Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Skolen i digital utvikling 05122006

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Gardermoen 13112006
Gardermoen 13112006
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Oystein Johannessen (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Skolen i digital utvikling 05122006

 1. 1. Program for Digital Kompetanse: Status og veien videre Skolen i digital utvikling Lillestrøm 05122006 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 2. 2. Dagens tekst (JOH 05.12) <ul><li>Om programmet: Bakgrunn og mål </li></ul><ul><li>Status for programmets fire områder </li></ul><ul><li>5 utfordringer på veien mot Verden 2.0 </li></ul><ul><li>http://slideshare.net/oysteinj/ </li></ul>
 3. 3. Bakgrunn for programmet <ul><li>Etter 8 år med handlingsplaner: Refokusering, perspektivutvidelse og mainstreaming av IKT-satsingen </li></ul><ul><li>Fokus på digital kompetanse: </li></ul><ul><ul><li>Muliggjort av Kvalitetsutvalget </li></ul></ul><ul><ul><li>Muliggjørende ift nye læreplaner </li></ul></ul><ul><li>Programmet skulle ikke løse alle utfordringer </li></ul><ul><li>Visjon: Digital kompetanse for alle </li></ul>
 4. 4. <ul><li>I 2008 skal norske skoler ha infrastruktur av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og Internettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger </li></ul><ul><li>I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. </li></ul><ul><li>I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utnyttelse av IKT i undervisning og læring. </li></ul><ul><li>I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping. </li></ul>4 hovedmål Utdannings- og forskningsdepartementet V isjon og mål Program for digital kompetanse
 5. 5. 4 satsingsområder Utdannings- og forskningsdepartementet Satsingsområder Program for digital kompetanse
 6. 6. Status infrastruktur <ul><li>PC-tetthet: 5,4 elever/PC i grunnskolen, 2,5 elever/PC i vg opplæring </li></ul><ul><li>Nett-tilgang: Migrasjon til bredbånd. </li></ul><ul><li>Skiller: </li></ul><ul><ul><li>Heterogent i grunnskolen, homogent i vg opplæring </li></ul></ul><ul><ul><li>Hjemmetilgang varierer med utdanning og inntekt </li></ul></ul><ul><li>Uninett ABC og andre innsatser ift veiledning </li></ul><ul><li>FEIDE: Gradvis utrulling frem til 2010 </li></ul>
 7. 7. Status digitalt innhold++ <ul><li>50 mill til digitalt innhold i vg opplæring </li></ul><ul><li>Økt fokus på nasjonalarven </li></ul><ul><li>Gratis læremidler fra H2007 i vg opplæring </li></ul><ul><li>Vanskelig strategiarbeid </li></ul><ul><li>Vanskelig å etablere et fungerende marked </li></ul><ul><li>IKT i eksamen og vurdering ”henger etter” </li></ul>
 8. 8. Status FoU og kompetanse <ul><li>eLearning Nordic 2006: 1 av 3 lærere føler seg kompetente i pedagogisk bruk av IKT </li></ul><ul><li>Usikkerhet mht bruk av kompetansemidlene i LK06 </li></ul><ul><li>Lærende Nettverk: </li></ul><ul><ul><li>Antall nettverk utvides </li></ul></ul><ul><ul><li>Underveisvurdering </li></ul></ul><ul><li>FoU </li></ul><ul><ul><li>ITU </li></ul></ul><ul><ul><li>KUL-programmets IKT-modul (NFR) </li></ul></ul>
 9. 9. Veien videre: 5 utfordringer <ul><li>Kompetanse og ledelse </li></ul><ul><li>Tematiske drivere </li></ul><ul><li>Relevans eller marginalisering? </li></ul><ul><li>Forbrukerutfordringen </li></ul><ul><li>Integrering av IKT </li></ul>
 10. 10. Utfordring 1: Kompetanse og ledelse <ul><li>Sikre kompetansemidler til IKT i lokal behovsvurdering og prioritering </li></ul><ul><li>Skoleeiernes rolle </li></ul><ul><li>IKT og skoleledelse: </li></ul><ul><ul><li>IKTifisering av eksisterende tilbud? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dedikerte tilbud? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva mener dere? </li></ul></ul><ul><li>Lærerutdanninga: Hva må gjøres? </li></ul>
 11. 11. Utfordring 2: Tematiske drivere <ul><li>Læreplaner: Integrering av digitale ferdigheter. Viktig å se kunnskapsmålene som muligheter, ikke begrensninger. </li></ul><ul><li>Digitalt innhold </li></ul><ul><ul><li>Nasjonalarven </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikling, spredning og bruk: Stor utfordring </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosial programvare og dataspill </li></ul></ul><ul><li>Eksamens- og vurderingsformer </li></ul><ul><ul><li>Digitale Mapper </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk av IKT ved eksamen og vurdering </li></ul></ul><ul><li>Digital inkludering </li></ul>
 12. 12. Perspektiv på digital kompetanse i LK06 <ul><li>En første operasjonalisering av digital kompetanse for grunnopplæringen </li></ul><ul><li>Debatten om betydning av digital dannelse og kulturell kompetanse bør fortsette, men ikke la debatten bli en sovepute! </li></ul><ul><li>For: De nye læreplanene er en unik mulighet ift integrasjon av IKT i læringsarbeidet. BRUK DEN MULIGHETEN, DERE!!! </li></ul>
 13. 13. Utfordring 3: Relevans eller marginalisering? Eksempelet Web 2.0 <ul><li>Web 2.0: Samlebetegnelse for ny generasjon av webbaserte tjenester som muliggjør samarbeid og informasjonsdelin g på nett </li></ul><ul><li>Flere (OECD, ITU) peker på kløften mellom skole og fritid mht barn og unges IKT-bruk. </li></ul><ul><li>Web 2.0-applikasjoner åpner nye horisonter for barn og unges sosio-teknologiske praksis. Hvilke konsekvenser har det for deres forventninger som brukere av utdanningssystemet? </li></ul><ul><li>Vi må unngå det scenariet der skolen mister relevans som IKT-arena og marginaliseres </li></ul>
 14. 14. Utfordring 4: The Good, the Bad and the Ugly? <ul><li>Domenekamp i emning? Hvem skal betjene skolen mht ”ny” teknologi og sosial programvare? Kamp om ”åpenhet” </li></ul><ul><ul><li>Leverandørene mener de kan integrere dette i LMSene </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilhengerne av sosial programvare m.v. mener nye løsninger skal tas i bruk utenfor plattformene </li></ul></ul><ul><li>Viktig: Skolenes behov er avgjørende! </li></ul>
 15. 15. Verden 2.0: LMS og Web 2.0 <ul><li>Norske skoler har investert i LMS og vil ha gevinst av de investeringene </li></ul><ul><li>Skolen må evne å ta ut det potensial Web 2.0 har for læring . </li></ul><ul><li>Skoleeiere må utøve forbrukermakt -> Vi intierer en prosess med tanke på evt funksjonelt rammeverk for læringsplattformer m.v </li></ul><ul><ul><li>Skoleeeier må sette premissene som bestiller og unngå lock-in </li></ul></ul><ul><ul><li>Berede grunnen for sameksistens mellom LMS og andre løsninger. </li></ul></ul>
 16. 16. Bare 214 slides igjen nå 
 17. 17. Utfordring 5: Integrasjonsuttfordringen <ul><li>Balansen mellom rendyrket IKT-blikk og et blikk for IKT integrert i ”helheten” </li></ul><ul><li>Hva legger vi i integrasjon ? Synlig versus usynlig integrering </li></ul><ul><li>Digitale perspektiver må integreres i andre satsinger </li></ul>
 18. 18. Skoleutvikling og digital kompetanse Momenter fra ekstern gjennomgang og vurdering av søknader med IKT-tema, søknadsrunde 1 (vår 06) Program for skoleutvikling
 19. 19. Noen observasjoner fra søknadsrunde 1 (vår 06) <ul><li>Av totalt 250 mottatte søknader: </li></ul><ul><li>29 hadde digital kompetanse som hovedtema. </li></ul><ul><li>Av 28 innvilgede søknader: </li></ul><ul><li>To hadde digital kompetanse som hovedtema </li></ul><ul><li>Viktige kriterier for støtte: </li></ul><ul><li>At digital kompetanse settes inn i et helhetlig </li></ul><ul><li>skoleutviklingsperspektiv </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom skole – skoleeier - kompetansemiljø </li></ul>26. mai 2009
 20. 20. Mulige tolkninger <ul><li>Alternativ 1: En positiv overraskelse ! </li></ul><ul><li>Ikke behov for flere utviklingsprosjekter om IKT i norsk </li></ul><ul><li>skole – digital kompetanse integrert i læreprosesser og </li></ul><ul><li>organisasjon </li></ul><ul><li>Alternativ 2: Har vi ikke kommet lengre? </li></ul><ul><li>Satsing på IKT over mange år har ikke satt varige spor. Det </li></ul><ul><li>helhetlige skoleutviklingsperspektivet er fortsatt ikke på plass </li></ul><ul><li>Alternativ 3: Er det for lite kjennskap til programmet? </li></ul><ul><li>Orienterer seg mot utlysninger med IKT eller digital kompetanse i overskriften og overordnet tema </li></ul>26. mai 2009
 21. 21. Ny utlysing - nye muligheter <ul><li>” Kunnskapsløftet – fra ord til handling” </li></ul><ul><li>Tematiske prioriteringer: </li></ul><ul><li>Innføring av Kunnskapsløftet (dvs også digital kompetanse) </li></ul><ul><li>Økt gjennomføring i videregående opplæring </li></ul><ul><li>Tidlig innsats for å sikre utvikling av språkforståelse og grunnleggende ferdigheter for alle elever </li></ul><ul><li>Søknadsfrist 1. mars </li></ul><ul><li>Mer info: www.udir.no/fraordtilhandling </li></ul>
 22. 22. Vi skal være med på å skape den skole de trenger og fortjener!!
 23. 23. Digital kompetanse – en kompetanse for framtida  Takk for oppmerksomheten [email_address] slideshare.net/oysteinj/

Editor's Notes

×