Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Սածիլների տնկման սխեմա

237 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Սածիլների տնկման սխեմա

  1. 1. ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ՏՆԿՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 45-55 օրեկան • Պոմիդոր երկգծանի ժապավենաձև 90+60x50 սմ 30-35 օրեկան • Վարունգ երկգծանի ժապավենաձև 90+60x35-50 սմ Վարունգ` 55-60 օրեկան • Տաքդեղ երկգծանի ժապավենաձև 90+60x35-50 սմ Տաքդեղ`

×