Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tilgjengeliggjoering for kultur og laering

presentasjon konferanse ABM-utvikling 25092006

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tilgjengeliggjoering for kultur og laering

 1. 1. Digitale læringsressurser og Kunnskapsløftet ” Med brukeren i fokus” Oslo 25092006 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 2. 2. Dagens tekst (JOH 25.9) <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Digitale læremidler </li></ul><ul><ul><li>Definisjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Betydning </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategiske innsatser </li></ul></ul><ul><li>Kultur ->næring til læring </li></ul><ul><li>Avslutning </li></ul>
 3. 3. Kunnskapsløftet <ul><li>Vi er i gang. Oppstart 21. august </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå – på fagenes premisser </li></ul><ul><li>Kunnskapsmål </li></ul><ul><li>Metodefrihet </li></ul><ul><li>Del II av læreplanverket </li></ul><ul><ul><li>Læringsstrategier </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosial kompetanse </li></ul></ul><ul><li>Stor satsing på kompetanseutvikling </li></ul>
 4. 4. Hva er digitale læremidler? <ul><li>Departementet definerer i denne sammenheng digitale læremidler som ”pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser”. </li></ul><ul><li>Det er lærerens og elevens pedagogiske valg som i stor grad avgjør hva som er et digitalt læremiddel </li></ul><ul><li>Vanskeliggjør denne definisjonen ”gjenkjennelse” blant lærere og elever? </li></ul>
 5. 5. Hvorfor er det viktig å satse på digitale læremidler? <ul><li>Digitalt innhold er en viktig drivkraft for teknologibruk i en IKT-basert læringssituasjon. ( Digital skole hver dag , ITU, 2005). </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy </li></ul><ul><ul><li>Tilfang av digitale læremidler </li></ul></ul><ul><ul><li>Reell metodefrihet </li></ul></ul><ul><li>Målbæres i sentrale styringsdokumenter </li></ul><ul><ul><li>eNorge 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Stortingsprop nr 1 </li></ul></ul><ul><li>Utilstrekkelig tilfang av ”god praksis” </li></ul>
 6. 6. Gevinster for elevene ved bruk av digitale læringsressurser ITU: ”Forskning viser”
 7. 7. Strategiske innsatser I <ul><li>Strategi for digitale læringsressurser for hele utdanningssektoren er varslet. </li></ul><ul><li>” Nasjonalarven på nett”: Arkiver, biblioteker, museer, kringkasting </li></ul><ul><li>Opphavsrett og skattemessige forhold må adresseres </li></ul><ul><li>Bedre interoperabilitet for deling og gjenfinning av innhold </li></ul><ul><li>Digitale mapper </li></ul>
 8. 8. Strategiske innsatser II: 50 millioner til videregående opplæring: Mål <ul><li>Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. </li></ul><ul><li>Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler </li></ul>
 9. 9. Dansk satsing: /skole
 10. 10. Kultur: Næring for læring <ul><li>Kunnskapsmål i L06 som forutsetter tilgang til digitale ressurser og kunnskapskilder </li></ul><ul><li>Den kulturelle skolesekken </li></ul><ul><li>Strategi for kunst og kultur i opplæringa i løpet av året </li></ul><ul><li>Skolebibliotekene og lesestrategi </li></ul><ul><li>Bibliotekene og informasjonskompetanse </li></ul><ul><li>Bedre overblikk </li></ul><ul><ul><li>Tilgang til digitale ressurser i ABM-sektoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaliseringsprosesser </li></ul></ul><ul><li>Norsk digitalt bibliotek </li></ul><ul><ul><li>Viktig, kanskje epokegjørende </li></ul></ul><ul><ul><li>Uavklart kostnads- og finansieringsside </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanskelig innsalg </li></ul></ul>
 11. 11. På radarskjermen <ul><li>Web 2.0 (bl a blogger, Wikipedia og Google Earth) gir barn og unge nye instrumenter for samhandling og produksjon på nett </li></ul><ul><li>Open Educational Resources: Paraplybetegnelse for digitalisert materiale som er fritt og åpent tilgjengelig for læring, omfater bl a </li></ul><ul><ul><li>Innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementeringsressurser </li></ul></ul><ul><li>Dataspill: Forskning viser også at når barn og unge spiller, innebærer det at de er involvert og engasjert i komplekse læringssituasjoner, ved å beherske ulike sett av modaliteter, som for eksempel skriftlig- eller muntlig språk, bilder, symboler, artefakter etc for å kommunisere ulike meninger (Gee 2005, sitert i ITU 2006) </li></ul>
 12. 12. En kompleks verden krever sitt 

×