Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Портфолио на ОУ "Христо Ботев"

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Портфолио на ОУ "Христо Ботев" (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Портфолио на ОУ "Христо Ботев"

 1. 1. Портфолио на Основно училище “ Христо Ботев” село Оризово община Братя Даскалови Модул: Стратегическо планиране Разработил: Красимира Петрова Славчева
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ І. Основни принципи при разработване на портфолио ІІ. Стратегически цели и приоритети ..................... ІІІ. Данни за училището............................................. ІV. Мисия на училището........................................... V. Визия на училището.............................................. VІ. Стратегически цели .......................................... VІІ. Приоритети в дейностите на училището....... VІІІ. Дейности за постигане на целите................ А. Качествена грижа за децата ................... Б. Материална база ....................................... В. Децата са различни................................... Г. Грижа за живота и здравето на детето.... Д. Децата – обща грижа ................................
 3. 3. I. Основни принципи при разработване на портфолио Основание за разработване на портфолиото на Основно училище “ Христо Ботев” – село Оризово е чл. 150 от Правилника за прилага- не на Закона за народната просвета. Самото портфолио от промя- ната към по-високи резултати от образователната дейност в наше- то училище, към модернизиране на образованието, към все по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитанието им в духа на националните и етническите цености.
 4. 4. <ul><li>II. Стратегически цели и приоритети </li></ul><ul><li>Стратегически цели и приоритети за развитие на Основ- но училище “Христо Ботев” – село Оризово произтичат от приетите: </li></ul><ul><li>Национални стратегии за развитие на средното образование; </li></ul><ul><li>Нормативни актове за развитие на средното образование; </li></ul><ul><li>Държавни образователни изисквания; </li></ul><ul><li>Модели за структурата и развитие на средното образование; </li></ul><ul><li>Модели на контролната дейност в системата на народната просвета. </li></ul>
 5. 5. III. Данни за училището Основно училище „Христо Ботев”, село Оризово е второто по големина учебно заведение в община Братя Даскалови, в което се обучават 143 ученици от I до VIII клас. Според Списък –образец №2 за учебната 2008/2009 година са 15 служители, от които 11 педагогически, 4 непедагогически персонал. Това обяснява , че организацията е ориентирана към решаване на общи задачи от различно естество в зависимост от дейността , която провеждме/ педагогическа, административно – стопанска и финансова/. Задачите за решаване са неразривно свърза- ни с поставените цели за развитие на дейността на учебното заведение от целия екип и са в съответствие с приетата Стра- тегия за развитие на дейността на Основно училище „Христо Ботев” в дългосрочен план /2009-2012 година/,както и с годиш- ния комплексен план за съответната учебна година. Ето за- що решаването на една или друга задача се извършва с участието на всеки служител при работа в екип и решенията се търсят заедно.
 6. 6. По този начин всеки член на колектива е по-активен и конст- руктивен в разискванията, сихронизират се усилията,приоб- щават се към поставените цели на училището и се ангажира вниманието и отговорността им към участие в реализиране на взетите решения. Нашето училище е съвременно учебно за- ведение, на което се изразява обществено мнение на коле-гията, място на плурализъм на мненията, на свободата и де- мокрацията в изказванията, в предложенията и изказванията. Само по този начин нашето училище се развива в положител-на насока, и е гордост, че всеки член носи високо чувство на принадлежност към него.
 7. 7. Педагогическият персонал е общо 11, от които 9 жени и 2 мъже. учители в начален етап – 4; учители в прогимназиален етап – 6; - възпитател в начален етап – 1; непедагогически персонал – 4. По образование същите се разпределят както следва: с висше образование – 11. По възраст данните са: 35 години – 2 (1 мъж, 1 жена ); 36 години – 1 жена; 38 години – 2 жени; 39 години – 1 жена; 50 години – 1жена; - 51 години до 53 години – 3 жени и 1 мъж
 8. 8. Училището разполага със съвременни кабинети по: компютри
 9. 9. химия и физика
 10. 10. Безопасност на движението
 11. 11. Физкултурен салон
 12. 12. Библиотека
 13. 13. Изградени са ученически формации като: ученически съвет – ор- ган на ученическото самоуправление; ученически екоклуб; спортни отбори по баскетбол, ханбал, футбол и волейбол.
 14. 14. Учениците убедително се представят в ученически олимпиа- ди, местни, национални, регионални конкурси за творчество в различни области. Издава се ученически вестник “Междучасие”.
 15. 22. ІV. Мисия на училището Основно училище “Христо Ботев” е екип от ученици, родите- ли, учители и служители, който залага на новаторството и пъл- ноценното сътрудничество. Екип от педагози, който поставя де- тето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който на-сърчава непосредствеността, искреността и свободата на изра- зяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и зачитана страна в процеса на обучение. Екип, ори- ентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към обществения живот.
 16. 23. V. Визия на училището Утвърждаване на Основно училище “Христо Ботев”, като кон- курентно способно училище с непрекъснато обновяваща мате- риална база; училище, в което се формулират отговорни пози- ции, прилагат се най-модерни стратегии, технологии и интерак- тивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпо- мага и стимулира учениците включително и деца със специфич- ни образователни потребности и ги прави значими в учебния и извънучебния процес; училище, в което постоянно се усъвър- шенстват професионалните умения на педагозите и е особена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толеран- тност, загриженост и зачитане на човешките ценности. Девиз: “Учим днес, за да успеем утре!”
 17. 24. <ul><li>VІ. Стратегически цели на училището са: </li></ul><ul><li>развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на училището; </li></ul><ul><li>завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността по- </li></ul><ul><li>вишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа; </li></ul><ul><li>постигане на максимално добри условия за обучение, възпита- ние, труд и реализация на подрастващите в демократичното об- щество; </li></ul><ul><li>пълноценно обучение за усвояване на съвременните информа- ционни и комуникационни технологии от ученици и учители; </li></ul><ul><li>утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от всеки ученик и учител. </li></ul>
 18. 25. <ul><li>VІІ. Приоритети в дейността на училището са: </li></ul><ul><li>повишаване ефективността на учебно-възпитателната ра- бота чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност и квалифика- ция на педагогическите кадри; </li></ul><ul><li>засилване на вътрешноучилищната квалификационна методическа дейност; </li></ul><ul><li>формиране на гражданско поведение и позиция; </li></ul><ul><li>пълноценно използване на материално-техническата база; </li></ul><ul><li>привличане и приобщаване на родителите към решаването на училищни проблеми и утвърждаване на училищното на- стоятелство като орган, подпомагащ възпитателния и учеб- ния процес; </li></ul><ul><li>формиране на интереси у учениците за активно участие в извънкласни дейности; създаване на възможности за пуб- лично представяне на творческите постижения на ученици- те и учителите; </li></ul><ul><li>осъществяване на международно сътрудничество с учили- ща от други страни; </li></ul><ul><li>постигане на финансова стабилност на училището чрез ус- вояване на повече форми за финансиране и подобряване на финансовия мениджмънт; </li></ul>
 19. 26. <ul><li>VІІІ. Дейности за постигане на целите </li></ul><ul><li>А. КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА </li></ul><ul><li>Подход: </li></ul><ul><li>създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал – по отношение на знанията и уме- нията на учителите в конкретната област и общата им педагоги- ческа компетентност; </li></ul><ul><li>разработване на система за материално и морално стимулиране на учениците и учителите за постигнатите им успехи; </li></ul><ul><li>формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството; качествено обучение за успешно полагане на външното оценяване IV, V и VI клас; </li></ul><ul><li>ефективно чуждоезиково обучение в начална и прогимназиална образователна степен; </li></ul><ul><li>презентиране на уроци; </li></ul>
 20. 27. <ul><li>Б. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА </li></ul><ul><li>Подход: </li></ul><ul><li>създаване на условия за нормална трудова дейност на учители и ученици; </li></ul><ul><li>модернизиране на материалната база, набавяне на помощни и нагледни средства, обновяване на учебно-техническото оборудване; </li></ul><ul><li>оборудване на класни стаи с компютри; </li></ul><ul><li>превръщането на библиотеката в информационно документацио- нен център чрез използване на съвременна електронна техника и обогатяване на библиотечния фонд. </li></ul>
 21. 28. <ul><li>В. ДЕЦАТА СА РАЗЛИЧНИ </li></ul><ul><li>Подход: </li></ul><ul><li>максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение; </li></ul><ul><li>осигуряване на предучилищно възпитание и полуинтернатни групи в начален етап на образование; </li></ul><ul><li>изграждане на система от символи и ритуали за засилване усе- щането за принадлежност към училището; </li></ul><ul><li>интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания; </li></ul><ul><li>развитие на традициите за творчески дейности в училище чрез работа в извънкласни форми, ангажиращи целогодишно детето, дори и през ваканциите; </li></ul><ul><li>привличане на учениците за участие в конкурси, поощряващи творческата им дейност; </li></ul><ul><li>оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих; </li></ul><ul><li>превръщането на училището в желана територия на учениците чрез подпомагане и утвърждаване на ученическите органи на самоуправление и ежегодно провеждане на дни на ученическото самоуправление и дни на отворени врати. </li></ul>
 22. 29. <ul><li>Г. ГРИЖА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО </li></ul><ul><li>Подход </li></ul><ul><li>Считаме, че задължително трябва да се: </li></ul><ul><li>осигури надеждна охрана и строг пропусквателен режим в училище; </li></ul><ul><li>спазват правилата за движение по пътищата при извеждане на групи ученици извън училище и по време на пленери, зелени училища, ле- тен отдих и други; </li></ul><ul><li>обезпечи здравословна жизнена среда в училище чрез саниране на училището; </li></ul><ul><li>усъвършенства превенцията на насилието и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, недопускането на дрога в учи- лище чрез: предприемане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, застрашени от отпадане ученици, деца, жертва на домашно насилие, деца с проблеми в об- щуването и справянето с училищните изисквания; подкрепа и кон- султиране на деца и родители; реализиране на училищни програми </li></ul><ul><li>и други форми за привличане на обществеността в дейностите по превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за защита правата на децата; </li></ul>
 23. 30. <ul><li>провежда здравно-хигиенно обучение на децата за предпазване от заразни заболявания и популяризиране принципите на здравослов- ния начин на живот; </li></ul><ul><li>осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на децата на територията на училището. </li></ul><ul><li>Д. Децата – обща грижа </li></ul><ul><li>Подход: </li></ul><ul><li>Това ни задължава да: </li></ul><ul><li>постигнем единодействие между училище и семейство чрез: активно включване на родителската общност при формиране на училищното настоятелство; подпомагане на децата в професио- налната им ориентация; поддържане на взаимоизгодни връзки и сътрудничество с външни институции способни да подкрепят ма- териално и финансово образователния процес; </li></ul><ul><li>осигурим подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани с деца в неравностойно социално положение. </li></ul>

×