Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПроектПроект
“Подобряване качеството на“Подобряване качеството на
образованиетообразованието
в средищните училищав средищн...
обл. Добричобл. Добрич
общ. Крушариобщ. Крушари
с. Коритенс. Коритен
Основно училище “Васил Левски”Основно училище “Васил ...
Учениците посещават две групи
за целодневно обучение:
Първа полуинтернатна групаПърва полуинтернатна група
I-IVI-IV клас;к...
Дейностите в ПИГ протичатДейностите в ПИГ протичат
при следната организация:при следната организация:
1 ч. Обяд, организир...
Принципите, които се спазватПринципите, които се спазват
при осъществяване на учебно-при осъществяване на учебно-
възпитат...
Индивидуална и групова работа;Индивидуална и групова работа;
Прилагане на интегриран подход,Прилагане на интегриран подход...
В часовете за самоподготовка с ученицитеВ часовете за самоподготовка с учениците
се работи за усвояване на писмения исе ра...
Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта:
Резултати НВОРезултати НВО IVIV класклас
Сравнение на резултатите...
Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта:
Резултати НВОРезултати НВО VIIVII класклас
Сравнение на резултати...
Спортна дейност;Спортна дейност;
Природолюбитеска дейностПриродолюбитеска дейност;;
Изобразителна дейностИзобразителна дей...
Провежданите дейности и заниманияПровежданите дейности и занимания
по интереси:по интереси:
Стимулират желание за редовноС...
Самоподготовката на учениците се
провежда в класни стаи с обновена
материално-техническа база.
Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност
Подпомага развитието на физическата и двигателната
активност.
Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност
Подпомага развитието на физическата и двигателната
активност.
Занимания по интересиЗанимания по интереси
Занимания по интересиЗанимания по интереси
Игри на открито при зимни условияИгри на открито при зимни условия
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Развива усет към красивото и творчески умения.
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Развива усет към красивото и творчески умения.
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Изгражда съзнателно отношение към природата.
Формира желание за опазване и поддържане на околната
среда.
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
Мотивира за активно участие в училищния живот.
Посещение на театрална постановка.
Музикална дейностМузикална дейност
Стимулира певческите и танцови умения.
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Целодневното обучение наЦелодневното обучение на
учениците подпомага:учениците подпомага:
Желанието за редовно посещаване ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б

408 views

Published on

Презентацията представя работата по проект "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Дейности, реализирани през 2013/2014 год.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2013/2014 уч. год.од, б

 1. 1. ПроектПроект “Подобряване качеството на“Подобряване качеството на образованиетообразованието в средищните училищав средищните училища чрез въвеждане начрез въвеждане на целодневна организация нацелодневна организация на учебния процес”учебния процес”
 2. 2. обл. Добричобл. Добрич общ. Крушариобщ. Крушари с. Коритенс. Коритен Основно училище “Васил Левски”Основно училище “Васил Левски”
 3. 3. Учениците посещават две групи за целодневно обучение: Първа полуинтернатна групаПърва полуинтернатна група I-IVI-IV клас;клас; Втора полуинтернатна групаВтора полуинтернатна група V-VIIIV-VIII клас.клас.
 4. 4. Дейностите в ПИГ протичатДейностите в ПИГ протичат при следната организация:при следната организация: 1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт; 2 ч. Самоподготовка;2 ч. Самоподготовка; 3 ч. Самоподготовка;3 ч. Самоподготовка; 4 ч. Занимания по интереси;4 ч. Занимания по интереси; 5 ч. Занимания по интереси;5 ч. Занимания по интереси; 6 ч. Организиран отдих и спорт.6 ч. Организиран отдих и спорт.
 5. 5. Принципите, които се спазватПринципите, които се спазват при осъществяване на учебно-при осъществяване на учебно- възпитателния процес са:възпитателния процес са: Достъпност;Достъпност; Справедливост;Справедливост; Толерантност;Толерантност; Перспективност.Перспективност.
 6. 6. Индивидуална и групова работа;Индивидуална и групова работа; Прилагане на интегриран подход,Прилагане на интегриран подход, илюстриращ връзките между отделнитеилюстриращ връзките между отделните учебни предмети;учебни предмети; Насърчаване развитието на ключовиНасърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности икомпетентности, творчески способности и умения за живот, необходими за реализацияумения за живот, необходими за реализация в съвременното общество.в съвременното общество. Възпитателите използват разнообразни методи, форми и техники на обучение:
 7. 7. В часовете за самоподготовка с ученицитеВ часовете за самоподготовка с учениците се работи за усвояване на писмения исе работи за усвояване на писмения и говорим български език и за овладяване наговорим български език и за овладяване на необходимия минимум от знания и умения,необходимия минимум от знания и умения, заложени в учебните програми.заложени в учебните програми. За преодоляване на пропуските иЗа преодоляване на пропуските и слабостите ежеседмично се повеждатслабостите ежеседмично се повеждат консултации по учебните предмети сконсултации по учебните предмети с учителите.учителите. В резултат на това се подобрява качествотоВ резултат на това се подобрява качеството на учебно-възпитателния процес и сена учебно-възпитателния процес и се повишава успеваемостта.повишава успеваемостта.
 8. 8. Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта: Резултати НВОРезултати НВО IVIV класклас Сравнение на резултатите от НВО от 2011 до 2013 год. 13 13.33 12.67 12.33 12.83 11.4 11.6 12.2 11.8 11.75 13 12.2 14.2 13.6 13.25 0 2 4 6 8 10 12 14 16 БЕЛ Матем. ЧП ЧО Общ среден бал учебни предмети среденбал 2011 2012 2013
 9. 9. Повишаване на успеваемостта:Повишаване на успеваемостта: Резултати НВОРезултати НВО VIIVII класклас Сравнение на резултатите от НВО три години назад 14.5 12 4.67 5.33 4.33 8.5 6.5 13.5 8.92 36.88 34.5 8 8 8 8 7.5 17.25 16.02 40.6 24 7.4 8.4 7.2 8.2 8.8 17 15.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 БЕЛ Матем. БЗО ФА ХООС ИЦ ГИ ЧЕ Общ среден бал учебни предмети среденбал 2011 2012 2013
 10. 10. Спортна дейност;Спортна дейност; Природолюбитеска дейностПриродолюбитеска дейност;; Изобразителна дейностИзобразителна дейност;; Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност;; Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност.. Изобразителна дейност;Изобразителна дейност; Музикална дейност;Музикална дейност; Спортна дейност;Спортна дейност; Литературно-творческа дейност;Литературно-творческа дейност; Образователни и занимателни игри.Образователни и занимателни игри. Занимания по интересиЗанимания по интереси ПИГ I-IV клас ПИГ V-VIII клас
 11. 11. Провежданите дейности и заниманияПровежданите дейности и занимания по интереси:по интереси: Стимулират желание за редовноСтимулират желание за редовно посещаване на учебните занятия и активнопосещаване на учебните занятия и активно участие в училищния живот;участие в училищния живот; Дават възможност за общуване иДават възможност за общуване и опознаване между деца от различниопознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;социални, етнически и културни общности; Допринасят за организиране и провежданеДопринасят за организиране и провеждане на мероприятия съвместно с родителскатана мероприятия съвместно с родителската общност и обществените институции.общност и обществените институции.
 12. 12. Самоподготовката на учениците се провежда в класни стаи с обновена материално-техническа база.
 13. 13. Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност Подпомага развитието на физическата и двигателната активност.
 14. 14. Спортно-туристическа дейностСпортно-туристическа дейност Подпомага развитието на физическата и двигателната активност.
 15. 15. Занимания по интересиЗанимания по интереси
 16. 16. Занимания по интересиЗанимания по интереси
 17. 17. Игри на открито при зимни условияИгри на открито при зимни условия
 18. 18. Изобразителна дейностИзобразителна дейност Развива усет към красивото и творчески умения.
 19. 19. Изобразителна дейностИзобразителна дейност Развива усет към красивото и творчески умения.
 20. 20. Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност Изгражда съзнателно отношение към природата.
 21. 21. Формира желание за опазване и поддържане на околната среда. Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
 22. 22. Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност Мотивира за активно участие в училищния живот.
 23. 23. Посещение на театрална постановка.
 24. 24. Музикална дейностМузикална дейност Стимулира певческите и танцови умения.
 25. 25. Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
 26. 26. Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
 27. 27. Целодневното обучение наЦелодневното обучение на учениците подпомага:учениците подпомага: Желанието за редовно посещаване наЖеланието за редовно посещаване на учебните занятия;учебните занятия; Подобряването на четивната грамотност иПодобряването на четивната грамотност и повишаването на успеха;повишаването на успеха; Формирането на умение за самостоятелна иФормирането на умение за самостоятелна и групова работа;групова работа; Общуването на български език;Общуването на български език; Развиването на творчески умения;Развиването на творчески умения; Подобряването на хигиенните навици;Подобряването на хигиенните навици; Активното участие в дейностите иАктивното участие в дейностите и мероприятията.мероприятията.

×