Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P12vn

272 views

Published on

Document For P12VN

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

P12vn

  1. 1. NT12 laø daáy leân nhöõng laõnh ñaïo cuûa ñoäi taïi Hoäi Thaùnh ñòa phöông ñeå “chinh phuïc nhieàu linh hoàn vaø moân ñeä hoùa” döï aùn 12 treân toaøn theá giôùi
  2. 2. Phoùng thích ñeå hoï ñi ra vaø keát quaû Nguyeân taéc 12 Chuù troïng vaøo ngöôøi cuûa mình Mang hoï ñeán söï chöõa laønh vaø troïn veïn Nhìn thaáy ñaëc tính cuûa Ñaáng Christ phaùt trieån trong hoï
  3. 3. CHINH PHUÏC NOÁI KEÁT HUẤN LUYỆN SAI ĐI
  4. 4. Tieán Trình Khoaûng 1 Naêm Ñuïng Chaïm Khaùm Phaù 1 & 2 Haäu Ñuïng Chaïm Tieàn Ñuïng Chaïm Baét Ñaàu Toå Teá Baøo Cuûa Mình Taùi Ñuïng Chaïm Khaùm Phaù 3 Tốt Nghiệp
  5. 5. ÑI RA ÑEÅ MÔÛ HT MÔÙI Muïc sö Laõnh ñaïo môùi
  6. 6. HT Môùi Ñöôïc Sinh Ra 4 Toå teá baøo

×