Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oyunbat 1

439 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oyunbat 1

  1. 1. “OpenOffice.org Writer шалгалтын хуудас” 1 МОБИ ТЭМҮҮЛЭЛ ХӨТӨЛБӨР "ЦАХИМ СУРГАЛТ" ТӨСЛИЙГ БЗД-ИЙН 19 СУРГУУЛЬ ДЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО Мобиком Корпорациac нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Мобитэмүүлэл төслийгсанаачлан олон нийтийн санал асуулга явуулж, Монгол орны 4 зүг 8 зовхис, дэлхийн өнцөг булан бүртсуугаа Монголчууд идэвхтэй оролцож, 286242 санал ирүүлснээс "Өсвөр насны хүүхдүүдийн техниксэтгэлгээг хөгжүүлэх ", "Багшийн үнэлэмж ур чадварыг нэмэгдүүлэх " гэсэн чиглэлүүд хамгийн их саналавч шалгарсан. Өнгөрсөн хугацаанд Моби Тэмүүлэл төслийн багт дээрх хоёр сонгогдсон чиглэлээрнийтдээ 1 00 гаруй төслийн санал ирснээс олон үзүүлэлтээр шалгаруулсны эцэст загвар болохуйц БЗД -ийн84-р сургуулиас ирүүлсэн "Цахим сургалт " төсөл шалгарлаа. Цахим удирдлага , хяналт , сургалтынпрограмм нэвтрүүлнэ . Өндөр хурдны интернэт , компьютер бүхий багш хөгжлийн танхимбайгуулна . Сургуулийн портал цахим хуудас бүтээж зайн болон давтан сургалт явуулна .Цахим мэдээллийн сан (хичээл , шалгалтын асуулт , бүтээл , номын сан , багш сурагчдынмэдээллийн бааз ) бий болгоно . Багш нарт зориулсан иж бүрэн сургалтуудыг санал болгожбайна. МОБИ ТЭМҮҮЛЭЛ ХӨТӨЛБӨР "ЦАХИМ СУРГАЛТ " ТӨСЛИЙГ БЗД -ИЙН 1 9 СУРГУУЛЬ ДЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО Мобиком Корпорациac нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх ажлын хүрээндМобитэмүүлэл төслийг санаачлан олон нийтийн санал асуулга явуулж, Монгол орны4 зүг 8 зовхис, дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа Монголчууд идэвхтэй оролцож,286242 санал ирүүлснээс "Өсвөр насны хүүхдүүдийн техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх","Багшийн үнэлэмж ур чадварыг нэмэгдүүлэх" гэсэн чиглэлүүд хамгийн их санал авчшалгарсан. Өнгөрсөн хугацаанд Моби Тэмүүлэл төслийн багт дээрх хоёр сонгогдсончиглэлээр нийтдээ 100 гаруй төслийн санал ирснээс олон үзүүлэлтээр шалгаруулсныэцэст загвар болохуйц БЗД-ийн 84-р сургуулиас ирүүлсэн "Цахим сургалт" төсөлшалгарлаа.1.Цахим удирдлага , хяналт , сургалтын программ нэвтрүүлнэ .2.Өндөр хурдны интернэт , компьютер бүхий багш хөгжлийн танхим байгуулна .3.Сургуулийн портал цахим хуудас бүтээж зайн болон давтан сургалт явуулна .4.Цахим мэдээллийн сан (хичээл , шалгалтын асуулт , бүтээл , номын сан , багш сурагчдынмэдээллийн бааз ) бий болгоно .5.Багш нарт зориулсан иж бүрэн сургалтуудыг санал болгож байна .
  2. 2. “OpenOffice.org Writer шалгалтын хуудас” 2Нэр …......................... Авбал зохих онооДаалгавар №1Даалгавар №2Даалгавар №3Даалгавар №4Даалгавар №5Даалгавар №6Даалгавар №7Даалгавар №8Даалгавар №9Даалгавар №10Нийт дүн
  3. 3. “OpenOffice.org Writer шалгалтын хуудас” 3

×