Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hubungan Etnik Bab 3

Nota Hubungan Etnik Bab 3

 • Login to see the comments

Hubungan Etnik Bab 3

 1. 1. BAB 3 LIMPAHAN KEMAKMURAN MERENTASI ETNIK 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 2. 2. 3.1 Pengenalan • Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi amat berkait rapat dengan kestabilan sosiopolitik dalam sesebuah negara. • Kekayaan negara perlu diagihkan dengan adil dan saksama agar semua etnik dapat menikmati faedah pembangunan. • Contoh dasar ekonomi negara: Dasar Ekonomi Baru (1971-1990), Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) dan Dasar Wawasan Nasional (2001-2020). 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 3. 3. • Namun, masih wujud salah-faham yang masih tidak dimurnikan atau dikemaskinikan maklumat asas mengenai komuniti di Malaysia khasnya dari aspek ekonomi • Contoh: 1. Bukan semua orang Melayu miskin dan bukan semua orang Cina kaya 2. Elite Melayu? 3. Orang bukan Melayu di kawasan mundur/terpinggir 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 4. 4. Hasil Pembelajaran • Menerangkan hubung kait antara pembangunan ekonomi dengan hubungan etnik di Malaysia. • Menghuraikan Dasar Ekonomi Baru (boleh tambah Dasar Pembangunan Nasional & Dasar Wawasan Negara) dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan agihan di Malaysia • Menganalisis kejayaan ekonomi di Malaysia, isu dan cabaran. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 5. 5. Isi Kandungan • • • • • • • 3.1 Pengenalan 3.2 Isu Sosioekonomi pada Awal Kemerdekaan 3.3 Ekonomi menjadi Isu Etnik 3.4 Dasar Ekonomi Baru (DEB) 3.5 Kejayaan Ekonomi Malaysia 3.6 Isu dan Cabaran 3.7 Kesimpulan 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 6. 6. 3.2 Isu Sosioekonomi pada Awal Kemerdekaan Isu kemiskinan (1970) Isu hak milik kekayaan (1970) • Siapa miskin? Adakah peratus masyarakat miskin tanpa menyatakan populasi penduduk adalah valid? • Hak milik kekayaan boleh dilihat dalam aspek lain juga dan tidak harus terhad kepada pemilikan modal saham. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 7. 7. CADANGAN 1. Segregasi dalam pekerjaan (i) Sebab: ciri2 penduduk tempatan (ii) Aspek: a) Kawasan b) Jenis pekerjaan dilakukan c) Output ekonomi yang diusahakan 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 8. 8. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 9. 9. SEBELUM MERDEKA  Penjajah hanya berminat untuk mengaut hasil & keuntungan daripada tanah jajahan & membawanya ke negara asal  Dasar penjajah dan sistem ekonominya telah mewujudkan jurang di antara bandar & luar bandar serta antara Pantai Timur & Pantai Barat SELEPAS MERDEKA  Cabaran utama ialah memajukan ekonomi negara untuk faedah rakyat, mengurangkan jurang perbezaan pembangunan & membasmi kemiskinan  Dasar Pembangunan Negara dapat dilihat dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Negara (RPLT) 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 10. 10. TEMPOH PENEKANAN DASAR RM 1 Produktiviti Pertanian (1956-1960) RM 2 Pelbagaian Tanaman & (1961-1965) Kemudahan Asas RMP Pembangunan Luar Bandar, (1966-1970) Infrastruktur & Khidmat Sosial 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 11. 11. 3.3 Ekonomi menjadi Isu Etnik • Isu-isu kemiskinan dan ketidakseimbangan tersebut boleh dan berpotensi bertukar kepada isu berbau etnik apabila ia gagal ditangani oleh kerajaan termasuk: • Kajian dan data menunjukkan tahap kemiskinan di kalangan etnik Melayu lebih menonjol pada tahun 1957-1970. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 12. 12. 3.4 Dasar Ekonomi Baru (DEB) • Dasar ini diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai reaksi kepada peristiwa 13 Mei 1969 • Punca utama peristiwa ini ialah jurang ekonomi antara kaum, politik perkauman dan prasangka • Dasar Ekonomi Baru terangkum dalam RRJP1 (19701990) yang mencakupi empat rancangan lima tahun Malaysia 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 13. 13. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 14. 14. 3.4 Dasar Ekonomi Baru (DEB) MATLAMAT DEB Matlamat DEB ialah membasmi kemiskinan & menyusun semula masyarakat STRATEGI MEMBASMIKAN KEMISKINAN 1.Memodenkan keadaan kehidupan rakyat 2.Meluaskan peluang pekerjaan bagi semua rakyat 3.Menggalakkan penyertaan rakyat dalam sektor yang berpotensi tinggi 4.Memajukan lagi daya pengeluaran golongan miskin yang seterusnya dapat meningkatkan pendapatan mereka 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 15. 15. STRATEGI MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT 1.Menambahkan pemilikan rakyat dalam sektor swasta 2.Membina satu masyarakat perdagangan di kalangan orang bumiputera 3.Membangunkan kawasan-kawasan yang selama ini mundur tetapi berpotensi tinggi 4.Meluaskan lagi peluang pelajaran dalam dan luar negeri 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 16. 16. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 17. 17. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 18. 18. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 19. 19. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 20. 20. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL  Dasar Pembangunan Nasional dibentuk bagi menggantikan DEB yang berakhir pada tahun 1990  Ia digubal dengan mengambil iktibar daripada DEB  DPN dilaksanakan dalam tempoh RRJP2 (1991-2000) dalam tempoh 10 tahun  Majlis Pembangunan Negara - merealisasikan konsep pembangunan seimbang. Diketuai oleh Perdana Menteri, bermesyuarat sebulan sekali dan berfungsi sebagai badan pemantau untuk menentukan perlaksanaan dasar-dasar kerajaan selaras dengan matlamat DPN 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 21. 21. STRATEGI MEMBASMI KEMISKINAN & MENINGKATKAN KUALITI HIDUP 1.Mengemaskan perlaksanaan dan pendekatan program membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum 2.Tumpuan khas diberikan kepada keluarga termiskin menerusi Program Pembasmian Rakyat Termiskin (PPRT) dan program yang diatur oleh badan bukan kerajaan (NGO) 3.Kemudahan asas disediakan untuk isi rumah bandar dan desa, termasuk ladang dan kampung baru 4.Tumpuan kepada mengurangkan masalah kemiskinan relatif (perbezaan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin) dengan mengadakan peluang ekonomi kepada yang berpendapatan rendah 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 22. 22. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 23. 23. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 24. 24. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 25. 25. STRATEGI MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT 1.Pengagihan melalui pertumbuhan bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputera 2.Guna tenaga dalam ekonomi negara disusun semula dengan meramaikan golongan bumiputera dalam bidang profesional, pengurusan dan teknikal 3.Sumber manusia dibangunkan melalui latihan dan pendidikan 4.Menggalakkan penglibatan sektor swasta secara aktif untuk memberi peluang pekerjaan dan meningkatkan keupayaan MPPB 5.Memperluaskan infrastruktur fizikal, ekonomi dan sosial negara 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 26. 26. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 27. 27. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 28. 28. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 29. 29. 3.5 Kejayaan Ekonomi Malaysia • Bank Dunia mengiktiraf kejayaan ekonomi Malaysia sebagai salah sebuah negara “keajaiban ekonomi Asia Timur” (World Bank 1993) dlm segi: i. Kejayaan pembangunan ekonomi dlm masyarakat multietnik (Snodgrass, 1995). ii. Berjaya mencapai pertumbuhan dgn agihan (Chowdhury dan Islam, 1996, Ahluja, 1997). iii. Mempamerkan kisah kejayaan pembangunan (Athukorala dan Menon, 1999) 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 30. 30. Kejayaan Malaysia dapat dikategorikan kepada 3 perspektif: 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 31. 31. Jadual 3.5 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 32. 32. Sejak 1960-an Malaysia juga hingga 2007, berjaya mengharungi kadar era kemelesetan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebanyak 5% 1980-an dan hujung hingga 8.5%. 1990-an. Cth:kemelesetan ekonomi 1985/86, krisis ekonomi Asia 1997 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM) Pertumbuhan pesat ini juga telah membolehkan pendapatan per kapita meningkat dari RM721 pada 1960 kepada RM22,345 pada 2007.
 33. 33. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 34. 34. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 35. 35. • To include graf/jadual Indeks Kualiti Hidup 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 36. 36. 3.6 Isu dan Cabaran • Disebalik kejayaan ekonomi Malaysia yang telah diperbincangkan, terdapat juga beberapa isu dan cabaran yang harus ditangani. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 37. 37. Ketaksamarataan Pendapatan yang Semakin Melebar 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 38. 38. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)
 39. 39. 3.7 Kesimpulan • Kerajaan berperanan penting di dalam mencari titik keseimbangan antara agenda pertumbuhan dengan agenda agihan yang adil. • DEB adalah dasar negara yang dibentuk untuk mewujudkan perpaduan nasional. • Sepanjang tempoh empat dekad yang lalu, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan. • Namun, kepesatan ekonomi ini perlu diurus dengan bijjak agar jurang antara kaya dan miskin serta ketaksamarataan pendapatan dapat ditangani. 01/13/14 DR. Amini Amir Abdullah (UPM)

×