Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suullisen kielitaidon arviointi –
vähän taustaa
Sauli Takala
30.11.2013
Luksus- seminaari
SUULLISEN KIELITAIDON KOKEEN TYÖRYHMÄN (SUKO) RAPORTTI
Kouluhallitus asetti 1.11.1988, raportti luovutettiin 31.8.1989

Ta...
1993
Ladon ja Valetten testauskirjoissa (1960-luvulla) esitel-tiin myös
suullisen kielitaidon testi-tyyppejä. Useat näistä oliv...
Ensimmäisessä osassa oli erillisiin kuviin liittyviä englanninkielisiä kysymyksiä (15 tehtävää). Oppilaan tuli tauon aikan...
 

4 1k

6 1k

Tilastoll. merkitsev.

ka.

ka,

Osa I:
 
 
. 
Rakenteet 957 3.51
(maks. 15)  
 
Sanasto 10.2 3.34
1
(maks....
Englannin puhumisen koe :  VI lk                  

1969

Osa 1
Tässä kokeessa kuulet nauhalta kysymyksiä englannin 
kiele...
Useita tutkimuksia ja opinnäytteitä:
Väitöskirjoja: Maija Saleva, Raili Hildén, Riku Mäkelä...

•FSI- taitotasoskaala (For...
Loppupäätelmä
•Paljon kokemusta suullisen kielitaidon
arvioinnista
•Melko paljon tutkittua tietoa
•Siis, hyvä pohja jatkot...
2006
Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari
Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari
Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari
Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari
Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari

258 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sauli Takala: Suullisen kielitaidon arviointitaustaa: Luksus-seminaari

 1. 1. Suullisen kielitaidon arviointi – vähän taustaa Sauli Takala 30.11.2013 Luksus- seminaari
 2. 2. SUULLISEN KIELITAIDON KOKEEN TYÖRYHMÄN (SUKO) RAPORTTI Kouluhallitus asetti 1.11.1988, raportti luovutettiin 31.8.1989 Tavoite: selvittää ylioppi­lastutkinnon yhteydessä pidettävän vieraiden kielten suullisen tuottamisen kokeen järjestämisen muotoja ja tehdä ehdotus tällaisen kokeen järjestämisestä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kokoonpano: Puheenjohtaja: ylitarkastaja Kalevi Pohjala. Jäsenet: ylitarkasta-ja Erik Geber, vt. ylitarkastaja Sakari Kaila (sihteeri), vs ylitarkastaja Auli Luukkonen , vs. toimistopäällikkö Pirkko Ruotsalainen, dosentti Sauli Takala, lehtori Sirkka Talari Suomen kieltenopettajien liitto Sukol ry:stä. Ylioppilastut-kintolautakunnan nimeämiä työryhmän jäseniä olivat: professori Valde Mikkonen Helsingin yliopistosta (15.3.1989 asti) sekä hän jälkeensä ylitarkastaja Antti‑Jukka Oksanen kouluhallituksesta, korkeakoulunlehtori Sirkka ‑Liisa Ojanen Helsingin kauppakorkeakoulusta, lääninkouluttaja Rauni Paakkunainen Helsingin II normaalikoulusta, yliopistonlehtori Kai A. Saanila Helsingin yliopistosta (30.1.1989 asti) sekä hänen jälkeensä tutkija Kaija Kärkkäinen Kasvatustieteiden tutkimuslaitokses-ta. Työryhmä kuuli seuraavia asiantuntijoita: opintoasiainsihteeri Aune Blümchen Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry:stä, ylitarkastaja Riitta Lampola ammattikasvatus-hallitus , lehtori Marja Saarinen, ylitarkastaja Marjatta Santala, sekä Oberstudienrat Jens Stephan Goethe‑Institutista. Opetuskokeiluja käynnistyi muutamisssa lukioissa ja harjoittelukouluisssa.
 3. 3. 1993
 4. 4. Ladon ja Valetten testauskirjoissa (1960-luvulla) esitel-tiin myös suullisen kielitaidon testi-tyyppejä. Useat näistä olivat ns. discrete point -koetyyppejä, joissa kussakin osiossa mitataan kielen kapeaa osasta. Tällainen testaustapa vaikutti kuitenkin lupaavalta, koska sen toteuttaminen ja jopa arvostelu kouluissa tuntui mandol-liselta. Niinpä vuoden 1969 keväällä kokeiluperuskouluissa pidettiinkin suullisen kielitaidon kokeet luokillla 4 ja 6. Tätä kokeilua ehdittiin raportoida vasta parikymmentä vuotta myöhemmin.
 5. 5. Ensimmäisessä osassa oli erillisiin kuviin liittyviä englanninkielisiä kysymyksiä (15 tehtävää). Oppilaan tuli tauon aikana vastata kysy-mykseen englan-niksi. Opettaja arvioi oppilaan vastauk-set välittömasti erikseen kieliopillisten rakenteiden ja sanaston osalta merkitse-mällä rastin valmiiksi laadittuun vas-tauslomakkeeseen. Valittavana oli kol-me saraketta: oikein - väärin - vaillinai-nen vastaus. Arvostelun helpottamisek-si lomakkeella esitettiin muutama hy-väksyttävä vastaus. Toisessa osassa oppilas kuuli nau-halta lyhyitä englanninkielisiä kysymyksia, johin hänen tuli vastata omin pän ilman kuvan apua. Tällaisia tehta-via oli kymmenen. Arviointi oli sama kuin ensimmaisessa osassa. Kolmannessa osassa mitattiin op-pilaan aantamistaitoa. Oppilas kuuli nauhalta viisi lausetta, jotka hanen tuli toistaa mandollisimman tar-kasti. Kus-sakin lauseessa oh alleviivattu 3-6 San-netta, joiden ääntä-misen taso arvioitiin kolmiportaisella asteikolla: 1, 1/2, 0. Ääntämisen sujuvuus arvioitiin erik-seen samalla asteikolla. (Ks seuraavia dioja)
 6. 6.   4 1k 6 1k Tilastoll. merkitsev. ka. ka, Osa I:     .  Rakenteet 957 3.51 (maks. 15)     Sanasto 10.2 3.34 1 (maks. 15)         8.81 4.07     10.02 3.35 Osa II:     Rakenteet 5.55 1.98 (maks. 10)     . Sanasto 5.97 2.09 (maks. 10)       Osa III:     .Ääntämin 5.39 2.11 (maks. 15)     . Sujuvuus 5.30 2.38 (maks. 15)                       5.23 2.03   t= 1.79 p= .074* t= -0.44 p= .659 ns   6.05 2.17     5.26 2.20   5.53 2.43   t= 2.19 p= .029" t= 0.61 p= .500 ns   t= 0.66 p= .509 ns t= -1.06 p= .291 ns
 7. 7. Englannin puhumisen koe :  VI lk                   1969 Osa 1 Tässä kokeessa kuulet nauhalta kysymyksiä englannin  kielellä. Tehtävävihkossasi on kutakin lausetta kohti yksi  kuva. Kuuntele tarkasti nauhalta tuleva kysymys, katso  vastaavaa kuvaa ja vastaa kysymykseen englanniksi  kuvan perusteella. Vastaa kokonaisilla lauseilla, mutta  voit vastata lyhyemminkin, jos et osaa vastata  käyttamällä täydellisiä lauseita. Vastausaikaa on  kysymysten välillä 20 sekuntia, joten mieti vastauksesi  nopeasti ja vastaa viivyttelemättä. Puhu selvästi ja huolellisesti ääntäen.
 8. 8. Useita tutkimuksia ja opinnäytteitä: Väitöskirjoja: Maija Saleva, Raili Hildén, Riku Mäkelä... •FSI- taitotasoskaala (Foreign Service Institute) – vaikutusvaltainen varhainen malli •ACTFL – OPI- koulutus (Oral Proficiency Interview) •SUKOLin seminaarit 1970-luvulla •Suomalaisen Yhteiskoulun kokeilut (1974-1976 )- SYK oli silloin Valtion kokeilukoulu – korkea arvioitsijayksimielisyys •Ola Berggrenin uraauurtavat kokeilut (Lappeenrannan kielikeskus) - 1970luvulla •Kielikeskusten suullisen kielitaidon opetus ja testaaminen –laaja koulutus: kielikeskusopettajat lienevät kokeimpia suullisen kielitaidon testaajia Suomessa •Yleiset kielitutkinnot -suullinen koe mukana alusta alkaen •Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kielikoe (IPAKI) – tietokonepohjainen (myös suullinen koe) •OPEKO-kokeilu (vrt Eeva Tuokon esitys) •Opetusministeriön työryhmän esitys (2006)
 9. 9. Loppupäätelmä •Paljon kokemusta suullisen kielitaidon arvioinnista •Melko paljon tutkittua tietoa •Siis, hyvä pohja jatkotoimenpiteille •Mutta: tarvitaan kehitystyötä ja kokeilua ja koulutusta
 10. 10. 2006

×