Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avop liite 6 opala palautekierros2-kysely

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avop liite 6 opala palautekierros2-kysely

 1. 1. Ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautejärjestelmä Seuraava kysely käsittelee ammattikorkeakoulutustasi. Se koostuu yhdeksästä osiosta, jotka ovat: 1) Opetus ja oppiminen, 2) Harjoittelu, 3) Opinnäytetyö, 4) Työelämäyhteydet ja TKI -toiminta, 5) Ura- ja neuvontapalvelut, 6) Muut opiskelun tukipalvelut ja organisointi, 7) Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, 8) Saavutetut taidot ja osaaminen sekä 9) Kokonaistyytyväisyys. Vastauksia käytetään ammattikorkeakoulujen kehitystyöhön. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kiitos ajastasi!
 2. 2. 1. Opetus ja oppiminen Arvioi seuraavia korkeakoulusi opetussisältöjä koskevia väitteitä. Täysin En samaa Täysin En Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa osaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Opintojaksojen tavoitteet tuotiin selkeästi esille. Opintojaksojen opetussisällöt vastasivat niille asetettuja tavoitteita. Opintojaksojen suoritustavat tuotiin selkeästi esille. Opinnoissani huomioitiin henkilökohtaiset tarpeeni, kiinnostukseni ja osaamiseni. Opintojaksojen opetussisällöt olivat kiinnostavia. Opetus oli koulutuksessani riittävän käytännönläheistä. Pidän oppimaani tulevaisuuteni kannalta hyödyllisenä. Mitä mieltä olet opintojesi haasteellisuudesta? Liian haasteellisia 1 2 3 4 5 Liian helppoja 6 7 4 5 Liian vähäinen 6 7 Opintoni olivat mielestäni keskimäärin Entä mitä mieltä olet opintoihisi liittyvästä työmäärästä? Liian suuri 1 2 Opintoihini liityvä työmäärä oli mielestäni 3
 3. 3. Arvioi seuraavia korkeakoulusi opetukseen liittyviä väittämiä. Täysin En samaa Täysin En Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa osaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Opettajat olivat hyviä opettamaan. Opettajien asiaosaaminen oli syvällistä. Opetus oli innostavaa. Opetusmenetelmät ja työskentelytavat olivat kuhunkin tilanteeseen sopivia. Opetusmenetelmät ja työskentelytavat huomioivat opiskelijoiden yksilölliset opetustarpeet. Opetus auttoi minua etsimään perusteluja erilaisille näkökulmille. Minua rohkaistiin linkittämään oppimiani asioita laajempaan yhteyteen. Minua tuettiin oman oppimistyylini tunnistamisessa ja vahvistamisessa. Pohdi tyypillistä opetustilannetta koulutuksessasi. Mikä on ollut tyypillisin opiskelijamäärä koulutuksesi opetuksessa? Pienryhmä, max. 20 oppilasta Keskikokoinen ryhmä, noin Suuri ryhmä, yli 50 20-50 oppilasta opiskelijaa
 4. 4. Miten korkeakouluopintosi mielestäsi vastasivat työelämän tarpeita? Arvioi seuraavia väittämiä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Opetus vastasi sisällöltään työelämän vaatimuksia. Sain opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä. Opettajat auttoivat opiskelijoita näkemään, miten koulutusallani ajatellaan ja miten siinä tehdään johtopäätöksiä. Koulutuksessani käytettiin niitä työtapoja ja välineitä, joita alani työelämässä nykyään tarvitaan. Koulutukseni antoi minulle hyvät valmiudet menestyä työelämässä. Niin halutessani, sain koulutukseltani riittävät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi. Ammattikorkeakouluissa on mahdollisuus saada aikaisemmin tai muualla kuin korkeakoulussa hankittua osaamista hyväksiluetuksi opinnoissa. Mitä mieltä olet seuraavista aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) käytäntöjä koskevista väittämistä? Täysin En samaa Täysin En Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa osaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Aikaisemmin tai muualla hankittu osaamiseni otettiin riittävästi koulutuksessani huomioon. Olen tyytyväinen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen käytäntöön.
 5. 5. Arvioi seuraavia opetuksessa käytettyjä välineitä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Opetusmateriaalit olivat hyvin saatavilla. Opetusmateriaalit olivat selkeitä ja hyviä. Korkeakouluni tarjoamat ja opetuksessa hyödynnetyt tietotekniikka- ja ohjelmistopalvelut olivat hyvät. Koulutuksessani hyödynnettiin riittävästi verkko-oppimista. Opetus- ja opiskelutilat olivat monipuoliset ja soveltuivat erilaisiin opiskelutilanteisiin. Kirjastopalvelut olivat riittävät kattamaan koulutukseeni liittyvät tiedon tarpeeni. Arvioi seuraavia opinnoistasi saamaasi palautetta ja opintosuorituksiesi arviointia koskevia väitteitä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Opintosuoritusten arviointikriteerit olivat selkeät. Opintosuoritusten arviointikriteerejä sovellettiin mielestäni oikein. Oppimistehtävistä saamani palaute auttoi minua selvittämään asioita, joita en ollut täysin ymmärtänyt. Sain riittävästi palautetta oppimisestani. Palaute ja arviointi muodostivat kannustavan kokonaisuuden.
 6. 6. Arvioi seuraavia opintojesi vuorovaikutuksellisuutta koskevia väitteitä. Täysin En samaa Täysin En Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa osaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Opiskelijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa opintojen ja opiskelun kehittämiseen. Opettajat olivat helposti lähestyttäviä. Opiskelijoita kannustettiin oppimistilanteissa oman mielipiteensä ilmaisuun. Opettajat huomioivat kaikki opiskelijat tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Opinnoissani tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia keskustella tärkeistä ideoista ja aiheista. Kuinka säännöllisesti opiskelijoilta kerättiin opintojaksoista palautetta? Lähes kaikilla tai kaikilla opintojaksoilla (n. 80-100% opintojaksoista) Suurimmalla osalla opintojaksoista (n. 60-80% opintojaksoista) Noin joka toisella opintojaksolla (n. 40-60% opintojaksoista) Vain joillain opintojaksoilla (n. 20-40% opintojaksoista) Palautetta kerättiin hyvin harvoilla opintojaksoilla tai ei ollenkaan (n. 0-20% opintojaksoista)
 7. 7. Arvioi seuraavia korkeakoulusi oppimisympäristöä koskevia väitteitä. Täysin En samaa Täysin Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä En osaa sanoa Koin olevani osa korkeakouluni opiskelijayhteisöä. Muiden opiskelijoiden kanssa keskusteleminen tuki oppimistani. Ryhmätöitä oli riittävästi. Saatoin tarvittaessa kysyä apua opinnoissani muilta opiskelijoilta. Opiskelijat tukivat toisiaan ja yrittivät auttaa, kun siihen oli tarvetta Opetuksen kokonaistyytyväisyys Ajattele korkeakoulussasi saamaasi opetusta kokonaisuudessaan. Kaikki asiat huomioon ottaen, kuinka tyytyväinen olet korkeakoulussasi saamaasi opetukseen? Erittäin hyvänä 1 2 Pidän korkeakouluni opetusta 3 4 5 Erittäin huonona 6 7
 8. 8. 2. Harjoittelu Arvioi seuraavia harjoitteluusi liittyviä väittämiä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Korkeakouluni antoi riittävästi tukea ja apua harjoitteluuni liittyen. Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja apua harjoitteluuni liittyen. Olen tyytyväinen saamaani harjoittelun ohjaukseen. Harjoittelu auttaa / on auttanut minua saamaan koulutukseni kannalta mielekkäitä töitä. Harjoittelu vahvisti ammattitaitoani. Harjoittelu tuki korkeakouluopinnoissa oppimaani. Harjoittelussani pääsin soveltamaan oppimaani käytäntöön. Olen tyytyväinen harjoitteluuni. Saitko harjoittelustasi palkkaa tai palkkion? Sain ja olen tyytyväinen palkkaani/palkkiooni. Sain, mutta koen palkkauksen/palkkioni olleen harjoitteluuni liittyvään työhön nähden liian alhainen. En saanut palkkaa
 9. 9. 3. Opinnäytetyö Arvioi seuraavia opinnäytetyöhösi liittyviä väittämiä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Korkeakouluni tuki ja auttoi minua riittävästi opinnäytetyössäni. Työelämän edustajat tukivat ja auttoivat minua riittävästi opinnäytetyössäni. Olen tyytyväinen saamaani opinnäytetyön ohjaukseen. Opinnäytetyöni on tukenut työnsaantiani. Opinnäytetyö vahvisti ammattitaitoani. Opinnäytetyöni on syventänyt korkeakouluopinnoissa oppimaani. Opinnäytetyössäni pääsin soveltamaan oppimaani käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö valmisti minua haastaviin työtehtäviin. Opinnäytetyö valmisti minua itsenäisiin työtehtäviin. Olen tyytyväinen opinnäytetyöprosessiin.
 10. 10. 4. Työelämäyhteydet ja TKI -toiminta Arvioi seuraavia korkeakoulutuksesi työelämäyhteyksiin liittyviä väitteitä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Korkeakouluni on tukenut minua riittävästi työelämäsuhteideni rakentamisessa. Olen tyytyväinen opintojeni aikana työelämän kanssa luomiini suhteisiin. Työelämän asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti korkeakouluni opetustoimintaan. Valmistuneita ja jo työelämään siirtyneitä entisiä opiskelijoita hyödynnettiin aktiivisesti koulutuksessani. Korkeakoulustani tehtiin säännöllisesti vierailuja työelämän organisaatioihin. Opintojaksojen harjoitus- ja ryhmätöitä sekä muita tehtäviä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Minulla oli mahdollisuus osallistua projekteihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa. Opetushenkilöstö oli motivoitunut tukemaan ja neuvomaan minua työelämäasioissa. Korkeakouluni henkilöstöllä on ajantasainen työelämätuntemus.
 11. 11. Osallistuitko korkeakoulutuksessasi työelämän kanssa yhteistyössä suoritettaviin tutkimus, kehitys, ja innovaatio (TKI) hankkeisiin? Kyllä En En osaa sanoa Jos vastasti edelliseen kyllä, kommentoi seuraavia kysymyksiä ja väittämiä. Jos vastasit 'En' tai 'En osaa sanoa', voit siirtyä seuraavalle sivulle. Missä muodossa osallistuit TKI -hankkeisiin? Voit valita myös useamman kuin yhden vaihtoehdon. Osana koulutusohjelmani opetusta. Palkattuna työntekijänä. Opinnäytetyöni kautta. Harjoitteluni kautta. Jossain muussa muodossa, missä? Arvioi seuraavia TKI -hankkeita koskevia väittämiä Täysin En samaa Täysin Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä Osallistumiseni TKI hankkeisiin on edesauttanut työllistymistäni. Osallistumiseni TKI hankkeisiin edesautti oppimistani. Osallistumiseni TKI hankkeisiin paransi käytännön ammattitaitoani. En osaa sanoa
 12. 12. 5. Ura- ja neuvontapalvelut Arvioi seuraavia korkeakoulusi ura- ja neuvontapalveluita koskevia väitteitä. En Täysin Täysin En Jokseenkin samaa Jokseenkin eri samaa osaa eri mieltä enkä eri samaa mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Tiedän hyvin, mistä hakea niitä töitä, joihin koulutukseni antaa minulle valmiudet. Koulutukseni on riittävästi tukenut urasuunnitteluani. Olen saanut korkeakoulustani riittävästi tietoa työelämän käytännöistä (työlainsäädäntö, työsopimukset, palkkaus jne.). Olen saanut korkeakolussani riittävästi ohjausta ja neuvoja työnhakuun (työhakemus, CV, työhaastattelut jne.). Kaiken kaikkiaan, koen saaneeni koulutuksessani riittävästi tukea työelämään siirtymiselle.
 13. 13. 6. Opiskelun tuki- ja hyvinvointipalvelut sekä opetuksen organisointi Arvioi seuraavia opetuksen organisointia koskevia väitteitä. Täysin En samaa Täysin En Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa osaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Opintojaksojen aikataulutus oli hyvä (opintojaksojen päällekkäisyys, riittävä tarjonta jne.). Opintoni (valinnaiset opinnot, kieliopinnot jne.) muodostivat mielekkään kokonaisuuden. Saitko riittävästi apua korkeakoulultasi opiskeluun ja hyvinvointii liittyvissä asioissa? Arvioi asiaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Sain Sain apua. Olisin En saanut apua, En riittävästi kuitenkin kaivannut vaikka olisinkin kaivannut apua. sitä enemmän. sitä kaivannut apua. Saitko korkeakoulultasi riittävästi apua opintoihisi liittyvissä ongelmissa? Saitko korkeakoulultasi riittävästi apua opintojesi suunnittelussa? Saitko korkeakoulultasi riittävästi apua hyvinvointiasi ja terveyttäsi koskevissa asioissa?
 14. 14. 7. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot. Arvioi seuraavia koulutuksesi kansainvälisyyteen liittyviä väittämiä. En Täysin Jokseenkin Täysin En Jokseenkin samaa eri samaa samaa osaa eri mieltä enkä eri mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Sain koulutukseltani valmiudet kansainväliseen työhön. Koulutuksessani on huomioitu monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen tarvittavat valmiudet. Ottaen huomioon alallani kansainvälisissä tehtävissä tarvittava kielitaito, koulutukseni tarjoamat kieliopinnot olivat riittävät. Ottaen huomioon kotimaan työelämän tarpeet, koulutukseni kieliopinnot olivat riittävät Mitä mieltä olet seuraavista vaihto-opintoja koskevista väitteistä? Täysin En samaa Täysin En Jokseenkin Jokseenkin eri enkä eri samaa osaa eri mieltä samaa mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa Opiskeluvaihdosta tiedotettiin riittävästi. Harjoitteluvaihdosta tiedotettiin riittävästi. Vaihtomahdollisuudet (opiskeluja harjoitteluvaihto) olivat korkeakoulussani hyvät.
 15. 15. Mitä mieltä olet seuraavista vieraalla kielellä korkeakoulussasi annettuja opintoja koskevista väitteistä? (Ei koske vaihto- ja kieliopintoja.) Täysin Jokseenkin eri mieltä eri mieltä En samaa Jokseenkin enkä eri samaa mieltä mieltä Täysin En osaa samaa sanoa mieltä Opetusta oli tarjolla riittävästi myös vieraalla kielellä. Vieraalla kielellä opettavien kielitaito oli riittävän hyvä. Kommentoi seuraavia ns. kotikansainvälistymistä koskevia kysymyksiä. Onko korkeakoulussasi ollut mahdollisuus suorittaa yhteisiä kursseja kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden kanssa? Kyllä, riittävästi Kyllä, mutta mielestäni liian vähän. Ei tietääkseni. En osaa sanoa. Onko korkeakoulussasi ollut mahdollista suorittaa ulkomaisia opintojaksoja verkko- tai projektiopintoina? Kyllä Ei tietääkseni. En osaa sanoa.
 16. 16. 8. Saavutetut taidot ja osaaminen Arvioi seuraavien taitojen täyttymistä opinnoissasi. En Täysin Jokseenkin Täysin En Jokseenkin samaa eri samaa samaa osaa eri mieltä enkä eri mieltä mieltä mieltä sanoa mieltä Olen oppinut soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön. Minulla on hyvät tiedonhakutaidot. Minulla on hyvät ryhmätyötaidot. Olen luottavainen kykyyni suoriutua itsenäisesti vaativistakin työtehtävistä. Minulla on riittävät taidot seurata oman alani tutkimus- ja kehitystoimintaa. Olen oppinut tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Olen oppinut esittämään perusteluja asioille ja etsimään niille ratkaisuja. Olen oppinut kehittämään uusia ideoita. Minulla on hyvät tietotekniikkataidot. Minulla on hyvät suullisen ilmaisun viestintätaidot. Minulla on hyvät kirjallisen ilmaisun viestintätaidot. Minulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot. Koulutusalaltani korkeakoulustani valmistuvilla opiskelijoilla on hyvä oman alansa käytännön osaaminen.
 17. 17. 9. Kokonaistyytyväisyys Lopuksi, arvioi saamaasi ammattikorkeakoulutusta kokonaisuudessaan seuraavien väittämien kautta. Täysin eri mieltä 1 2 Minulla on riittävä työelämään siirtymiseen tarvittava alani ammattitaito. Koulutukseni on antanut minulle laaja-alaisen osaamisen alallani. Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen. Kiitos vastauksistasi! 3 4 5 Täysin samaa mieltä 6 7

×