Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

connectors

493 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

connectors

 1. 1. ENGLISH: Connectors Patricia Díaz English : Connectors
 2. 2. Indicating or agreeing with facts <ul><li>Actually (en realidad) </li></ul><ul><li>In fact </li></ul><ul><li>Really </li></ul><ul><li>The fact i (that) </li></ul><ul><li>Indeed ( sin duda) </li></ul>
 3. 3. Explaining causes and results <ul><li>Therefore (por la tanto) </li></ul><ul><li>So (por lo tanto) </li></ul><ul><li>For this reason </li></ul><ul><li>Becouse of (debido a ) </li></ul><ul><li>Becouse (porqué) </li></ul><ul><li>Hence, Thus (así pues) </li></ul>
 4. 4. Building up an argument <ul><li>In the first place </li></ul><ul><li>Firstly </li></ul><ul><li>First of all </li></ul><ul><li>First </li></ul><ul><li>Apart of that </li></ul><ul><li>First and foremoust (en primer lloc i el més important </li></ul><ul><li>Last but no least (per últim però no menys important) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>By way of conclusion (a modo de clonclusion) </li></ul><ul><li>Finally </li></ul><ul><li>In summary ( en resumen) </li></ul><ul><li>Broadly ( ampliamente) </li></ul><ul><li>I short ( breument) </li></ul><ul><li>Eventually </li></ul><ul><li>Broadly ( ampliamente) </li></ul>
 6. 6. Expressing an opinion or a point of view <ul><li>In my opinion </li></ul><ul><li>From my point of view </li></ul><ul><li>As far as be concerned </li></ul><ul><li>As i see it ( como yo lo veo ) </li></ul><ul><li>As far as i know ( por lo que sé ) </li></ul><ul><li>According to ( según) </li></ul><ul><li>To my mind ( en mi opinion ) </li></ul>
 7. 7. Giving examples <ul><li>For example </li></ul><ul><li>For instance </li></ul><ul><li>As an illustration ( com a exemple) </li></ul>
 8. 8. Modifying what has already been said <ul><li>However </li></ul><ul><li>Nevertheless </li></ul><ul><li>In spite of ( a pesar de …) </li></ul><ul><li>Despite </li></ul><ul><li>Although (aunque) </li></ul><ul><li>Still (però) </li></ul>
 9. 9. Conclusions <ul><li>D’aquestes diapositives que he fet refents a l’anglès, concretament els conncetors que podem fer servir en un text o en una frase, he tret una clonclusó i és que sempre em de fer servir una sèrie de paraules que ens serviran perquè aquella frase tingui sentit. </li></ul>

×