Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avop liite 2 opala palautekierros1-kysely

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avop liite 2 opala palautekierros1-kysely

 1. 1. Uuden OPALA:n moduulirakenne ja alustava kysymyslista Uuden OPALA:n lähtökohta on pyrkiä vastaamaan ammattikorkeakouluille asetettuihin korkeakoulupoliittisiin tavoitteisiin luomalla palautejärjestelmä, jonka ensisijainen tehtävä on toimia mahdollisimman luotettavana korkeakoulutuksen tason mittarina opiskelijan näkökulmasta. Ensisijaiselle tavoitteelle rinnakkainen tavoite OPALA:lle on tuottaa sellaista tietoa, josta olisi mahdollisimman paljon hyötyä korkeakoulujen sisäisessä kehitystyössä. Uuden OPALA:n keskeisenä johtoajatuksena väittämien suhteen on se, että ne ovat vastaajalle mahdollisimman konkreettisia ja substanssipitoisia, jolloin ne mittaavat aidosti sellaisten asioiden toteutumista, joihin kukin ammattikorkeakoulu voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa. Yhdessä niiden tulee muodostaa mielekäs ja kattava kokonaisuus hyvästä korkeakoulutuksesta kuitenkin siten, että lomake pysyy vastattavan mittaisena. 1. Luonnos uuden OPALA:n rakenteeksi Kotimaisia sekä kansainvälisiä opiskelijapalautejärjestelmiä koskevan taustakartoituksen sekä ammattikorkeakouluille asetettujen koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta luonnos uuden OPALA:n osaalueiksi on seuraava: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Opetus (jossa kolme osamoduulia): a. Opetuksen taso yleisesti b. Työelämälähtöinen soveltava opetus sekä c. Teoreettisesti korkeatasoinen opetus Harjoittelu Opinnäytetyö Työelämäyhteydet Työelämävalmiudet Ura- ja neuvontapalvelut Opetuksen tukipalvelut ja organisointi TKI -toiminta Kokonaistyytyväisyys Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012
 2. 2. 2. Moduulien sisällöllinen taustatyö ja yhteistyökumppanit 1) Opetus Opetuksen taso -moduulin kehittämisessä on tehty yhteistyötä mm. 1) Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan Kehittämis- ja Tutkimuslaitoksen kanssa, 2) ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksien INTO -kehittämisverkoston projektipäällikön, nykyisen Centria –ammattikorkeakoulun viestintäpäällikön Paula Salosen, 3) FUAS:sta HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajan Seija Mahlamäki-Kultasen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kehittämispäällikön Pirjo Kuisman kanssa. Väittämistä suuri osa on poimittu HY:n OPPI-kyselystä (teoreettinen opetus), ”Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulussa 2008” –raportista (käytännöllinen opetus), FUAS:n kyselystä, Otuksen omista julkaisuista sekä maailmanlaajuisesti opetuksen laadun arvioinnissa laajassa käytössä olevasta CEQkyselystä (Course Experience Questionnaire). Myös YOPALA:sta on poimittu muutama väittämä alustavaan listaan. 2) Työelämäyhteydet Työelämäyhteydet tulevat mallinnetuiksi moduuleissa II – VI (harjoittelu, opinnäytetyö, työelämäyhteydet, valmistumishetken työelämävalmiudet sekä ura- ja neuvontapalvelut) sekä Opetus –moduulin ’käytännöllinen, soveltava opetus’ –osiossa. Väittämistä suuri osa pohjautuu INTO-kehittämisverkoston julkaisuissa ’Työelämäyhteydet ammattikorkeakouluissa 2008’ sekä ’Työelämäyhteistyö framille’ hahmoteltuun työelämäläheisen oppimisen malliin. Loput väittämät ovat poimittu Otuksen julkaisuista, Oppi –kyselystä, YOPALA:sta sekä FUAS:n opiskelijapalautejärjestelmästä. 3) Koulutuksen tukipalvelut Tämän moduulin alustavien väittämien suhteen Otus on konsultoinut Paula Salosta (Centria), Helsingin yliopiston opintopsykologia Anna-Mari Heikkilää sekä korkeakoulutuksen arviointineuvoston varapuheenjohtajaa dosentti Pentti Rauhalaa. 4) TKI-toiminta TKI-toimintaa mittaavan moduuli on tullut keskusteluun hiljattain, joten siihen liittyvät väittämäluonnokset ovat vähemmän hioutuneita kuin muut. Kiitämme asian tiimoilta erityisesti dosentti Pentti Rauhalaa. 3. Vastausasteikosta Vastausasteikko tullaan päättämään kyselyn pilottikierroksen, jossa tullaan varioimaan vastausasteikoita, luotettavuusanalyysin perusteella. Väittämät on tässä puettu muotoon, jossa niiden vastausasteikoksi soveltuu joko Likert -asteikko (5 tai 7 –portainen), tai ne ovat dikotomisia ’kyllä, ei’ –väittämiä. Seuraavassa alustava kommentoitavaksi tarkoitettu luonnos kyselyksi moduulikohtaisina taulukkoina, joissa tulee ilmi lähde sekä väittämien muodostamat moduulin sisäiset alaluokat. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012
 3. 3. 4. Luonnos kyselyksi Moduuli I: Opetus 1.1 Korkeatasoinen opetus ja opetushenkilöstö Väittämä Sisäinen faktori Opetetut asiat olivat mielekkäitä Opetuksen luoma motivaatio Suurin osa kurssien sisällöistä oli kiinnostavia Opetuksen luoma motivaatio Opetus motivoi minua oppimaan Opetuksen luoma motivaatio Vaatimustaso opinnoissa oli sopiva Opetuksen luoma motivaatio Opetushenkilökunta osasi opettaa Opetuksen laatu Opetushenkilökunnan asiaosaaminen oli Opetuksen laatu syvällistä Opettajat huomioivat tasapuolisesti ja Opetuksen oikeudenmukaisuus oikeudenmukaisesti kaikki opiskelijat Opettajat selittivät kärsivällisesti vaikeaksikin Opetuksen laatu koettuja asioita Opetusmenetelmät ja työtavat olivat Opetuksen laatu työelämän tarpeet huomioiden riittävän monipuolisia Opintosuoritusten arvostelu oli Opetuksen oikeudenmukaisuus oikeudenmukaista Opintosuoritusten arvostelu oli kannustavaa Opintosuoritusten arvostelu Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua Opettaja – Opiskelija -vuorovaikutus opintojen ja opiskelun kehittämiseen Opettajat olivat helposti lähestyttäviä Opettaja – Opiskelija -vuorovaikutus Opiskelijoita kannustettiin oppimistilanteissa Opettaja – Opiskelija -vuorovaikutus oman mielipiteen ilmaisuun Sain riittävästi palautetta oppimisestani Opettaja – Opiskelija -vuorovaikutus Kaiken kaikkiaan, olen tyytyväinen saamaani Yleinen tyytyväisyys opetukseen Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Lähde OPPI-kysely OPPI-kysely YOPALA YOPALA Otus Otus YOPALA OPPI-kysely YOPALA Otus Otus YOPALA YOPALA YOPALA Otus Otus
 4. 4. 1.2. Käytännöllisesti korkeatasoinen / työelämärelevantti opetus Väittämä Sisäinen faktori Lähde Koulutusohjelmani opetussisällöt Opetuksen ajantasaisuus työelämän Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 vastasivat sisällöltään ja kanssa ajantasaisuudeltaan työelämän vaatimuksia Koulutusohjelmani Opetuksen ajantasaisuus työelämän Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 opetusmateriaalit olivat ajantasaisia kanssa ja vastasivat työelämän vaatimuksia Korkeakouluni henkilöstöllä on ajantasainen työelämätuntemus Henkilöstön työelämäyhteyksien ajantasaisuus Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Korkeakouluni henkilöstöllä on ajantasainen oman alansa osaaminen Henkilöstön työelämäyhteyksien ajantasaisuus Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Korkeakouluni henkilöstö on Henkilöstön työelämäyhteyksien aktiivisesti mukana erilaisissa ajantasaisuus elinkeino- ja työelämän verkostoissa Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Pidän oppimaani tulevaisuuteni kannalta hyödyllisenä Opetus oli koulutusohjelmassani riittävän käytännönläheistä Opetuksen työelämärelevanssi Otus Opetuksen työelämärelevanssi Otus/Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Koulutukseni antoi minulle hyvät valmiudet menestyä työelämässä Opetuksen työelämärelevanssi Otus Opetuksen työelämärelevanssi Otus/dos. Pentti Rauhala Koulutukseni antoi minulle riittävät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012
 5. 5. 1.3 Teoreettisesti korkeatasoinen opetus Väittämä Sisäinen faktori Koulutusohjelmani opetus antoi minulle Opetus ja oppiminen hyvän käsityksen oppialani uusimmasta tutkimuksesta tai kehityksestä Koulutusohjelmani opetus auttoi minua Opetus ja oppiminen etsimään perusteluja erilaisille näkökulmille Minua rohkaistiin koulutusohjelmassani Opetus ja oppiminen linkittämään oppimiani asioita laajempaan yhteyteen Opettajat auttoivat opiskelijoita Opetus ja oppiminen näkemään, miten oppialallani ajatellaan ja miten siinä tehdään johtopäätöksiä Opinnoissani tarjottiin paljon Opetus ja oppiminen mahdollisuuksia keskustella tärkeistä ideoista ja aiheista Opinnoissani minua kannustettiin Kriittisyys kriittiseen ajatteluun Olen oppinut hankkimaan, käyttämään ja Kriittisyys arvioimaan tietoa kriittisesti Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Lähde OPPI-kysely OPPI-kysely OPPI-kysely OPPI-kysely OPPI-kysely YOPALA FUAS wepropol
 6. 6. Moduuli II: Harjoittelu Väittämä Ammattikorkeakouluni osallistui riittävästi harjoittelun ohjaukseen Työelämän edustajat osallistuivat riittävästi harjoitteluni ohjaukseen Kaiken kaikkiaan, olen tyytyväinen saamaani harjoitteluun liittyvään ohjaukseen Sain harjoittelusta palkkaa Sisäinen faktori Harjoittelun ohjaus Olen tyytyväinen siihen, miten harjoitteluon edesauttanut minua saamaan koulutukseni kannalta mielekkäitä töitä Harjoittelu vahvisti ammattitaitoani Harjoittelu on tukenut korkeakouluopinnoissa oppimaani Harjoittelussani pääsin soveltamaan oppimaani käytäntöön Kaiken kaikkiaan, olen tyytyväinen harjoitteluuni Harjoittelun työelämärelevanssi Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Harjoittelun ohjaus Harjoittelun ohjaus Harjoittelun palkallisuus Harjoittelun työelämärelevanssi Harjoittelu ja opinnot tukeneet toisiaan Harjoittelu ja opinnot tukeneet toisiaan Yleinen tyytyväisyys Lähde Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Otus Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Otus Otus Otus Otus Otus
 7. 7. Moduuli III: Opinnäytetyö Väittämä Ammattikorkeakouluni on osallistunut riittävästi opinnäytetyöni ohjaukseen Sisäinen faktori Opinnäytetyön ohjaus Lähde Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Kaiken kaikkiaan, olen tyytyväinen saamaani opinnäytetyön ohjaukseen Opinnäytetyön ohjaus Otus Työelämän edustajat ovat osallistuneet riittävästi opinnäytetyöni ohjaukseen Opinnäytetyön ohjaus Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Olen saanut opinnäytetyöstä palkkaa Onko opinnäytetyö hankkeistettu? Työelämä maksoi opinnäytetyöstäni ammattikorkeakoululle Onko opinnäytetyö hankkeistettu? Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opinnäytetyöni ohjaajana toimi työelämän edustaja Onko opinnäytetyö hankkeistettu? Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opinnäytetyöni tilattiin työyhteisöltä, jonka tarkoitus oli hyödyntää tuloksiani omassa toiminnassaan Onko opinnäytetyö hankkeistettu? Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opinnäytetyöni on tukenut työnsaantiani Opinnäytetyön työelämärelevanssi Otus Opinnäytetyö vahvisti ammattitaitoani Opinnäytetyö valmisti minua vaativiin, itsenäisiin työtehtäviin Opinnäytetyöni on syventänyt korkeakouluopinnoissa oppimaani Opinnäytetyössäni pääsin soveltamaan oppimaani käytännön asiantuntijatehtävissä Kaiken kaikkiaan, olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni Opinnäytetyön työelämärelevanssi Opinnäytetyön työelämärelevanssi Otus Otus Opinnäytetyö ja opinnot tukeneet toisiaan Opinnäytetyö ja opinnot tukeneet toisiaan Otus Yleinen tyytyväisyys Otus Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Otus
 8. 8. Moduuli IV: Työelämäyhteydet Väittämä Koulutusohjelmani opiskelijoilla oli hyvät mahdollisuudet antaa palautetta opintojen työelämäyhteyksistä Koulutusohjelmani on tukenut minua riittävästi työelämäsuhteideni rakentamisessa Onnistuin luomaan suhteita työelämään opintojeni aikana Työelämän asiantuntijat kävivät säännöllisesti luennoimassa koulutusohjelmassani Valmistuneita ja jo työelämään sijoittuneita opiskelijoita hyödynnettiin aktiivisesti opetuksessa Koulutusohjelmastani tehtiin säännöllisesti vierailuja työelämän organisaatioihin Monet opintojaksojen harjoitus- ja ryhmätöistä sekä muista tehtävistä toteutettiin yhteistyössä työelämän kanssa Osa opinnoista oli mahdollista suorittaa työelämässä Minulla oli mahdollisuus osallistua projekteihin, joissa työskennellään yhdessä työelämän kanssa Suoritin opintojani työnantajan tiloissa Opetushenkilöstö oli motivoitunut tukemaan ja neuvomaan minua työelämäasioissa Opetushenkilöstöllä oli läheiset suhteet työelämään Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Sisäinen faktori Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet AMK:n työelämäyhteyksien kehittämisessä AMK tukenut opiskelijan opintoaikaisia työelämäsuhteita Lähde Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 AMK tukenut opiskelijan Työelämäyhteydet opintoaikaisia työelämäsuhteita AMK:ssa 2008 Työelämää hyödynnetään opetuksessa Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämää hyödynnetään opetuksessa Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämää hyödynnetään opetuksessa Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opintojen ja työelämän käytännön yhteistyö Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opintojen ja työelämän käytännön yhteistyö Opintojen ja työelämän käytännön yhteistyö Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opintojen ja työelämän käytännön yhteistyö Opetushenkilöstön työelämäyhteydet Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Opetushenkilöstön työelämäyhteydet Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008
 9. 9. Moduuli V: opiskelijan työelämävalmiudet 5.1 Korkeatasoiset työelämätaidot Väittämä Olen oppinut soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön. Minulla on hyvät oman alani tiedonhakutaidot Opinnot ovat kehittäneet yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojani Olen luottavainen kykyyni suoriutua itsenäisesti vaativistakin työsuorituksista Minulla on riittävät taidot seurata oman alani tieteellistä kehitystä Olen oppinut jäsentämään ja erittelemään tietoa Olen oppinut tarkastelemaan asioita eri näkökulmista Olen oppinut tarkastelemaan asioita kriittisesti Olen oppinut esittämään perusteluja asioille ja etsiä niille ratkaisuja Olen oppinut kehittämään uusia ideoita Koulutusohjelmastani valmistuvilla opiskelijoilla on hyvä oman alansa käytännön osaaminen 5.2 Kansainvälisyys Väittämä Koen koulutukseni antaneen minulle hyvät valmiudet kansainväliseen työhön Sain koulutuksestani riittävän kielitaidon Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Sisäinen faktori Käytännön taidot Lähde OPPI-kysely Käytännön taidot Otus Käytännön taidot OPPI-kysely Käytännön taidot Otus Käytännön taidot Otus Käytännön taidot OPPI-kysely Syventävät / Luovat taidot OPPI-kysely Syventävät / Luovat taidot OPPI-kysely Syventävät / Luovat taidot OPPI-kysely Syventävät / Luovat taidot Käytännön taidot OPPI-kysely Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Sisäinen faktori Edellytykset kv-töihin Lähde OPPI-kysely Edellytykset kv-töihin Otus
 10. 10. VI) Ura- ja neuvontapalvelut Väittämä Tiedän hyvin, mistä hakea niitä töitä, joihin koulutukseni antaa minulle valmiudet Koulutukseni on antanut minulle selkeän kuvan uramahdollisuuksistani Sisäinen faktori Käsitys koulutusalan työpaikoista Lähde Otus Käsitys koulutusalan työpaikoista Otus Olen saanut ammattikorkeakoulustani riittävästi tietoa työelämästä (työlainsäädäntö, työsopimukset, palkkaus jne.) Olen saanut ammattikorkeakolussani riittävästi ohjausta ja neuvoja työnhakuun (työhakemus, CV, työhaastattelut jne.) Työelämätietoisuus Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Käytännön ohjaus ja neuvonta Työelämäyhteydet AMK:ssa 2008 Olen saanut koulutuksessani riittävästi tukea työelämään siirtymiselle Yleinen tyytyväisyys uraneuvontaan Otus VII) Opetuksen tukipalvelut ja organisointi Väittämä Sain tarvittaessa apua opiskeluuni liittyvissä kysymyksissä Sain tarvittaessa apua opintojen ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvissä ongelmissa Opetusjärjestelyt olivat tarkoituksenmukaiset ja joustavat (kurssien aikataulutus, opetuksen sijainti, kurssimateriaalin saatavuus) Opintojeni opintokokonaisuus (sivuainevalinnat, kieliopinnot jne.) vastasi työelämän tarpeita Olen saanut riittävästi tukea tavoitteitteni mukaiseen opintojen etenemiseen Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Sisäinen faktori Opintojen ohjaus Lähde Otus Opintojen ohjaus Otus Käytännön opetusjärjestelyt Otus Mielekkäät opintokokonaisuudet Otus Yleinen tyytyväisyys FUAS wepropol
 11. 11. VIII) TKI-toiminta Tämä moduuli on noussut keskusteluun suhteellisen hiljattain, joten siihen liittyvät väittämät ovat teemaa hahmottelevia raakaversioita. Näistä hahmotelmista suuri kiitos dosentti Pentti Rauhalalle, joskin vastuu hahmotelmista on tietenkin täysin Otuksen. Otamme TKI -moduuliin liittyen mielihyvin vastaan konkreettisia väittämäehdotuksia (pyydetään mainitsemaan lähde, jos on poimittu jostain kyselystä). Näiden kohdalla tavoitteena olisi saada väittämistä tarkempia ja sisällöllisempiä. Ennen toista kommenttikierrosta asian tiimoilta tullaan konsultoimaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtoria, ARENE:n TKI -asioista vastaavaa Jussi Halttusta. Väittämä Sisäinen faktori Lähde Koulutusohjelmani opetuksen osana osallistuin työelämän kanssa yhteistyössä suoritettaviin TKI –hankkeisiin Osallistuminen TKI hankkeisiin Otus/dos. Pentti Rauhala Osallistumiseni TKI -hankkeisiin helpotti työllistymistäni TKI -hankkeiden hyödyllisyys Otus/dos. Pentti opiskelijan näkökulmasta Rauhala Osallistumiseni TKI -hankkeisiin syvensi oppimistani TKI -hankkeiden hyödyllisyys Otus/dos. Pentti opiskelijan näkökulmasta Rauhala Osallistumiseni TKI -hankkeisiin paransi käytännön ammattitaitoani TKI -hankkeiden hyödyllisyys Otus/dos. Pentti opiskelijan näkökulmasta Rauhala IX) Kokonaistyytyväisyys Väittämä Koulutukseni on antanut minulle vankan asiantuntijuuden omalla alallani Koulutukseni on taannut minulle laajaalaisen osaamisen omalla alallani Kaiken kaikkiaan, olen tyytyväinen saamaani koulutukseen Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29.10.2012 Sisäinen faktori Kokonaistyytyväisyys Lähde Otus Kokonaistyytyväisyys Otus Kokonaistyytyväisyys Otus

×