Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

татварын бүрэлдэхүүн

978 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

татварын бүрэлдэхүүн

  1. 1. Татварын бүрэлдэхүүн 4.2/а.Албан 4.2/б.Хураа 4.2/в.Төлбөр татвар мжМөн чанар Ноогдлын дагуу Төрөөс ямар нэг Төр өмчөө хариу төлбөргүйгээр үйлчилгээ хэрэглүүлснийхээ авах төлбөрийг үзүүлснийхээ төлөө төлөөОнцлог Албан татварын Төрөөс зөвхөн Төр өмчөө иргэн, аж төлбөр , хураамжаас иргэн, аж ахуй ахуй нэгжид ялгагдах онцлог нь нэгжид үйлчилгээ хэрэглүүлсний төлөө хариу төлбөргүйгээр үзүүлсний төлөө авч авч байгаагаараа хийгдэж байгаагаараа байгаагаарааТөлбөрийн хэрэгсэл

×