Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nyugdíjba vonulási óriáshullámfenyegeti az Egyesült Államokat.        Eléri Európát és Ázsiát is?Csökkenő állami n...
százalékra csökkent1 2009-ben. Hong Kong szintén megreformálta nyugdíjrendszerét, egykötelező „befizetéssel meghatározott”...
A tanulmány részletesen vizsgálja a változó hozzáállást, és elemzi az amerikai demográfiai csúcsgyermekeinek elvárásait és...
A megnövekedett várható élettartam azt jelenti, hogy az amerikaiak hosszabb időt élnek lenyugdíjasként. Sajnálatosan – a m...
garancia között” a válaszadók 69 százaléka döntött úgy, hogy előbbre helyezi az értékállósággaranciáját, és csak 31 százal...
Szerkesztő: Katie Libbe, Allianz Life MinneapolisKiadó: Allianz SE, Königstrasse 28, 80802 Munich Germany | Claudia Mohr-C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Demography retirement pensions_retirementtsunami

120 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Demography retirement pensions_retirementtsunami

 1. 1. Nyugdíjba vonulási óriáshullámfenyegeti az Egyesült Államokat. Eléri Európát és Ázsiát is?Csökkenő állami nyugdíjalapok, megnövekedett várható átlagéletkor, biztonságosnyugdíjbevétel iránti fokozott személyes felelősség – a demográfiai csúcsszülötteinek világszerte hasonló problémával kell majd szembesülnie. Az USAkísérleti laboratóriumként szolgálhat a tendenciák tekintetében. Lesz-e vagy semnyugdíjuk, a generáció tagjai csak magukban reménykedhetnek.Az úgynevezett „erős generációnak” atörténelem talán legsúlyosabbnyugdíj-kihívásával kell szembenéznievilágszerte. A feladat háromrétegű.Először is a „szolgáltatássalmeghatározott” (defined benefit –DB)’ nyugdíjrendszerről történőáttérés a „befizetésselmeghatározott” (defined contribution– DC) rendszerre a megnövekedettvárható élettartam terheit egyreinkább az egyének vállára helyezi át.Régebben a legtöbb európai államnyugdíjbiztosító rendszerét a bőkezű„kirovó-felosztó” (pay-as-you-go) megközelítés jellemezte, manapság a nemrég meghozottreformoknak köszönhetően ez a nagyvonalúság csökkent, és megnőtt a jelentősége a nem államipilléreknek. Az Egyesült Államokban, a „befizetéssel meghatározott” (DC) rendszer hazájában, acégek kevesebb, mint 10 százaléka kínál már csak „szolgáltatással meghatározott” (DB) nyugdíj-formát, az Egyesült Királyságban az új tagok számára nyitott DB nyugdíjalapok száma 27 1
 2. 2. százalékra csökkent1 2009-ben. Hong Kong szintén megreformálta nyugdíjrendszerét, egykötelező „befizetéssel meghatározott” (DC) rendszer bevezetésével, így alakítva ki a leendőnyugdíjkifizetések fő pillérét.Másodszor az egyének megélik mind az örömét, mind a fájdalmát az egyre növekvő várhatóélettartamnak. Amikor Otto von Bismarck kancellár a XIX. század végén bevezette az elsőnemzeti állami nyugdíjrendszert Németországban, a férfiak várható élettartama 45 év volt, míg anyugdíjkorhatár 70 év. Manapság a férfiak várható élettartama 72,3 év Európában (68,4 évÁzsiában; 77,8 év Észak-Amerikában2), és ez minden valószínűség szerint még nőni fog. Anyugdíjban eltöltött idő, és ennek megfelelően az erre fordítandó összeg szintén nőni fog, hacsaknem emelik meg arányosan a nyugdíjkorhatárt. Csökkentendő az előző trendek hatásátNémetország, Hollandia és az Egyesült Királyság is legkevesebb 67 évre emelte meg anyugdíjkorhatárt. Franciaország a nyugdíjkorhatár alsó határát 60-ról 62 évre emelte.A megtakarító harmadik kihívása a befektetési kockázat. Az áttérés a „szolgáltatássalmeghatározott” (DB) nyugdíj-formáról a „befizetéssel meghatározott” (DC) rendszerre áthelyezia befektetési döntésekkel kapcsolatos felelősséget a megtakarítóra, így a közelmúlt pénzügyiválságához hasonló piaci hullámvölgyek következtében a DC rendszer résztvevői komolyveszteségeket könyvelhetnek el. A „befizetéssel meghatározott” (DC) rendszert széles körbenalkalmazó Egyesült Államokban a megtakarítók gyakorlatilag egyik napról a másikra 30-40százalékos veszteséget3 könyvelhettek el, és bár néhány európai ország minimális garanciákat ismegkövetel a nyugdíjalapoktól, a megtakarítók számára itt is jelentősen megnőtt a befektetőikockázatnak való kitettség. Bár a piacok lassan magukhoz térnek, a folytatódó árfolyamhullámzásmélyen ültette el a félelmet sok emberben.Amint azt az ábrán láthatjuk, azegyes országok időben eltérőenszembesülnek a demográfiaicsúcs szülötteinek nyugdíjbavonulásával. A helyzetkezelésében az Egyesült Államokúttörő szerepet játszik, majdidőben Közép-Európa és HongKong követi. A dél-, és kelet-európai országok, valamintThaiföld néhány évvel későbbszembesül a helyzettel.A meredeken emelkedő számbannyugdíjba vonulók nemzedéke jelentősen felduzzasztja a népesség azon részét, amelynekmegélhetése az aktívan dolgozók anyagi hozzájárulásától függ, és ez fokozottan hangsúlyozza akorábban említett problémát.Következésképpen az Egyesült Államokban történő jelenlegi fejlemények kristálygömbkéntmutatják a jövőt más országok számára, és az Allianz „Visszaszerezni a jövőt” címet viselőtanulmánya segít értelmezni a látottakat.1 Forrás: Nyugdíjpolitikai Intézet (Pension Policy Institute)2 ENSZ – A világ népességének előrejelzése 20083 Investment Company Institute, Enduring Confidence in the 401(k) System, U.S. Retirement Assets, January 2010 2
 3. 3. A tanulmány részletesen vizsgálja a változó hozzáállást, és elemzi az amerikai demográfiai csúcsgyermekeinek elvárásait és előkészületeit a nyugdíjas korra. A felmérésben több mint 3200 44 és75 év közötti amerikai állampolgárt kérdeztek meg, hogy megismerjék az egyedi igényeket,elvárásokat és stratégiákat, amelyek meghatározzák a „nagy generáció” nyugdíjba vonulásávalkapcsolatos kérdéseknek az újragondolását. Vizsgálta a fogyasztási és pénzügyi szakemberekvéleményét a járadékokkal kapcsolatban, valamint az élethosszig tartó bevételek nyújtásábanjátszott szerepüket.Nyugdíjválság közeleg„A jövő visszaszerzése” című tanulmány egyik legmegdöbbentőbb megállapítása az a majdnemosztatlan egyetértés, hogy az Egyesült Államokat nyugdíjválság fenyegeti. Arra a kérdésre, hogy„Hisz-e ön abban, hogy az országot nyugdíjválság fenyegeti?” elsöprő, 92 százalékos megerősítőválasz érkezett. Azon válaszadók között, akik a 40-es éveik vége felé járnak ez az arány 97 százalékvolt.Míg a fenti megállapítás ijesztően egységes megítélést mutat, a tanulmány rávilágított arra, hogya kérdések felvetése önmagában is érzelmi hullámokat elindító hatással volt a válaszadókra. Anyugdíjválság felsejlése elbizonytalanította őket saját nyugdíjuk vonatkozásában, elsősorbanfelkészültségük, valamint megtakarításuk megfelelő szintjével kapcsolatban.A válaszadók leginkább a saját felkészültségük vonatkozásában bizonytalanodtak el. A 44 és 54 évközöttiek több mint a fele (51 százalékuk) válaszolt úgy, hogy felkészületlennek érzik magukat. Afelmérésben részvevők ugyancsak kifejezték aggodalmukat megtakarításaikkal kapcsolatban.Többségük, 57 százalékuk aggódik, hogy a félretett pénzük nem fog kitartani nyugdíjas korukalatt. Szám szerint 47 százalékuk attól is fél, hogy az alapvető napi megélhetésüket sem tudjákmajd fedezni.Az amerikaiak mélyen érintettekA fentebb említett félelmeken túl még ott van az elmúlt két év piaci bizonytalansága. A közelmúltpiaci hullámvölgye mélyen érintette az amerikaiakat, és ennek a hatása a mai napig érezhető. A44 és 54 év közötti életkorban lévő válaszadók 56 százaléka egyetért abban, hogy a közelmúltpiaci eseményei következtében szembesülniük kell azzal a kérdéssel, hogy „mikor mehet, illetvemehet-e egyáltalán nyugdíjba?”. Az említett félelmektől eltekintve a globális nyugdíjpiacnagysága 2020-ra várhatóan eléri a 45 trillió dollárt, melyből az USA teszi ki a legnagyobb részt,ahol is a nyugdíj-vagyon ugyanezen időpontra elérheti a 20,9 trillió dollárt 3,6 százalékos évesösszetett növekedéssel számolva.Ez a vagyon egyre növekvő mértékben az amerikai dolgozók „401”(k) típusú befektetési számláinhalmozódik fel, köszönhetően a „szolgáltatással meghatározott” (DB) formáról a „befizetésselmeghatározott” (DC) rendszerre történő átváltásnak, amely a nyugdíj-megtakarításokat azegyénekre bízza. A megtakarítások növekménye, illetve az ezért érzett egyéni felelősségkialakulása azt jelzi, hogy az amerikaiak egyre inkább saját kezükbe veszik nyugdíjazási terveikkialakítását, de a tanulmány adatai azt mutatják, hogy még bizonytalanok a nyugdíj bevételeknagyságát, és szükség szerinti elérhetőségét illetően. 3
 4. 4. A megnövekedett várható élettartam azt jelenti, hogy az amerikaiak hosszabb időt élnek lenyugdíjasként. Sajnálatosan – a megszűnő nyugdíjrendszerek és a csökkenőtársadalombiztosítási bevételek miatt – egyre többet kell költeniük nyugdíj-megtakarításra. Ennekeredményeképpen az amerikaiak egyre inkább ki lesznek téve készleteik felélésének.A készletek feléléseA fogyasztók tisztában vannakezzel a kockázattal – amegkérdezettek mindenkorosztálya átlagosan 59százalékban tart amegnövekedett várhatóélettartamtól. A tanulmány akövetkező módon vetette fel aproblémát: „Mitől tart ön jobban– a készletei felélésétől, vagy azelhalálozástól?” Meglepően, 61százaléka a válaszadóknakjobban fél a készleteinekfelélésétől, mint attól, hogymeghal. A 44 és 49 év közöttiválaszadóknál ez az arány 77 százalék volt. Azon 40-es éveik végén járó megkérdezettek, akiknekeltartottjai is vannak, elsöprő, 82 százalékos arányban rettegnek jobban tartalékaik felélésétől,mint a haláltól.A tanulmány más, a nyugdíjazással kapcsolatos bizonytalanságra is rámutat, feltéve a kérdést:„Mit tart ön valószínűbbnek – azt, hogy megkapja a társadalombiztosítástól a teljes nyugdíját,vagy azt, hogy villámcsapás áldozata lesz?” Több mint egyharmaduk (39 százalék) válaszolt úgy,hogy a villámcsapás által történő elhalálozás valószínűbb. Mindezek arra mutatnak rá, hogy azEgyesült Államokban a nyugdíjtervezést meg kell változtatni, és a demográfiai csúcs szülötteinektöbb választási lehetőséget kell biztosítani arra vonatkozóan, hogy megteremthessék nyugdíj-megtakarításuk biztonságát. A nyugdíjra való felkészülés megtervezésénél az amerikaiaknakmost három kihívással kell szembenéznie. Elsőként túl kell tekinteniük a „szolgáltatássalmeghatározott” (DB), illetve a társadalombiztosítás által nyújtott nyugdíjbevételek lehetőségén.Másodszor védekezniük kell a készletek felélésének veszélyétől. Harmadszor olyan megoldást kelltalálniuk, amely megvédi megtakarításaikat a piaci hullámvölgyektől.A fenti témákkal megtámogatva „A jövő visszaszerzése” című tanulmány megkérdezte afogyasztókat, hogy ha ők állíthatnák össze, akkor milyen szempontok alapján kialakított pénzügyitermék lenne számukra az ideális. A felmérésben részvevők a változók széles palettájábólválaszthattak, ideértve a magas megtérülést, alacsony díjakat, hozzáférhetőséget, és így tovább.A jövő visszaszerzéseA legtöbb válaszadó által kiválasztott jellemző „annak a képessége, hogy megteremthessenek egystabil, megtervezhető, szinten tartható megélhetést a teljes nyugdíj alatt”. A második ésharmadik legfontosabb aspektus a „garantált élethosszig tartó bevétel”, illetve „a bevételértékállóságának a garanciája” volt. Arra a kérdésre, hogy „válasszanak a magas megtérülés és a 4
 5. 5. garancia között” a válaszadók 69 százaléka döntött úgy, hogy előbbre helyezi az értékállósággaranciáját, és csak 31 százalék preferálta ezzel szemben a magas megtérülést hozó terméket.A megkérdezettek elsöprő többsége, 80 százaléka preferál egy 4 százalékos haszonnal, deértéktartó garanciával rendelkező terméket, szemben egy 8 százalékos megtérülést hozó,ugyanakkor a piaci hullámoknak kitett, sérülékeny termékkel szemben. Arra a kérdésre, hogy egyéletjáradék típusú (visszafogott növekedési lehetőséggel, havi kifizetéssel, élethosszi garanciával,de a felhalmozott összeghez csak korlátozott hozzáféréssel rendelkező) terméket választanának,avagy egy olyan terméket, amely teljes hozzáférést biztosít, de kockázatot hordoz a felhalmozottpénz elfogyásával kapcsolatban, a válaszadók 56 százaléka a járadék típusú terméket választotta.Függetlenül az ilyen típusú termékek által nyújtható előnyök iránti vágyakozástól a tanulmánykimutatta, hogy a válaszadók 54 százaléka fejezte ki ellenszenvét a „járadék” elnevezés iránt. Ezvalószínűleg annak tudható be, hogy több mint 50 százalékuk 10 évnél régebben alakította kivéleményét a járadékokról. További 28 százalékuk válaszolt úgy, hogy véleményüket 10-20 évvelezelőtt alakította ki. Ezeknek a válaszadóknak 64 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az az óta elteltévekben nem tanulmányozták a járadékokat.A járadék szóval szembeni ellenszenvUgyanakkor azok, akik már rendelkeznek járadékkal 76 százalékban elégedettek választásukkal,megemlítik befektetéseik védettségét, a piaci hullámoktól való védettséget, legfontosabbnaktartva az élethosszig tartó garantált bevételt. Tény szerint a fogyasztók a pénzügyi termékekközül a járadékot tartották a legkielégítőbbnek, megelőzve a 38 százalékot kapott vegyesalapokat, a részvényeket 36 százalék helyezte az első helyre, az USA államkötvényeket 35 százalékpreferálta, míg a „befizetéssel meghatározott” (DC) nyugdíjrendszert 25 százalék. (Az arany-,illetve nemesfém befektetések kapták a legmagasabb, 62 százalékos megelégedettségi rátát.)Soha nem tapasztalt számú amerikai készül fel a nyugdíjas korra, és soha nem tapasztaltkihívásokkal kell szembesülniük. A valaha megbízhatónak tartott nyugdíj-források eltűnnek.Szembekerülnek készleteik felélésének kockázatával. Egyre inkább sérülékenyek lesznek a piacihullámok miatt.Van választási lehetőségAmint azt az Allianz által készített „A jövő visszaszerzése” című tanulmány kimutatta, azamerikaiak tisztában vannak a felsejlő nyugdíj-válsággal, és félnek tőle. Szerencsére van remény.A tanulmány arra is rámutatott, hogy az amerikaiaknak van választási lehetősége, amikorszembesülnek a válsággal, és nyugdíjas kori terveiket elkészítik. A megállapítások szerint a járadéklehet az egyik a legkedvezőbb választás, mivel csak a járadék képes nyújtani a legfontosabbvédelmek és az élethosszig tartó bevétel kombinációját. 5
 6. 6. Szerkesztő: Katie Libbe, Allianz Life MinneapolisKiadó: Allianz SE, Königstrasse 28, 80802 Munich Germany | Claudia Mohr-Calliet, claudia.mohr-calliet@allianz.com I http://www.allianz.comMiért törődik az Allianz a demográfiával?Mint globális pénzügyi szolgáltató az Allianz úgy gondolja, hogy a demográfiai változások meghatározó fontossággal bírnak. A változásokban rejlik a jövőszámos szociális kihívásának, mint az egészségügynek, az időskori nyugdíjnak, az oktatásnak, a fogyasztásnak, vagy a tőkepiacnak a kulcsa.Miért érdekes ez a sajtó, vagy a közvélemény számára?A demográfiai változások manapság sokféle módon kihatnak a társadalomra, az emberek idősebbek lesznek, és ez olyan problémákat vet fel, mint a hosszútávú gondoskodás, és az időskori leépülés. Továbbá a jövőben az egész világon csökken az aktív munkaerő létszáma, amely komoly kihívást jelenthet anyugdíjak kifizetésével kapcsolatban. Kizárólag a témával kapcsolatos információk ismerete, odafigyelés és eszmecsere segíthet megváltoztatni ahozzáállást, viselkedést, valamint remények szerint megoldani a sürgős igényeket, vagy újszerű megoldásokat találni.Miért hasznos az Allianz demográfiai tanulmánya?Az Allianz tanulmánya a demográfiai változásokkal kapcsolatos legújabb kutatásokra alapul. Az Allianz szakértői által kidolgozott és összeállított munka ajelenlegi globális demográfiai adatokon alapul, és mélyrehatóan vizsgálja ezek hatását a világgazdaságra, és a társadalmakra. Biztosítandó ezen fejleményeknaprakész követését ,az Allianz a demográfiai tanulmányát rendszeresen megjelenteti, hogy a világunkat formáló főbb hatásokat megismerhessük. 6

×