Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fmoa 07112008

685 views

Published on

Innlegg på informasjonsdag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 7.11.2008

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fmoa 07112008

 1. 1. Forventninger til IKT i det 13- årige løpet Informasjonsdag FMOA Oslo 07.11.2008 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst • Hvor er vi – og hvorfor IKT? • Hva påvirker videre IKT-satsing i norsk utdanning? – Politikk – Kultur (forstått som praksis) – Teknologi • Noen utfordringer • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Hvor er vi nå? • IKT er integrert i læreplanene – og læreplanene skal følges • God infrastruktur (PC, LMS, båndbredde) • Bruk av IKT i fagene øker – primært i for- og etterarbeid • Bedre tilgang på digitale læringsressurser i sentrale fag, ujevn dekning i mange så fag • Feide er i rute 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Harnessing Technology Review 2008: Rikets tilstand i UK • En av fire skoler er IKT-modne. 13 % av grunnskolene henger etter. • ”Praksisunderskudd”: For mange lærere har et begrenset pedagogisk repertoar mht bruk av IKT. • Engasjerte skolleledere, men klare forskjeller. • Mange lærere bruker egenutviklede digitale ressurser. Bedre tilgang. Bekymring mht kvalitet på tilgjengelige digitale ressurser. • Tilgang til internett hjemme varierer med sosial tilhørighet. • Kvalitet på infrastruktur er en barriere for økt IKT-bruk 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Hvorfor IKT? • Forberede elevene på kunnskapsøkonomien • Bedre læringsutbytte • Bedre kvalitet i læringsprosessene • Motvirke digitale skiller 5 Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)
 7. 7. Høye mål for norsk skole A. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv B. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet C. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 7 Kunnskapsdepartementet
 8. 8. Kvalitetsspiral Overgang Studier/ barnehage – jobb skole Gjennom- Grunn- føring i leggende videregående ferdigheter Karakterer i grunn- skolen 8 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Statsbudsjettet for 2009 • Videreutdanning og rektorskole (400 mill) • Økt opptak lærerutdanning og førskolelærerutdanning. • Stortingsmelding om lærerutdanning • Avskriving av studielån – språk og realfag • Gratis læremidler i videregående (381 mill) • Tidlig innsats (430mill) – Forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk – Flere kartleggingsprøver 9 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. IKT i kvalitetsmeldingen • Oppsummere Program for digital kompetanse. Komme tilbake til oppfølging av det. • Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 • IKT i underveis- og sluttvurdering – Vurdere sentralt gitte prøver i digitale ferdigheter på ungdomstrinnet – Studere kjønnsforskjeller i effekter ved bruk av IKT ved eksamen (testbedstudie) • Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser • EVU i IKT integreres i den fagspesifikke etter- og videreutdanningen 10 Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Regjeringens overordnede mål for IKT i samfunnet • Mer deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser • Norge på nett – elektroniske tjenester for alle • Enkelt og greit for innbyggerne • Bedre for de som trenger det mest • Legge til rette for verdiskaping • Kvalitet og effektivitet • Kilde. Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle 11 Kunnskapsdepartementet
 12. 12. 12 Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Cognitive skills Social values and development lifestyles •Visual-spatial skills •Media competition •Non verbal intelligence •Socialisation in the third space •Lack of evidence in other areas •Importance of videogames as threshold lowerers: •Stereotypes •Violence/agression/authority? Educational achievement •No conclusive evidence •Lack of appropriate methodologies: •Large longitudinal studies •Large-scale experiments 13 13 Kunnskapsdepartementet •Unexplained phenomena
 14. 14. Nye nettfenomener • 96 % av norske ungdommer i alderen 16-19 bruker internett daglig • Deltakelse i nettsamfunn er en av topp-tre IKT-aktiviteter blant gruppen 16-19 • De fleste er med i mer enn ett nettsamfunn (snitt: 3,4) – unngår overlapping. • Nettsamfunn er underholdende og sosiale. Lite skolerelatert bruk. 14 Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Britisk studie om bruk av Web 2.0 i skolen • Utstrakt bruk av Web 2.0 i fritiden. • Lite sofistikert bruk. Konsumenter mer enn produsenter. • Alder og kjønn: – Eldre elever bruker sosiale nettverk – Yngre elever spiller interaktive spill på nett – Gutter spiller oftere nettbaserte spill – Jenter er mer aktive brukere av sosiale nettverk og video • Skille mellom bruk hjemme og på skolen • Bruk av Web 2.0 på skolen skjer ofte innenfor LMS • Sikkerhet er et viktig tema 15 Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Teens, Video Games, and Civics • 99 % av guttene og 94 % av jentene spiller videospill. • 80 av ungdommene spiller fem eller flere spillgenre. • 65 % av de som spiller gjør det sammen med andre (fysisk) • 47 % spiller med folk de kjenner fra før • Sosial og anti-sosial atferd er utbredt 16 Kunnskapsdepartementet
 17. 17. 17 Kunnskapsdepartementet
 18. 18. Utfordringer • IKT-bruk må forankres i læreplanenes kunnskapsmål • Lærerkompetanse • Teknologi: Allmenning, mangfold og miljø • Informasjonssikkerhet og digital dømmekraft 18 Kunnskapsdepartementet
 19. 19. 19 Kunnskapsdepartementet
 20. 20. Sir Michael Barber, Bergen, 4.11.2008 20 Kunnskapsdepartementet
 21. 21. Norsklektor: Ingunn Kjøl Wiig • Ved å gå foran og vise elevene hva jeg gjør har jeg oppnådd å få mange flere med enn dersom jeg bare hadde stått på sidelinjen og heiet dem frem. De har fått respekt for at jeg forstår både det sosiale aspektet ved Internett og mange tekniske løsninger, og er dermed mer lydhøre. Derfor mener jeg at vi lærere ikke skal pålegge elevene å bruke sosiale medier i skolesammenheng dersom vi ikke til en viss grad gjør det selv. Da vil vi aldri lykkes med å integrere dette skikkelig i undervisningen, og vi vil antagelig ikke heller forstå verdien av det. 21 Kunnskapsdepartementet
 22. 22. Teknologi: Allmenning, mangfold og miljø • Bærbart og håndholdt: Differensiering? • Nasjonale fellesløsninger: Hva trenger vi? • Er vi dyktige nok på innkjøp? • Grønn IKT • Innkjøp • Avfall • Energieffektivisering • Incentiver og kompe- tanse • Fra ”alltid på” til ”alltid tilgjengelig” • Mål effekter 22 Kunnskapsdepartementet
 23. 23. Sikkerhet – digital dømmekraft • Hvordan omgås du andre på nettet? Chattevenner er ikke som andre venner……… • Hva kan gå galt i en virtuell verden?! Ble «forbryter» etter ID-rot – Han er blitt kalt drittsekk, og har fått inkassokrav og stevninger fra politiet. Alt fordi småbarnsfaren fra Oslo forveksles med en annen person. (Aftenposten 28.10.07) (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2070218.ece) 23 Kunnskapsdepartementet
 24. 24. Takk for oppmerksomheten • http://slideshare.net/oysteinj/ • http://oysteinj.typepad.com • joh@kd.dep.no 24 Kunnskapsdepartementet

×