Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestió De Drets Audiovisuals

 • Login to see the comments

Gestió De Drets Audiovisuals

 1. 1. GESTIÓ DE DRETS EN LA UTILITZACIÓ D’IMATGES PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL Maribel Serra Tècniques documentals aplicades a la recerca. Programa de Màsters Universitaris. Desembre 2009
 2. 2. Societat de la Informació <ul><li>La informació, en qualsevol suport, es converteix en un producte principal; el consum i necessitat d’informació esdevé el motor econòmic. </li></ul><ul><li>Es crea la necessitat d’informació: </li></ul><ul><ul><li>Per formar-se </li></ul></ul><ul><ul><li>Per estar al dia, globalització mediàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per relacionar-se </li></ul></ul><ul><ul><li>Per actuar </li></ul></ul>
 3. 3. Creixement de la informació <ul><li>Augment del volum d’informació: accés de més població a diverses branques del coneixement </li></ul><ul><li>Desenvolupament de noves tecnologies a preus relativament econòmics: </li></ul><ul><li>- les TIC’S permeten recuperar amb rapidesa la informació </li></ul><ul><li>- augment de l’ús d’aquestes tecnologies gràcies a la facilitat de maneig </li></ul>
 4. 4. Informació i Consum <ul><li>Desenvolupament de les TIC’s i de les tècniques comunicatives basades en la imatge. </li></ul><ul><li>“ Quién puede pedirle esfuerzo al consumidor medio en un ambiente audiovisual veloz...la intensidad no es de nuestros días, mientras sí lo es, por antonomasia, la extensividad, el conocimiento en superficie, cuya metáfora son las pantallas” (Vicente Verdú, 2005) </li></ul>
 5. 5. Els Drets sobre la Informació <ul><li>El valor de la informació ha desenvolupat un lucratiu mercat de drets sobre documents, sobretot a nivell multimèdia. </li></ul><ul><li>L’existència de la xarxa i l’intercanvi continuat d’informació gràcies a la facilitat en el maneig de la Web 2.0, ha fet que l’usuari comenci a rebel·lar-se contra els drets de pagament. </li></ul><ul><li>( www.youtube.com / http://video.google.es/ http://www.vimeo.com/ ) </li></ul><ul><li>http:// www.vimeo.com / guidelines </li></ul>
 6. 6. Tipus de Drets que afecten a qualsevol obra “de creacio intel·lectual” <ul><li>Drets morals : els que es deriven de la pròpia imatge i el dret a la intimitat. Obligatorietat de citar-ne l’autoria. </li></ul><ul><li>Drets de cita: Usar l’obra com a cita. El dret de cita és restringeix als temes d'actualitat en relació als mitjans de comunicació social. Sempre cal citar-ne l’autoria i procedència. </li></ul><ul><li>Fora d'aquests supòsits caldria prèvia autorització dels autors de l'obra objecte de la cita: imatges agressió a Berlusconi. </li></ul><ul><li>Drets d’autor : drets derivats de les lleis sobre la propietat intel·lectual: sobre la reproducció, distribució i comunicació pública de les seves obres. </li></ul><ul><li>No es pot publicar ni reproduir en mitjans de difusió massiva, sense que es demani autorització a l’autor i percebi els drets econòmics que estableixi la llei. </li></ul><ul><ul><li>“ obra audiovisual” 70 anys de la mort dels autors </li></ul></ul><ul><ul><li>“ gravació audiovisual” 50 anys de la mort dels autors </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Fotografia: </li></ul><ul><li>Tots els autors siguin professionals o no tenen, drets de caràcter econòmic i moral. </li></ul><ul><li>Els drets morals són irrenunciables i inalienables. Per tant han de ser sempre respectats i no té valor la renúncia. </li></ul><ul><li>drets econòmics derivats de la LPI. </li></ul><ul><ul><li>80 anys després de la mort de l’autor abans del 1987 </li></ul></ul><ul><ul><li>70 anys a partir d’aquesta data. </li></ul></ul><ul><li>Arxius i Filmoteques : poden ser propietaris o dipositaris. Poden tenir-ne la custòdia, facilitar-ne la consulta, però no gaudir dels guanys econòmics derivats dels drets de reproducció i distribució. </li></ul>
 8. 8. Gestió drets derivats de la propietat intel·lectual <ul><li>A qui protegeix la llei: </li></ul><ul><ul><ul><li>Autors (és relatiu pel que fa a obres audiovisuals) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artistes o intèrprets (normalment es negocia un pagament únic per part de la productora, sense renunciar al dret a la pròpia imatge) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organismes de ràdiodifusió (televisions) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Gestió drets derivats de la propietat intel·lectual <ul><li>Drets de reproducció : reproducció parcial o total en un mitjà. Còpies. </li></ul><ul><li>Drets de comunicació pública : emissió i projecció (en un local públic p.e.) </li></ul><ul><li>De distribució: còpies, lloguer, venda etc </li></ul><ul><li>De transformació : adaptació, modificacions i noves versions </li></ul><ul><li>De posada a disposició on demand (a la carta) a través de ràdiodifusió o de la xarxa </li></ul><ul><li>D’Utilització d’imatges, fixes o en moviment, il·lustracions, gravats etc, en webs sense permís dels autors </li></ul>
 10. 10. Gestió drets derivats de la propietat intel·lectual <ul><li>Excepcions: </li></ul><ul><li>sempre citant-ne l’autor i procedència </li></ul><ul><ul><ul><li>interès general d’accés a la cultura : centres de cultura i ensenyament, institucions socials, biblioteques, museus (tot i així, de vegades, es cobra un preu determinat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interès informatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drets de cita per raons científiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres: raons socials, col·lectius marginats, celebracions oficials, seguretat pública, promocions, paròdia, interès públic (p.e. reconstrucció edifici) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usos privats, no comercials </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Legislació <ul><li>LPI: Llei de propietat intel·lectual de 1/1996, de 12 de abril </li></ul><ul><li>Directiva 2001/29/CE: va provocar que es modifiqués la LPI de 1996, per adaptar-la a les novetats derivades de l'explotació on-line. </li></ul><ul><li>Problemes: </li></ul><ul><ul><li>Evolució tecnològica més ràpida que la legislativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés fàcil i global a múltiples obres </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultat de control dels drets </li></ul></ul><ul><ul><li>Conflictes jurisdiccionals </li></ul></ul>
 12. 12. Entitats de gestió de drets d’autor <ul><li>Sgae: obra audiovisual, (imatge i sò) </li></ul><ul><ul><li>www. sgae .es/ </li></ul></ul><ul><li>Vegap: obra gràfica (pintura i fotografia) </li></ul><ul><ul><li>www. vegap .es/ES </li></ul></ul><ul><li>Dama: obra audiovisual </li></ul><ul><ul><li>www. dama utor.es/ </li></ul></ul>
 13. 13. Gestió drets derivats de la propietat intel·lectual <ul><li>Debat sobre la llegitimitat del pagament i cobrament de drets d’autor </li></ul><ul><li>“ (…) ¿De qué se trata? De regular el derecho del que canta y el deber del que escucha. Pues bien, fijaos en esto, que es muy importante para resolver la cuestión. Los dos son libres, el uno de vender, y el otro de comprar; esto sentado, sus pretensiones respectivas no significan nada, (…)No es, por consiguiente, en la consideración del talento, sino en la de los productos, donde debemos buscar los elementos de nuestro juicio” </li></ul><ul><li>“ S talento es una propiedad colectiva que no ha pagado y de la que siempre será deudor. El talento y la ciencia de un hombre son producto de la inteligencia universal y de una ciencia lentamente acumulada por una multitud de sabios” </li></ul><ul><li>Qué es la propiedad? (1840), Pierre Joseph Proudhon </li></ul>
 14. 14. Creative Commons <ul><li>http://creativecommons.org/ </li></ul><ul><li>L’autor pot cedir alguns dels seus drets sobre les seves pròpies creacions i escollir la manera en què vol difondre-les. </li></ul><ul><li>R elació directa entre l'autor i l'usuari, eliminant els intermediaris i facilitant la creació a partir d'obres ja existents per compartir-les lliurement. </li></ul><ul><li>Permet la còpia, la distribució i la comunicació pública de les obres sempre que se'n citin l'autor i la institució. </li></ul>
 15. 15. Els dipòsits de documents lliures de drets <ul><li>Documents científics: </li></ul><ul><ul><li>http://scholar.google.es/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.raco.cat/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.recercat.net/ </li></ul></ul><ul><li>Els portals de fotografia: </li></ul><ul><ul><li>www. flickr .com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>www. copyrightfreephotos .com </li></ul></ul><ul><ul><li>www. free foto.com/ </li></ul></ul><ul><li>La mentida de youtube i google videos </li></ul><ul><ul><li>http ://www.archive.org/index.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// video.google.com / nara.html </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Algunes notícies: </li></ul><ul><li>http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2005/01/29/pagina-27/33697828/pdf.html?search=castells </li></ul><ul><li>http://www.elpais.com/articulo/cultura/ley/nueva/creatividad/elpepucul/20070606elpepicul_1/Tes </li></ul><ul><li>http://www.publico.es/ciencias/015916/frikipedia/sgae </li></ul><ul><li>http://www.20minutos.es/noticia/261500/0/absuelto/bar/sgae/ </li></ul>
 17. 24. <ul><li>Pantalla fotos icc </li></ul><ul><li>Pantalla fotos flickr i drets </li></ul><ul><li>Pantalla getty images </li></ul><ul><li>Pantalla footage, luce, pathe, wochenschau, nara, movietone </li></ul><ul><li>Buscar fotos i webs publicitàries (delicious urv) </li></ul>

×