พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

4,475 views

Published on

 • Be the first to comment

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

 1. 1. F . . --------------- .. F F .. ก ก กF F ก F ก F ก F F F ก ก F F F F F กF F .. F F F ก ก ก ก F F F F ก ก F F F F F F F F ก F F F F F F F F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก ก ก ก ก ก F F F F ก ก Fก F ก F F F ก ก F F F ก ก F F ก F FF ก F F F F F Fก F ก F F F F ก ก F ก ก F ก ก F ก ก ก ก F ก F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก F ก ก F ก ก ก กwww.ThaiLaws.com 1
 2. 2. F F ก F ก ก F ก F F ก Fก ก ก Fก F F Fก ก F ก Fก ก ก ก F กก ก ก ก ก F ก ก ก F F F F F F ---------------------- ก F F F F F ก F ก ก Fก F F F F F F F F F ก F F F F ก ก F ก กF F F F ก F F F F F F F F F ก F F F F F Fก F ก F F F FF ก F ก F F F F ก ก ก ก ก F F F F F F ก ก ก F F F F F ก F ก ก F ก FF ก F F ก F ก ก ก F ก กF ก F ก F ก F ก ก กF F ก F ก ก F F ก F F F F F F ก F F F F ก F F ก F F F F F ก ก F ( ) F ก F F F F ก F ( ) F ก F F F F F F F ก F F F ก F ก F ก F F F ก F Fก F Fwww.ThaiLaws.com 2
 3. 3. ก F ก F F F F ก F ก F ก F F F FF ก F F F F กF ก กF ก F กF F ก ก ก F ก ก F ก F F ก ก ก กF F F ก ก F F F F ก F F F ก ก F ก F F ก F ก ก ก F ก F F F ก F กF ก ก ก กก ก F กF F F ก ก F ก กก F ก ก F กก F ก ก ก ก F ก F F F F Fก ก F F ก ก ก F -------------------------------- F ก ก F ก F F . ก F ) ( ก ก ก ก ก ) ( Fก ก ก ก ) ( Fก ก ก ก Fก F ก ก ) ( ก ก F ก ก ) ( ก ก F ก ก ) ( F Fก ก F F กก ก ก ) ( F Fก F ก Fก ก ก ) ( F ก ก ก F F ก ก กก ก ก ( ) F F F F F F ก F กก กก ก ( ) F Fก ก F ก FF F กก ก กwww.ThaiLaws.com 3
 4. 4. F ก ก ก ก F ก F ก ก Fก F F ก ก ก ( )( )( )( ) ( ) F F ก F F F ( ) ( ) F กF F ( ) F F ก Fก F ( ) F F ( ) F ก F ก ก F ก ก F ( ) F F ก ก F ก F F Fก ก กก ก ( ) F ก ( ) F FF ก ก ก F F Fก ก F Fก ก ก ก กก F Fก ก ( ) F ก ก F กก F Fก ก ( ) F ก Fก F ก F กก F Fก ก ( ) F ก Fก F ก F กก F Fก ก ก กก ก ( )( ) ( ) ก ก F ก กก Fก F กก F ก F ก ก ก กก ก กก ก ( ) F ก ก ก ก กก F F ก ก ก ก กก ก ( ) F กก F ก ก ก กก ก ก กก F F ก ก กก F F F F กก F FF F ก F กก F Fก ก ก F ก F F F F ก F F ก F F F F ก ก ก ก F F กF F F กF F ก F F F Fก F F กF F F F F กF F F ก ก F Fก F F F F กF F ก กก กF F F กF ก กF F ก กก F F F ก F ก F F F F กF กกF ก ก F ก กก F F ก ก กwww.ThaiLaws.com 4
 5. 5. ก กก ก ( ) F ก ก ก F ( ) กF Fก ก ก กก ก ก ( ) F Fก ก F F F F กF F ( ) ( ) FF F F Fก ก ( ) F กก F กF F กF ( ) FF F ก ก F F กF F ( ) F ก กก F F ( ) ก ก ก Fก F F ( ) F F ก F ก F ก กก F ก ก F กก F ก ก ก ก ก F ก ก . F ก F ( )ก ก ( )( )( ) ( ) ก ก ( ) F F กF ก F ก F F F F ก F F ก F F F ก Fก ก ก ก Fก ก ก ( ) ก ก ก ก F ก ก F F ( )ก ก กก F ก F ( ) F ก ก F F ก ก ก ก ( )( )( )( ) ( ) ก F ก ก ( )( )( ) ( ) F ก Fก F Fก ก F ก F F F F F กFก ก F ก F F F ก ก F ก F F ก ก F ก ก กกF F F ก F กF ก ก ก F ก F กF F ก กก ก ก F F Fก ก F FF F F F F Fก Fก ก ก ก ก F ก F กF F F ก ก ก F F F ก ก ก F F F F F F ก ก F F F ก F ก F . ก F ก ก F ก กก F ก F ก ก ( ) F ก F F ก F F ( )( )( ) ( ) F Fกwww.ThaiLaws.com 5
 6. 6. ก กก F ก F ก ก ( )( )( )( ) ( ) F ก F ( ) ( ) ก ( ) ก ก ( ) . F F กF ก ก F F F ก ก F F F F ( ) ก F F กก F ก ก . ก . F .ก F . F F ( ) F F F F ( ) F ก F ก ก F F ก F F ก กF F F F ( ) F F ก F ( ) F F F ก ก ก F F Fก ก F F F F ก ก ( )ก กก F ก ก ก ก F ก F ก ก ก ( ) F ก ก กF ก กก ก ( )ก กก ก ก ก ก ก ( ) F ก ก ก ก F F . ( ) F F F . F F F FF ก F FF ก F ( ) F ก F ก F ก ก ก F F ( ) F F ก F F F F F ก ก ก F ---------------------------------------www.ThaiLaws.com 6
 7. 7. F ก ก ก F F F F ก ก ก F F ก ก F ก F กก ก กก ก F F F Fก F F ก F ก F F Fก F F ก ก ก F F F ก กF ก F F F F F กF ก F ก กF F ก F F ( ) ก . ก ก ( ) ก F F F F ก ก ก ก Fก ก F ก F F ( ) ก F F F ก F F ก ก ( ) ก Fก F ก ก . ( ) F ก F ก . F ก ก F ( ) F ( ) F F F ( ) F ก ก ( ) F กก กก ก ( ) ก F ( )( )( ) ( ) F ก F F F Fก ก ก F F ก F F ก F ก F F Fก ก F F F ก F ก F F ก F F F F ก ก ก F ( )( )( ) ( ) ก F ก ก F ก ก ก ก F F ก F ก F ก F F F ( ) F ก F ก ก ก ก F F F ก ก ก ก FF ก F ก ก กwww.ThaiLaws.com 7
 8. 8. ก ก F ก ก กก F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก F ก ก F F F ก ก F F F ก F ก F F F F ก ก F ก ก F ก ก ก F F ก ก F F ก FF F ก F F FFก FF กF F F F ก F . F F ก F ก Fก ก F . ก ก F F ก F F F F ก F F F ก F ก ก F . F ก F ก กF ก ก ก ก ก F F ก ก F ก ก F ก ก ก . F ก F ก ก ก ก ก . F F กก F ก ก ก F .ก ก F ก ก ก F ก ก F F F ก F F F ก Fก F ก F ก F F ก F ก F F F ก F F ก F ก F F ก ก F ก ก Fก ก ก ก F F F F ก ก ก ก Fก ก F F F ก ก F F F F ก ก F ก ก Fก ก ก กก F ก F F ก F ก F ( ) ( ) ก ( ) ก ก ( ) F F F F F F กก ก ก .www.ThaiLaws.com 8
 9. 9. ก F F ( ) กก ก F ก F ก . ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก F F Fก ก F ก . ก ก ( ) F . ก ก F ก F ก ก ก กก F ก F ก F ก กก ก ก F ก ก F ก F ก ก ก ก F F . F ก ก ก F ( ) ก ก F กก ก ( )ก ก F กF ก ( )ก ก F กF Fก F ( ) ก ก ก ก กก F ก ก F ( ) F .ก ก F ก F ก F ก ก ก ก F .ก ก ก F F ( )ก กก ก ก Fก ก ก F F ( )ก ก ก ก ก ก .ก ( ) ก ก ก ก ( ) กF ก ก ( ) F ก ก ก F . F F ( ) F ก ก ก ( ) F ก ก F F ก ก ( ) F ก F .www.ThaiLaws.com 9
 10. 10. -------------- ก Fก F กก F ก .ก ก F F F ก กก F F . ก F กFก F F . F F F F ก F F . F ก ก F .ก ก ก F F กF F F F F F F .ก F F F F F F F กF F ก ก ก F ก ก F ก กก F ก ก ก ก ก กก F ก ก ก F F ก ก F F ก ก F ก ก F ก F F F F F กF กF F F F F F ก F ก F F F ก ก F ก กก F ก ก F ก ก ก F ก ก F ก F F F Fก ก F F ก F ก F F F F ก ก ก F F . ก F กFก F F F F ------------------------------- F . F F F F ก ก ก F ก F Fwww.ThaiLaws.com 10
 11. 11. ก F F F F . F ก F F F F F F F F F ก ก ก F . F F F F F ก F F F F F F ก F ก F FF ก ก F ( ) ก ( ) ก F ( )ก F ก ก F Fก ( )ก F ( )ก ก ก ( )ก ก ก ( )ก F ก F ก F F ก F ก F F ก F ก ( )ก F F ( )ก F F F F F ( )ก F F F F ( )ก ก ก F ( )ก ก F F F F F F ( ) F F F ก F F ก F F ก F F ก ----------------- F F ก Fก ก Fก F ก ----------------www.ThaiLaws.com 11
 12. 12. F กก F F ก F ก F ก ก F ก ก F ก กF F ก F F ก F F ก ก ก F F ก ก F F F ก กF ก F F F ก ก F ก ก ก F F ก ก ก กF F F ก ก F F F ก ก ก ก ก ก Fก F F F ก ก F F ก F ก F Fก F F กF ก ก ก ก F กF F F F ก ก F F กF F F ก ก ก ก ก ก ก F ก กF F ก ก F F F F ก กF F F F ก F F FF F F ก ก F F ก ก ก F ก กF ก F ก ก F ก F F ก ก F F ก F F กก F F ( ) ก ก ( ) F F กF Fก ก F ก ก F ก ก F F ก F . . ( )ก ก F ( ) F ก F F ก F ก ก ก F F F F FF ก ก F F กwww.ThaiLaws.com 12
 13. 13. :- ก ก F F F ก ก F F ก กF F F F F ก ก ก ก F F F F FF ก ก ก ก ก F ก F ก F ก F F F F F F ก F F ก F F F ก ก ก F ก F Fก ก ก Fก ก F F F F ก ก F ก F กF F F F ก F ก F F ก F( F ก ก ก )www.ThaiLaws.com 13

×