Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaawar1

200 views

Published on

  • Be the first to comment

Zaawar1

  1. 1. Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Компьютер Мэдээллийн Технологийн Сургууль Macromedia Flash 8 программд “Арифметикийн 4 үйлдэл ашиглах” МЗБ-3а Б.Оюунтөгс Улаанбаатар 2014 он
  2. 2. Арифметикийн 4 үйлдэл МЗБ-3а Б.Оюунтөгс Алхам-1: Шинэ хуудас нээнэ. Алхам-2: Хуудасны дэвсгэр өнгөө оруулна. Хуудсаа 550х400 хэмжээтэй үүсгэнэ Зураг оруулахдаа Properties->Background-аас тохирох өнгийг сонгоно Алхам-3: Layer 1-ийн нэрийг “гарчиг” гэж нэрлээд хичээлийн сэдэвээ бичнэ
  3. 3. Арифметикийн 4 үйлдэл МЗБ-3а Б.Оюунтөгс Алхам-3: Кадр 1-10 хүртэл Insert-Keyframe хийнэ. Алхам-4: File->Import->Import to-г сонгож хэрэглэгдэхүүнд ашиглагдах зурагуудыг оруулна. Алхам-5: Шинээр Insert layer үүсгээд “Бодлого” гэсэн нэр өгнө. Text (Tool)-ыг ашигланProperties- ийнText type-г StaticText-ыг сонгож өгнө.
  4. 4. Арифметикийн 4 үйлдэл МЗБ-3а Б.Оюунтөгс Алхам-6: Шинээр Insert layer үүсгээд “Хариу” гэсэн нэр өгнө Text (Tool)-ыг ашигланProperties-ийнText type- г InputText, <Instance Name>дээр t1гэж бичиэ өгнө. Алхам-7: Шинээр Insert layerүүсгээд “Movie clip” гэсэн нэр өгнө. Тусгай тэмдэгтийг оруулж тус бүрд нь идэвхжүүлээд гараас F8товчийг дарсанаарConvert to Symbolгэсэн цонхноос Movie clip-ыг сонгоод Shapetweenболгоно. Алхам-8: Шинээр Insert layer үүсгээд “Code” гэсэн нэр өгнө Actions-Frame гэсэн хэсэг дээрээ дараад code-ыг бичнэ. Энэхүү code нь бодлого 1-ийн code болно. correct._visible=false; wrong._visible=false; t1.onChanged = function(){ if(t1.text==10){ // бодлогын хариу correct._visible=true; wrong._visible=false; } else{ wrong._visible=true; correct._visible=false;
  5. 5. Арифметикийн 4 үйлдэл МЗБ-3а Б.Оюунтөгс } } Алхам-9: Шинээр Insert layer үүсгээд “Button” гэсэн нэр өгнө Button дээрStop() гэсэн код бичиж өгсөнөөр тухайн обьектийн хөдөлгөөнийг зогсоох.

×