Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smidig innholdsutvikling

1,431 views

Published on

Workshop om hvordan bruke smidige metoder for å lage bedre innhold.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smidig innholdsutvikling

 1. 1. SmidiginnholdHvordansmidigemetoderhjelpeross å lagekvalitetsinnhold<br />Ove Dalen<br />
 2. 2. ”<br /> There is a lack of discipline in many web publishing processes because managers in charge of websites often don&apos;t respect content. As well, many people tasked with creating content don&apos;t have the skill or motivation to do a quality job. <br />
 3. 3. Utfordring<br />Hvordan sikre kvalitet på innholdet – ikke bare i prosjektet, men også på dagtildag-basis?<br />
 4. 4. Hvordankan vi fåtildette?<br /><ul><li>en kollektiv bevissthet rundt kvalitet?
 5. 5. tro på det samme?
 6. 6. jobbe SAMMEN og ikke bare med det samme
 7. 7. prate mer sammen?
 8. 8. sette læring i system?
 9. 9. få resten av organisasjonen til å skjønne hva vi faktisk gjør?</li></li></ul><li>Einsteinsdefinisjonpågalskap<br />”<br /> Doing the same thing over and over again and expecting different results<br />
 10. 10. The Agile manifesto<br /><ul><li>Individer og samhandling fremfor prosesser og verktøy
 11. 11. Fungerende programvare fremfor dokumentasjon
 12. 12. Kundesamarbeid fremfor kontraktsforhandlinger
 13. 13. Håndtere endringer fremfor følge en plan</li></li></ul><li>Lyninnføringi Scrum<br />
 14. 14. Scrum anerkjenner<br /><ul><li>Bedre beslutninger og læring gjennom
 15. 15. synlighet
 16. 16. studere fakta
 17. 17. tilpasse måten vi jobber på
 18. 18. Utvikling er en oppdagelsesprosess og kan vanskelig detaljplanlegges
 19. 19. Kun de enkleste systemer og løsninger er lette å forstå</li></li></ul><li>Sentraleprinsipper<br /> Prinsipper som Scrum støtter seg på (prinsipper er viktigere og mer allmenngyldige enn teknikker)<br /><ul><li>Legg kun til det som har verdi
 20. 20. Fokusér på menneskene
 21. 21. Levér så raskt som mulig
 22. 22. Forsterk læring
 23. 23. Gjør beslutninger til rett tid
 24. 24. Optimalisér helheten, ikke delene </li></li></ul><li>1. Fokuspåkundeverdi<br />Fokus på korte sykluser, små leveranser i tett samarbeid mellom kunde og leverandør<br /><ul><li>Prioriterte lister styrer hva som blir gjort
 25. 25. Leveranse i løpet av syklus skal være visuell
 26. 26. Spekkinggjøresi form avsåkaltuserstories</li></li></ul><li>
 27. 27. 2. Selvstyrte team<br />Oppgaver løses i selvstyrte, tverrfaglige team<br /><ul><li> Oppgaver skal løses av de som ”kan det best”
 28. 28. Beslutninger skal tas så sent som mulig i prosessen
 29. 29. Krever sterkt kollektivt eierskap til det som skal lages
 30. 30. Alle må være enig om felles mål</li></li></ul><li>
 31. 31.
 32. 32. 3. Kvalitet<br />Felles forståelse av hva som gir verdi til kunden, bruker og/eller leverandør<br /><ul><li> Tydelige mål og KPIer
 33. 33. Rutiner for test og optimalisering
 34. 34. Tydelig definisjon av hva som er ”ferdig”
 35. 35. Krever at vi prater sammen</li></li></ul><li>
 36. 36.
 37. 37. 4. Kontinuerliglæring<br />Vi skal lære av hva vi gjør – hele tiden. Hovedprinsipp er ”inspect and adapt”<br /><ul><li> Små steg frem hele tiden
 38. 38. Hver iterasjon skal gi oss ny kunnskap
 39. 39. Vi bruker både statistikk og visuell testing
 40. 40. Justere basert på erfaring</li></li></ul><li>Tre roller i Scrum<br /><ul><li> Produkteier
 41. 41. Scrum master
 42. 42. Scrum team</li></li></ul><li>Scrum<br /><ul><li>Fordeler
 43. 43. Skaper teamfølelse
 44. 44. Sikrer kvalitet basert på læring og testing
 45. 45. Synlighet i forhold til hva som faktisk produseres
 46. 46. Hyppige leveranser - forutsigbarhet for ledelsen
 47. 47. Ulemper
 48. 48. Lett å prate om – vanskeligere å gjennomføre
 49. 49. Kan virke rigid - vanskelig å håndtere for resten av organisasjonen</li></li></ul><li>Hvordankan vi brukesmidig?<br />Noenkjappeideer?<br />
 50. 50. 1. Ha fastemøter<br />Lag sykluser med faste møtepunkter for alle som jobber med innhold. Daglig og ukentlig<br /><ul><li>Daglige møter (kort diskusjon)
 51. 51. Ukentlig møter
 52. 52. revisjon av det som er produsert
 53. 53. planlegging av hva som skal lages</li></li></ul><li>2. Sett læringi system<br />Bruk ukentlig møter til å diskutere kvalitet – basert på erfaring og statistikk<br /><ul><li>Se på statistikken, analyser og del erfaringer
 54. 54. Les gjennom saker og diskuter
 55. 55. Gi tilbakemeldinger på tavle med lapper
 56. 56. Husk! Diskuter innhold og ikke person
 57. 57. Diskuter arbeidsmåte og juster</li></li></ul><li>3. Selvstyrte team<br />Lag en kontrakt med ledelsen. Vi skal levere innhold som gir verdi mot selvråderett.<br /><ul><li>Sett læring i system gjennom møter
 58. 58. Teamet skal ta beslutninger om hvordan innhold kan løse bruker- og forretningsbehov
 59. 59. Teamet velger genre, innholdstype og kanal
 60. 60. Unngå ferdige løsninger på innhold før de kommer til teamet</li></li></ul><li>4. Definer tydeligemål<br />Gjør en vurdering – hvorfor skriver vi og hva ønsker vi å oppnå med det<br /><ul><li>Sørg for at målene er synlig for hele organisasjonen
 61. 61. Unngå adhoc-mål (høy trafikk f.eks)
 62. 62. Sjekk alle prioriteringer mot felles mål</li></li></ul><li>5. Prioriteringer<br />Alt er ikke like viktig og kan ikke være det. Noen må prioritere.<br /><ul><li>Lag en backlogg av innholdsønsker
 63. 63. Prioriter etter synkende viktighet (CustomerCarewords)
 64. 64. Revurder listen en gang i uken og endre
 65. 65. Sørg for at listen er synlig for alle beslutningstagere
 66. 66. Lag prioriteringsmøter hvis flere beslutningstagere</li></li></ul><li>Hvorskal vi begynne?<br />3 enklegrepsomgireffekt<br />
 67. 67. Litteratur<br />Agile Project Management withScrum (2004)<br />Ken Schwaber<br />UserStoriesApplied: For Agile Software Development (2004)<br />Mike Cohn<br />Agile Retrospectives: Making Good Teams Great (2006)<br />Esther Derby<br />Effektiv nettskriving (2009)<br />Ove Dalen<br />
 68. 68. Takk for meg!<br /> Kontakt meg gjerne på<br />web: www.nettskriving.notwitter: www.twitter.com/ovedalenepost: ove.dalen@gmail.com<br />

×