VRI Forskarprosjektet 16. oktober 2013 - Øyvind Heimset Larsen, VF
www.vestforsk.no
Hovedmål- Sogn Aqua
 Hovedmål: mikrobedrift med stort personleg nettverk
 Vil lukkast med landbasert oppdrett av kveite ...
Korleis organisert


Sogn Aqua- ei familiebedrift frå 2007, første tilsette april 2013



Uformelt nettverk:
 «… men vi...
www.vestforsk.no
Hovedmål- Hellenes og marint nettverk i støypeskeia
 Hovedmål- Bedrifta er totalleverandør av prosessløysingar inkludert
...
Kort historie til nettverket
 Initiativtakarar : Hellenes AS og Salmon Group i 2013
 Marint Vekstforum er arbeidd fram a...
SOFT Analyse -slik verksemdene opplever det
Sterke sider


Naturgjevne føresetnader



Initiativrike enkeltpersonar .
Ut...
SOFT Analyse- slik verksemdene opplever det
Truslar

Mulegheiter



Den største hindringa for innovasjon her er 
tilgjen...
Får vi rørsle mot målet?
Drivkrefter
 I forhold til innovasjon
og det nettverket prøver
oppnå (mål)

Hinder
 I forhold t...
Implikasjonar for næringspolitikk
 Verdiskaping / verdiskapingspolitikk
 Sats på innovasjon som er knytt opp mot naturre...
Om tredrivar- dømet
 Innanfor trenæringa er det etablert funksjonar som har til
hensikt å finne nye brukar av tre.
 Fung...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Øyvind H Larsen om to marine case og eit nettverk- - Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

570 views

Published on

Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking, om : To marine case og nettverk i støypeskeia- Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka. Skei 16.oktober

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Øyvind H Larsen om to marine case og eit nettverk- - Seminar om innovasjon og innovasjonssystem i SFj, næringsnettverka

 1. 1. VRI Forskarprosjektet 16. oktober 2013 - Øyvind Heimset Larsen, VF
 2. 2. www.vestforsk.no
 3. 3. Hovedmål- Sogn Aqua  Hovedmål: mikrobedrift med stort personleg nettverk  Vil lukkast med landbasert oppdrett av kveite som kvalitetsprodukt  Nettverket: «Vi kjenner heile den norske oppdrettsnæringa so og seie. Vi har eit enormt nettverk av eksportørar og leverandørar. FoU, økonomar og ingeniørar. Heile den biten der føler vi at vi har ein god kontakt med. Vi har nesten brote kontakten med våre konkurrentar. I motsetning til laks – dei har veldig tette band . Vi er i ei mindre næring og der er veldig få aktørar. »  Omtale: Kva betyr/rolle har innovasjon i forhold til målet?  «Heile tida, døgnet rundt, har eg lyst til å sjå nye ting som kan gjerast og forbetrast og eg har ei lang liste med ting eg har lyst til å teste ut. Men sjølvsagt dei rundt meg òg – dei aller næraste har den same gnisten. Det er i alle fall 2-3 personar som har den gnisten som berre går heile tida uavbrote og er skapande. » www.vestforsk.no
 4. 4. Korleis organisert  Sogn Aqua- ei familiebedrift frå 2007, første tilsette april 2013  Uformelt nettverk:  «… men vi har eit enormt stort nettverk. Ingen offisielle nettverk som eg ser det er vi medlem av. Vi har fått spørsmål mange gongar, men er små og kuttar alle kostnader.»  Medlemsklassifisering – familie, involvert i bedrifta, venner  nettverkskontakter inne i oppdrettsnæringa, altså den praktiske oppdrettsnæringa og eksportleddet  nettverkskontakter «innan forskingsmiljøet er ekstremt viktig for oss. vassbehandling og resirkulering NTNU mfl»  ein ingeniør frå heimbygda  sterk lokal støtte frå kommune og Innovasjon Norge SFj  Eit par økonomar som sit i Stavanger og Bergen samt eit nettverk i same byane på investorsida www.vestforsk.no
 5. 5. www.vestforsk.no
 6. 6. Hovedmål- Hellenes og marint nettverk i støypeskeia  Hovedmål- Bedrifta er totalleverandør av prosessløysingar inkludert elektro, automasjon, engineering innan mekanisk produksjon- som olje og energi, kraftverk, bergverk, fiskeoppdrett og generell industri  « Vi vil vera med å byggja distriktsfylket vårt, og her er som sagt skogbruk, landbruk og oppdrett typiske kyst- og distriktsprosjekt»  Nettverket Marint Vekstforum, er pt kun eit prosjekt men blir formalisert som ei foreining innen utgangen av oktober.  «Nettverkets forretningside er å skape gode og relevante møteplasser mellom marine sektor og leverandørindustrien i regionen, med intensjon om å skape gode utviklingsprosjekter og øke den næringens samlede verdiskapning. Havbruk og fiskeri har i dag store ringverknader som samfunnet ikkje er observant på. Dette treng å bli gjort meir synleg.»  Omtale: Kva betyr/rolle har innovasjon i forhold til målet?  «Vi kan gå og hente ut all verdens problem som vi har lyst til å sjå på. Og så tek vi det tilbake og begynner å spekulera i lag med den tverrfaglege gjengen som vi er» www.vestforsk.no
 7. 7. Kort historie til nettverket  Initiativtakarar : Hellenes AS og Salmon Group i 2013  Marint Vekstforum er arbeidd fram av ei gruppe frå oppdrettsnæringa og leverandørindustrien  Lanseringsmøte 12. september med 38 deltagere frå både marine næring og leverandørindustrien. Nettverket blir først formalisert innen utgangen av oktober, men interessen er god og målsettinga er 20 medlemsbedrifter innen 31.12.2013  Innovasjon Norge er inne med et tilskudd (Bedriftsnettverk)  Korleis arbeider dei  3-4 samlingar/fagmøter i året- ein møteplass for dei som er opptekne av marin sektor, og samlingane skal ha relevante tema for heile verdikjeda  «Deltaking i nettverket kan skaffe medlemmane tilgang til marknad, det skjer jo uformelt på møteplassen. Og så får du presentert problemstillingar. Og vi, som skal prøve å finna løysingar, må jo få definert problemet.» www.vestforsk.no
 8. 8. SOFT Analyse -slik verksemdene opplever det Sterke sider  Naturgjevne føresetnader  Initiativrike enkeltpersonar . Utdanna, engasjerte entreprenørar med erfaring, marknadskunnskap og store kontaktnettverk    Sterk lokal og offentleg støtte for mikrobedrift og bedriftsnettverk Samla verdikjedekompetansemiljø på Førde-verftet Sterke ønskje om å bidra i lokal samfunnsutvikling Svake sider  Få store, aktive aktørar i fylket. Mange små aktørar i nettverket i støypeskeia.  Lite konkurrentsamarbeid i alternativ næring til laks.  Mangel på lett tilgjengelege møteplassar og oppfølging  Mangel på tid og kapasitet til innovasjon i SMB  Infrastruktur- breiband www.vestforsk.no
 9. 9. SOFT Analyse- slik verksemdene opplever det Truslar Mulegheiter  Den største hindringa for innovasjon her er  tilgjengeleg tid og kapasitet. Det er difor vi har starta innovasjonsservice òg, for å kunne tilby andre som er i same situasjon  Folk generelt sett i Noreg er altfor makelege  Mangel på openheit og kunnskap og informasjon om regionale aktørar er ein hindring for innovasjon. Ei hindring, og særleg i eit lokalsamfunn som her, er det at ein snakkar for lite med kvarandre  Mangel på møteplassar og samarbeid, mangel på støtte og kontakt med beslutningstakarar og finansieringskjelder www.vestforsk.no «Vi er jo spesielle sidan vi har halde på med så mykje rart. I forhold til innovasjon, for det første så må du finne ein eller annan problembank så du veit kva du skal drive innovasjon på, og så sjå om du klarar å finne løysingar på som er kommersielle.»  «Viss ein kan tørre å vere litt meir open om korleis ein tenkjer og kor ein ynskjer å gå så er det lettare å få med likesinna med dei same tankane»  Lågkost/Videomøter med breiband  Systematisk støtte til nettverkengasjere drivarar/ overføre læring
 10. 10. Får vi rørsle mot målet? Drivkrefter  I forhold til innovasjon og det nettverket prøver oppnå (mål) Hinder  I forhold til innovasjon og det i nettverket prøver oppnå (mål)  Naturressursane  Ressursar og tid  Personleg nettverk  Mangel på møteplassar, nettverk og drivarar  Tett kopling til støtteapparat, lokalsamfunn og beslutningstakarar  Behov for konkurransekraft og internasjonalisering  Engasjement og samarbeid www.vestforsk.no  Dialog • det er ikkje alltid mogleg å kjenne igjen dialogen frå det møtet der også næringslivsdeltakarar var med på i dei konklusjonane som treffast etter møtet
 11. 11. Implikasjonar for næringspolitikk  Verdiskaping / verdiskapingspolitikk  Sats på innovasjon som er knytt opp mot naturressursane våre i Noreg, der vi kan vere særeigen på den teknologien vi utviklar.  Legg pengane i det å skape bransjerelaterte nettverk. Møteplassar og nettverk er nøkkelord for innovasjon. Og det går ikkje berre an å seie at ein skal vere med. Der må tilsetjast tredrivar (ref skogsnæring) på kvart tema og nivå. Dei kan gjerne snakkast i lag for å få tverrnæringsmessig vinst  Sjå at småverksemder tenkjer kostnad, kostnad. Videomøter/samling og  Verdiskapingsplanen prioriterer mykje mellom næringar. Sjå heller på fellesfunksjonar, på næringsutviklingstiltaket breiband, på å skape møteplassar, litt uavhengig av næringar. Bruk pengane der flest kan dra nytte av det om dei melder seg aktivt på  Offentlege personar med serviceminda haldningar kan bidra med å trekke i trådane og få næringskjedene til å kommunisere. www.vestforsk.no
 12. 12. Om tredrivar- dømet  Innanfor trenæringa er det etablert funksjonar som har til hensikt å finne nye brukar av tre.  Fungere som eit bindledd mellom tilbydarar og etterspørjarar i alle ledd eigentleg, og knyte saman verdikjedene. Det er også då ein offentleg finansiert institusjon som er veldig retta mot ei konkret næring, eller relatert til næringar.  Den type roller og funksjonar trur vi at det er viktig at det offentlege brukar midlar på. Fordi, viss ikkje det offentlege brukar midlar på det, så er det mange som vil ha ambisjonar om å gjere forskjellege ting i forskjellege retningar. www.vestforsk.no

×