Phys1 hutulbur

5,779 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phys1 hutulbur

 1. 1. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16 Гарчиг 1. Хичээлийн тодорхойлолтын хэсэг A. Хичээлийн агуулга B. Хичээлийн зорилго C. Хичээлийн зорилт 2. Хичээлийн хөтөлбөрийн хэсэг A. Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө B. Ашиглах ном, сурах бичиг, гарын авлага, веб сайтууд C. Үнэлгээ D. Бие даалтын удирдамж E. Оюутны мэдлэгийг үнэлэхэд анхаарах зүйлс Ангилал Боловсруулсан Дүн шинжилгээ Батлав хийсэн Чанарын үнэлгээ,Харьяа/албан Тэнхимийн хяналт ММТС –ын тушаал эрхлэгч шинжилгээний захирал албаны дарга Овог нэр Д.Оюунбилэг Д.Баянзул Д.МөнхбатГарын үсэг Өдөр 2011-09-03
 2. 2. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1 Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16 НЭГ. ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ХЭСЭГХичээлийн нэр: Физик-1Индекс: PHYS-109Хичээлийн төрөл: Ерөнхий суурь хичээлАнги: УУАТ-I, УУМТТ-I, КПХ-IБагц цаг: 3Улирал: IДолоо хоногт орох цаг: 2:2:0Урьдчилан үзсэн байх хичээл: ЕБДС-ийн физикийн хичээлХамт үзэх хичээл: Математик-1Хичээл заах багш: Д.Оюунбилэг Хичээлийн агуулга Физикийн ерөнхий курсын Физик-1 хичээл нь инженерийн ангиудын ерөнхийсуурь хичээл мөн тул дараах агуулгыг багтаана. Үүнд: Кинематик, динамик, импульс,энерги, таталцлын орон, хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөний динамик, инерцийн момент,импульсийн момент, инерциал бус тоолын систем, Кориолисын хүч, релятив механик,хэлбэлзэл, шингэний урсгал, хийн кинетик онол, Максвеллийн түгэлт, хий дэхзөөлтийн үзэгдлүүд, термодинамикийн хуулиуд, бодит хий, шингэн ба хатуу төлөв,цахилгаан орон, хүчлэг, потенциал, конденсатор, диэлектрик, цахилгаан гүйдэл, янзбүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдлийг судлана. Хичээлийн зорилго Физик-1 хичээл нь инженерийн мэргэжлийн заавал судлах ерөнхий суурьхичээл бөгөөд агуулга нь суралцагчид дээд боловсрол олгоход зайлшгүй шаардлагатайшинжлэх ухааны үндэсийг эзэмшүүлэх явдал юм. Физикийн шинжлэх ухааны үндсэнухагдахуун болон хуулиудын талаар онолын мэдлэг эзэмшин улмаар онолын мэдлэгээсеминарын хичээлээр баталгаажуулан тэдгээрийг цаашид хэрэглээний физикийнсалбарт хэрэглэх чадвар олгох нь хичээлийн гол зорилго юм. Хичээлийн зорилт
 3. 3. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1 Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16 Ерөнхий суурь хичээлийн агуулга нь суралцагчид дээд боловсрол олгоходзайлшгүй шаардлагатай шинжлэх ухааны үндсийг эзэмшүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэдчиглэнэ.Судлагдахууны хувьд: Механик, Молекул, Цахилгааны үндсэн хууль зарчмуудыгсудалж, тэдгээрийн физик утга санаа, математик илэрхийллийг зөв томъѐолох, онолынцэгцтэй мэдлэг эзэмшихУр чадварын хувьд: Юмс үзэгдлийн физик мөн чанартай танилцаж, тэдгээрийгажиглах, бодлого тулгарсан асуудлыг бодох, ном сурах бичиг, лавлах материал болонмэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглах, сонгох, тэдгээртэй ажиллаж сурах арга барилэзэмшихТөлөвшлийн хувьд: Ертөнцийн физик дүр зураглалыг ухаарч ойлгох, тулгарсанасуудлыг шийдэхэд физикийн хууль зарчмуудыг бүтээлчээр хэрэглэх, мэдлэгийн бусадсалбартай холбох зэргээр ертөнцийг үзэх үзлийн төлөвшил олгох Cэдэвчилсэн төлөвлөгөө № семинар Сэдэв нийт лекц 1 Шинжлэх ухаан ба бүтээлч үйл 2 2 ажиллагаа 2 Кинематик 6 2 4 3 Динамик 4 2 2 4 Таталцал 4 2 2 5 Статик 4 2 4 6 Энерги 8 4 4 7 Хэлбэлзэл 4 2 2 8 Харьцангуй тусгай онол 2 2 2 9 Кинетик онол 4 2 4 10 Термодинамик 6 4 2 11 Цахилгаан статик 6 4 2 12 Цахилгаан гүйдэл 4 2 2 13 Цахилгаан хэлхээний онол 4 2 2 Цаг 64 32 32
 4. 4. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1 Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16Ашиглах ном, сурах бичиг, гарын авлага, веб сайтууд 1. Дэмбэрэл Л. Ерөнхий физик, Механик. 2001 2. Шилагарди Г. Молекул физик. Редактор Содов.Ц 1995 3. Физик-1 Базаррагчаа Б. нар, 2000 4. Kieth Gibbs. 1990. Advansed physics 5. Савельев И.В. Курс физики том I. 1989 6. http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm 7. Н.Алтангэрэл Ерөнхий физикийн бодлого бодох зөвлөмж 1987 8. Волькенштейн В.С. Ерөнхий физикийн бодлогын хураамж 2006 9. Д.Оюунбилэг Физик-1 хичээлийн семинарын гарын авлага 2010 10. http://www.trizland.ru/index.php (Бодлого бодох арга зүй) 11. Д.Ганбаатар, Л.Балжинням Физикийн тестүүд I/ Механик ба молекул/ УБ. 2004 ХОЁР. ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭСЭГ Уул уурхайн ашиглалтын технологи ба уул уурхайн цахилгаан тоногтөхөөрөмжийн инженер болон програм хангамжийн мэргэжлийн бакалаврын зэрэгэзэмших оюутны судлах ерөнхий суурь хичээл. Энэ хичээл нь хөтөлбөрт тусгасанагуулгын дагуу физик үзэгдэл, тэдгээрийн зүй тогтол, байгалийн харилцан үйлчлэлийнтухай мэдлэг эзэмшүүлнэ. Үүний үр дүнд: Лекцийн хэлбэрээр үндсэн мэдлэгийг суурь мэдлэг дээр тулгуурлан эзэмшиж физикийн үндсэн хууль, зарчмуудыг судалж, тэдгээрийн физик утга санаа, математик илэрхийлэлийг зөв томъѐолох Семинар, бие даалтын хичээлээр олж авсан мэдлэгээ бататган баяжуулж физикийн бодлого, аливаа асуудлыг дэвшүүлэн тавих, тэдгээрийг бодох ба шийдэн бие даан мэдлэг эзэмших арга зүйг сурах Сурах бичиг, савлах материал болон бусад мэдээллийн хэрсэгсэл ашиглах сонгох, тэдгээртэй ажиллах, харилцан ярилцах, сонсох, тайлбарлах, төлөвлөх, илтгэх, оновчтой жишээ татах, өөрийгөө болон бусдыг үнэлэх мэдлэг чадваруудыг эзэмшинэ.
 5. 5. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16Үнэлгээ Оюутан тухайн хичээл дээр 1-р шатны үнэлгээнээс нийт рейтингийн 70 хүртэл оноогоор, 2-р шатны үнэлгээгээр улирлын эцсийн шалгалтын 30 хүртэл оноогоор тус тус үнэлүүлнэ. Нийт 100 оноог хэрхэн дүгнэхийг доорх хүснэгт, түүний тайлбарт харуулав. № Хичээлийн үнэлгээ Авах оноо 1 Хичээлийн ирц, идэвхи 20 2 Явцын шалгалт 30 3 Бие даалт 20 4 Рейтингийн (20+30+20) 70 5 Улирлын шалгалт 30 6 Нийт (70+30) 100 1. Хичээлийн ирц, идэвхийг үнэлэх арга хэлбэр - Тухайн оюутан бие даан семинарын хичээлийг хангалттай үнэлгээтэйгээр удирдан явуулсан, хичээл таслалтгүй бол ирц, идэвхийн оноог шууд авна - Семинарын хичээл бүр дээр идэвхтэй, амжилттай сайн оролцож оноог тасралтгүй цуглуулан авч болно - Хичээл таслалттай оюутанаас тасалсан цагийн тоогоор оноо хасагдах ба идэвхийн оноог өгөхгүй 2. Явцын хяналтын ажлын сэдэв, авах арга хэлбэр Тооцоот бодлогыг үнэлэх Бодлогын өгөгдөл физик нөхцлийг зөв тодорхойлсон бол-1 оноо Зураг схем, график зөв зурагласан бол-1 оноо Шаардагдах томъѐо тэгшитгэлийг олж ашигласан бол-1 оноо Бодлогын ерөнхий хариуг зөв гаргаж бодсон бол-1 оноо Шаардагдах зөв тайлбар хийсэн бол-1 оноо
 6. 6. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1 Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16Физикийн хичээл судлаж эхлэх үе болон тооцоолох бодлого бодох үед энэ дүрмийгмөрдлөгө болговол хурдан хугацаанд, зөв бодож сурах ба физик сэтгэлгээ сайнтөлөвших болно. Шалгалтын агуулга Явцын шалгалт-1 Явцын шалгалт -2 Улиралын шалгалт Хугацаа 6 дх 12 дх 16 дх - Кинематикийн - Механик - Цахилгаан статик бодлогууд хэлбэлзэлийн - Тогтмол гүйдлийн - Динамикийн бодлогууд хуулиуд бодлогууд - Бодисын бүтэцын - Янз бүрийн орчин Агуулга - Механик дахь молекул кинетик дахь цахилгаан хадгалагдах онолын бодлогууд гүйдэл хуулиудын - Термодинамикийн - Явцын шалгалт-1 бодлогууд бодлогууд - Явцын шалгалт-2 - 3. Бие даалтын ажлын сэдэв, авах арга хэлбэр Хүснэгтээр физикийн агуулгыг тусгах 1. Хугацаа 10.01-10.21-ны 15 цаг хүртэл 2. Times New Roman, үсгийн хэмжээ 12, мөр хоорондын зай single ба цаасны хэмжээ А4, зүүнээсээ 2см, дээрээсээ 2см, доороосоо 1,5см, баруунаасаа 2см үг, үсгийн болон найруулгын алдаагүй 3. Хүснэгтэн мэдээллийн агуулга Үзэгдлийн тодорхойлолт Үзэгдэлд оролцогч бие ба биесийн систем Үзэгдэл явагдах орчин ба нөхцөл Ажиглагдах өөрчлөлтүүд Үзэгдэл явагдах хууль зүй тогтол Онцгой үзэгдлүүд Амьдралд тохиолдох жишээ Үзэгдлийн хэрэглээ, үр дагавар(эерэг, сөрөг) Илэрхийлэх аргууд 4. Ном зүй 5. Хавсралт(4-өөс доошгүй ном, сурах бичиг ашиглах бөгөөд түүнээс авсан материалаа хавсаргана) Жич: Багшид заавал хамгаалсан байх, хугацаа хоцорсон материалыг хүлээж авахгүй.
 7. 7. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16 № Сэдэв Оюутны нэрс 1 Механик хөдөлгөөн 2 Механик дахь хадгалагдах хуулиуд 3 Динамикийн үндсэн хуулиуд 4 Механик ажил ба энерги 5 Хий ба шингэний механик 6 Гармоник хэлбэлзэл 7 Таталцлын орон 8 Инерциал бус тооллын систем, инерцийн хүчнүүд 9 Релятив механик 10 Шингэн ба хатуу төлөв 11 Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн, инерцийн моментууд 12 Бодисын бүтэцийн молекул кинетик онол 13 Термодинамикийн хулиуд 14 Бодит хий 15 Статистик түгэлт 16 Хий дэх зөөлтийн үзэгдлүүд 17 Цахилгаан статик орон 18 Цахилгаан орон дахь дамжуулагч 19 Цахилгаан орон дахь диэлектрик 20 Янз бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл 21 Тогтмол гүйдлийн хуулиуд 4. Рейтингийн 70 оноог багшаас амжилттай бүрэн цуглуулсан нэгээс хоѐр оюутныг улирлын шалгалтаас чөлөөлнө. Жич тухайн чөлөөлөгдөх оюутныг ангийн оюутнуудын саналыг харгалзан үзнэ. 5. Улирлын шалгалт авах арга, хэлбэр Улирлын шалгалтыг тестээр авна. Бүтээлийн сан хийсэн оюутны үнэлгээг улирлын шалгалтад тооцноҮнэлгээний түвшин А үнэлгээ: Сурлагын дээд амжилтыг илтгэх дүн (90-100) Тухайн сэдвийн агуулгыг дээд зэрэг ойлгосон, ухагдахуун, ойлголтуудыг чадварлаг ашигладаг, өргөн мэдлэгтэй, бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой В үнэлгээ: Дундаж түвшинээс дээгүүр амжилтыг илтгэх дүн (80-89) Тухайн сэдвийн агуулгыг сайн ойлгосон, тухайн хичээлтэй холбоотой бодлого бодох, ухагдахуунуудыг ашиглах чадвартай, цаашид өсөх ирээдүйтэй
 8. 8. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1 Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16 С үнэлгээ: Дундаж түвшинд эзэмшсэнийг илтгэх дүн (70-79) Тухайн сэдвийн ухагдахуунуудын ихэнх хэсгийг хангалттай ойлгосон, хялбар бодлогуудыг бодох, ердийн үзэгдлүүдийг тайлбарлах чадвартай D үнэлгээ: Дундаж түвшинээс доогуур амжилтыг илтгэх дүн (60-69) Тухайн сэдвийн ухагдахуунуудыг жигд ойлгоогүй сэргээн санах, хуулбарлах түвшинд эзэмшсэн хялбар бодлого бодох чадвартай, ер нь мэдлэг ихээхэн дутагдалтай байгааг илтгэж байвал F үнэлгээ: Мэдлэг чадвар хангалтгүйг илтгэх дүн (60-аас бага) D түвшний хэмжээнд мэдлэг эзэмшээгшй тохиолдолд Оюутан бие даан ажиллах, өөрийн үнэлгээ, бүтээлийн сан хийх, багш оюутны мэдлэгийг үнэлэхэд анхаарах зүйлс:А. Физик үзэгдлийн хувьд Үзэгдлийг тодорхойлох гол шинжүүд Үзэгдэл явуулах гол нөхцөл Үзэгдлийн мөн чанарын тухай онолын тайлбар Үзэгдлийг тодорхойлогч физик хэмжигдэхүүн Тухайн үзэгдэл ба бусад үзэгдлийн холбооБ. Физик хэмжигдэхүний хувьд Тухайн хэмжигдэхүүн материаллаг объект ба үзэгдлийн ямар шинж чанаруудыг тодорхойлох вэ? Хэмжигдэхүүний өөрийн тодорхойлолт, тэмдэглэгээ, нэгж Тухайн хэмжигдэхүүн ба бусад хэмжигдэхүүний холбоог илэрхийлсэн томъѐо Хэмжих арга, багажВ. Физик хуулийн хувьд Тухайн хууль ямар үзэгдлүүдийн (хэмжигдэхүүнүүдийн) хоорондын холбоог илэрхийлж буйг ойлгосон байх Хуулийн тоъѐолол буюу математик илэрхийлэл Хуулийг хэрхэн нээсэн тухай Хуулийн анхны томъѐололын үндэс болсон эсвэл түүнийг үнэн зөв болохыг баталсан туршлагын баримт Хуулийн хэрэглэгдэх хүрээ Тухайн хуулийн үндсэн мөрдлөгГ. Физик онолын хувьд Онолын үндэс болсон туршлагын баримтууд Онолын үндсэн ойлголт, загвар, ойролцоолол Онолын үндэслэл, зарчим Тухайн онолын математик томъѐолол ба үндсэн тэгшитгэл Онолын үндэс хүчин төгөлдөр болохыг баталсан ажиглалт туршлага
 9. 9. Баримт бичгийн MNU-B-CP- 01 дугаар Хичээлийн хөтөлбөр Дахин шинэчлэсэн 2010-09-03 огноо Монголын Шинэчлэсэн дугаар 1 Үндэсний Дээд Физик-1 Сургууль Хуудас 1/16 Онолоос гарах мөрдлөгө(тайлбар, урьдчилан хэлсэн)Д. Бодлого бодох аргачлалын хувьд Бодлогын нөхцөлтэй танилцах /унших, зураг зурах, багажтай танилцах, судлах/ Бодлогын өгөгдөл, холбогдох физик үзэгдэл, нэмэлт нөхцөл зэрэгт анализ хийх Бодлогын нөхцөлд тохирох тодохойлолт хуулийг сонгох Бодлогын нөхцөлүүдийн хоорондох шалтгаан үр дагаварын холбоог тогтоох Бодолт хийн ерөнхий болон тоон хариу гаргах Хүнд хөнгөн болон бодох арга зүйгээр ангилж, системчлэх

×