Γ. Καραμανώλης Σύμβουλος Πληροφορικής & Διαφάνεια

OTS SA
OTS SAOTS SA
Ανοικτή	
  Διακυβέρνηση	
  &	
  
   Διαφάνεια	
  
  Γιώργος	
  Καραμανώλης	
  
    Σύμβουλος	
  Πληροφορικής	
  και	
  Επικοινωνίας	
  
Από	
  τις	
  ψηφιακές	
  εμπειρίες	
  στην	
  
   Ανοικτή	
  Διακυβέρνηση...	
  
-­‐	
  	
  Ποιες	
  είναι	
  οι	
  ψηφιακές	
  εμπειρίες	
  που	
  
δημιουργούμε	
  στον	
  πολίτη	
  και	
  στο	
  στέλεχος	
  της	
  Δ.Δ	
  	
  
-­‐	
  	
  wifi	
  στο	
  Εθνικό	
  Κέντρο	
  Δημόσιας	
  Διοίκησης	
  
-­‐	
  Ο	
  Ερμής	
  
	
  -­‐	
  100Κ	
  μαθητές	
  συμπλήρωσαν	
  online	
  
μηχανογραφικό	
  !!!!	
  
	
  
	
  
	
  
-­‐	
  H	
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  
•  Δράσεις	
  Ανοικτής	
  Διακυβέρνησης	
  
•  4+1	
  προτάσεις	
  
Δράσεις	
  Ανοικτής	
  Διακυβέρνησης	
  	
  	
  
             	
    Ogp.opengov.gr	
  

•   OpenGov	
  	
  
•   Διαύγεια	
  	
  
•   Aγορά	
  	
  	
  
•   Nόμος	
  για	
  την	
  Ηλεκτρ
   ονική	
  Διακυβέρνηση	
  	
  
•   Ανοικτά	
  Δεδομένα	
  	
  – 
   Geodata.gov.gr	
  	
  	
  
•   Labs.OpenGov	
  
•   StartupGreece	
  
•   digitalgreece2020	
  	
  	
  	
  
Βασικά	
  Χαρακτηριστικά	
  
•  Οριζόντιες	
  Δράσεις	
  Ηλεκτρονικής	
  
  Διακυβέρνησης	
  
•  Τεχνολογικά	
  &	
  Θεσμικά	
  Εργαλεία	
  
  –  Ανοικτά	
  Δεδομένα	
  /	
  Aνοικτό	
  Λογισμικό	
  
•  Δημιουργία	
  οριζόντιων	
  ομάδων	
  και	
  
  διοίκηση	
  έργου	
  –	
  Ανθρώπινα	
  δίκτυα	
  	
  
•  Αξιοποίηση	
  /	
  κινητοποίηση	
  
  υφιστάμενων	
  πόρων,	
  Συνέργειες	
  	
  
•  Agile	
  Development	
  και	
  Agile	
  Project	
  
  management	
  
•  Ο	
  κανόνας	
  20	
  –80	
  /	
  pareto	
  
•  Έμφαση	
  στα	
  αποτελέσματα	
  
To	
  OpenGov	
  
•  Ξεκίνησε	
  τον	
  Οκτώβριο	
  2009	
  
•  2	
  Βασικές	
  υπηρεσίες	
  
  –  Ανοικτές	
  Προσκλήσεις	
  στελέχωσης	
  
  –  Διαβουλεύσεις	
  
  –  Συμμετοχή	
  	
  
    •  4.6Μ	
  μοναδικές	
  επισκέψεις	
  
    •  215	
  διαβουλεύσεις	
  
    •  135	
  Προσκλήσεις	
  στελέχωσης,	
  	
  1439	
  μετακλητές	
  θέσεις	
  
•  Καλή	
  πρακτική	
  π.χ	
  ΟΟΣΑ	
  
•  Μη	
  τεχνολογικά	
  προβλήματα	
  
•  Υποστήριξη	
  από	
  τη	
  μονάδα	
  καινοτομίας	
  του	
  ΕΚΔΔΑ	
  
Γ. Καραμανώλης Σύμβουλος Πληροφορικής & Διαφάνεια
Labs.OpenGov	
  -­‐	
  ανοικτή	
  καινοτομία	
  
                  	
  
            Labs.OpenGov.gr	
  	
  
                  	
  
    3500	
  μέλη,	
  850	
  προτάσεις,	
  2049	
  σχόλια	
  
OpenGov	
  .gr	
  
Η	
  συμμετοχή,	
  δημιουργεί	
  
   προϋποθέσεις	
  και	
  προκλήσεις	
  
•  Δημιουργία	
  μιας	
  δυναμικής	
  κοινότητας	
  	
  
•  Υπάρχει	
  ανάγκη	
  και	
  υποχρέωση	
  για	
  την	
  
  αξιοποίηση	
  της	
  συμμετοχής	
  των	
  πολιτών	
  
  –  Ανάγκη,	
  γιατί	
  πρέπει	
  να	
  καταφέρουμε	
  πολλά	
  σε	
  
   σύντομο	
  χρονικό	
  διάστημα	
  
  –  Υποχρέωση,	
  γιατί	
  υπάρχει	
  η	
  θέληση	
  και	
  η	
  δυναμική	
  
   από	
  τους	
  πολίτες	
  να	
  βοηθήσουν	
  
•  Πως	
  αξιοποιούμε	
  τη	
  δυναμική	
  προς	
  όφελος	
  
  όλων;	
  
•  Πως	
  αναδεικνύουμε	
  τον	
  ενεργό	
  πολίτη;	
  
Η	
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  
•  Αποτελεί	
  την	
  πιο	
  δημοφιλή	
  εφαρμογή	
  της	
  δημόσιας	
  
  διοίκησης	
  
•  Υλοποίηση	
  σε	
  φάσεις,	
  Αξιοποίηση	
  υφιστάμενων	
  πόρων	
  
  κατά	
  την	
  πρώτη	
  φάση	
  υλοποίησης	
  
•  Ο	
  κανόνας	
  80	
  –	
  20	
  
•  Όχι	
  μόνο	
  κοινωνική	
  αξία	
  
•  Διαλειτουργικότητα	
  
  –  Η	
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  ήταν	
  απαραίτητη	
  (Τεχνικά)	
  ;	
  
•  Η	
  επόμενη	
  φάση	
  της	
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  
  –  Επιχειρησιακά	
  (Ανάρτηση	
  στην	
  πηγή)	
  
  –  Ως	
  πλατφόρμα	
  	
  
     •  Υπηρεσίες	
  added	
  value	
  	
  
H	
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  σε	
  αριθμούς	
  
Φορείς                    3490


Χρήστες *                   48Κ


Aποφάσεις                   6.3M+


Αποφάσεις / Ηµέρα               11.5Κ


Ενοποιηµένα, τρίτα συστήµατα *          30+

Help Desk Total Issues              6Κ
Project	
  management	
  
•  Οµάδες Διοίκησης
   έργου σε κάθε φορέα
•   Project management
   2 επιπέδων
•   Συνεργατικά Εργαλεία
•   Ενεργοποίηση και
   απόδοση κωδικών
   online..
•   «Δεν υπάρχει      Εκπαίδευση - Υποστήριξη
              ü  Website
   τηλέφωνο»       ü  Online helpdesk
•   Community       ü  Training
              ü  workshops
ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  -­‐	
  Ανοικτές	
  Tεχνολογίες	
  
Open	
  Data	
  api	
  	
  
Publicspending.gr	
  	
  
•  Αξιοποίηση	
  
  δεδομένων	
  μέσα	
  από	
  
  το	
  opendata	
  api	
  	
  
•  Valida‰on	
  με	
  web	
  
  services	
  του	
  taxis	
  
BoŒom	
  up	
  υλοποιήσεις	
  
    hpp://goo.gl/tcEUA	
  
1.Nέες	
  Προσεγγίσεις	
  στον	
  σχεδιασμό	
  
         έργων	
  
•  Το	
  μοντέλο	
  της	
  χρηματοδότησης	
  με	
  ιδιωτικά	
  κεφάλαια	
  και	
  
  της	
  πληρωμής	
  των	
  αναδόχων	
  με	
  τη	
  μονάδα	
  συναλλαγής	
  
  (transac‰on	
  base	
  fee)	
  
•  Το	
  μοντέλο	
  της	
  ρύθμισης	
  των	
  παραμέτρων	
  από	
  το	
  κράτος	
  και	
  
  κινητοποίησης	
  σε	
  ευρεία	
  βάση	
  του	
  δημόσιου	
  και	
  ιδιωτικού	
  
  τομέα	
  (μοντέλο	
  «Σπινέλλη»)	
  
•  Υβριδική	
  λυση	
  των	
  1,2	
  	
  
•  Συμμετοχική	
  υλοποίηση	
  έργων	
  πληροφορικής	
  
•  Κανόνας	
  Pareto	
  
•  Crowdsourcing	
  
2.Κεντρική	
  παρακολούθηση	
  και	
  
  συνεργατικά	
  εργαλεία	
  
3.Απτά	
  αποτελέσματα	
  
•  Υπουργείο	
  Οικονομικών	
  και	
  
  ΠΔΕ,	
  ανάγκη	
  εκτύπωσης	
  5472	
  
  σελίδων	
  /	
  μέρα	
  
  o   1000	
  euro	
  total	
  cost	
  /	
  day	
  
  o   Χρήση	
  ηλεκτρονικής	
  διακίνησης	
  
    μέσω	
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
  
Έργα	
  >	
  1Μ	
  ευρώ	
  
4.Ανθρώπινα	
  δίκτυα,	
  παντού	
  

Υπάρχουν	
  Ικανά	
  
στελέχη	
  που	
  είναι	
  
«στο	
  ψυγείο..»	
  
O	
  Aneesh	
  Chopra	
  στο	
  egovforum	
  
•  Προβλήματα	
  και	
  Γραφειοκρατία	
  στην	
  υλοποίηση	
  
  έργων,	
  ανάλογα	
  στις	
  ΗΠΑ	
  
•  Ενας	
  νέος	
  χώρος	
  συνεργασίας	
  μεταξύ	
  του	
  
  δημόσιου	
  και	
  του	
  ιδιωτικού	
  τομέα	
  
•  “Η	
  κυβέρνηση	
  Πλατφόρμα”	
  
•  Γρήγορα	
  αποτελέσματα,	
  αναζητώντας	
  τις	
  λύσεις	
  
  γύρω	
  μας,	
  στην	
  εμπειρία	
  του	
  ιδιωτικού	
  και	
  του	
  
  δημόσιου	
  τομέα	
  	
  
•  Ένα	
  νέο	
  μοντέλο	
  για	
  τις	
  εταιρίες	
  πληροφορικής	
  	
  
•  Τοπικότητα	
  
•  Υπάρχουν	
  εργαλεία	
  και	
  τεχνολογίες	
  
•  Υπάρχουν	
  θετικές	
  προϋποθέσεις	
  	
  
  –  Ικανά	
  στελέχη	
  
  –  Θεσμικό	
  πλαίσιο	
  π.χ	
  Ν3979,	
  Καλλικράτης	
  
•  Υπάρχει	
  εμπειρία	
  από	
  την	
  υλοποίηση	
  έργων	
  
  ΚΠΣ	
  και	
  ΕΣΠΑ	
  
•  Υπάρχει	
  η	
  διεθνής	
  εμπειρία	
  
Ευχαριστώ!	
  
1 of 25

Recommended

Public parousiasi-karamanolis-draseis-new by
Public parousiasi-karamanolis-draseis-newPublic parousiasi-karamanolis-draseis-new
Public parousiasi-karamanolis-draseis-newGeorgios Karamanolis
3.3K views23 slides
public sector innovation - opengov projects by
public sector innovation - opengov projectspublic sector innovation - opengov projects
public sector innovation - opengov projectsGeorgios Karamanolis
4.2K views18 slides
Social media και δημόσια διοίκηση by
Social media και δημόσια διοίκησηSocial media και δημόσια διοίκηση
Social media και δημόσια διοίκησηGeorgios Karamanolis
4.7K views20 slides
Hellenic Blockchain Hub by
Hellenic Blockchain HubHellenic Blockchain Hub
Hellenic Blockchain HubHellenic Blockchain Hub
444 views45 slides
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα by
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομέναPresentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομέναGeorgios Karamanolis
102 views46 slides
Γ. Σιάμμενου Τμήμα Υποστήριξης OTS by
Γ. Σιάμμενου Τμήμα Υποστήριξης OTSΓ. Σιάμμενου Τμήμα Υποστήριξης OTS
Γ. Σιάμμενου Τμήμα Υποστήριξης OTSOTS SA
524 views12 slides

More Related Content

Viewers also liked

Γεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_Multix by
Γεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_MultixΓεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_Multix
Γεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_MultixOTS SA
381 views27 slides
Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου Μακεδονίας by
Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου ΜακεδονίαςΚα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου Μακεδονίας
Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου ΜακεδονίαςOTS SA
294 views12 slides
Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ by
Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ
Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ OTS SA
512 views10 slides
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού» by
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού» «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού» OTS SA
1K views20 slides
«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ... by
«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ...«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ...
«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ...OTS SA
467 views27 slides
«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση... by
«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση...«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση...
«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση...OTS SA
380 views4 slides

Viewers also liked(16)

Γεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_Multix by OTS SA
Γεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_MultixΓεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_Multix
Γεωπληροφορία στο Σύχρονο ΟΤΑ_Πατρικαλάκης_Multix
OTS SA381 views
Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου Μακεδονίας by OTS SA
Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου ΜακεδονίαςΚα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου Μακεδονίας
Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου Μακεδονίας
OTS SA294 views
Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ by OTS SA
Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ
Ots Roadshow 2014 Hλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων_κ
OTS SA512 views
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού» by OTS SA
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού» «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Διαχείριση Προσωπικού»
OTS SA1K views
«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ... by OTS SA
«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ...«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ...
«Οικονομική Διαχείριση – Εργαλεία κατάρτισης Π/Υ και ΟΠΔ» Παλαιοκώστας Δημήτρ...
OTS SA467 views
«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση... by OTS SA
«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση...«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση...
«Αναλυτική Λογιστική – Εφαρμογή στους ΟΤΑ» Ψυχογιός Κώστας- Τεχνική Διεύθυνση...
OTS SA380 views
Πρασινο ταμείο by OTS SA
Πρασινο ταμείοΠρασινο ταμείο
Πρασινο ταμείο
OTS SA214 views
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογών- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας by OTS SA
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογών- Διαχείριση Ακίνητης ΠεριουσίαςΝέες Δυνατότητες Εφαρμογών- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογών- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
OTS SA347 views
Σ. Πλούμπη ΚτΠ by OTS SA
Σ. Πλούμπη ΚτΠΣ. Πλούμπη ΚτΠ
Σ. Πλούμπη ΚτΠ
OTS SA272 views
OTS ROADSHOW 2016-ΑΘΗΝΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ by OTS SA
OTS ROADSHOW 2016-ΑΘΗΝΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝOTS ROADSHOW 2016-ΑΘΗΝΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
OTS ROADSHOW 2016-ΑΘΗΝΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
OTS SA176 views
2o roadshow2013 εθνικό δημοτολόγιο_web πρωτόκολλο_e.ρώσσιου_ots by OTS SA
2o roadshow2013 εθνικό δημοτολόγιο_web πρωτόκολλο_e.ρώσσιου_ots2o roadshow2013 εθνικό δημοτολόγιο_web πρωτόκολλο_e.ρώσσιου_ots
2o roadshow2013 εθνικό δημοτολόγιο_web πρωτόκολλο_e.ρώσσιου_ots
OTS SA250 views
Δρ Ν. Σαφαρίκας ΔΕΥΑ Σερρών by OTS SA
Δρ Ν. Σαφαρίκας ΔΕΥΑ ΣερρώνΔρ Ν. Σαφαρίκας ΔΕΥΑ Σερρών
Δρ Ν. Σαφαρίκας ΔΕΥΑ Σερρών
OTS SA701 views
Α.Πλεξίδας Δ/νση Διαφ. & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΕ Θεσ/νικης by OTS SA
Α.Πλεξίδας Δ/νση Διαφ. & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΕ Θεσ/νικηςΑ.Πλεξίδας Δ/νση Διαφ. & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΕ Θεσ/νικης
Α.Πλεξίδας Δ/νση Διαφ. & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΕ Θεσ/νικης
OTS SA260 views
Επίκαιρες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού Ι. Θεο... by OTS SA
Επίκαιρες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού Ι. Θεο...Επίκαιρες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού Ι. Θεο...
Επίκαιρες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού Ι. Θεο...
OTS SA469 views
OTS RoadShow 2016 -Ιωάννινα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών by OTS SA
OTS RoadShow 2016 -Ιωάννινα: Ηλεκτρονική Διαχείριση ΔιαδικασιώνOTS RoadShow 2016 -Ιωάννινα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών
OTS RoadShow 2016 -Ιωάννινα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών
OTS SA142 views
OTS RoadShow 2016 Ιωάννινα: Park_A_Lot by OTS SA
OTS RoadShow 2016 Ιωάννινα: Park_A_LotOTS RoadShow 2016 Ιωάννινα: Park_A_Lot
OTS RoadShow 2016 Ιωάννινα: Park_A_Lot
OTS SA217 views

Similar to Γ. Καραμανώλης Σύμβουλος Πληροφορικής & Διαφάνεια

Xristidis by
XristidisXristidis
Xristidisknowhowgr
544 views21 slides
Comidor Presentation II by
Comidor Presentation IIComidor Presentation II
Comidor Presentation IIMarina Gavrilaki
50 views26 slides
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν... by
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...OTS SA
418 views16 slides
4 crowdpolicy open data ap-is cyprus by
4  crowdpolicy open data ap-is cyprus4  crowdpolicy open data ap-is cyprus
4 crowdpolicy open data ap-is cyprusOpenDataCy
132 views26 slides
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο by
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο George Georgiou
273 views26 slides
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek by
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek Michael Psallidas
604 views1 slide

Similar to Γ. Καραμανώλης Σύμβουλος Πληροφορικής & Διαφάνεια(20)

Xristidis by knowhowgr
XristidisXristidis
Xristidis
knowhowgr544 views
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν... by OTS SA
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...
OTS SA418 views
4 crowdpolicy open data ap-is cyprus by OpenDataCy
4  crowdpolicy open data ap-is cyprus4  crowdpolicy open data ap-is cyprus
4 crowdpolicy open data ap-is cyprus
OpenDataCy132 views
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο by George Georgiou
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
George Georgiou273 views
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek by Michael Psallidas
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Michael Psallidas604 views
Margaritis by knowhowgr
MargaritisMargaritis
Margaritis
knowhowgr329 views
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση by Yannis Charalabidis
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
20120517 Virtual Trip The Story by Virtual Trip
20120517 Virtual Trip The Story20120517 Virtual Trip The Story
20120517 Virtual Trip The Story
Virtual Trip293 views
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum by Starttech Ventures
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking ForumΓιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum
Starttech Ventures432 views
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide by Iraklis Agiovlasitis
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guideThe Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide
Caloghirou by knowhowgr
CaloghirouCaloghirou
Caloghirou
knowhowgr316 views
6ο Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum 2016 : To be done, make it simple. Ο κί... by Vasileios Balafas
6ο Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum 2016 : To be done, make it simple. Ο κί...6ο Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum 2016 : To be done, make it simple. Ο κί...
6ο Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum 2016 : To be done, make it simple. Ο κί...
Vasileios Balafas516 views
Γιάννης Ράπτης - Λύσεις επιχειρηματικής ευφυϊας ως στρατηγικά διοικητικά εργ... by PolisConference
Γιάννης Ράπτης - Λύσεις επιχειρηματικής ευφυϊας ως στρατηγικά διοικητικά εργ...Γιάννης Ράπτης - Λύσεις επιχειρηματικής ευφυϊας ως στρατηγικά διοικητικά εργ...
Γιάννης Ράπτης - Λύσεις επιχειρηματικής ευφυϊας ως στρατηγικά διοικητικά εργ...
PolisConference438 views
Pres Pasokit Policies by thanough
Pres Pasokit PoliciesPres Pasokit Policies
Pres Pasokit Policies
thanough235 views

More from OTS SA

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο... by
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...OTS SA
665 views41 slides
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... by
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...OTS SA
264 views16 slides
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος by
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςΕνέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςOTS SA
329 views36 slides
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ... by
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...OTS SA
242 views18 slides
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ... by
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...OTS SA
431 views20 slides
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος by
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος OTS SA
782 views47 slides

More from OTS SA(20)

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο... by OTS SA
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
OTS SA665 views
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... by OTS SA
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
OTS SA264 views
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος by OTS SA
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςΕνέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
OTS SA329 views
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ... by OTS SA
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
OTS SA242 views
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ... by OTS SA
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
OTS SA431 views
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος by OTS SA
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
OTS SA782 views
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας by OTS SA
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης ΠαλιόκαςΔυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας
OTS SA157 views
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων by OTS SA
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδωνΟργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
OTS SA204 views
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου by OTS SA
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
OTS SA107 views
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης by OTS SA
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος ΗλιούδηςCS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης
OTS SA89 views
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή... by OTS SA
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...
OTS SA365 views
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ... by OTS SA
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...
OTS SA47 views
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ... by OTS SA
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...
OTS SA153 views
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων... by OTS SA
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...
OTS SA148 views
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας by OTS SA
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας
OTS SA67 views
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ... by OTS SA
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...
OTS SA94 views
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη by OTS SA
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη ΦουσκοκολάκηΧρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη
OTS SA69 views
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων» by OTS SA
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»
OTS SA48 views
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης by OTS SA
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης ΓρατσάνηςΤο επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης
OTS SA56 views
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη... by OTS SA
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...
OTS SA271 views

Γ. Καραμανώλης Σύμβουλος Πληροφορικής & Διαφάνεια

 • 1. Ανοικτή  Διακυβέρνηση  &   Διαφάνεια   Γιώργος  Καραμανώλης   Σύμβουλος  Πληροφορικής  και  Επικοινωνίας  
 • 2. Από  τις  ψηφιακές  εμπειρίες  στην   Ανοικτή  Διακυβέρνηση...   -­‐    Ποιες  είναι  οι  ψηφιακές  εμπειρίες  που   δημιουργούμε  στον  πολίτη  και  στο  στέλεχος  της  Δ.Δ     -­‐    wifi  στο  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης   -­‐  Ο  Ερμής    -­‐  100Κ  μαθητές  συμπλήρωσαν  online   μηχανογραφικό  !!!!         -­‐  H  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 • 3. •  Δράσεις  Ανοικτής  Διακυβέρνησης   •  4+1  προτάσεις  
 • 4. Δράσεις  Ανοικτής  Διακυβέρνησης         Ogp.opengov.gr   •  OpenGov     •  Διαύγεια     •  Aγορά       •  Nόμος  για  την  Ηλεκτρ ονική  Διακυβέρνηση     •  Ανοικτά  Δεδομένα    –  Geodata.gov.gr       •  Labs.OpenGov   •  StartupGreece   •  digitalgreece2020        
 • 5. Βασικά  Χαρακτηριστικά   •  Οριζόντιες  Δράσεις  Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   •  Τεχνολογικά  &  Θεσμικά  Εργαλεία   –  Ανοικτά  Δεδομένα  /  Aνοικτό  Λογισμικό   •  Δημιουργία  οριζόντιων  ομάδων  και   διοίκηση  έργου  –  Ανθρώπινα  δίκτυα     •  Αξιοποίηση  /  κινητοποίηση   υφιστάμενων  πόρων,  Συνέργειες     •  Agile  Development  και  Agile  Project   management   •  Ο  κανόνας  20  –80  /  pareto   •  Έμφαση  στα  αποτελέσματα  
 • 6. To  OpenGov   •  Ξεκίνησε  τον  Οκτώβριο  2009   •  2  Βασικές  υπηρεσίες   –  Ανοικτές  Προσκλήσεις  στελέχωσης   –  Διαβουλεύσεις   –  Συμμετοχή     •  4.6Μ  μοναδικές  επισκέψεις   •  215  διαβουλεύσεις   •  135  Προσκλήσεις  στελέχωσης,    1439  μετακλητές  θέσεις   •  Καλή  πρακτική  π.χ  ΟΟΣΑ   •  Μη  τεχνολογικά  προβλήματα   •  Υποστήριξη  από  τη  μονάδα  καινοτομίας  του  ΕΚΔΔΑ  
 • 8. Labs.OpenGov  -­‐  ανοικτή  καινοτομία     Labs.OpenGov.gr       3500  μέλη,  850  προτάσεις,  2049  σχόλια  
 • 10. Η  συμμετοχή,  δημιουργεί   προϋποθέσεις  και  προκλήσεις   •  Δημιουργία  μιας  δυναμικής  κοινότητας     •  Υπάρχει  ανάγκη  και  υποχρέωση  για  την   αξιοποίηση  της  συμμετοχής  των  πολιτών   –  Ανάγκη,  γιατί  πρέπει  να  καταφέρουμε  πολλά  σε   σύντομο  χρονικό  διάστημα   –  Υποχρέωση,  γιατί  υπάρχει  η  θέληση  και  η  δυναμική   από  τους  πολίτες  να  βοηθήσουν   •  Πως  αξιοποιούμε  τη  δυναμική  προς  όφελος   όλων;   •  Πως  αναδεικνύουμε  τον  ενεργό  πολίτη;  
 • 11. Η  ΔΙΑΥΓΕΙΑ   •  Αποτελεί  την  πιο  δημοφιλή  εφαρμογή  της  δημόσιας   διοίκησης   •  Υλοποίηση  σε  φάσεις,  Αξιοποίηση  υφιστάμενων  πόρων   κατά  την  πρώτη  φάση  υλοποίησης   •  Ο  κανόνας  80  –  20   •  Όχι  μόνο  κοινωνική  αξία   •  Διαλειτουργικότητα   –  Η  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ήταν  απαραίτητη  (Τεχνικά)  ;   •  Η  επόμενη  φάση  της  ΔΙΑΥΓΕΙΑ   –  Επιχειρησιακά  (Ανάρτηση  στην  πηγή)   –  Ως  πλατφόρμα     •  Υπηρεσίες  added  value    
 • 12. H  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  σε  αριθμούς   Φορείς 3490 Χρήστες * 48Κ Aποφάσεις 6.3M+ Αποφάσεις / Ηµέρα 11.5Κ Ενοποιηµένα, τρίτα συστήµατα * 30+ Help Desk Total Issues 6Κ
 • 13. Project  management   •  Οµάδες Διοίκησης έργου σε κάθε φορέα •  Project management 2 επιπέδων •  Συνεργατικά Εργαλεία •  Ενεργοποίηση και απόδοση κωδικών online.. •  «Δεν υπάρχει Εκπαίδευση - Υποστήριξη ü  Website τηλέφωνο» ü  Online helpdesk •  Community ü  Training ü  workshops
 • 14. ΔΙΑΥΓΕΙΑ  -­‐  Ανοικτές  Tεχνολογίες  
 • 16. Publicspending.gr     •  Αξιοποίηση   δεδομένων  μέσα  από   το  opendata  api     •  Valida‰on  με  web   services  του  taxis  
 • 17. BoŒom  up  υλοποιήσεις   hpp://goo.gl/tcEUA  
 • 18. 1.Nέες  Προσεγγίσεις  στον  σχεδιασμό   έργων   •  Το  μοντέλο  της  χρηματοδότησης  με  ιδιωτικά  κεφάλαια  και   της  πληρωμής  των  αναδόχων  με  τη  μονάδα  συναλλαγής   (transac‰on  base  fee)   •  Το  μοντέλο  της  ρύθμισης  των  παραμέτρων  από  το  κράτος  και   κινητοποίησης  σε  ευρεία  βάση  του  δημόσιου  και  ιδιωτικού   τομέα  (μοντέλο  «Σπινέλλη»)   •  Υβριδική  λυση  των  1,2     •  Συμμετοχική  υλοποίηση  έργων  πληροφορικής   •  Κανόνας  Pareto   •  Crowdsourcing  
 • 19. 2.Κεντρική  παρακολούθηση  και   συνεργατικά  εργαλεία  
 • 20. 3.Απτά  αποτελέσματα   •  Υπουργείο  Οικονομικών  και   ΠΔΕ,  ανάγκη  εκτύπωσης  5472   σελίδων  /  μέρα   o  1000  euro  total  cost  /  day   o  Χρήση  ηλεκτρονικής  διακίνησης   μέσω  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 • 21. Έργα  >  1Μ  ευρώ  
 • 22. 4.Ανθρώπινα  δίκτυα,  παντού   Υπάρχουν  Ικανά   στελέχη  που  είναι   «στο  ψυγείο..»  
 • 23. O  Aneesh  Chopra  στο  egovforum   •  Προβλήματα  και  Γραφειοκρατία  στην  υλοποίηση   έργων,  ανάλογα  στις  ΗΠΑ   •  Ενας  νέος  χώρος  συνεργασίας  μεταξύ  του   δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  τομέα   •  “Η  κυβέρνηση  Πλατφόρμα”   •  Γρήγορα  αποτελέσματα,  αναζητώντας  τις  λύσεις   γύρω  μας,  στην  εμπειρία  του  ιδιωτικού  και  του   δημόσιου  τομέα     •  Ένα  νέο  μοντέλο  για  τις  εταιρίες  πληροφορικής    
 • 24. •  Τοπικότητα   •  Υπάρχουν  εργαλεία  και  τεχνολογίες   •  Υπάρχουν  θετικές  προϋποθέσεις     –  Ικανά  στελέχη   –  Θεσμικό  πλαίσιο  π.χ  Ν3979,  Καλλικράτης   •  Υπάρχει  εμπειρία  από  την  υλοποίηση  έργων   ΚΠΣ  και  ΕΣΠΑ   •  Υπάρχει  η  διεθνής  εμπειρία