Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2ب ت 1 Arabic

1,538 views

Published on

عربى

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2ب ت 1 Arabic

 1. 1. )1( منتصف الفصل الدراسى األول الأسئلة من درس ) كل صباح ( : - " قبه ثبع : أشب ذٕ مو صجبح جذِّٙ صلادًب ٝجزغ فٗٚ ٝذ ص سُٕ٘ ". اعزخشج اىقطؼخ اىغبثقخ: - مي خَ ث بٖ ذٍ : ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ دشف شٍذد : ................ - ؼٍ ْٚ )أىزقٜ(: ................ - فٍشد )ص سٕ٘ ( ................ - عٍبد )صجبح( : ................ أجت ػ بَ ٝأرٚ : - 1 بٍرا ٝفؼو اىجذ صلادً ب مو صجبح؟ - ................................................ 2 أٝ ٝيزقٜ ثبع أصذبث ؟ٔ - ................................................ 3 زٍٚ ٝشب ذٕ ثبع جذ صلاح؟ - ................................................ 2 سرت مي بَد مو عطش ، مٗ ج لَاً: - - 1 ثبع :ٌ مو قبه أشب ذٕ صجبح جذٙ – – – - - - ................................................
 2. 2. )2( منتصف الفصل الدراسى األول 2 ذّ ذٍسعزٚ أعشع – – - ................................................ 3 جذٙ ثبى جْبح ٝجشش ّٚ صلاح – – – - ................................................ 4 فٗٚ ٝجزغ جذٙ صلادًب ص سٕ٘ ٝذ .ٓ – – – – – - ................................................ 5 ثبىفشح أشؼش اىغش سٗ – – - - ................................................ ظغ نٍب اى قْػ اع إشبسح بٍْعت : - ) زٕا زٕ ؤٕلاء( – – - ................ فزبح جٍز ذٖح. - ................ػ بَه بٍ شٕ .ُٗ - ................ ري َٞزا شّٞطب .ُ ظغ ػلا خٍ اىزشقٞ اى بَْعجخ ) . ؟ ( : - - - زٍٚ رز تٕ إىٚ اى ذَسعخ ................ - أر تٕ إىٚ اى ذَسعخ صجبدًب ................ ػيٚ اىشبغئ أىؼت غٍ أصذبثٚ ، قّفض ، جّشٛ ، عّذل ، جّ ْٚ ثبىش وٍ ثٞ رً٘ب قٗلاػًب .
 3. 3. )3( منتصف الفصل الدراسى األول من درس ) فى الحديقة( : - "راد ٝ صس بّ دذٝقخ الأص بٕس، شب ذٕ بّ اى س٘د الأد شَ ، اٗلأصفش ، اٗلأصس،، مب ذّ سائذخ اى س٘د ػطشحً ، ذٍ ع َٞشُ ٝذ ، ىٞقطف سٗدحً ". اعزخشج اىقطؼخ اىغبثقخ: - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف : ................ اىذشف اى ذََ دٗ : ................ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء: ................ اىذشف اى ذََ دٗ: ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ ................ - صو مو مي خَ ث بَ ٝ بْعج بٖ ث سق : - .1 شٍادف )قطف( ٝجنٚ ) ( .2 عٍبد )ٝعذل( قطغ ) ( .3 ج غَ )دذٝقخ( ثٍو ) ( .4 شٍادف )شج (ٔ دذائق ) ( .5 عٍبد )رشك( أخز ) ( أجت ػ الأعئيخ اٟرٞخ: - -1 ى بَرا ذٍ ع َٞش ٝذ ؟ٓ ................ ................ ................ -2 أٝ شب ذٕ الأغفبه اى س٘د؟ ................ ................ ................ -3 زٍٚ ٝعذل اى س٘د؟ ................ ................
 4. 4. )4( منتصف الفصل الدراسى األول -4 زٍٚ ٝجنٚ اى س٘د؟ ................ ................ ................ سرت اىج وَ اٟرٞخ: - -1 الأغفبه دذٝقخ صاس الأص بٕس. – – – ................ ................ ................ -2 اى س٘د سائذخ ػطشح. – – ................ ................ ................ -3 دٞ غّقٞ ٝعذل اى س٘د. – – – ................ ................ ................ -4 ع َٞش اى س٘دح قطف. – – ................ ................ ................ صو اىز ْٝ٘ اى بَْعت ىيني خَ ث سق :ٌ - -1 دذٝقخ اىفزخ ) ( -2 صذٝق ب اىع ) ( -3 سٗدحٍ اىنغش ) ( ظغ ػلا خٍ اىغن ) ( ػيٚ اىذشف اىغبم . أزهار أطفال يوم – –
 5. 5. )5( منتصف الفصل الدراسى األول من درس ) على الشاطئ ( : - " أىؼت غٍ أصذبثٚ ، قّفض ، جّشٙ ، عّذل ، جّ ْٚ ثبىش وٍ ثٞ ر٘ ب قٗلاػًب. ". اعزخشج اىقطؼخ اىغبثقخ: - مي خَ ث بٖ عن :ُ٘ ................ مي خَ ث بٖ دشف عٍؼف : ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف : ............... مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء : ................ - بٕد بٍ ٝيٚ: - - عٍبد غّعت : ................ عٍبد جّ ْٚ : ................ - - ج غَ اىقيؼخ : ................ ج غَ ثٞذ : ................ - - شٍادف اىقيؼخ : ................ شٍادف ى ٖٞت: ................ - أجت: - - أٝ ىؼت الأصذقبء؟ ................ ................ ................ - زٍٚ قبه الأصذقبء ) بٍ أج وَ ص غْ الله !( ؟ - ................ ................ ................ - بٍرا ٝفؼو الأصذقبء فٚ ى ٖٞت اىش ظَ؟ ................ ................ ................ أم وَ: - - أىؼت غٍ ................ فّقض ، ................ ، ................. - جّ ْٚ ثبىش وٍ ................ ................. - اشزذ ................اىش ظَ. - بٍ أج وَ ................!
 6. 6. )6( منتصف الفصل الدراسى األول من نشيد ) الله القدير( : - ج ذأ ثــب ع ................ ذ ػ فٚ .............. ع ج ذب .................. اىـــقبدس ................ اعزخشج بٍ ٝيٚ : - مي خَ ث بٖ ذٍ : ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ : ................ - مي خَ ث بٖ دشف عبم : ................ بٕد بٍ ٝيٚ : - - شٍادف )اىؼبىٞخ(: ................ )د ذًَا( : ................ - - ج غَ )اىغ بَء(: ................ )شٜء( : ................ - - عٍبد )اىؼبىٞخ( : ................ )اىغ بَء(: ................ - أجت: - ث بَرا جّذأ أػ بَى بْ؟ ................ ................ ................ أم وَ بٍ ٝيٚ : - سة اىغ بَء ................ سة ................اىجبسٝخ فٚ مو شٜء ................ فٚ مو فّظٍ ................ د ذًَا ى فٚ مو ................ ................ غّٗزــــؼٞ
 7. 7. )7( منتصف الفصل الدراسى األول اعزخشج بٍ ٝيٚ : - - مي خَ ث بٖ ذٍ: ................ ػّ٘ :ٔ ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ :ِ ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ لا قشٝخ: ................ - اع :ٌ ................ ػلا زٍ :ٔ ................ بٕد بٍ ٝيٚ : - - شٍادف )قذسر (ٔ : ................ )دٞ (ِ : ................ - - ج غَ )اىنشٝ (ٌ : ................ ) فّظ(: ................ - - عٍبد ) جّذأ(: ................ أجت : - - أٝ جّذ قذسح الله؟ - ................ ................ ................ ظغ ػلا خٍ )  - :)×( ( أ - طّيت اى غَبػذح الله. ) ( - الله سة اى َٞب اىجبسٝخ. ) ( - جّذأ ثؼط أػ بَى بْ ثزمش اع الله. ) ) رخٞش اىص ا٘ة بٍَ ثٞ اىق ع٘ٞ :ِ - - قذسح الله فٚ مو ................. )شٜء فّظ غٞش( – - - سة اىغ بَء ................. )اى خَْفعخ اىؼبىٞخ اىقشٝجخ( – – - د ذًَا ى فٚ مو ................. )دٞ ش شٖ ػب (ً – –
 8. 8. )8( منتصف الفصل الدراسى األول نماذج امتحانات ) نموذج ) 1 من درس ) كل صباح ( : - "قبه ثبع أشب ذٕ مو صجبح جذِّٙ صلادً ب ٝ جزغ فٗٚ ٝذ ص سُٕ٘ ." ط 1: اعزخشج اىفقشح: - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف: ................ اىذشف اى ذََ دٗ : ................ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء: ................ اىذشف اى ذََ دٗ : ................ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبى ا٘ : ................ اىذشف اى ذََ دٗ : ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ : ................ - - ؼٍ ْٚ أشب ذٕ : ................ - فٍشد ص سٕ٘ : ................ - ػنظ صجبح : ................ أجت ػ الأعئيخ اٟرٞخ: )1 زٍٚ ٝشب ذٕ ثبع جذ ؟ٓ . ................ ................ ................ )2 أٝ ٝيزقٚ ثبع أصذبث ؟ٔ ................ ................ ................ )3 بٍرا ٝفؼو اىجذ؟ ................ ................ ................
 9. 9. )9( منتصف الفصل الدراسى األول ط 2: سرت اىني بَد اٟرٞخ ىزن ج لَاً فٍٞذح -1 ذٍسعزٚ ذّ أعشع أصذبثٚ أٗىزقٚ. – – – – ................ ................ ................ -2 ع َٞش ٝذ ذٍ سٗدح ىٞقطف. – – – – ................ ................ ................ -3 سائذخ مب ذّ ػطشح اى س٘د – – - ................ ................ ................ -4 ثٞ ر٘ ب ثبىش بٍه قلاػًب جّ ْٚ. – – – - ................ ................ ................ ط 3: أم وَ بٍ ٝأرٚ: - أ راد ٝ صس بّ دذٝقخ الأص بٕس شب ذٕ بّ اى س٘د .............، ...............، .............. - ة اى س٘د ثٍو الأغفبه ٝعذل دٞ ................ ٝٗجنٚ ى ................. - جـ ٝجشش ّٚ جذٙ صلاحُ ................. - د أىؼت غٍ أصذبثٜ ، فّقض ، جّشٙ ، ................. - ـٕ بٍ أج وَ ................الله ! - ط 4: شّٞذ )الله اىقذٝش(: - جّذأ ثبع ................ ذّػ فٚ ................ .................... اىنشٝ ...................... اىؼيٞ سة اىغ بَء ................ سة ................اىجبسٝخ فٚ مو شٜءٍ ................ فٚ مو فّظٍ ................ د ذًَا ى فٚ مو ................ ................ غّٗزــــؼٞ
 10. 10. )11( منتصف الفصل الدراسى األول )أ( أم وَ اى شْٞذ )ة( اعزخشج اى شْٞذ: - مي خَ ث بٖ ذٍ: ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ :ٔ ................ - - مي خَ ث بٖ لا ش غَٞخ: ................ مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ: ................ - - مي خَ ث بٖ شذح: ................ مي خَ ث بٖ عن :ُ٘ ................ - - ؼٍ ْٚ دٞ :ِ ................ عٍبد جّذأ: ................ - - ػنظ اىؼبىٞخ : ................ ج غَ شٜء : ................ - - ج غَ اع :ٌ ................ - )ج( أجت: - ط 1: ث بَرا جّذأ أػ بَى بْ ؟ ................ ................ ................ ط 2: زٍٚ شّنش الله ؟ ................ ................ ................ ط 3: أٝ جّذ قذسح الله؟ ................ ................ ................ ) (ٗ صو اىز ْٝ٘ اى بَْعت ىنو مي خَ: جبسٝخ ثبىع - د ذًَا ثبىنغش - شٜءٍ ثبىفزخ -
 11. 11. )11( منتصف الفصل الدراسى األول ط 5: ظٗخ عّ٘ اىلا )ش غَٞخ ق شَٝخ( – - اى ذَسعخ )................( - اىش ظَ )................( - اىذذٝقخ )................( - اىطٞ س٘ )................( - اىؼصبفٞش )................( - اىغ بَء )................(
 12. 12. )12( منتصف الفصل الدراسى األول ) نموذج ) 2 من درس ) فى الحديقة ( : - "راد ٝ ص س بَّ دذٝقخ الأص بٕس شب ذ بّ اى س٘د الأ د شَ اٗلأ صفش اٗلأ صس، مب ذّ سائذخ اى س٘د ػطشحً". ط 1: اعزخشج اىقطؼخ: - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف : ................ اىذشف اى ذََ دٗ: ................ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء: ................ اىذشف اى ذََ دٗ : ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ عن : ................ ج غَ سائذخ : ................ - - فٍشد اى س٘د : ................ ؼٍ ْٚ ػطشح : ................ - - مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ: ................ ط 2: أجت ػ الأعئيخ اٟرٞخ: - أ أٝ شب ذٕ الأغفبه اى س٘د؟ ................ ................ ................ - ة زٍٚ ٝعذل اى س٘د؟ زٍٗٚ ٝجنٚ؟ ................ ................ ................ - جـ ى بَرا ذٍ ع َٞش ٝذ ؟ٓ ................ ................ ................ - ط 3: سرت اىني بَد اٟرٞخ ىزن ج لَاً فٍٞذح: - أ ٝجزغ اىجذ ٝذ فٗٚ ص سٕ٘ – – – – - ................ ................ ................ ................ ة ثبىفشح أشؼش اىغش سٗ – – - - ................ ................ ................ ................
 13. 13. )13( منتصف الفصل الدراسى األول جـ دذٝقخ الأص بٕس صس بّ اى س٘د الأد شَ شٗب ذٕ بّ. – – – – – - ................ ................ ................ ................ ـٕ ص غْ الله بٍ ! أج وَ. – – – - - ................ ................ ................ ................ ط 4: شّٞذ )الله اىقذٝش(: - جّذأ ثبع ................ ذّػ فٚ ................ .................... اىنشٝ ...................... اىؼيٞ سة اىغ بَء ................ سة ................اىجبسٝخ فٚ مو شٜءٍ ................ فٚ مو فّظٍ ................ د ذًَا ى فٚ مو ................ ................ غّٗزــــؼٞ )أ( أم وَ اى شْٞذ )ة( اعزخشج اى شْٞذ: - مي خَ ث بٖ ذٍ: ................ ػّ٘ : ................ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ................ ػّ٘ :ٔ ................ - - مي خَ ث بٖ لا ش غَٞخ: ................ مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ: ................ - - مي خَ ث بٖ شذح: ................ مي خَ ث بٖ عن :ُ٘ ................ - - ؼٍ ْٚ دن خَ: ................ عٍبد اىنشٝ :ٌ ................ - - ج غَ اىغ بَء : ................ عٍبد جّذأ : ................ - - )ج( أجت: - ط 1: ث بَرا جّذأ أػ بَى بْ ؟ ................ ................ ................
 14. 14. )14( منتصف الفصل الدراسى األول ط 2: زٍٚ شّنش الله ؟ ................ ................ ................ ط 3: أٝ جّذ قذسح الله؟ ................ ................ ................ ط 5: ثٞ عّ٘ اى ذَ فٚ اىني بَد اٟرٞخ: - - عجذب )................( - اىنشٝ )................( - ذّػ )٘ٓ................( ة ثٞ عّ٘ اىز ْٝ٘ فٚ اىني بَد اٟرٞخ: - - - ثبع )................( - أ لٕاً عٗ لٖاً )................( - عش سٍٗ )................( ج ثٞ عّ٘ اىز ْٝ٘ فٚ اىني بَد اٟرٞخ: - - - اىصَّجبح )................( - جذِّٙ )................( - اى ض سٕ٘ )................(
 15. 15. )15( منتصف الفصل الدراسى األول أ اظجػ مبى ثَبه: - - - جَ بََهُ عَ بءُ عَ لاَ بََّٖسُ . – – - - سَعَ قَشأَ عَؼَٚ رَ تََٕ دَسَطَ . – – – – - ىَؼِتَ عَ غََِ غََِّٚ دَفِظَ ػَيِ . – – – – ة ظغ دائشح د ه٘ اىني خَ اىزٚ ث بٖ عن :ُ٘ - - - أَ ص بٕسُ أَ سا، ثَ غ خََُ دَذٝقَخُ ا زٍذَّ صَاسَ . – – – – – - ىَؼِتَ دَسَطَ رَغَب خٍُُ رَامَشَ ث غزب أَ ى اَ٘ .ُ – – – – – ج ظغ مو مي خَ ث بٖ ذٍ فٚ نٍب بّٖ اى بَْعت: - - غٍبء سُُٗ دٗ أص بٕس أى ا٘ ٝق ه٘ ص سٕ٘ صٍََبثٞخ بٍْقٞش ع َٞش – – – – – – – – ذٍ ثبلأىف ذٍ ثبىٞبء ذٍ ثبى ا٘ ظغ اع إشبسح بٍْعت نٍب اى قْػ: - 1 ................ ذٍسعخ. 5 ................مزبثِّٚ. - - 2 ................فصو . 6 ................قي َٚ . - - 3 ................غب ىٗخ. 7 ................ س د . - - 4 ................ سٗدح . 8 ................صذٝقِٚ. - -
 16. 16. )16( منتصف الفصل الدراسى األول ظغ خطبً رذذ اىني خَ اىزٚ ث بٖ لا ش غَٞخ دٗائشح د ه٘ اىني خَ اىزٚ ث بٖ لا ق شَٝخ: - )) اى خْيخ اى بَء اىغ بَء اىشجشح اىذذائق اىضسع اى ذَسعخ اىض سٕ٘ – – – – – – – – اىق شَ اىش ظَ((. – ظغ دائشح د ه٘ اىني خَ اىزٚ ث بٖ دشف عٍؼفب )شذح(: - )) ا زٍذَّ اىضِّٝبدح اىغَّٞبسح اى ذَسعخ اىث ؼجب اى ذقٞجخ اى س٘ دٗ اى ض سٕ٘ – – – – – – – – اىج غزب اى طشقخ اىط ب ىٗخ(( – – ظغ ػلا خٍ اىغن ) ( ػيٚ اىذشف اىغبم فٚ اىني بَد اىزبىٞخ: - ص شٕ سد ى ٞو ص ج خ ذسعخ ف صو – – – – – ظغ ػلا خٍ اىزشقٞ اى بَْعجخ ).( )!( )؟( ):( )،( : - * بٍ أج وَ ص غْ الله _____ * ٝعذل اى س٘د دٞ غّقٞ _____ * شب ذٕ بّ اى س٘د الأد شَ _____ اٗلأصفش _____ اٗلأصس، _____ * قبه ثبع _____ اى س٘د ثٍو الأغفبهِ _____ ظغ اع الإشبسح اى بَْعت فٚ اى نَب اىخبىٚ: - -1 ................ثقشح ، ................خش فٗ. -2 ................عٞبسرب ، ................قطبسا .ُ -3 ................ سٗد أد شَ ، ................ سٗدح صفشاء. اخزش اىز ْٝ٘ اى بَْعت ىنو مي خَ: - * قَيَ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىفزخ اىع اىنغش( . – – * مجٞشًا : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ ) اىنغش اىع اىفزخ( . – –
 17. 17. )17( منتصف الفصل الدراسى األول * صغٞ ش : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىع اىفزخ اىنغش( . – – * ع َٞشُ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىنغش اىفزخ اىع (ٌ . – – * قذٝشٍ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىع اىفزخ اىنغش( . – – * سدٞ ب : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىنغش اىفزخ اىع (ٌ . – – * ذٍسعخٍ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىع اىنغش اىفزخ( . – – ظغ خط ب رذذ الاع فٚ اىج وَ اىزبىٞخ: - -1 اىذذٝقخ رزغغ ىينثٞش الأغفبه. -2 اىضسع أخعش اىي .ُ٘ -3 اىش ظَ رشش، فٚ اىصجبح. -4 صسع اىفلاح الأسض.
 18. 18. )18( منتصف الفصل الدراسى األول الإجابة من درس ) كل صباح ( : - " قبه ثبع : أشب ذٕ مو صجبح جذِّ ٙ صلادًب ٝجزغ فٗٚ ٝذ ص سُٕ٘ ". اعزخشج اىقطؼخ اىغبثقخ: - مي خَ ث بٖ ذٍ : ثبع ػّ٘ : أىف - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ثبع / صلادً ب ػّ٘ : ظ / فزخ - - مي خَ ث بٖ دشف شٍذد : جذِّٙ - ؼٍ ْٚ )أىزقٜ(: أقبثو - فٍشد )ص سٕ٘( : ص شٕح - عٍبد )صجبح( : غٍبء أجت ػ بَ ٝأرٚ : - 1 بٍرا ٝفؼو اىجذ صلادً ب مو صجبح؟ - ٝجزغ فٗٚ ٝذ ص سُٕ٘ 2 أٝ ٝيزقٜ ثبع أصذبث ؟ٔ - فٚ اى ذَسعخ . 3 زٍٚ ٝشب ذٕ ثبع جذ صلاح؟ - مو صجبح . 2 سرت مي بَد مو عطش ، مٗ ج لَاً: - - 1 ثبع :ٌ مو قبه أشب ذٕ صجبح جذٙ – – – - - - قبه ثبع : أشب ذٕ مو صجبح جذٙ.
 19. 19. )19( منتصف الفصل الدراسى األول 2 ذّ ذٍسعزٚ أعشع – – - أعشع ذّ ذٍسعزٚ. 3 جذٙ ثبى جْبح ٝجشش ّٚ صلاح – – – - ٝجشش ّٚ جذٙ صلاح ثبى جْبح. 4 فٗٚ ٝجزغ جذٙ صلادًب ص سٕ٘ ٝذ .ٓ – – – – – - ٝجزغ جذٙ صلادًب فٗٚ ٝذ ص سًٕ٘. 5 ثبىفشح أشؼش اىغش سٗ – – - - أشؼش ثبىفشح اىغش سٗ ظغ نٍب اى قْػ اع إشبسح بٍْعت : - ) زٕا زٕ ؤٕلاء( – – - زٕ فزبح جٍز ذٖح. - ؤٕلاء ػ بَه بٍ شٕ .ُٗ - زٕا ري َٞزا شّٞطب .ُ ظغ ػلا خٍ اىزشقٞ اى بَْعجخ ) . ؟ ( : - - - زٍٚ رز تٕ إىٚ اى ذَسعخ ؟ - أر تٕ إىٚ اى ذَسعخ صجبدًب . ػيٚ اىشبغئ أىؼت غٍ أصذبثٚ ، قّفض ، جّشٛ ، عّذل ، جّ ْٚ ثبىش وٍ ثٞ رً٘ب قٗلاػًب .
 20. 20. )21( منتصف الفصل الدراسى األول من درس ) فى الحديقة( : - "راد ٝ صس بّ دذٝقخ الأص بٕس، شب ذٕ بّ اى س٘د الأد شَ ، اٗلأصفش ، اٗلأصس،، مب ذّ سائذخ اى س٘د ػطشحً ، ذٍ ع َٞشُ ٝذ ، ىٞقطف سٗدحً ". اعزخشج اىقطؼخ اىغبثقخ: - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف :الأص بٕس اىذشف اى ذََ دٗ : ـٕ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء: دذٝقخ اىذشف اى ذََ دٗ: د - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ػطشحً /ع َٞشُ ػّ٘ : ثبىفزخ / ثبىع -ٌ صو مو مي خَ ث بَ ٝ بْعج بٖ ث سق : - .1 ) شٍادف )قطف( ٝجنٚ ) 2 .2 ) عٍبد )ٝعذل( قطغ ) 1 .3 ) ج غَ )دذٝقخ( ثٍو ) 4 .4 ) شٍادف )شج (ٔ دذائق ) 3 .5 ) عٍبد )رشك( أخز ) 5 أجت ػ الأعئيخ اٟرٞخ: - -1 ى بَرا ذٍ ع َٞش ٝذ ؟ٓ ىٞقطف سٗدح. -2 أٝ شب ذٕ الأغفبه اى س٘د؟ فٚ دذٝقخ الأص بٕس. -3 زٍٚ ٝعذل اى س٘د؟ دٞ غّقٞ .ٔ
 21. 21. )21( منتصف الفصل الدراسى األول -4 زٍٚ ٝجنٚ اى س٘د؟ دٞ قّطف .ٔ سرت اىج وَ اٟرٞخ: - -1 الأغفبه دذٝقخ صاس الأص بٕس. – – – صاس الأغفبه دذٝقخ الأص بٕس. -2 اى س٘د سائذخ ػطشح. – – سائذخ اى س٘د ػطشح. -3 دٞ غّقٞ ٝعذل اى س٘د. – – – اى س٘د ٝعذل دٞ غّقٞ .ٔ -4 ع َٞش اى س٘دح قطف. – – قطف ع َٞش اى س٘دح. صو اىز ْٝ٘ اى بَْعت ىيني خَ ث سق :ٌ - -1 ) دذٝقخُ اىفزخ ) 2 -2 ) صذٝق ب اىع ) 1 -3 ) سٗدحٍ اىنغش ) 3 ظغ ػلا خٍ اىغن ) ( ػيٚ اىذشف اىغبم . أ ص بٕس أ غ فبه ٝ –ً –
 22. 22. )22( منتصف الفصل الدراسى األول من درس ) على الشاطئ ( : - " أىؼت غٍ أصذبثٚ ، قّفض ، جّشٙ ، عّذل ، جّ ْٚ ثبىش وٍ ثٞ ر٘ ب قٗلاػًب. ". اعزخشج اىقطؼخ اىغبثقخ: - مي خَ ث بٖ عن :ُ٘ أىؼت مي خَ ث بٖ دشف عٍؼف : اىشَّ وٍ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ثٞ رً٘ب ػّ٘ : ثبىفزخ - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف : أصذبثٚ مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء : جّشٛ - بٕد بٍ ٝيٚ: - - عٍبد غّعت : فّشح عٍبد جّ ْٚ : ذّٖ - - ج غَ اىقيؼخ : اىقلاع ج غَ ثٞذ : ثٞ د٘ - - شٍادف اىقيؼخ : اىج بْء اى شَرفغ شٍادف ى ٖٞت: دشاسح - أجت: - - أٝ ىؼت الأصذقبء؟ ػيٚ اىشبغئ. - زٍٚ قبه الأصذقبء ) بٍ أج وَ ص غْ الله !( ؟ ػ ذْ بٍ ظّش اٗ إىٚ اىجذش اٗلأ اٍ٘ج. - بٍرا ٝفؼو الأصذقبء فٚ ى ٖٞت اىش ظَ؟ ٝجيغ رذذ اى ظَيخ. أم وَ: - - أىؼت غٍ أصذبثٚ فّقض ، جّشٙ ، عّذل. - جّ ْٚ ثبىش وٍ ثٞ رً٘ب قٗلاػًب. - اشزذ ى ٖٞت اىش ظَ. - بٍ أج وَ ص غْ الله !
 23. 23. )23( منتصف الفصل الدراسى األول من نشيد ) الله القدير( : - ج ذأ ثــب ع الله ذ ػ فٚ ػلا ع ج ذب اىنشٝ اىـــقبدس اىؼيــٞ اعزخشج بٍ ٝيٚ : - مي خَ ث بٖ ذٍ : عجذب ػّ٘ : أىف - - مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ : اىنشٝ - مي خَ ث بٖ دشف عبم : جّذأ بٕد بٍ ٝيٚ : - - شٍادف )اىؼبىٞخ(: اى شَرفؼخ )د ذًَا( : شنشًا - - ج غَ )اىغ بَء(: اىغ بَ اٗد )شٜء( : أشٞبء - - عٍبد )اىؼبىٞخ( : اى خَْفعخ )اىغ بَء(: الأسض - أجت: - ث بَرا جّذأ أػ بَى بْ؟ ثبع الله أم وَ بٍ ٝيٚ : - سة اىغ بَء اىؼبىٞخ سة اى َٞب اىجبسٝخ فٚ مو شٜءٍ قذسر فٔٚ مو فّظٍ دن زَ د ذًَا ى فٚ مو دٞ ـِّـؼجذ غّٗزــــؼٞ
 24. 24. )24( منتصف الفصل الدراسى األول اعزخشج بٍ ٝيٚ : - - مي خَ ث بٖ ذٍ: اىغ بَء ػّ٘ :ٔ أىف - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ :ِ شٜء ػّ٘ : ثبىنغش - - مي خَ ث بٖ لا قشٝخ: اىؼبىٞخ - اع :ٌ اىغ بَء ػلا زٍ :ٔ اه بٕد بٍ ٝيٚ : - - شٍادف )قذسر (ٔ : ق ر٘ )دٞ (ِ : قٗذ - - ج غَ )اىنشٝ (ٌ : اىنش بٍء ) فّظ(: أ فّبط - - عٍبد ) جّذأ(: زّْ ٖٚ أجت : - - أٝ جّذ قذسح الله؟ - فٚ مو شٚء ظغ ػلا خٍ )  - :)×( ( أ - طّيت اى غَبػذح الله. )  ) - الله سة اى َٞب اىجبسٝخ. )  ) - جّذأ ثؼط أػ بَى بْ ثزمش اع الله. )  ) رخٞش اىص ا٘ة بٍَ ثٞ اىق ع٘ٞ :ِ - - قذسح الله فٚ مو شٜء. )شٜء فّظ غٞش( – - - سة اىغ بَء اىؼبىٞخ. )اى خَْفعخ اىؼبىٞخ اىقشٝجخ( – – - د ذًَا ى فٚ مو دٞ . )دٞ ش شٖ ػب (ً – –
 25. 25. )25( منتصف الفصل الدراسى األول نماذج امتحانات ) نموذج ) 1 من درس ) كل صباح ( : - "قبه ثبع أشب ذٕ مو صجبح جذِّٙ صلادً ب ٝ جزغ فٗٚ ٝذ ص سُٕ٘ ." ط 1: اعزخشج اىفقشح: - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف: قبه اىذشف اى ذََ دٗ : ، - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء: جذٙ اىذشف اى ذََ دٗ : د - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبى ا٘ : ص سٕ٘ اىذشف اى ذََ دٗ : ـٕ - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : صجبح ػّ٘ : ثبىنغش - - ؼٍ ْٚ أشب ذٕ : أسٙ - فٍشد ص سٕ٘ : ص شٕح - ػنظ صجبح : غٍبء أجت ػ الأعئيخ اٟرٞخ: )1 زٍٚ ٝشب ذٕ ثبع جذ ؟ٓ فٚ اىصجبح . )2 أٝ ٝيزقٜ ثبع أصذبث ؟ٔ فٚ اى ذَسعخ. )3 بٍرا ٝفؼو اىجذ؟ ٝجزغ فٗٚ ٝذ ص سٕ٘
 26. 26. )26( منتصف الفصل الدراسى األول ط 2: سرت اىني بَد اٟرٞخ ىزن ج لَاً فٍٞذح -1 ذٍسعزٚ ذّ أعشع أصذبثٚ أٗىزقٚ. – – – – أعشع ذّ ذٍسعزٚ أٗىزقٚ أصذبثٚ. -2 ع َٞش ٝذ ذٍ سٗدح ىٞقطف. – – – – ذٍ ع َٞش ٝذ ىٞقطف سٗدح. -3 سائذخ مب ذّ ػطشح اى س٘د – – - مب ذّ سائذخ اى س٘د ػطشح. -4 ثٞ ر٘ ب ثبىش بٍه قلاػًب جّ ْٚ. – – – - جّ ْٚ ثبىش بٍه ثٞ ر٘ ب قٗلاػًب. ط 3: أم وَ بٍ ٝأرٚ: - أ راد ٝ صس بّ دذٝقخ الأص بٕس شب ذٕ بّ اى س٘د الأد شَ ، الأصفش ، اٗلأصس،. - ة اى س٘د ثٍو الأغفبه ٝعذل دٞ غّقٞ ٝٗجنٚ ى قطف بْ .ٓ - جـ ٝجشش ّٚ جذٙ صلاحُ ثبى جْبح . - د أىؼت غٍ أصذبثٚ ، فّقض ، جّشٙ ، عّذل. - ـٕ بٍ أج وَ ص غْ الله ! - ط 4: شّٞذ )الله اىقذٝش(: - جّذأ ثبع الله ذّػ فٚ ػلا عجذب اىنشٝ اىقبدس اىؼيٞ سة اىغ بَء اىؼبىٞخ سة اى َٞب اىجبسٝخ فٚ مو شٜءٍ قذسر فٔٚ مو فّظٍ دن زَ د ذًَا ى فٚ مو دٞ ؼِّجذ غّٗزــــؼٞ
 27. 27. )27( منتصف الفصل الدراسى األول )أ( أم وَ اى شْٞذ )ة( اعزخشج اى شْٞذ: - مي خَ ث بٖ ذٍ: ػلا ػّ٘ : ثبلأىف - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : شٜءٍ ػّ٘ :ٔ ثبىنغش - - مي خَ ث بٖ لا ش غَٞخ: اىغ بَء مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ: اىؼبىٞخ - - مي خَ ث بٖ شذح: الله مي خَ ث بٖ عن :ُ٘ ثبع - - ؼٍ ْٚ دٞ :ِ قٗذ عٍبد جّذأ: زّْ ٖٚ - - ػنظ اىؼبىٞخ : اى خَْفعخ ج غَ شٜء : أشٞبء - - ج غَ اع :ٌ أع بَء - )ج( أجت: - ط 1: ث بَرا جّذأ أػ بَى بْ ؟ ثبع الله. ط 2: زٍٚ شّنش الله ؟ فٚ مو دٞ .ِ ط 3: أٝ جّذ قذسح الله؟ فٚ مو شٜء. ) (ٗ صو اىز ْٝ٘ اى بَْعت ىنو مي خَ: جبسٝخ ثبىع - د ذًَا ثبىنغش - شٜءٍ ثبىفزخ -
 28. 28. )28( منتصف الفصل الدراسى األول ط 5: ظٗخ عّ٘ اىلا )ش غَٞخ ق شَٝخ( – - اى ذَسعخ )لا ق شَٝخ( - اىش ظَ )لا ش غَٞخ( - اىذذٝقخ )لا ق شَٝخ( - اىطٞ س٘ )لا ش غَٞخ( - اىؼصبفٞش )لا ق شَٝخ( - اىغ بَء )لا ش غَٞخ(
 29. 29. )29( منتصف الفصل الدراسى األول ) نموذج ) 2 من درس ) فى الحديقة ( : - "راد ٝ ص س بَّ دذٝقخ الأص بٕس شب ذ بّ اى س٘د الأ د شَ اٗلأ صفش اٗلأ صس، مب ذّ سائذخ اى س٘د ػطشحً". ط 1: اعزخشج اىقطؼخ: - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبلأىف : راد اىذشف اى ذََ دٗ: ر - - مي خَ ث بٖ ذٍ ثبىٞبء: دذٝقخ اىذشف اى ذََ دٗ : د - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : ٝ ػّ٘ : ثبىنغش - - مي خَ ث بٖ عن : صس بّ ج غَ سائذخ : س اٗئخ - - فٍشد اى س٘د : اى س٘دح ؼٍ ْٚ ػطشح : غٞجخ - - مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ: الأص بٕس ط 2: أجت ػ الأعئيخ اٟرٞخ: - أ أٝ شب ذٕ الأغفبه اى س٘د؟ فٚ دذٝقخ الأص بٕس - ة زٍٚ ٝعذل اى س٘د؟ زٍٗٚ ٝجنٚ؟ - ٝعذل اى س٘د دٞ غّقٞ ٝٗجنٚ ى قطف بْ .ٓ جـ ى بَرا ذٍ ع َٞش ٝذ ؟ٓ ذٍ ع َٞش ٝذ ىٞقطف سٗدح. - ط 3: سرت اىني بَد اٟرٞخ ىزن ج لَاً فٍٞذح: - أ ٝجزغ اىجذ ٝذ فٗٚ ص سٕ٘ – – – – - اىجذ ٝجزغ فٗٚ ٝذ ص سٕ٘. ة ثبىفشح أشؼش اىغش سٗ – – - - أشؼش ثبىفشح اٗىغش سٗ .
 30. 30. )31( منتصف الفصل الدراسى األول جـ دذٝقخ الأص بٕس صس بّ اى س٘د الأد شَ شٗب ذٕ بّ. – – – – – - صس بّ دذٝقخ الأص بٕس شٗب ذٕ بّ اى س٘د الأد شَ. د ص غْ الله بٍ ! أج وَ. – – – - - بٍ أج وَ ص غْ الله ! ط 4: شّٞذ )الله اىقذٝش(: - جّذأ ثبع الله ذّػ فٚ ػلا عجذب اىنشٝ اىقبدس اىؼيٞ سة اىغ بَء اىؼبىٞخ سة اى َٞب اىجبسٝخ فٚ مو شٜءٍ قذسر فٔٚ مو فّظٍ دن زَ د ذًَا ى فٚ مو دٞ ؼِّجذ غّٗزــــؼٞ )أ( أم وَ اى شْٞذ )ة( اعزخشج اى شْٞذ: - مي خَ ث بٖ ذٍ: ػلا ػّ٘ : ثبلأىف - - مي خَ ث بٖ ر ْٝ٘ : شٜءٍ ػّ٘ :ٔ ثبىنغش - - مي خَ ث بٖ لا ش غَٞخ: اىغ بَء مي خَ ث بٖ لا ق شَٝخ: اىؼبىٞخ - - مي خَ ث بٖ شذح: الله مي خَ ث بٖ عن :ُ٘ ثبع - - ؼٍ ْٚ دن خَ: دُغ اىزذثٞش عٍبد اىنشٝ :ٌ اىجخٞو - - ج غَ اىغ بَء : اىغ بَ اٗد عٍبد جّذأ : زّْ ٖٚ - - )ج( أجت: - ط 1: ث بَرا جّذأ أػ بَى بْ ؟ ثبع الله.
 31. 31. )31( منتصف الفصل الدراسى األول ط 2: زٍٚ شّنش الله ؟ فٚ مو دٞ .ِ ط 3: أٝ جّذ قذسح الله؟ فٚ مو شٜء. ط 5: أ ثٞ عّ٘ اى ذَ فٚ اىني بَد اٟرٞخ: - - - عجذب ) ذٍ ثبلأىف( - اىنشٝ ) ذٍ ثبىٞبء( - ذّػ )٘ٓ ذٍ ثبى ا٘ (ٗ ة ثٞ عّ٘ اىز ْٝ٘ فٚ اىني بَد اٟرٞخ: - - - ثبع )ر ْٝ٘ ثبىع (ٌ - أ لٕا عٗ لٖاً )ر ْٝ٘ ثبىفزخ( - عش سٍٗ )ر ْٝ٘ ثبىنغش( ج ثٞ عّ٘ اىز ْٝ٘ فٚ اىني بَد اٟرٞخ: - - - اىصَّجبح )شذح ثبىفزخ( - جذِّٙ )شذح ثبىنغش( - اى ض سٕ٘ )شذح ثبىع (ٌ
 32. 32. )32( منتصف الفصل الدراسى األول أ اظجػ مبى ثَبه: - - - جَ بََهُ عَ بءُ عَ لاَ بََّٖسُ . – - - - سَعَ قَشَأَ عَؼَٚ رَ تََٕ دَسَطَ . – – – – - ىَؼِتَ عَ غََِ غََِّٚ دَفِظَ ػَيِ . – – – – ة ظغ دائشح د ه٘ اىني خَ اىزٚ ث بٖ عن :ُ٘ - - - أَ ص بٕسُ أَ سا، ثَ غ خََُ دَذٝقَخُ ا زٍذَّ صَاسَ . – – – – – - ىَؼِتَ دَسَطَ رَغَب خٍُُ رَامَشَ ث غزب أَ ى اَ٘ .ُ – – – – – ج ظغ مو مي خَ ث بٖ ذٍ فٚ نٍب بّٖ اى بَْعت: - - غٍبء سُُٗ دٗ أص بٕس أى ا٘ ٝق ه٘ ص سٕ٘ صٍََبثٞخ بٍْقٞش ع َٞش – – – – – – – – ذٍ ثبلأىف ذٍ ثبىٞبء ذٍ ثبى ا٘ غٍبء أص بٕس أى ا٘ صٍبثٞخ بٍْقٞش ع َٞش سٗ دٗ ٝق ه٘ ص سٕ٘ ظغ اع إشبسح بٍْعت نٍب اى قْػ: - 1 زٕ ذٍسعخ. 5 زٕا مزبثِّٚ. - - 2 زٕا فصو . 6 زٕا قي َٚ . - - 3 زٕ غب ىٗخ. 7 زٕا س د . - - 4 زٕ سٗدح . 8 زٕا صذٝقِٚ. - -
 33. 33. )33( منتصف الفصل الدراسى األول ظغ خط ب رذذ اىني خَ اىزٚ ث بٖ لا ش غَٞخ دٗائشح د ه٘ اىني خَ اىزٚ ث بٖ لا ق شَٝخ: - )) اى خْيخ اى بَء اىغ بَء اىشجشح اىذذائق اىضسع اى ذَسعخ اىض سٕ٘ – – – – – – – – اىق شَ اىش ظَ((. – ظغ دائشح د ه٘ اىني خَ اىزٚ ث بٖ دشف عٍؼفب )شذح(: - )) ا زٍذَّ اىضِّٝبدح اىغَّٞبسح اى ذَسعخ اىث ؼجب اى ذقٞجخ اى س٘ دٗ اى ض سٕ٘ – – – – – – – – اىج غزب اى طشقخ اىطب ىٗخ(( – – ظغ ػلا خٍ اىغن ) ( ػيٚ اىذشف اىغبم فٚ اىني بَد اىزبىٞخ: - ص ش س د ى ٞ و ص ج خ ذ سعخ ف ص و – – – – – ظغ ػلا خٍ اىزشقٞ اى بَْعجخ ).( )!( )؟( ):( )،( : - * بٍ أج وَ ص غْ الله ! * ٝعذل اى س٘د دٞ غّقٞ . * شب ذٕ بّ اى س٘د الأد شَ ، اٗلأصفش ، اٗلأصس، . * قبه ثبع : اى س٘د ثٍو الأغفبهِ .
 34. 34. )34( منتصف الفصل الدراسى األول ظغ اع الإشبسح اى بَْعت فٚ اى نَب اىخبىٚ: - .1 زٕ ثقشح ، زٕٗا خش فٗ. .2 بٕرب عٞبسرب ، زٕٗا قطبسا .ُ .3 زٕا سٗد أد شَ ، زٕٗ سٗدح صفشاء. اخزش اىز ْٝ٘ اى بَْعت ىنو مي خَ: - * قَيَ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىفزخ اىع اىنغش( . – – * مجٞشًا : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ ) اىنغش اىع اىفزخ( . – – * صغٞ ش : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىع اىفزخ اىنغش( . – – * ع َٞشُ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىنغش اىفزخ اىع (ٌ . – – * قذٝشٍ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىع اىفزخ اىنغش( . – – * سدٞ ب : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىنغش اىفزخ اىع (ٌ . – – * ذٍسعخٍ : ث بٖ ر ْٝ٘ ثـ )اىع اىنغش اىفزخ( . – – ظغ خط ب رذذ الاع فٚ اىج وَ اىزبىٞخ: - -1 اىذذٝقخ رزغغ ىينثٞش الأغفبه. -2 اىضسع أخعش اىي .ُ٘ -3 اىش ظَ رشش، فٚ اىصجبح. -4 صسع اىفلاح الأسض.

×