Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПроектПроект
“Подобряване качеството на“Подобряване качеството на
образованиетообразованието
в средищните училищав средищн...
Основно училище “Васил Левски”Основно училище “Васил Левски”
с. Коритен общ. Крушари обл. Добричс. Коритен общ. Крушари об...
Първа полуинтернатна групаПърва полуинтернатна група
I-IVI-IV класклас
Втора полуинтернатна групаВтора полуинтернатна група
V-VIIIV-VIII класклас
Организация на дейностите вОрганизация на дейностите в
ПИГ:ПИГ:
 1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;1 ч. Обяд, организи...
Учебно-възпитателният процесУчебно-възпитателният процес
се осъществява, като се спазватсе осъществява, като се спазват
пр...
Повишаване качеството наПовишаване качеството на
образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния
процеспроцес
 Усв...
Повишаване качеството наПовишаване качеството на
образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния
процеспроцес
 Нас...
Повишаване качеството наПовишаване качеството на
образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния
процеспроцес Стим...
Повишаване качеството наПовишаване качеството на
образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния
процеспроцес
 Пре...
 Спортна дейност;Спортна дейност;
 Природолюбитеска дейностПриродолюбитеска дейност;;
 Изобразителна дейностИзобразител...
Спортно-туристическаСпортно-туристическа
дейностдейност
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Изобразителна дейностИзобразителна дейност
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
Музикална дейностМузикална дейност
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
Положителни страниПоложителни страни
 Няма отпаднали ученици от училище;Няма отпаднали ученици от училище;
 Няма безприч...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2012/2013 уч. год.

408 views

Published on

Презентацията представя работата по проект "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Дейности, реализирани през 2012/2013 год.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Целодневно обучение в ОУ "В. Левски" в с. Коритен през 2012/2013 уч. год.

 1. 1. ПроектПроект “Подобряване качеството на“Подобряване качеството на образованиетообразованието в средищните училищав средищните училища чрез въвеждане начрез въвеждане на целодневна организация нацелодневна организация на учебния процес”учебния процес”
 2. 2. Основно училище “Васил Левски”Основно училище “Васил Левски” с. Коритен общ. Крушари обл. Добричс. Коритен общ. Крушари обл. Добрич Учениците посещават две групи за целодневно обучение.
 3. 3. Първа полуинтернатна групаПърва полуинтернатна група I-IVI-IV класклас
 4. 4. Втора полуинтернатна групаВтора полуинтернатна група V-VIIIV-VIII класклас
 5. 5. Организация на дейностите вОрганизация на дейностите в ПИГ:ПИГ:  1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;1 ч. Обяд, организиран отдих и спорт;  2 ч. Самоподготовка;2 ч. Самоподготовка;  3 ч. Самоподготовка;3 ч. Самоподготовка;  4 ч. Занимания по интереси;4 ч. Занимания по интереси;  5 ч. Занимания по интереси;5 ч. Занимания по интереси;  6 ч. Организиран отдих и спорт.6 ч. Организиран отдих и спорт.
 6. 6. Учебно-възпитателният процесУчебно-възпитателният процес се осъществява, като се спазватсе осъществява, като се спазват принципите за:принципите за:  Достъпност;Достъпност;  Справедливост;Справедливост;  Толерантност;Толерантност;  Перспективност .Перспективност .
 7. 7. Повишаване качеството наПовишаване качеството на образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния процеспроцес  Усвояване на говоримия български език вУсвояване на говоримия български език в устната и писмена реч;устната и писмена реч;  Овладяване на необходимия минимум отОвладяване на необходимия минимум от знания и умения, заложени в учебнитезнания и умения, заложени в учебните програми;програми;  Индивидуална и групова работа;Индивидуална и групова работа;  Интегриран подход, илюстриращ връзкитеИнтегриран подход, илюстриращ връзките между отделните учебни предмети и даващмежду отделните учебни предмети и даващ представа за единството на света като цяло;представа за единството на света като цяло;  Повишаване успеваемостта на учениците;Повишаване успеваемостта на учениците;
 8. 8. Повишаване качеството наПовишаване качеството на образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния процеспроцес  Насърчаване развитието на ключовиНасърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности икомпетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на ученицитеумения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;в съвременното общество;  Създаване на възможности за успешноСъздаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас;преминаване в следващ клас;  Ограничаване рисковете за отпадане отОграничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояванетоучилище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;на учебното съдържание;
 9. 9. Повишаване качеството наПовишаване качеството на образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния процеспроцес Стимулиране на желанието за редовноСтимулиране на желанието за редовно посещаване на учебните занятия и активнопосещаване на учебните занятия и активно участие в училищния живот;участие в училищния живот;  Общуване и опознаване между деца отОбщуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културниразлични социални, етнически и културни общности;общности;  Подобряване материалната база с огледПодобряване материалната база с оглед осигуряване на подходяща образователнаосигуряване на подходяща образователна среда;среда;  Организиране и провеждане на мероприятияОрганизиране и провеждане на мероприятия съвместно с родителската общност исъвместно с родителската общност и обществените институции;обществените институции;
 10. 10. Повишаване качеството наПовишаване качеството на образователно-възпитателнияобразователно-възпитателния процеспроцес  Преодоляване на пропуски и слабости чрезПреодоляване на пропуски и слабости чрез ежеседмично повеждане на консултации поежеседмично повеждане на консултации по учебните предмети;учебните предмети;  Съвместна работа с родители и ученици заСъвместна работа с родители и ученици за недопускане на неизвинени отсъствия,недопускане на неизвинени отсъствия, ученици на поправителен изпит и повтарящиученици на поправителен изпит и повтарящи ученици.ученици.
 11. 11.  Спортна дейност;Спортна дейност;  Природолюбитеска дейностПриродолюбитеска дейност;;  Изобразителна дейностИзобразителна дейност;;  Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност;;  Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност..  Изобразителна дейност;Изобразителна дейност;  Музикална дейност;Музикална дейност;  Спортна дейност;Спортна дейност;  Литературно-творческа дейност;Литературно-творческа дейност;  Образователни и занимателни игриОбразователни и занимателни игри. Занимания по интересиЗанимания по интереси ПИГ I-IV клас ПИГ V-VIII клас
 12. 12. Спортно-туристическаСпортно-туристическа дейностдейност
 13. 13. Изобразителна дейностИзобразителна дейност
 14. 14. Изобразителна дейностИзобразителна дейност
 15. 15. Изобразителна дейностИзобразителна дейност
 16. 16. Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
 17. 17. Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
 18. 18. Природо-любителска дейностПриродо-любителска дейност
 19. 19. Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
 20. 20. Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
 21. 21. Литературно-творческа дейностЛитературно-творческа дейност
 22. 22. Музикална дейностМузикална дейност
 23. 23. Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
 24. 24. Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
 25. 25. Приложно-техническа дейностПриложно-техническа дейност
 26. 26. Положителни страниПоложителни страни  Няма отпаднали ученици от училище;Няма отпаднали ученици от училище;  Няма безпричинни отсъствия на учениците;Няма безпричинни отсъствия на учениците;  Общуване на български език;Общуване на български език;  Подобряване на четивната грамотност;Подобряване на четивната грамотност;  Възможност за индивидуална работа;Възможност за индивидуална работа;  Развиване на творческите умения;Развиване на творческите умения;  Подобряване на хигиенните навици;Подобряване на хигиенните навици;  Желание за посещение на учебните занятияЖелание за посещение на учебните занятия и участие в дейностите и мероприятията.и участие в дейностите и мероприятията.

×