อาณาจักรโปรติสตา   Kingdom Protista
ลักษณะสําคัญของสิงมีชีวตในอาณาจักรนี คือ              ิ  เป็ นสิ งมีชีวตเซลล์เดียว หรื อ หลายเซลล์     ...
พวกเซลล์เดียวมีขนาดเล็ก   พวกหลายเซลล์มีขนาดใหญ่ แต่เซลล์ยงไม่พฒนาไปเป็ นเนือเยือ                   ั...
1. ดิโพลโมนาดิดา (Diplomonadida) และ พาราบาซาลา (Parabasala)- เป็ นกลุ่มโพรทิสต์ทีเป็ นเซลล์ยคาริ โอตทียังไม่มีออร์ แกเนลล...
พาราบาซาลา (Parabasala)- เป็ นกลุ่มโพรทิสต์ทีเป็ นเซลล์ยคาริ โอตทียังไม่มีออร์ แกเนลล์ทีมีเยือหุ ม            ...
trichonympha  trichomonas
2. ยูกลีโนซัว (Euglenozoa)- เป็ นโพรทิสต์กลุ่มทีเคลือนทีโดยใช้แฟลเจลลา เช่น• ยกูลีนา (euglena)เป็ นโพรทิสต์เซลล์เดียวทีมีส...
แมลงเซทซิ (tsetse fly)             trypanosoma
3. แอลวีโอลาตา (Alveolata)- เป็ นโพรทิสต์เซลล์เดียว ทีมีช่องว่างใต้เยือหุ มเซลล์ เรี ยกว่าแอลวีโอไลซึ งยัง        ...
ไดโนแฟลเจลเลต (Dinoflagellate) มีลกษณะดังนี คือ                 ั   1. เป็ นโพรทิสต์เซลล์เดียว   2. ม...
ไดโนแฟลเจลเลต (Dinoflagellate) มีลกษณะดังนี คือ                  ั   5. บางชนิดมีแผ่นเซลลูโลสหลาย ๆ แผ...
Dinoflagellata
ปรากฏการณ์ขีปลาวาฬหรื อ red tideเกิดจาก Gymnodiniumและ Gonyaulax สร้างพิษทีมีผลกับระบบประสาททําให้สตว์นา       ั ํห...
เอพิคอมเพลซา (Apicomplexa) มีลกษณะดังนี คือ                  ั   1. เป็ นโพรทิสต์ทีมีขนาดเล็ก ส่ วนใหญ่...
ตัวอย่ างของโพรทิสต์ กลุ่มเอพิคอมเพลซา ได้แก่ พลาสโมเดียม (Plasmodium)ทําให้เกิดโรคมาลาเรี ยในคนและสัตว์อืน ๆ โดยมียงก้นปล...
ซิลเิ อต (Ciliates) จัดเป็ นกลุ่มทีมีความหลากหลายของสปี ชี ส์มากทีสุ ด มีลักษณะดังนี    1. เป็ นโพรทิสต์ทีใช้ซิเลียในก...
4. สตรามีโนพิลา (Stramenopila) เป็ นโพรทิสต์ทีส่ วนใหญ่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ดวย   ้แสง เรี ยกกันทัวไปว่า  ...
สาหร่ ายสี นําตาล (brown algae) ได้แก่ สาหร่ ายเคลป์ (kelp) สาหร่ ายทุ่นหรื อซากัสซัม (Sargassum sp.) ลามินาเรี ย (Laminar...
สาหร่ ายเคลป์ (Kelp)  สาหร่ ายทุ่น หรื อ sagassum
ลามินาเรี ย  พาไดนา
ฟิ วกัส
ไดอะตอม (Diatom) เป็ นสาหร่ ายทีพบมากทีสุ ดในกลุ่มนี ทีสํารวจพบแล้วมี 5,000 ชนิด   มีลกษณะสําคัญดังนี คือ    ั   ...
5. โรโดไฟตา (Rhodophyta)  1. มีคลอโรฟิ ลล์เอและดี แคโรทีน แซนโทฟิ ลล์ และ ไฟโคอิริทริ น(phycoerythrin)   2. ไม่มีระยะท...
จีฉ่ายหรื อพอไฟรา          สาหร่ ายผมนางหรื อกราซิ ลลาเรี ย
6. คลอโรไฟตา (Chlorophyta)   โพรทิสต์กลุ่มนีเรี ยกกันทัวไปว่า สาหร่ ายสี เขียว (green algae) มี  ทังหมดประมาณ 7,500 สป...
- สาหร่ ายไฟ มีลกษณะคล้ายพืช เชือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืช        ั    คลอเรลลา             ...
สไปโรไจราหรื อเทานํา            สาหร่ ายไฟ
7. ไมซีโทซัว (Mycetozoe)                        ่    ราเมือก พบตามทีชืนแฉะ แบ่งเป็ น 2 กลุมคือ...
ไฟซาลัมสเตโมนิทิส
ไรโซโพดา (Rhizopoda)- เป็ นโพรทิสต์ทีมีการเคลืนทีโดยการสร้างเท้าเทียม- ส่ วนใหญ่ดารงชีวิตแบบอิสระ เช่น อะมีบา       ...
Protista5555
Protista5555
Protista5555
Protista5555
Protista5555
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Protista5555

3,180 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
229
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Protista5555

 1. 1. อาณาจักรโปรติสตา Kingdom Protista
 2. 2. ลักษณะสําคัญของสิงมีชีวตในอาณาจักรนี คือ ิ เป็ นสิ งมีชีวตเซลล์เดียว หรื อ หลายเซลล์ ิ บางชนิดมีคลอโรพลาสต์เหมือนพืช บางชนิดมีแฟลเจลลัม บางชนิดมีซีเลียเป็ นโครงสร้าง ในการเคลือนที เป็ นยูคาริ โอตกลุ่มแรกทีมีววฒนาการมาจากเซลล์โพรคาริ โอต ิัhttp://203.114.120.251/phayalae7/elearning/work/w15.htm
 3. 3. พวกเซลล์เดียวมีขนาดเล็ก พวกหลายเซลล์มีขนาดใหญ่ แต่เซลล์ยงไม่พฒนาไปเป็ นเนือเยือ ั ั บางชนิดมีคลอโรพลาสต์เหมือนพืช - การดํารงชีวต มีการดํารงชีวตแบบอิสระ หรื อพึงพา ิ ิหรื อ ปรสิ ต
 4. 4. 1. ดิโพลโมนาดิดา (Diplomonadida) และ พาราบาซาลา (Parabasala)- เป็ นกลุ่มโพรทิสต์ทีเป็ นเซลล์ยคาริ โอตทียังไม่มีออร์ แกเนลล์ทีมีเยือหุ ม ู ้- มีนิวเคลียส 2 อัน- มีแฟลเจลลาหลายเส้นตัวอย่าง Giardia lamblia เป็ นปรสิ ตในลําไส้ของคน
 5. 5. พาราบาซาลา (Parabasala)- เป็ นกลุ่มโพรทิสต์ทีเป็ นเซลล์ยคาริ โอตทียังไม่มีออร์ แกเนลล์ทีมีเยือหุ ม ู ้- เยือหุ ้มเซลล์มีลกษณะเป็ นรอยหยักคล้ายคลืน ั- มีแฟลเจลลาเป็ นคู่ ตัวอย่ าง ่- ไตรโคนิมฟา (trichonympha) ทีอาศัยอยูในลําไส้ปลวก จะดํารงชีวิตแบบ พึงพาอาศัยกัน- ไตรโคโมแนส (trichomonas) เป็ นโพรทิสต์ทีทําให้เกิดการติดเชือในช่องคลอด
 6. 6. trichonympha trichomonas
 7. 7. 2. ยูกลีโนซัว (Euglenozoa)- เป็ นโพรทิสต์กลุ่มทีเคลือนทีโดยใช้แฟลเจลลา เช่น• ยกูลีนา (euglena)เป็ นโพรทิสต์เซลล์เดียวทีมีสารสี แคโรทีน และ คลอโรฟิ ลล์มีอายสปอต ในการตอบสนองต่อแสง• ทริ ปพาโนโซม(trypanosoma) เป็ นโพรทิสต์ทีดํารงชี วตเป็ นปรสิ ตในเลือด ิ ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ทําให้เกิดโรคเหงาหลับ
 8. 8. แมลงเซทซิ (tsetse fly) trypanosoma
 9. 9. 3. แอลวีโอลาตา (Alveolata)- เป็ นโพรทิสต์เซลล์เดียว ทีมีช่องว่างใต้เยือหุ มเซลล์ เรี ยกว่าแอลวีโอไลซึ งยัง ้ ไม่ทราบหน้าทีทีชัดเจน ตัวอย่ างโพรทิสต์ กลุ่มนีได้แก่ ไดโนแฟลเจลเลต เอพิคอมเพลซา ซิ ลิเอต
 10. 10. ไดโนแฟลเจลเลต (Dinoflagellate) มีลกษณะดังนี คือ ั 1. เป็ นโพรทิสต์เซลล์เดียว 2. มีสารแคโรทีนและคลอโรฟิ ลล์ในพลาสติด มีบทบาทเป็ นผูผลิตที ้สําคัญในระบบนิเวศ 3. เคลือนทีโดยใช้แฟลเจลลา 2 เส้นในแนวขวางและแนวดิง ่ํ 4. พบอาศัยอยูจานวนมากบริ เวณใกล้ผวนํา ิhttp://tc.mengrai.ac.th/rungrat/page5/-kingdom%20protista-_files/protista1.htm
 11. 11. ไดโนแฟลเจลเลต (Dinoflagellate) มีลกษณะดังนี คือ ั 5. บางชนิดมีแผ่นเซลลูโลสหลาย ๆ แผ่นประกอบกันคล้ายเกราะ มีลวดลายสวยงาม ่ 6. บางชนิดมีสารพิษสะสมอยูในตัว เมือในนําทะเลมีสารอินทรี ยจากมลภาวะซึ ง ์เป็ นแหล่งอาหารของไดโนแฟลเจลเลต ไดโนแฟลเจลเลตจึงมีการเพิมจํานวนอย่างรวดเร็ ว ทําให้ทะเลมีสีแดงเกิดปรากฏการณ์ ขีปลาวาฬ (red tide) ขึนทําให้เพิมปริ มาณสารพิษของโซ่อาหารในทะเลเป็ นอันตรายต่อสัตว์นาเป็ นจํานวนมาก ํ
 12. 12. Dinoflagellata
 13. 13. ปรากฏการณ์ขีปลาวาฬหรื อ red tideเกิดจาก Gymnodiniumและ Gonyaulax สร้างพิษทีมีผลกับระบบประสาททําให้สตว์นา ั ํหรื อคนตายได้
 14. 14. เอพิคอมเพลซา (Apicomplexa) มีลกษณะดังนี คือ ั 1. เป็ นโพรทิสต์ทีมีขนาดเล็ก ส่ วนใหญ่ดารงชี วตเป็ นปรสิ ต ํ ิ 2. ไม่มีโครงสร้างในการเคลือนที ยกเว้นในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู ้ 3. มีโครงสร้างสําหรับแทงผ่านเซลล์โฮสต์
 15. 15. ตัวอย่ างของโพรทิสต์ กลุ่มเอพิคอมเพลซา ได้แก่ พลาสโมเดียม (Plasmodium)ทําให้เกิดโรคมาลาเรี ยในคนและสัตว์อืน ๆ โดยมียงก้นปล่องเป็ นพาหะ การใช้ ุ ํสารเคมีกาจัดยุงรวมทัง ยาทีใช้ยารักษาโรคมาลาเรี ย อาจมีผลทําให้ทงยุงและพลาสโมเดียมมีการดือยา ัและสารเคมีในปัจจุบนจึงพบการระบาดของโรคมาลาเรี ยเกิดขึนอีก โดยมีคนเป็ น ัโรคมาลาเรี ยตายถึงปี ละประมาณ 2 ล้านคน
 16. 16. ซิลเิ อต (Ciliates) จัดเป็ นกลุ่มทีมีความหลากหลายของสปี ชี ส์มากทีสุ ด มีลักษณะดังนี 1. เป็ นโพรทิสต์ทีใช้ซิเลียในการเคลือนที ่ 2. อาศัยอยูในสภาพแวดล้อมทีมีนาหรื อความชืนสู ง ํ ตัวอย่ างของโพรทิสต์ กลุ่มซิลเิ อต ได้แก่ พารามีเซี ยม (Paramecium) วอร์ติเซลลา (Voticella)
 17. 17. 4. สตรามีโนพิลา (Stramenopila) เป็ นโพรทิสต์ทีส่ วนใหญ่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ดวย ้แสง เรี ยกกันทัวไปว่า สาหร่ ายหรือแอลจี (Algae) ตัวอย่ างของสิ งมีชีวตในกลุ่มนี ได้แก่ สาหร่ ายสี นาตาล ไดอะตอม ิ ํ ลักษณะร่ วมกันของโพรทิสต์ กลุ่มนี คือ 1. เซลล์สืบพันธุ์มีแฟลเจลลาทีมีขนและไม่มีขน 2. มีรงควัตถุพวกฟิ วโคแซนทินทําให้มีสีนาตาลํ 3. พบได้ทงในแหล่งนําจืดและแหล่งนําเค็ม ั
 18. 18. สาหร่ ายสี นําตาล (brown algae) ได้แก่ สาหร่ ายเคลป์ (kelp) สาหร่ ายทุ่นหรื อซากัสซัม (Sargassum sp.) ลามินาเรี ย (Laminaria sp.) พาไดนา (Padina sp.)และฟิ วกัส(Fucus sp.) มีลกษณะสําคัญดังนี คือ ั 1. มีรงควัตถุสีนาตาลทีเรี ยกว่าฟิ วโคแซนทินมากกว่าแคโรทีนและคลอโรฟิ ลล์ ํ 2. เป็ นสาหร่ ายทีมีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างซับซ้อนมากทีสุ ด ่ ่ 3. อาศัยอยูในทะเลมักอยูในกระแสนําเย็น ่ ่ 4. มีความสําคัญต่อสิ งมีชีวิตทีอาศัยอยูในนําโดยเป็ นแหล่งอาหาร ทีอยูอาศัยและใช้ในการหลบภัย 5. มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สาหร่ ายทุ่นหรื อซากัสซัมเป็ นสาหร่ ายทีมีไอโอดีนสู ง สาหร่ ายลามินาเรี ย พาไดนาและฟิ วกัส นํามาใช้ในการผลิตปุ๋ ยโพแทสเซี ยม
 19. 19. สาหร่ ายเคลป์ (Kelp) สาหร่ ายทุ่น หรื อ sagassum
 20. 20. ลามินาเรี ย พาไดนา
 21. 21. ฟิ วกัส
 22. 22. ไดอะตอม (Diatom) เป็ นสาหร่ ายทีพบมากทีสุ ดในกลุ่มนี ทีสํารวจพบแล้วมี 5,000 ชนิด มีลกษณะสําคัญดังนี คือ ั 1. เซลล์ประกอบด้วยฝา 2 ฝาครอบกันสนิท ผนังเซลล์ประกอบด้วยซิ ลิกาแข็งแรงและคงรู ป ไม่สลายตัวได้ง่าย 2. มีสีเหลืองหรื อนําตาลแกมเหลือง 3. มีปริ มาณมากทังในแหล่งนําจืดและแหล่งนําเค็ม 4. เป็ นแหล่งอาหารทีสําคัญของสิ งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีการสะสมอาหารในรู ปของนํามัน 5. ซากของไดอะตอมทีตายทับถมกันนาน ๆ จะกลายเป็ นส่ วนของพืนดินใต้แหล่งนําทีเรี ยกว่า ไดอะตอมเอเชียเอิร์ท (diatomaceous earth) 6. เป็ นแหล่งรวมของแร่ ธาตุและนํามันซึ งนํามาใช้ประโยชน์ในการทําไส้กรองและยาขัด เครื องเงิน ยาสี ฟัน การฟอกสี
 23. 23. 5. โรโดไฟตา (Rhodophyta) 1. มีคลอโรฟิ ลล์เอและดี แคโรทีน แซนโทฟิ ลล์ และ ไฟโคอิริทริ น(phycoerythrin) 2. ไม่มีระยะทีมีแฟลเจลลา 3. ส่ วนใหญ่พบในทะเลบริ เวณเขตร้อนหรื อในแหล่งนําจืด เช่น จีฉ่าย หรื อ พอร์ไฟรา นํามาเป็ นอาหาร สาหร่ ายผมนาง หรื อ กราซิ ลาเรี ย ใช้ผลิตวุน ้
 24. 24. จีฉ่ายหรื อพอไฟรา สาหร่ ายผมนางหรื อกราซิ ลลาเรี ย
 25. 25. 6. คลอโรไฟตา (Chlorophyta) โพรทิสต์กลุ่มนีเรี ยกกันทัวไปว่า สาหร่ ายสี เขียว (green algae) มี ทังหมดประมาณ 7,500 สปี ชีส์ พบในดินทีเปี ยกชืน แม่นา ลําคลอง ํ ่ ทะเลสาบ และในทะเล ซึ งอยูในนําจืดมากกว่านําเค็มตัวอย่ างสาหร่ ายสี เขียว• คลอเรลลา เป็ นสาหร่ ายเซลล์เดียวทีมีโปรตีนสู ง นํามาผลิตเป็ นอาหารเสริ ม ่• สไปโรไจรา หรื อเทานํา มีคลอโรพลาสต์เรี ยงตัวเป็ นเกลียวอยูในเซลล์
 26. 26. - สาหร่ ายไฟ มีลกษณะคล้ายพืช เชือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืช ั คลอเรลลา สไปโรไจราหรื อเทานํา
 27. 27. สไปโรไจราหรื อเทานํา สาหร่ ายไฟ
 28. 28. 7. ไมซีโทซัว (Mycetozoe) ่ ราเมือก พบตามทีชืนแฉะ แบ่งเป็ น 2 กลุมคือ- ราเมือกชนิดพลาสโมเดียม เป็ นเซลล์ทีมีหลายนิวเคลียส ่- ราเมือกชนิดเซลลูลาร์เป็ นเซลล์ทีมี 1 นิวเคลียส และอยูได้อิสระ ้่- ราเมือก มีบทบาทเป็ นผูยอยสลายทีสําคัญในระบบนิเวศ- ตัวอย่างราเมือก สเตโมนิทิส ไฟซารัม
 29. 29. ไฟซาลัมสเตโมนิทิส
 30. 30. ไรโซโพดา (Rhizopoda)- เป็ นโพรทิสต์ทีมีการเคลืนทีโดยการสร้างเท้าเทียม- ส่ วนใหญ่ดารงชีวิตแบบอิสระ เช่น อะมีบา ํ- บางชนิดเป็ นปรสิ ต เช่น Entamoeba histolytica เป็ นสาเหตุโรคบิดในคน

×