Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 ...
-๒-       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         ...
-๓-       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงเสรมความสามคคและผดุงเกยรตขีกา           ...
-๔-       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ...
-๕-       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        ...
-๖-       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังสานไปนี้  ...
-๗-        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดงบประมาณของทันตแพทยสภาา           ...
-๘-        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ         ...
-๙-       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด าจนักงานคณะกรรม...
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537

1,502 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ พระราชบัญญัติ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี วิชาชีพทันตกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๗สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภมพลอดุลยเดช ป.ร. ู ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎณา วันที่ ๖ กันยายนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหไว ีก สานัก พ.ศ. ๒๕๓๗ ํ เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกลา ฯ สํานักระกาศวา  ใหป งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิีกา พทันตกรรมานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ชาชี ํ สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตนักงานคณะกรรมการกฤษฎดยคําแนะนําและ สา ราพระราชบัญญัติขึ้นไวโีกา ํ ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๗” สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตีกา วันถัดจากวันนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ั้งแต ํ สํา ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา *[รก.๒๕๓๗/๔๐ก/๑/๑๙ กันยายน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานัก ๒๕๓๗] ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอีกาังคับอื่นในสวสํานัี่มีบัญญัติไวแลวใน มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎบ ํ นท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “วิชาชีพทันตกรรม”งานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กระทําตอมนุษกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานัก ํ หมายความวา วิชาชีพ  สํานั ยเกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด หรือการปองกัน โรคฟน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟน โรคอวัยวะในชองปาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ โรคขากรรไกรและกระดูกใบหนาที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทําทางศัลยกรรม และ การกระทําใด ๆ ในการบําบัด บูรณะและฟนฟูสภาพของอวัยวะในชองปาก กระดูกใบหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทําฟนในชองปาก “โรค” หมายความว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ความเจ็บปนักงานคณะกรรมการกฤษฎดปกติของฟน อวัยวะ สา วย การบาดเจ็บ ความผิ ีกา ํ ที่เกี่ยวกับฟน อวัยวะในชองปาก ขากรรไกรและกระดูกในหนาที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี “ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันีกตกรรมจากทันตแพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทันตแพทยสภา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกทันตแพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “กรรมการ” หมายความวา กรรมการทันตแพทยสภา ีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ํ “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการทันตแพทยสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัําญญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส นัก ตินี้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการทันตแพทยสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “รัฐ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานัก ัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาี่บทบัญญัติแสางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕ ในกรณีท หํ กฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบันสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขาทันตกรรม ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายความถึงการประกอบวชาชสาทันงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชาชีพทันตกรรมตาม ิ ีพํ นักตกรรม หรือผูประกอบวิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาํานาจแตงตั้งสานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญญัตินี้ และใหมีอ พนั ักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตราทายพระราชบัญญตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราช ั บัญญัตินี้ ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับได สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวดา๑ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ น ทันตแพทยสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตแพทยสภา สานักถุประสงคและอํานาจหนาาที่ตามที่บัญญัติ มาตรา ๗ ใหมีทัน า มํ ีวัต งานคณะกรรมการกฤษฎีก ไวในพระราชบัญญัตินี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ันตแพทยสภาเปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหท สานัก นนิติบุคคล ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ ทันตแพทยสภามีวัตถุสาระสงคดังตอไปนี้ ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๑) สงเสรมการศกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย ิ ึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงเสรมความสามคคและผดุงเกยรตขีกา (๒)  ิ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ องสมาชก ํ ั ี ี ิ ิ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี (๓) ผดงไวซงสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดการใหแกสมาชก ุ ่ึ ิ   ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ควบคุมความประพฤติของผูปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกตองตาม สา ระกอบวิชาชีพทันตกรรมให ํ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชวยเหลือ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน กา (๕) ํ แนะนํา เผยแพร และใหการศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทยและการทันตสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาือขอเสนอแนะตักงานคณะกรรมการกฤษฎันตแพทยและการ (๖) ใหคําปรึกษาหร สาน อรัฐบาลเกี่ยวกับการท ีกา ํ ทันตสาธารณสุขสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย (๗) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๙ ทันตแพทยสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทันตกรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศนียสาตรในวิชาทันตแพทยศาสตร หรือวุฒบัตรใน (๓) รับรองปริญญา บัํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ วิชาชีพทันตกรรมของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับรองหลักสูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) สา ตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ กา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพ ทันตกรรมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๕) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการฝกอบรมใน (๔)สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ วิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๗) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐ ทันตแพทยสภาอาจมีรายไดดงตอไปนี้ ั (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๒) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ (๓) ผลประโยชนนักงานคณะกรรมการกฤษฎและกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สา ํ จากการจัดการทรัพยสิน ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดในมาตรา ๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสนซ่ึงมผูใหแสานนตแพทยสภา (๔) เงนและทรพย าิ ิ ั ี  กํ ทั ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงทันตแพทยสภา มี อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมวด ๒ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี สมาชิก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ ผูสสาัครเปนสมาชกทนตแพทยสภาตองมคณสมบตดังตอไปน้ี มาตรา ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ี ุ สํานักั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ  ิ ั ิ  (๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎชาชีพทันตกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิช า (๒) มีความรูในวิ ีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ชีพทันตแพทยศาสตรจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่ทนตแพทยสภารับ ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รอง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อม เสยเกียรตศักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ี สําิ น กดแหงวชาชพ ั ์ิ ิ ี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสดหรือคําสังทีชอบดวยกฎหมาย ุ่ ่ ่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎณะกรรมการเห็นนาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิสํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหจําคุกในคดีที่ค ีกา สาว ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ์แห วิชาชีพ (๕) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรอไมเปนโรคทกาหนดไวใน ื   ่ี ํ ขอบังคับทันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นตแพทยสภา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ สิทสาและหนาท่ีของสมาชกมดังตอไปน้ี มาตรา ธํ ิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ิ ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขอ หนังสืออนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทีกาตกรรม สาขา สํา ุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ัน ํ ตาง ๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม โดยปฏบัตตามขอบังคบทนตแพทยสภา ิ ิ  ั ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการนั้น สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของทันตแพทยสภาสงไปยังคณะ กรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกสาตั้ักแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัน นง งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ พิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของทันตแพทยสภา คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาใหผูเสนอทราบโดยไมชักชา (๓) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๔) ผดุงไวซึ่งเกีตรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ สมาชกภาพของสมาชกสนสดลงเมอ ิ ิ ้ิ ุ ่ื (๑) ตาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๒) ลาออกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ขาดคุณสมบัตักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรอ (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาน ํ ิตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) ื (๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่ง ความเสือํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพตามมาตรา ส๑๒ัก(๓) หรอ (๔) ่สมเสียเกียรติศกดิแหงวิชาชี า ั ์ ื าน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมวด ๓ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี คณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ ใหสานณะกรรการทันตแพทยสภา ประกอบดวยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา มํ ีค ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา (๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกทันตแพทย สมาคมแหนประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณบดคณะทนตแพทยศาสตราในสถาบันอุดม สํา งักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักี งานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ ั ศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหจ ดต้ังขน ั ้ึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการซึ่งําไดรับแตงตั้งโดยเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน (๒) ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๓) กรรมการซึ่งไดร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาลขาธิการเปสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเ นํ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖ คณะกรรมการอาจแตาํ งนตั้งงานคณะกรรมการกฤษฎีกาษาได ส ัก ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึก ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือก ตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) เพื่อดํารงตําแหนานักงานคณะกรรมการกฤษฎุปนายกทันตแพทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ งนายกทันตแพทยสภา อ ีกา สภาคนที่หนึ่งและอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สองตําแหนงละหนึ่งคนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ายกทันตแพทยสภาเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ เลขาธิการ รอง เลขาธิการ ประชาสัมพันธและเหรัญญิก ตําแหนงละหนึงคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารง ่ ตําแหนงสอื่นักงานคณะกรรมการกฤษฎงี้ กา้ โดยความเห็านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํานไดตามความจําเปน ทั นี สํนชอบของคณะกรรมการ ใหนายกทันตแพทยสภามีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎและผูดํารงตําแหนงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าแหนงได าทังนี้ โดยความเห็น สัมพันธ เหรัญญิกีกา สานัก อื่นตามวรรคสองออกจากตํ ํ สํ นั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชอบของคณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ใหนายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่งและอุปนายก ทันตแพทยสภาคนที่สองดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกทันตแพทยสภาพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รอง เลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๑๘ การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ การแตงตั้งที่ปรึกษาตามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๗ และการเลือกหรือการ เลือกตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนไปตามขสาบังคับทันตแพทยสภา ีกา กรรมการตามมาตรา ๒๒ ให อํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ กรรมการตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังสานไปนี้ มาตรา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ตํ อ กงานคณะกรรมการกฤษฎกา ั ี (๑) เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกูกสั่งพักใชใบอนนักาตหรือเพิกถอนใบอนุญาาต (๒) เปนผูไมเคยถ า สา ุญ งานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ (๓) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความใน (๑) มสานนํามาใชบังคับกับปลัดกระทรวงสาธารณสนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิใํ ห ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ กรรมการตามมาตราา๑๕งานคณะกรรมการกฤษฎแหนงคราวละสามป สํ นัก (๓) มีวาระอยูในตํา ีกา และอาจไดรับเลือกตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองคราวติดตอกันไมไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รรมการที่พสาจากตําแหนงตามวาระปฏิีกาัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี ใหก น นักงานคณะกรรมการกฤษฎ บ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎไดรับเลือกพนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรับเลือกตั้งหรือีกา ํ จากตําแหนงเมื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัติตามมาตรา ๑๙นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ขาดคุณสมบ ีกา สา ํ (๓) ลาออกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๓) วางลง ไมเกินกึสํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎีกงกลาวทั้งหมดกนักนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกสมาชิกผู ่งหนึ ของจํานวนกรรมการดั า สา อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มีคณสมบัตตามมาตรา ๑๒ เปนกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้น ุ ิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วางลง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชิกขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแต วันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะ ใหมีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ  กรรมการซึ่งตนแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๑) บริหารและดําเนินกิจการทันตแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กําหนดใน มาตรา ๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวนและ คณะอนุสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อพิจารณาเรืานงตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงค กรรมการอื่น เพื่อทํากิจการหรื สํ ่อ ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของทนตแพทยสภา ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดงบประมาณของทันตแพทยสภาา (๓) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี (๔) ออกขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) การเปนสมาชิก สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (ข) การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๒ (๕)สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกําหนดคนขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบําารุง และคาธรรมเนีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) สา าักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ํ สํานักยมอื่นนอกจากที่ กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งที่ปรึกษา (ง) การเลือกและการเล สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (จ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกําหนดอํนนาจหนาที่ของผูดํารงตําีกา งที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ (ฉ) สา า ักงานคณะกรรมการกฤษฎ แหน ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ช) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบวิชาชีพักงานคณะกรรมการกฤษฎ๓๒ (ซ) คุณสมบัติของผู สาน ทันตกรรมตามมาตรา ีกา ํ (ฌ) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ุญาต สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แบบและประเภทใบอน ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ญ) การกําหนดหลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฎ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ความชํานาญ สา มัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ํ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จรรยาบรรณแหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฏ) สานัก งวิชาชีพทันตกรรม ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฐ) การจัดตั้ง การดําเนินการและการเลิกสถาบันที่ทําการฝกอบรมเปนผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ชํานาญการในสาขาตาง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม (ฑ) หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาที่ของทันตแพทยสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฒ) หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการ กลาวโทษผูผระกอบวิชาชีพทันตกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (ณ) ขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ด) เรื่องอื่น ๆสอันักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะสงคของทันตแพทยสภา หรืออยู กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ํ นอยูในขอบเขตแหงวัตถุป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในอํานาจหนาที่ของทันตแพทยสภาตามกฎหมายอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๗ ขอบังคัสาทัักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายใตบังคับมาตรา บ น นตแพทยสภาเมื่อไดประกาศในราชกิจจา ํ นุเบกษาแลวใหใชบังคับไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔ นายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง อุปนายก ทันตแพทยสภาคนที่สอง เลขาธิการีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ รองเลขาธิการาประชาสัมพันธ เหรัญญิกีกที่ปรึกษาและผูดํารง สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎ า ตําแหนงอื่น มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกทันตแพทยสภา มีอํานาจหนาที่ ีกา (๑) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) บริหารและดําเนินกิจการของทันตแพทยสภาใหเปนไปตามพระราช บัญญัตินี้หนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา รือตามมติของคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (ข) เปนผูแทนทันตแพทยสภาในกิจการตาง ๆสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี นายกทันตแแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่ แทนตามทนหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ี่เ ัก ็นสมควรได สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๒) อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง เปนผูชวยนายกทันตแพทยสภาในกิจสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าที่ของนายกทันตแพทยสภาตามที่นายกทันตแพทยสภามอบหมาย และ การอันอยูในอํานาจหน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูทําการแทนนายกทันตแพทยสภาเมื่อนายกทันตแพทยสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏบตหนา  ิ ั ิ  ทได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๓) อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง เปนผูชวยนายกทันตแพทยสภาในกิจสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าที่ของนายกทันตแพทยสภาตามที่นายกทันตแพทยสภามอบหมาย และ การอันอยูในอํานาจหน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูทําการแทนนายกทันตแพทยสภาเมื่อทั้งนายกทันตแพทยสภาและอุปนายกทันตแพทยสภา คนทีหนึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหนาทีได สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบติ ั ่ ํ (๔) เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ควบคุมานักงานคณะกรรมการกฤษฎตแพทยสภาทุกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํบังคับบัญชาเจาหนาที่ทัน ีกา ระดับ (ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของทันตแพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) รับผิดชอบในการดูแลรัสานักงานคณะกรรมการกฤษฎยีี กนผูประกอบวิชาชีพ กํ ษาทะเบียนสมาชิก ทะเบ า ทันตกรรม และทะเบียนอื่น ๆ ของทันตแพทยสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ง) ควบคุมดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สา แลทรพยสินของทนตแพทยสภา ํ ู ั ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ (๕) รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถปฏิบัติหนาที่ได (๖) ประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนํา และเผยแพร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ กิจการของทันตแพทยสภาแกประชาชนและองคกรอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) เหรัญญิก สาีํ อําักนาจหนาที่ควบคุม ดูแล ารับผิดชอบการบัญงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ม น งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานัก ชี การเงิน และ การงบประมาณของทนตแพทยสภา ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๖ ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะ (๘) ผูดํารงตําแหน า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ กรรมการกําหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูดํารงตําแหนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) สาน งอื่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่คณะกรรมการกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ หมวด ๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การดํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานัก าเนินการของคณะกรรมการ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด าจนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ึงจะเปนองคประชุม สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา ํ ั ี มตของทประชมใหถอเสยงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลง ิ ่ี ุ  ื ี คะแนน สําานคะแนนเสียงเทากัน ใหปีกระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสีีกา ่งเปนเสียงชี้ ถ ักงานคณะกรรมการกฤษฎ า สานักงานคณะกรรมการกฤษฎยงหนึ ํ ขาดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของที่ประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรอ มติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ื ใหพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรอ (๕) ใหถอ ื ื คะแนนเสําียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยอนุโลม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ มาตรา ๒๖ สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือจะสงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎทัา ตแพทยสภาในเรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประชุมคณะกรรมการ ความเห็นเปนหนังสือไปยังีก น ํ สํานัก ่องใด ๆ กได ็ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎองที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ มาตรา ๒๗ มติข ีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมตินั้นไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การออกขอบนคงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สา ังัก ับ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) การกําหนดงบประมาณของทันตแพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพนจากสมาชิกานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) การใหสมาชิก า สํ ภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) (๔) การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ (๕) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรื ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหนายกทันตแพทยสภาเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ มติที่นายกทันตแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการประชุมนั้น ถามเสียงยนยนมตไมนอยกวาสอง  ี ื ั ิ   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ ในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาน ํ ชาชีพทันตกรรมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาทันตกรรมทําการประกอบ วิชาชีพทัสนตกรรมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชาชีพดังกลาว ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิ โดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

×