 | B2B Sales Forum | Маркетинговые B2B технологии. Рецидивы кризисных пр...
 
12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...
12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...
12.04 | B2B Sales Forum | Интернет-технологии для мультиканального ритейла в ...
 
12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...
12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...
12.04 | B2B Sales Forum | Промышленный сектор - стратегии и тактики выживания...
 
12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко
12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко
12.04 | B2B Sales Forum | Секреты малобюджетного маркетинга | Дмитрий Роденко
 
12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...
12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...
12.04 | B2B Sales Forum | Сервис, который идет в ногу со временем в построени...
 
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
12.04 | B2B Sales Forum | Коучинг в B2B-продажах | Александр Бедык
 
12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...
12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...
12.04 | B2B Sales Forum | Как оптимизировать работу сотрудников и успевать бо...
 
12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...
12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...
12.04 | B2B Sales Forum | Корпоративные продажи: как работать с отговорками и...
 
29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...
29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...
29.03 Procurement Forum | Цена поставщика и ее оценка с точки концепции «Сово...
 
29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...
29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...
29.03 Procurement Forum | Procurement: взгляд со стороны, Тимощук Александра,...
 
29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...
29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...
29.03 Procurement Forum | Автоматизация полного цикла закупок, Дмитрий Прядко...
 
29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...
29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...
29.03 Procurement Forum | Подход в оценке креативного агентства на примере ко...
 
29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать, П...
29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать,	П...29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать,	П...
29.03 Procurement Forum | Приемы снижения затрат в закупках: с чего начать, П...
 
29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...
29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...
29.03 Procurement Forum | Применение стратегического сорсинга в службе закупо...
 
29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...
29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...
29.03 Procurement Forum | Как построить систему закупок, позволяющую избежать...
 
29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...
29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...
29.03 Procurement Forum | Построение эффективной системы снабжения в диверсиф...
 
29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...
29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...
29.03 Procurement Forum | Повышение эффективности работы сотрудников закупочн...
 
15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...
15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...
15.03 | ISell Forum | Роман Рыбальченко "Вы есть то, что вы измеряете! Обязат...
 

технологія судинного скринінгу

 • 1. ТЕХНОЛОГІЯ СУДИННОГО СКРИНІНГУ Технологія судинного скринінгу — Реальний інструмент в боротьбі з серцево-судинними захворюваннями • Достовірна діагностика, зрозуміла лікарю та пацієнту • Для пацієнта – швидка та доступна інформація про стан серцево- судинної системи • Для лікаря – швидка об’єктивізація процесів для прийняття рішення, клієнторієнтованість • Для мед закладу – незалежний від лікаря інструмент доказової медицини, документ юридичного супроводу і захисту від лікарської помилки NEW! Завдяки інтелектуальній складовій програмного забезпечення • Візуалізація проблеми на різних стадіях ССЗ, • Комп’ютерний аналіз виявлених відхилень та можливих ризиків, • Субтехнології для прийняття тактичних рішень в неонатології, педіатрії, ангіології, кардіології, ангіоневрології, онкології, реабілітології, курортології, страховій медицині. Ідеолог технології – чл.-кореспондент Академії технологічних наук України, доктор медичних наук Уляна Богданівна Лущик
 • 2. 1 версія приладу та зразок капіляроскопічного зображення 2 версія капіляроскопа 3 версія приладу 2 ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КАПІЛЯРІВ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНКИ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ 2003р. 2006р. Кожна нова версія передбачає покращення роздільної здатності та якості зображення, відпрацювання методології для прикладного застосування в діагностично-лікувальному процесі. Покращилась контрастність, якість візуалізації, можливість збільшення до 100 разів, можливість бачити швидкість кровотоку. Покращилась чіткість візуалізації капіляроскопічної картинки, можливість збільшення до 300 раз. Завдяки отриманим зображенням змогли рохрувати велику кількість параметрів мікроциркуляції в напівавтоматичному режимі та вдалося напрацювати досвід для створення технології судинного скринінгу. Недоліки: На сьогоднішній день ця версія є морально застарілою. Недоліки: стара оптика, погана візуалізація, мале збільшення, багато артефактів. Недоліки: Нечіткість та нестабільність зображення не дозволяють провести обрахування параметрів капілярів. 1999р.
 • 3. 3 2013р. Остання, четверта версія дозволила: 1) Значно покращити якість та чіткість зображення на різному збільшенні; 2) Розширити діапазон оптичного та динамічного збільшення від 50 до 400 разів в одному приладі; 3) Вперше застосувати автоматичний режим обробки статичного зображення; 4) Сформувати серію приладів та субтехнологій для різноманітних фахівців: ангіо- та кардіохірургів , онкологів, психоневрологів, кардіологів, неонатологів і педіатрів, реаніматологів та реабілітологів, ендокринологів; 5) Безконтактна методика візуалізації дозволяє застосувати технологію в стоматології (парадонтологія), нейрохірургії та гінекології; 6)Високачутливістьдоранніхзмінвсудинномуруслідозволяєпрогнозувати ризики судинних катастроф в страховій медицині, курортології, фармацевтичному бізнесі. Технологія судинного скринінгу – це унікальна технологія, створена на основі комбінації технічних компонентів, нових наукових знань щодо мікроциркуляції та гемодинаміки, ангіоархітектоніки, об’єднані в єдиному діагностично-лікувальному комплексі.
 • 4. 4 РІЗНОВИДНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТЕХНІЧНОГО ПРИЛАДУ Стаціонарний прилад для судинного скриніннгу в кабінеті функціональної або судинної діагностики. Мобільний варіант (для виїздної консультації, для діагностики біля ліжка хворого)
 • 5. 5 ТЕХНОЛОГІЯ СУДИННОГО СКРИНІНГУ ПІД КЛЮЧ: ВІД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ДО СПІЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ ШЛЯХІВ ЇЇ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ СУДИННОГО СКРИНІНГУ: - висока доступність до розуміння інформації хворим - наглядність та довіра пацієнта до реального зображення дозволяють лікарю та хворому зразу оговорювати шляхи вирішення проблеми - простота у застосуванні - неінвазивний - високоточний - безкровний, безболісний, безпечний - відсутні протипоказання - висока якість візуалізації як капілярів, так і швидкості циркулюючої крові - діагностика триває 5 хвилин
 • 6. 6 ЗРАЗОК ПРОГРАМНОГО РОЗШИФРУВАННЯ Зразок програмного розшифрування представлено на рисунках Загальний вигляд програми розрахунку параметрів мікроциркуляції
 • 7. 7 П а а а а а
 • 9. 9
 • 10. 10 СУБТЕХНОЛОГІЯ ВРОДЖЕНІ ВАДИ ЗАКЛАДКИ СУДИН виражені ознаки артеріального дефіциту на фоні вираженого субдекомпенсованого венозного стазу в дилятованих венозних сітках Неправильна закладка судин у вигляді атипових форм капілярів зумовлює ризик розвитку інсультів у дітей в шкільному та юнацькому віці. Дана технологія дозволяє провести паспортизацію судин новонароджених та провести адекватну профілактиву можливих інсультів в шкільному та в юнацькому віці.
 • 11. 11 СУБТЕХНОЛОГІЯ КАРДІОЛОГІЯ Метод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинної системи організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший сектор судинної системи - капіляри. Скринінгові ознаки серцево-судинної недостатності у вигляді сладж-феномену Виражені ознаки розбалансування серцево- судинної системи на тлі ІХС. Стенокардії напруги
 • 12. 12 СУБТЕХНОЛОГІЯ АНГІОНЕВРОЛОГІЯ виражені ознаки артеріального дефіциту на фоні вираженого субдекомпенсованого венозного стазу в дилятованих венозних сітках
 • 13. 13 СУБТЕХНОЛОГІЯ СУДИННІ АНОМАЛІЇ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ Капіляроскоп призначений для індивідуальної оцінки адекватності рівня кіркового кровопостачання потребам мозкової тканини, досліджує стан мікроциркуляції.
 • 14. 14 СУБТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В АНГІОТЕРАПІЇ Метод капіляроскопії виступає арбітром благополуччя всієї серцево-судинної системи організму людини, оскільки відображає найвіддаленіший сектор судинної системи - капіляри. агонакур агонакур Приклад успішного лікування розладів мікроциркуляції під контролем ком` пютерної капіляроскопії у хворого Х, 63 р. з скаргами на поліморфні болі в нижніх кінцівках, відчутті холоду в ногах, скарги на відчуття замерзання стоп навіть влітку, фонову гіпотермію на рівні 36,3 С0. З анамнезу — протягом останніх 7 років страждає постійною формою миготливої брадиаритмії, миготіння передсердь, артеріальною гіпертензією без суб'єктивних ознак серцевого дискомфорту. При фоновому дослідженні капілярів: капіляри пальців в/к — домінують слабко кровонаповнені капіляри; капіляри в нижніх кінцівках практично не візуалізувалися, домінували короткі капіляри-тіні. Враховуючи особливість функціонування міокарду було прийнято рішення про вазоактивну корекцію гемодинамічних параметрів з подвійною метою: 1. Максимально відновити рівень мікроциркуляторної перфузії та стабілізувати досягнені результати. 2. В ощадливому режимі покращити параметри нагнітаючої функції міокарда при умові недопущення наростання ознак ішемізації міокарда. 1 день. Покращилося кровонаповнення капілярів в руках, в капілярах ніг — перші прояви кровонапов- нення капілярів 5 день. Достатнє кровонаповнення капілярів рук, зменшення зони периваскулярного набряку. Достат- ня візуалізація аномальних капілярів в ногах з вира- женими відростками, вираженою звивистістю вену- лярного сегменту
 • 15. 15 В динаміці лікування вдалося покращити якість життя, зменшив- ся дискомфорт в ногах, нормалізувалася температура тіла. агонакур 10 день. Практичне вирівнювання капіляроскопічної картини в руках і в ногах. На перший план виступає звивистість капілярів, в ногах виражений периваскулярних набряк. Швидкість кровотоку достатня агонакур 15 день. Густина капілярів на руках, їх кровонаповнення достатнє. Виражені ангіоспастичні реакції в артеріолах ніг на фоні виражених венозних застоїв у звивистих венулах Фон через 5 днів після завершення ін'єкцій: Наявність кровонаповнен- ня капілярів в руках та значне покращення візуалізації капілярів в ногах, достатня швидкість та калібр капілярів свідчить про покращен- ня рівня мікроциркуляції та часткову стабілізацію досягнених результатів лікування, незважаючи на значні проблеми в системній гемодинаміці агонакур
 • 16. 16 СУБТЕХНОЛОГІЯ СУДИННИЙ МОНІТОРИНГ В РЕАБІЛІТОЛОГІЇ Завдяки отриманим зображенням можемо розраховувати велику кількість параметрів мікроциркуляції, що дають можливість оцінювати вплив реабілітації на всіх етапах її проведення.
 • 17. 17
 • 20. 20 СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЯ Смовженко. До лікування. Смовженко. Після лікування. СУБТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ФАРМБІЗНЕСУ
 • 22. 22 МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛІНІЧНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДОППЛЕРОГРАФІЯ АРТЕРІОВЕНОЗНОЇ РІВНОВАГИ
 • 23. 23
 • 24. 24 МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ СКРИНІНГ ІШЕМІЧНИХ ЗМІН МІОКАРДА ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ: ВИСОКОЧУТЛИВА ЕКГ Прилад для скринінгу – швидкість, достовірність, простота, мобільність, доступність, висока інформативність. Комплекс для експрес-діагностики серця «Кардіовізор-06С» використовує унікальний метод неінвазивного експрес-контролю (менш ніж за одну хвилину без знімання з пацієнта одягу) функціонального стану серця, він заснований на новітніх комп'ютерних технологіях та З D-візуалізації «портретів серця» за рахунок аналізу електромагнітного випромінювання міокарда за низькоамплітудними флуктуаціями стандартної ЕКГ, реєстрованої за відведеннями від кінцівок. Комплекс: – забезпечує виявлення на ранніх, що особливо важливо, стадіях патологічних змін при ішемічній хворобі серця, артеріальній гіпертензії, кардіоміопатії, вадах серця, інтоксикаціях та багатьох інших захворюваннях; – подає результати обстеження у вигляді, легко- му для сприйняття, – як візуальний «портрет серця», так і набір класичних параметрів ЕКГ; – дає змогу провадити скринінг-оцінку ймовірності наявності ішемії міокарда зусиллями середнього медперсоналу. Локалізація порушень, яку відображено червоним кольором, і є основою для проведення поглибле- ного обстеження; – забезпечує новий рівень чутливості, недосяжний для звичайного ЕКГ-аналізу. Показники чутливості традиційної ЕКГ становлять близько 65% , а специфічності – 63%. На «Кардіовізорі-06С» показники чутливості – 79%, специфічності – 76%.