Pengenalankepadaperkembangan Moral<br />UstazJazmiMd Isa <br />(B.A Arabic Language, M.Sc Management and Leadership, PhD M...
KonsepPerkembangan Moral:<br /><ul><li>Perkembangansosialmerupakanprosesperkembangankeperibadianmuridselakuseoranganggotam...
Perkembanganiniberlangsungsejakmasabayihinggaakhirhayat.
Perkembanganmerupakansuatuprosespembentukansocial self (peribadidalammasyarakat), yaknipembentukanperibadidalamkeluarga, b...
prosesperkembangansosialdan moral selaluberkaitandenganprosesbelajar</li></li></ul><li>Teoriperkembangan moral Piaget:<br ...
1. Heteronomous Morality<br />1.Merupakan tahappertamaperkembangan moral menurutteori Piaget yang terjadikira-kirapadausia...
4.Pemikir Heteronomousyakinbahwaaturantidakbolehberubahdandigugurkanolehsemuaautoriti yang berkuasa. <br />5.Ketika Piaget...
2. Autonomous Morality<br />1.Tahap keduaperkembangan moral menurutteori Piaget, yang diperlihatkanolehanak-anak yang lebi...
3. Anak-anak yang lebihtua, yang merupakanpemikirAutonomos, dapatmenerimaperubahandanmengakuibahwaaturanhanyalahmasalahken...
  Piaget berpendapatbahwadalamberkembanganakjugamenjadilebihpintardalamberfikirtentangpersoalansosial, terutamatentangke...
Dalamkelompoktemansebaya, setiapanggotamemilikikekuasaandan status yang sama, merencanakansesuatudenganmerundingkannya, ke...
JadualTeoriDuaTahapPerkembangan Moral PiagetUmurTahapCiriKhas4-7 tahun7-10 tahun11 tahunKeatasRealisme moral(praoperasiona...
TeoriPerkembangan Moral Kohlberg:<br />perkembangan moral didasarkanterutamapadaakalbudi (keintelektualan) moral danberkem...
Menurut Kohlberg terdapat 3 tingkatdan 6 tahappadamasing-masingtingkatterdapat 2 tahap:<br />Tingkat 1: akalbudi (keintele...
Tingkat 2: Penilaiankonvensional: suatutingkatdalamanindividutahapmenengahdimanaseseorangmentaati standard tertentudantida...
Tingkat 3:Penilaian Pascakonvensional:Suatupemikirantingkattinggidimana moral benar-benardiinternalisasikandantidakdidasar...
Tahap 5:hak-hak masyarakat VS hak-hakindividu:nilai-nilaidanaturan-aturanadalahbersifatrelatifdansesuatu standard berbeda...
Kesimpulannya…..<br />Padaperkembangan moral menurut Kohlberg, menekankandanyakinbahwadalamketentuandiatasterjadidalamsua...
Padamasaawalremajacenderungpadakonvensionaldan
padaawalmasadewasacenderungpadapascakonvensional. Demikianhasilteoriperkembangan moral menurutkohlbergdalampsikologiumum.<...
KepentinganPendidikanKerohaniandan Moral PraSekolah<br />PendidikanKerohaniandan Moral prasekolahamatpentingbagipemupukann...
Pendidikanseumpamainiperluditerapsejak<br />darikecilkeranaiaakanmenjadiasasapabilasudahdewasasepertikatapepatah ´melentur...
Tujuanpembentukankerohaniandan moral peringkatawalkanak-kanak<br />1. kanak-kanakdapatmenghayatidanmengamalkannilai-nilai ...
1. SoalJawab<br />SoaljawabadalahsejeniskaedahinteraksiP&P antara guru denganmurid. Bertujuanuntukmerangsangpemikiran, men...
Startegi-strategi (kaedah) dalampembentukankerohaniandan moral peringkatawalkanakkanak<br />
1. SoalJawab<br />ContohSoalJawab<br />  guru menyoalmurid : <br />Apakahmesej yang ingindisampaikandalamtayangan/cerita...
2. Perbincangan /Perbualan<br />Contohperbualan/ perbincangan: <br />Muriddimintaberbincangdalamkumpulandanmenyenaraikanru...
Strategimenggunakankaedahperbincangan/perbualan<br />Tujuanperbincanganmestilahjelas<br />Guru perlumemberitahumuridsebelu...
Kesan<br />Dapatmemupukkerjasamadalamdiridirimurid.<br />Berlakuperkongsiandanpertambahan idea secaraaktifdikalanganmurid....
3. Tunjukcara<br />Kaedahinimengutamakanpemerhatianmuridsecaralangsungterhadapsesuatuobjekatauproses, seterusnyamembuatkes...
Merekaakanmembuatsendirikesimpulandisebalikkerjaitu, samaada yang membawakepadapeningkatanpengetahuanataupunkemahiran. Ka...
Kaedahinidapatmemberikanpelajar-pelajarpeluanguntukberinteraksisecaraterusdenganisidansituasipembelajaran. Merekaakanmempe...
4. Hafazan<br />  Al-Quran adalahsatuelemen yang terpentingdidalam<br />kehidupanumat Islam. Matlamatterpentingpendidika...
Menghafazadalahsalahsatukaedah yang pentingdidalammendalamiilmu al-Quran. Hafazanadalahproses yang digunakanuntukmenyimpan...
MaksudKaedahhafazanialah<br />Kaedahhafazanbermaksudsuatusistemataucarabersistematikdanberkesan yang digunakanolehpara haf...
TigaperingkatHafazan:<br />Hafazansertamerta<br />Hafazanjangkapendek.<br />Hafazanjangkapanjang.<br />
Hafazansertamertabolehkekaldalamduasaatataukurangdaripadaitu, hafazanjangkapendekbolehkekaldalambeberapaminit, jam danhari...
TeknikmenghafazayatHafazan:<br />Memperdengarkanayat al Quran<br />Muridmenghafazsecaraindividu<br />Muridmembacasecaraber...
Padaperingkatini, guru tidakperlumenghuraikanmaksudayatmemandangkanketidakmampuankanak-kanakuntukmemahaminya. Pengajaranse...
Hafazanialahsuatulatihandanpenekanan yang bertujuanuntukmenguatkaningatandisampinguntukmelatihseseorangmenambahkecerdasano...
5. Penjelajahan<br />Melibatkanprosesinkuiridimana guru <br />memberipeluangkepadakanak-kanakuntukmenerokaisendirisesuatut...
6. Lawatan<br />Lawatanialahsatuaktivitisokongan yang <br />membolehkanmuridmemerhatiapa yang telahmerekapelajaridalamsitu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pra 3108

2,490 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pra 3108

 1. 1. Pengenalankepadaperkembangan Moral<br />UstazJazmiMd Isa <br />(B.A Arabic Language, M.Sc Management and Leadership, PhD Management & Leadership)<br />
 2. 2. KonsepPerkembangan Moral:<br /><ul><li>Perkembangansosialmerupakanprosesperkembangankeperibadianmuridselakuseoranganggotamasyarakatdalamberhubungandenganorang lain.
 3. 3. Perkembanganiniberlangsungsejakmasabayihinggaakhirhayat.
 4. 4. Perkembanganmerupakansuatuprosespembentukansocial self (peribadidalammasyarakat), yaknipembentukanperibadidalamkeluarga, bangsadanbudaya.</li></li></ul><li><ul><li>Perkembangansosialhampirdapatdipastikanmerupakanperkembangan moral, sebabperilaku moral padaumumnyamerupakanunsur fundamental dalambertingkahlakusosial.
 5. 5. prosesperkembangansosialdan moral selaluberkaitandenganprosesbelajar</li></li></ul><li>Teoriperkembangan moral Piaget:<br /><ul><li>Kanak-kanakberfikirdengan 2 cara yang amatberbezatentang moral.</li></ul> 1. Heteronomous Morality2. Autonomous Morality<br />
 6. 6. 1. Heteronomous Morality<br />1.Merupakan tahappertamaperkembangan moral menurutteori Piaget yang terjadikira-kirapadausia 4-7 tahun. Keadilandanaturan-aturandibayangkansebagaisifat-sifatdunia yang tidakbolehberubah, yang lepasdarikendalimanusia. <br />2.Pemikir Heteronomousmenilaikebenaranataukebaikanperilakudenganmempertimbangkanakibatdariperilakuitu, bukanmaksuddaripelaku. <br />3.Misal: memecahkan 12 gelassecaratidaksengajalebihburukdaripadamemecahkan 1 gelasdengansengaja, ketikamencubamencurisepotongkuih. <br />
 7. 7. 4.Pemikir Heteronomousyakinbahwaaturantidakbolehberubahdandigugurkanolehsemuaautoriti yang berkuasa. <br />5.Ketika Piaget menyarankan agar aturandigantidenganaturanbaru (dalampermainankelereng), anak-anakkecilmenolak. Merekaberkerasbahwaaturanharusselalusamadantidakbolehdiubah. <br />6.Meyakini keadilan yang immanent(semulajadi), yaitukonsepbahwabilasuatuaturandilanggar, hukumanakandikenakansegera. <br />7.Yakin bahwapelanggarandihubungkansecaraautomatikdenganhukuman. <br />
 8. 8. 2. Autonomous Morality<br />1.Tahap keduaperkembangan moral menurutteori Piaget, yang diperlihatkanolehanak-anak yang lebihtua (kira-kirausia 10 tahunataulebih). Anakmenjadisedarbahwaaturan-aturandanhukum-hukumdiciptakanolehmanusiadandalammenilaisuatutindakan, seseorangharusmempertimbangkanmaksud-maksudpelakudanjugaakibat-akibatnya.<br />2.Bagi pemikirAutonomos, maksudpelakudianggapsebagai yang terpenting. <br />
 9. 9. 3. Anak-anak yang lebihtua, yang merupakanpemikirAutonomos, dapatmenerimaperubahandanmengakuibahwaaturanhanyalahmasalahkenyamanan, perjanjian yang sudahdisetujuisecarasosial, tundukpadaperubahanmenurutkesepakatan. <br />4.Menyedari bahawahukumandijalankansecarasosialdanhanyaterjadiapabilaseseorang yang relevanmenyaksikankesalahansehinggahukuman pun menjaditakdapatdielakkan. <br />
 10. 10. Piaget berpendapatbahwadalamberkembanganakjugamenjadilebihpintardalamberfikirtentangpersoalansosial, terutamatentangkemungkinan-kemungkinandankerjasama. Pemahamansosialinidiyakini Piaget terjadimelaluihubungandengantemansebaya yang salingmemberidanmenerima. <br />
 11. 11. Dalamkelompoktemansebaya, setiapanggotamemilikikekuasaandan status yang sama, merencanakansesuatudenganmerundingkannya, ketidaksetujuandiungkapkandanpadaakhirnyadisepakati. Hubunganantaraorangtuadananak, orangtuamemilikikekuasaan, sementaraanaktidak, tampaknyakurangmengembangkanpemikiran moral, keranaaturanselaluditeruskandengancaraautokratik. Untukmemperjelasteori Piaget yang telahdipaparkandiatas, dapatdilihatdalamjadualdibawahini:<br />
 12. 12. JadualTeoriDuaTahapPerkembangan Moral PiagetUmurTahapCiriKhas4-7 tahun7-10 tahun11 tahunKeatasRealisme moral(praoperasional)Masatransisi (konkret-operasional)Otonomi moral, realismedanresiprositas (formal operasional)1. Memusatkanpadaakibat-akibatperbuatan2. Aturan-aturantakberubah3. HukumanataspelanggaranbersifatotomatisPerubahansecarabertahapkepemilikan moral tahapkedua1.Mempertimbangkan tujuan-tujuanperilaku moral2.Menyadari bahwaaturan moral adalahkesepakatantradisi yang dapatberubah<br />
 13. 13. TeoriPerkembangan Moral Kohlberg:<br />perkembangan moral didasarkanterutamapadaakalbudi (keintelektualan) moral danberkembangsecarabertahap.<br />Teori Kohlberg mendasarkanteoriperkembangan moral padaprinsip-prinsipdasarhasiltemuan Piaget.<br />
 14. 14. Menurut Kohlberg terdapat 3 tingkatdan 6 tahappadamasing-masingtingkatterdapat 2 tahap:<br />Tingkat 1: akalbudi (keintelektualan) prakonvensional , iatingkat paling rendahdalamteoriperkembangan moral Kohlberg. Penilaian moral tahapinidikendaliolehimbalandanhukuman.<br />Tahap 1: berorientasikanhukumandanketaatan:anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk taat<br />Tahap 2: individualismedantujuan:penilaian moral didasarkanatasimbalandankepentingansendiri.Anak-anaktaatbilamerekaingintaatdanbila yang paling baikuntukkepentinganterbaikadalahtaat. Apa yang benaradalahapa yang dirasakanbaikdanapa yang dianggapmenghasilkanhadiah.<br />
 15. 15. Tingkat 2: Penilaiankonvensional: suatutingkatdalamanindividutahapmenengahdimanaseseorangmentaati standard tertentudantidakpada yang lain sepertiorangtuaatauaturanmasyarakat.<br />Tahap 3: Norma-norma interpersonal:dimanaseseorangmenghargaikebenaran, keperduliandankesetiaankepadaorang lain sebagailandasanpertimbangan-pertimbangan moral. Seoranganakmengharapkandihargaiolehorangtuanyasebagai yang terbaik.Tahap 4: Sistem moral sosial:dimanasuatupertimbanganitudidasarkanataspemahamanaturansosial, hukum-hukum, keadilan, dankewajiban.<br />
 16. 16. Tingkat 3:Penilaian Pascakonvensional:Suatupemikirantingkattinggidimana moral benar-benardiinternalisasikandantidakdidasarkanpada standard-standard orang lain. <br />Seseorangmengenaltindakan-tindakan moral alternatif, menjejakipilihan-pilihan, dankemudianmemutuskanberdasarkansuatukod.<br />
 17. 17. Tahap 5:hak-hak masyarakat VS hak-hakindividu:nilai-nilaidanaturan-aturanadalahbersifatrelatifdansesuatu standard berbedadariseorangkeseorang yang lain.<br />Tahap 6:Prinsip Ethis universal:seseorangtelahmengembangkansuatu standard moral yang didasarkanpadahak-hakmanusia universal. Dalamertikata lain bilaseseorangitumenghadapikonflikantarahukumdansuarahati, seseorangakanmengikutisuarahati.<br />
 18. 18. Kesimpulannya…..<br />Padaperkembangan moral menurut Kohlberg, menekankandanyakinbahwadalamketentuandiatasterjadidalamsuatuurutanberkaitandenganusia. <br /><ul><li>Padamasausiasebelum 9 tahunanakcenderungpadaprakonvensional.
 19. 19. Padamasaawalremajacenderungpadakonvensionaldan
 20. 20. padaawalmasadewasacenderungpadapascakonvensional. Demikianhasilteoriperkembangan moral menurutkohlbergdalampsikologiumum.</li></li></ul><li>PembentukanPerkembanganKerohanian & Moral PeringkatAwalkanak-kanak<br />
 21. 21. KepentinganPendidikanKerohaniandan Moral PraSekolah<br />PendidikanKerohaniandan Moral prasekolahamatpentingbagipemupukannilai Islam dannilai-nilaimurnimasyarakatberbilangkaum. <br />Bertujuanmelahirkanrakyat yang berakhlakmulia, mampumembezakanbaikdanburuksertamampumenjadibentengdariterjebakdenganperkara-perkaranegatif<br />
 22. 22. Pendidikanseumpamainiperluditerapsejak<br />darikecilkeranaiaakanmenjadiasasapabilasudahdewasasepertikatapepatah ´melenturbuluhbiarlahdarirebungnya.<br />Olehkeranapendidikaninipenting,makaiaperludirangkadengansebaiknyabagimenjaminkeberkesanandalambpelaksanaannyakelak. <br />
 23. 23. Tujuanpembentukankerohaniandan moral peringkatawalkanak-kanak<br />1. kanak-kanakdapatmenghayatidanmengamalkannilai-nilai Islam dalamkehidupanseharian.<br />2. Membentukakhlak yang terpujisejakdariawalselarasdengankecemerlanganakademik<br />
 24. 24. 1. SoalJawab<br />SoaljawabadalahsejeniskaedahinteraksiP&P antara guru denganmurid. Bertujuanuntukmerangsangpemikiran, mengujidanmenilaitahapkognitifpengetahuanataupunpemahaman. Soaljawabdapatdilakukansepanjangmasapengajaran; peringkatawal, tengahataupunakhir P&P. Kanak-kanak akan menumpukan perhatian dan fikiran tentang apa yang diingati.<br />
 25. 25. Startegi-strategi (kaedah) dalampembentukankerohaniandan moral peringkatawalkanakkanak<br />
 26. 26. 1. SoalJawab<br />ContohSoalJawab<br /> guru menyoalmurid : <br />Apakahmesej yang ingindisampaikandalamtayangan/ceritatersebut?<br />Pastimurid-muridakanmemberikanpelbagaijawapan.<br />
 27. 27. 2. Perbincangan /Perbualan<br />Contohperbualan/ perbincangan: <br />Muriddimintaberbincangdalamkumpulandanmenyenaraikanrukun Islam danrukunIman. Kaedahinibertujuanuntukmenggalakkanpertukaranidea secarabebasantarabeberapaorangmuridtentangsesuatutopik yang sudahditentukan.Iajugabertujuanmenggalakkanperkembanganmental murid-murid<br />
 28. 28. Strategimenggunakankaedahperbincangan/perbualan<br />Tujuanperbincanganmestilahjelas<br />Guru perlumemberitahumuridsebelummemulakanperbincangansupayamuriddapaymembuatpersediaandanmatlamatperbincangandapatdicapai.<br />Kemudian guru kemukakantajuk.<br />Peranan guru adalahmerancangataumenentukansemuatopik.<br />
 29. 29. Kesan<br />Dapatmemupukkerjasamadalamdiridirimurid.<br />Berlakuperkongsiandanpertambahan idea secaraaktifdikalanganmurid.<br />Guru perlumemastikansetiapmuridberperluangmemberikanpendapatataupunmengemukakansoalan.<br />
 30. 30. 3. Tunjukcara<br />Kaedahinimengutamakanpemerhatianmuridsecaralangsungterhadapsesuatuobjekatauproses, seterusnyamembuatkesimpulantertentu. Kaedahinimemerlukanpenglibatankeduaduabelahpihakiaitu guru danpelajarmelaluipengajaran yang disampaikansecarapraktikal. Kaedahinimembolehkanpelajarmencontohisesuatudenganlebihmudahdantepat.Iajugadapatmenarikminatpelajardisampingberpeluanguntukbelajarbukansahajasecarateoritetapijugamelakukansesuatusecarapraktikal. Guru akanmemberibimbingandantunjuk ajar kepadamuridsepanjangpengajaranmelaluikaedahini.<br />
 31. 31. Merekaakanmembuatsendirikesimpulandisebalikkerjaitu, samaada yang membawakepadapeningkatanpengetahuanataupunkemahiran. Kaedahinidapatmembantupelajarbagimengukuhkaningatanmerekapadapengajaran yang disampaikankeranamerekasendirisudahmelihatdanmengikutisegalaproses, peristiwadanfenomena yang dialami.<br />
 32. 32. Kaedahinidapatmemberikanpelajar-pelajarpeluanguntukberinteraksisecaraterusdenganisidansituasipembelajaran. Merekaakanmemperolehpengalamanlangsungdalammemperolehkemahiran, pengetahuan, kesimpulandancelikakaldalam unit-unit pembelajaranberkenaan. Tujuankaedahinijugaadalahuntukmembolehkanparapelajarmelihatdanmengikutisatusirilangkah,peristiwaataufenomenadalamkeadaan –keadaan yang tidakmemungkinkanpelajar-pelajarmendapatkanmaklumattanpapenglibatan guru.<br />
 33. 33. 4. Hafazan<br /> Al-Quran adalahsatuelemen yang terpentingdidalam<br />kehidupanumat Islam. Matlamatterpentingpendidikan al-Quran ialahmendidikmanusiasupayamengabdikandirikepadaAllah. S.W.T. Dalammasyarakat yang dilandaarusglobalisasi, pembelajaran al-Quran secarahafazanmampumenjadipemangkinkearahmembentukmindafotografi yang bakalmelahirkangenerasi yang hafiz, alim, dai`edanprofesionalsekaligusmemenuhimatlamatpendidikan al-Quran<br />
 34. 34. Menghafazadalahsalahsatukaedah yang pentingdidalammendalamiilmu al-Quran. Hafazanadalahproses yang digunakanuntukmenyimpanpengetahuan . Menghafazmemerlukansuatukekuatanfikiranpadaorang yang melakukannya.Sementaramenghafazsesuatu yang dipelajaridanmengasahingatanmelaluihafazanadalahcara yang paling baikuntukmengekalkaningatandankecerdasanotak.<br />
 35. 35. MaksudKaedahhafazanialah<br />Kaedahhafazanbermaksudsuatusistemataucarabersistematikdanberkesan yang digunakanolehpara hafiz dalamproseshafazan al Quran.<br />Kaedahtersebutdigunakansamadakaedahsemasamenghafaz, kaedahmengulang-ulanghafazandankaedahmengekalkanhafazan.<br />
 36. 36. TigaperingkatHafazan:<br />Hafazansertamerta<br />Hafazanjangkapendek.<br />Hafazanjangkapanjang.<br />
 37. 37. Hafazansertamertabolehkekaldalamduasaatataukurangdaripadaitu, hafazanjangkapendekbolehkekaldalambeberapaminit, jam danharisementarahafazanjangkapanjangbolehmenyimpansemuamaklumat yang telahdialamisemenjaklahirlagi.<br />
 38. 38. TeknikmenghafazayatHafazan:<br />Memperdengarkanayat al Quran<br />Muridmenghafazsecaraindividu<br />Muridmembacasecaraberamai-ramai<br />SecaraTalaqqiydanMusyafahah.<br />Muridmenghafazdalamkumpulan.<br />Muridmenghafazsecaraberpasangan.<br />LatihTubimenghafaz.<br />
 39. 39. Padaperingkatini, guru tidakperlumenghuraikanmaksudayatmemandangkanketidakmampuankanak-kanakuntukmemahaminya. Pengajaransebeginibanyakmemberikankeberkatan, ketakwaandisampingmengekalkandayaingatan.<br />
 40. 40. Hafazanialahsuatulatihandanpenekanan yang bertujuanuntukmenguatkaningatandisampinguntukmelatihseseorangmenambahkecerdasanotak, kepintaran,kekuataningatandankeyakinan.<br />
 41. 41. 5. Penjelajahan<br />Melibatkanprosesinkuiridimana guru <br />memberipeluangkepadakanak-kanakuntukmenerokaisendirisesuatutopiktetapimasihdalampantauandanbimbingan.<br />Contohnya: nilaimenghargaialamsekitar<br />Bergantungkepadakreativiti guru untuk<br />menarikminatkanak-kanak agar menghayatinilaimenghargaialamsekitar. (ProjeksainsKebun)<br />
 42. 42. 6. Lawatan<br />Lawatanialahsatuaktivitisokongan yang <br />membolehkanmuridmemerhatiapa yang telahmerekapelajaridalamsituasisebenar.<br />Muriddapatmengumpulmaklumatsecaralangsungdan guru bolehmengajarsesuatu yang tidakbolehdibawamasukkedalambilikdarjah.<br />
 43. 43. Ciri-ciriLawatan:<br />Tujuanlawatanialahmeningkatkanpemahamansesuatukonsepkeranapengalamansecaralangsung.<br />Menggalakkanpenggunaanpelbagaideriadaninimembawakesankepadapembelajaran.<br />Memberipeluangkepadamuriduntukmemerhatiperkaitanantarabahanmaujuddanapakahproses-proses yang berlaku.<br />
 44. 44. 4. Menggalakkanmuriduntukmengaitkanpengalamandiluarbilikdarjahdenganpembelajarankandungandisekolah.<br />5. Iajugamenggalakkanpembelajaraneksperentialdanlebihmenyeronokkankeranaperbincanganbermaknaberlakudalamprosesmengumpulmaklumat.<br />6. Dapatmemberipeluangkepadamuridmengalamisituasisebenardaniniakanmengekalingatanmuridterhadapperkara-perkara yang diajar.<br />

×