Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
50-р сургуулийн Хятад хэлний
багш Р. Дулмаа
Нэгж хичээл дээр шинээр үзэх ханз үсэг
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-8 ханз 10-15 ханз 15-20 ханз
Эндээс харахад нэгж хичээл дээр үзэж байгаа
шинэ үг болон ханзны тоог багасган нэг нэгж
хичээл дээр 5-8 ханз шинээр үзэж б...
Сурагчдын богино эх, шинэ үгсийг хөгөөр давтан унших
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-2 удаа 3-4 удаа 5-аас
дээш
давтан
уншлага
хөгөөр
Нэг нэгж хичээл дээр үзэж байгаа шинэ үг хэллэг,
өгүүлбэр, богино эх зэргийг хичээлийн
40 -80 минутад 5- аас дээш маш олон...
Ханз бичих арга
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 мөр 1 нүүр 1 хуудас
ханз2
ханз
ханз
Хичээл дээр үзэж байгаа шинэ ханзыг хичээл дээрээ
3-5 мөр бичээд гэрийн даалгаварт нэг ханзыг
1 нүүр бичүүлж байна. Ханзыг...
Нэгж хичээлийн шалгалт шүүлэг авах
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
эхний 10 мин2-3 хич/дараанэгж/хич дараа
шалгалт3
шалгалт2
шалгалт1
Нэгж болон ээлжит хичээлийн шалгалтыг ойрхон авч
байх нь чухал юм. Энэ судалгаанаас харахад ээлжит
хичээл дээр үзсэн ханз,...
БСШУЯ –наас 2009-2010
оны хичээлийн жилд
дэвшүүлсэн 15 зорилтын
нэг нь нэгж хичээл
юм.
БСШУЯ-ны, НХХ-ний яамны,
Сангийн яамны сайд нарын
хамтарсан 307,91,237-р тушаалаар
батлагдсан ЕБС-н багшийн ажлыг
нормчлох...
БСШУЯ-ны сайдын 351-р тушаалаар
баталсан “Багшийн ажлын байрны
тодорхойлолт ”-д нэгж ажлын тухай
тусгасан.
БСШУЯ-ны сайдын...
БСШУЯ-ны сайдын 2007 оны
416-р тушаал “Багшийн ажлыг
үнэлж дүгнэх журам”-д “Нэгж
хичээлийн хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх тухай...
МУ-ын ЗГ-ын 2008 оны 54-р тушаалд
“Боловсролын шинэчлэлтийг
хэрэгжүүлэхэд амжилт гаргасан багш
нарт сар бүр тооцон улиралд...
1.Судлагдахуунд суурилсан агуулгаас Цогц чадамжид
сууриласан агуулагад шилжсэн
2.арга зүйн багш төвт аргазүйгээс шавь төвт...
Агуулгыг тухайн ангийн
хүүхэд ямар хугацаанд
эзэмшиж чадах вэ гэдэг
цагийн менежментийг зөв
төлөвлөх
Сурагчдын нас сэтгэхүйн
онцлогт тохируулан бүлэг
сэдвийн агуулгаа нэгж
хичээлд хуваарилах
Нэгж хичээлийн зорилго
зорилтыг зөв тодорхойлоход
илүү анхаарах
Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны дарааллыг
төлөвлөх
Сурах бичгийг ашиглах
арга зүйг хөтөлбөрт тусгах
Зорилго зорилтоо
үнэлэх
Хятад хэлний сургалт явуулах болсон үндэслэл:
21-р зуунд Хятад хэл нь дэлхий нийтийн хэл болж, нийгэмд хүмүүсийн зайлшгүй
...
Нэгж хичээлд тавигдах шаардлага
•Хүлээгдэж буй ерөнхий үр дүнг стандарт, агуулгын хүрээтэй нийцүүлэн зөв
тодорхойлсон уу?
...
Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцэд орох нэр томьёоны зарим тайлбар
Нэгж хичээлийн сэдвийн хүлээгдэж буй үр дүн
Тухайн сэдвийг за...
学期/улирал/
Зорилго Хятад хэлийг эхлэн сурч байнга хэрэглэгддэг үг хэллэгүүдээс эхлэн сэдвийн хүрээнд эзэмшүүлэн анхан шатн...
Агуулгын
тогтолцооны
бүрэлдэхүүн хэсэг
Хүлээгдэж буй үр дүн Агуулга Үнэлгээ
Мэдлэг Чадвар Хэрэглээ
Сонсох Өдөр тутмын энги...
Нийгэм соёлын чадамж Үнэлгээ
 Хятад орны соёл уламжлалын талаар мэдээлэл авах,
мэдлэг бүтээх
 Хятад орны соёл уламжлалыг...
k-1 /мэдлэг/ онол-бүтээвэр, үг,
өгүүлбэр, эх
шинэ мэдлэг ойлголт
k-2 /бүтээхүй/ хувиргах, сонгох,
найруулах, харьцаа зүй т...
Хичээлийн жил 2013-2014 оны хичээлийн жил 2014-2015 оны хичээлийн жил
Анги 8-р анги 9-р анги
Улирал /д/хоног 1-р улирал -р...
Нэгж хичээлийн
нэр
Цаг
хугацаа
Улирал
Энэ
хичээлийг
заах анги
Түвшин
/хэдэн жил сурсан/ Нэгж хичээлийг заах болсон үндэслэ...
Ээлжит
хичээлийн
дугаар
Сэдэв цаг мэдлэг чадвар хэрэглээ
Хичээл№1
‘今天天气怎么样’сэдвээр
шинэ мэдлэг олгох
80 мин
 Цаг агаартай...
д/д Хичээлийн хэлбэр, сэдвийн чиглэл Зарцуулах
цаг
Үнэлгээ
Даалгавар Оноо Хувь Хэлбэр
1. 天气сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 2 цаг...
бүрэн
тохирсон
тохирсон Хангалт-тай Хангалт-гүй
3 2 1 0
Үнэлгээ / шалгуур / / Гэрийн уншлага /
1.Богино эхийг өөрийн үгээр...
Хичээл хоорондын уялдаа холбоо
Бүлэг сэдэв, нэгж хичээл, ээлжит хичээл хоорондын уялдаа холбоо
• 1-р улирал 10-р долоо хон...
Ай Шалгуур Жишиг даалгавар
Сонсох
Сонсоод ойлгосон зүйлээ хүснэгт, зураг ашиглан илэрхийлэх - Сонссон үгсийг хүснэгтэд нөх...
Үнэлгээ
Сонсох
- Багшийн зааварчилгаа ойлгох, гүйцэтгэх
- Эхийг сонсоод шалгах, зааглаж ойлгох
- Үзсэн сэдвийн хүрээнд үг,...
Сургалтын үнэлгээний стандарт:
Хятад хэлний хичээлээр эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг чадварыг доорх
шалгуураар үнэлнэ.
•1. О...
Үнэлгээний утга
•“А” үнэлгээ: Сурлагын дээд амжилтыг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн агуулгыг дээд зэргээр ойлгосон,
ойлголту...
Процентон дүн Үсгэн дүн Тоон дүн
90-100 A
80-89 B
70-79 C
60-69 D
0-59 F
Сурагчдын бие даалтыг үнэлэх үнэлгээг тооцох арга...
Хятад хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүн:
1. Тухайн хичээлийн бүлэг сэдэв, нэгж хичээлийн хөтөлбөр
2. Ном сурах бичиг
3. Самб...
ä/ä Ñóðàã÷èäûí íýðñ
Даалгавар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нийт
оноо Үнэлгээ
1. Т. Бадамханд
2. Б. Батдулам
3. Т. Жавзандулам
4. О...
ä/ä Ñóðàã÷èäûí íýðñ
Даалгавар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нийт
оноо Үнэлгээ
1. Т. Бадамханд
2. Б. Батдулам
3. Т. Жавзандулам
4. О...
Хөндлөнгийн
Шалгалт
Сэдэв
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 ...
Нэгж хичээлийн анализд/д Сурагчдын нэрс 10-20% 30-40% 40-50% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100%
1. Б.Батдулам
* *
2. Бадамханд
*...
д/д Хийх ажлын нэрс Хариуцах эзэн Хугацаа Ажлын гүйцэтгэл
1. Нэгж хичээл болон бүлэг сэдвийн шалгалтыг авах 汉语的老师 Шалгалт ...
Хөтөлбөрөө сайжруулах талаар:
•Нэг нэгж хичээлд үзэх шинэ ханзны тоог багасган шинэ үг хэллэг, өгүүлбэр,
эх зэргийн хөгөөр...
д/д
Үзүүлэлт
Өмнөх хичээлийн
жилд хэрэглэж
байсан хичээлийн
хөтөлбөрт
Дутагдалтай зүйл
1. 1 нэгж хичээлд үзэх ханзны тоо И...
хоцрогдол багасгах арга
хоцрогдол багасгах арга
хоцрогдол багасгах арга
хоцрогдол багасгах арга
хоцрогдол багасгах арга
хоцрогдол багасгах арга
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

хоцрогдол багасгах арга

1,345 views

Published on

судалгаанд суурилсан хоцрогдол багасгах арга технологи

Published in: Education
 • Be the first to comment

хоцрогдол багасгах арга

 1. 1. 50-р сургуулийн Хятад хэлний багш Р. Дулмаа
 2. 2. Нэгж хичээл дээр шинээр үзэх ханз үсэг 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-8 ханз 10-15 ханз 15-20 ханз
 3. 3. Эндээс харахад нэгж хичээл дээр үзэж байгаа шинэ үг болон ханзны тоог багасган нэг нэгж хичээл дээр 5-8 ханз шинээр үзэж бичиж сурах, хэрэглээ болгоход илүү үр дүнтэй байгаа нь харагдаж байна.
 4. 4. Сурагчдын богино эх, шинэ үгсийг хөгөөр давтан унших 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-2 удаа 3-4 удаа 5-аас дээш давтан уншлага хөгөөр
 5. 5. Нэг нэгж хичээл дээр үзэж байгаа шинэ үг хэллэг, өгүүлбэр, богино эх зэргийг хичээлийн 40 -80 минутад 5- аас дээш маш олон удаа давтан / дагуулан / нийтээр нь чанга дуугаар уншуулах нь илүү үр дүнтэй байна.
 6. 6. Ханз бичих арга 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 мөр 1 нүүр 1 хуудас ханз2 ханз ханз
 7. 7. Хичээл дээр үзэж байгаа шинэ ханзыг хичээл дээрээ 3-5 мөр бичээд гэрийн даалгаварт нэг ханзыг 1 нүүр бичүүлж байна. Ханзыг маш олон удаа давтан бичснээр ханзны бичиглэл, ханз тогтоох аргачлал сайжрах сайн талтай.
 8. 8. Нэгж хичээлийн шалгалт шүүлэг авах 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 эхний 10 мин2-3 хич/дараанэгж/хич дараа шалгалт3 шалгалт2 шалгалт1
 9. 9. Нэгж болон ээлжит хичээлийн шалгалтыг ойрхон авч байх нь чухал юм. Энэ судалгаанаас харахад ээлжит хичээл дээр үзсэн ханз, шинэ үг хэллэг, өгүүлбэрийг дараагийн хичээлийн эхний 10 -15 минутад цаасан хэлбэрээр авч байх нь үр дүнтэй. Зарим тохиолдолд анги нийт дунд, самбарт нэг нэгээр нь бичүүлэх зэргээр хүүхдийн хийсэн даалгаварыг байнга шалган үнэлгээ өгч байх нь чухал. Мөн нэгж хичээлийн төгсгөлд хамгийн багадаа 2 удаа шалгалт давтан авах нь илүү үр дүнтэй байна.
 10. 10. БСШУЯ –наас 2009-2010 оны хичээлийн жилд дэвшүүлсэн 15 зорилтын нэг нь нэгж хичээл юм.
 11. 11. БСШУЯ-ны, НХХ-ний яамны, Сангийн яамны сайд нарын хамтарсан 307,91,237-р тушаалаар батлагдсан ЕБС-н багшийн ажлыг нормчлох, цалин хөлсийг тооцохдоо “Сургалтын нэгж ажил” гэсэн хэмжигдэхүүнээр тооцох болсон.
 12. 12. БСШУЯ-ны сайдын 351-р тушаалаар баталсан “Багшийн ажлын байрны тодорхойлолт ”-д нэгж ажлын тухай тусгасан. БСШУЯ-ны сайдын 2007оны 440-р тушаалаар “Оны тэргүүний багш”шалгаруулах болзолд Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг гаргасан.
 13. 13. БСШУЯ-ны сайдын 2007 оны 416-р тушаал “Багшийн ажлыг үнэлж дүгнэх журам”-д “Нэгж хичээлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх тухай заалтууд орсон.
 14. 14. МУ-ын ЗГ-ын 2008 оны 54-р тушаалд “Боловсролын шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэхэд амжилт гаргасан багш нарт сар бүр тооцон улиралд 1 удаа урамшуулал”олгох тухай зэрэг дээрх бүх эрх зүйн актад“Нэгж хичээл”-ийн асуудал төвлөрсөн байгаа нь нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн өнөөгийн хэрэгцээг харуулж байна.
 15. 15. 1.Судлагдахуунд суурилсан агуулгаас Цогц чадамжид сууриласан агуулагад шилжсэн 2.арга зүйн багш төвт аргазүйгээс шавь төвт мэдлэг бүтээх арга зүйд 3.ээлжит хичээлийн тогтолцооноос Киррклюмт тогтолцоонд шилжсэн 4.Цагийн менежментийн хувьд хичээлийн 40 минутад дээрх тогтолцоог бүхэлд нь хэрэгжүүлэх боломжгүй учир нэгж хичээлээр хэрэгжүүлэхээр таваас доошгүй цагийн хугацаанд төлөвлөх 5.Үнэлгээний стандарт нь:мэдлэгийг үнэлэхээс цогц чадамж зорилтыг үнэлэх болсон нь нэгж хичээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг шаардаж буй дидактикийн үндэс болсон.
 16. 16. Агуулгыг тухайн ангийн хүүхэд ямар хугацаанд эзэмшиж чадах вэ гэдэг цагийн менежментийг зөв төлөвлөх
 17. 17. Сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан бүлэг сэдвийн агуулгаа нэгж хичээлд хуваарилах
 18. 18. Нэгж хичээлийн зорилго зорилтыг зөв тодорхойлоход илүү анхаарах
 19. 19. Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны дарааллыг төлөвлөх
 20. 20. Сурах бичгийг ашиглах арга зүйг хөтөлбөрт тусгах
 21. 21. Зорилго зорилтоо үнэлэх
 22. 22. Хятад хэлний сургалт явуулах болсон үндэслэл: 21-р зуунд Хятад хэл нь дэлхий нийтийн хэл болж, нийгэмд хүмүүсийн зайлшгүй хэрэгцээ болсон хятад хэлийг сурах сонирхол ихэссэн. Зорилго: Хятад хэлээр дамжуулан тухайн орны өв соёл, зан заншил, эртний түүх, байгаль дэлхий, хүн төрөлхтөний амьлрал, амжилтаас суралцаж цаашид өөрийгөө хөгжүүлэхэд оршино. Зорилт: •Хятад хэлийг өөрийн сурах түвшинд сайтар сурах •Хятад хэлний үгсийн санг сайтар баяжуулах •Хятад ороны талаар өөрт хэрэгцээтэй мэдээ мэдээлэл зэргийг судлах •Хятад хэлээр тухайн орны хүмүүстэй харилцах боломж нөхцөлийг бий болгох
 23. 23. Нэгж хичээлд тавигдах шаардлага •Хүлээгдэж буй ерөнхий үр дүнг стандарт, агуулгын хүрээтэй нийцүүлэн зөв тодорхойлсон уу? •Зорилтыг цогц чадамжийн дагуу тодорхойлсон эсэх •Агуулгаа бүрэн эзэмшүүлэх арга зүйн сонголт хэр болсон •Энэ агуулгаа эзэмшүүлэхдээ өмнөх мэдлэг чадварт суурилсан эсэх •Тухайн хөтөлбөр чинь ээлжит хичээлүүдийнхээ бүтэц хэлбэрт нийцсэн эсэх •Хүлээгдэж буй ерөнхий ба тодорхой үр дүнд хүрэх боломж бүхий дасгал даалгавар, сургалтын хэрэглэгдэхүүнтэй эсэх •Хичээлийн үе шатуудыг цагаар хуваарилсан нь хүүхдийн анги насны онцлог, хэрэгцээ шаардлагад тохирсон эсэх •Сургалтанд мэдээллийн технологийг хүртээмжтэй ашигласан байдал •Сэтгэл зүй, жендэр, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан эсэх •Сурагчийн хөгжил төлөвшлийг илрүүлэх үнэлгээний тохиромжтой хэлбэрийг сонгосон эсэх •Өөрийн үнэлгээний хэсгийг хөтөлсөн эсэх талаараа анализ хийж юуг ямар хэсгийг, хэрхэн сайжруулах талаар
 24. 24. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцэд орох нэр томьёоны зарим тайлбар Нэгж хичээлийн сэдвийн хүлээгдэж буй үр дүн Тухайн сэдвийг зааж дууссаны дараах үр дүнг ерөнхийлөн нэг өгүүлбэрээр илэрхийлнэ. Агуулга: Сургалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох мэдлэг, чадвар хэрэглээг тодорхойлсон агуулгын тогтолцоо Хүлээгдэж буй ерөнхий ба тодорхой үр дүн: Суралцах үйл ажиллагаанаас үүсэн хүүхдийн хөгжил төлөвшилд гарах ойрын болоод хэтийн үр дүн Мэдлэг: Ухагдахуун, ойлголт. Нотлогдсон баримт. Чадвар: Мэдлэг нь үйл ажиллагааны нь мөрдлөг болсон хэлбэр. Асуудал шийдвэрлэхдээ эзэмшсэн мэдлэгээ хэрэглэх дадал, туршлагын үзүүлэлт гэсэн үг. /Ажиглах, ярилцах, зурж бичих, унших, бодох, сэтгэх, хийж бүтээх, засаж сайжруулах, эрэл хайгуул бүтээх, найруулах, зохиох, турших, ялгах, ангилах, бүлэглэх, нөхөх, хувиргал хийх, жишээ баримтаар баяжуулах, түүвэрлэх, харьцуулах, нэгтгэн дүгнэх үйл ажиллагаа чухал үүрэгтэй. Хэрэглээ: Сурсан мэдсэнээ амьдрал ахуйдаа бүтээлчээр хэрэглэх үйл ажиллагааы цогц. Үнэлгээ: Хүлээгдэж байгаа үр дүн ямар хэмжээнд хүрснийг илрүүлэх шалгуур, загвар, сорил, үйл ажиллагаа.
 25. 25. 学期/улирал/ Зорилго Хятад хэлийг эхлэн сурч байнга хэрэглэгддэг үг хэллэгүүдээс эхлэн сэдвийн хүрээнд эзэмшүүлэн анхан шатны ярих чадвар эзэмшүүлнэ. Зорилт К1 – Хятад хэлний авиаг сонсож зөв дуудах, хөгөөр унших К2 – сурсан үг, өгүүлбэр зэргийг галиг хөгөөр зөв дуудаж ярих К3 – зураг үзүүлэн харж нэрлэх, ярилцах ,авиаг зөв дуудаж өгүүлбэр, шүлэг зэргийг хурдан уншиж сурах К4 –харсан зүйлээ өөрийн үгээр илэрхийлэх, авиаг зөв бичих, үг, өгүүлбэрийг зөв бүрэн бичиж сурах Бүлэг сэдэв-1 Дэд сэдэв цаг Агуулга ШалгуурМэдлэг Чадвар Хэрэглээ 2-1,2-рдолоо хоног 7-9-р хичээл 饮食 10 时 1. 喝牛奶,不喝咖啡 2  课文  生词  语音  练习  Харилцан яриа,эхийг хөгөөр унших  Шинэ үг хэллэг, богино эхийг чээжээр унших,ярих  Шинэ үг, өгүүлбэрийг ханзаар бичих  Харилцан яриа бичих  Зохион бичлэг бичих  Сэдэвтэй холбоотой дасгал ажиллах  Харилцан асууж хариулан ярилцах  Сэдэвтэй холбоотой дүрэм өгүүлбэрт хэрэглэх Үзсэн чадвараа практикт хэрэглэн ярилцах ашиглах  Хөгөөр уншиж байгаа эсэх  Дүрэм зөв хэрэглэх  Дасгал ажиллаж байгаа  Харилцан яриа бичих чадаж байгаа эсэх  Зохион бичлэг бичиж байгаа эсэх  Үг, өгүүлбэр, холбоо үг зэргийг ханзаар зөв бичиж байгаа эсэх  Шинэ үг хэллэг ханз болон галигаар чээжилсэн эсэх  Ханз бичиглэл  Бие даалт хийсэн байдал  Дэвтрийн үйл ажиллагаа 2. 我要苹果,你呢? 2 3. 我喜欢海鲜 2 4. 语法和练习 2 5. 考试 2 2-3,4-рдолоо хоног 10-12-р хичээл 学校生活 10时 1. 中文课 2  课文  生词  语音  练习 Гэрийнхэн болон бусадтай Сургуулийнхаа тухай ярих 2. 我们班 2 3. 我去图书馆 2 4. 练习和语法 2 5. 考试 2 2-5,6-рдолоо хоног 13-15-р хичээл 时间和天气 10时 1. 现在几点? 2  课文  生词  语音  练习 Хүнээс цаг асуух, цаг агаарын мэдээ орчуулах 2. 我的生日 2 3. 今天不冷 2 4. 练习和语法 2 5. 考试 2 Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн ажил мэргэжилийн талаар 2-7,8-рдолоо хоног 16-18-р хичээл 工作 10时 1. 她是医生 2  课文  生词  语音  练习 2. 他在医院工作。 2 3. 我想做演员。 2 4. 练习和语法 2 5. 考试 2 9-рдолоохоног 翻译和辅导 5时 阅读-1 2  阅读-1  阅读-2  生词  考试  Богино эхийг орчуулах  Өгүүлбэр зохиох  Харилцан яриа зохиох  Ойлгосноо өөрийн үгээр ярих Богино эхийг орчуулах  Үг, өгүүлбэр орчуулж чадаж байгаа эсэх  Өөрийн үгээр ярьж байгаа  Үг, өгүүлбэр ханзаар зөв бичиж байгаа эсэх 9-р ангийн Хятад хэлний хичээлийн хөтөлбөр/2-р улирал /
 26. 26. Агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг Хүлээгдэж буй үр дүн Агуулга Үнэлгээ Мэдлэг Чадвар Хэрэглээ Сонсох Өдөр тутмын энгийн яриа болон бичлэгийг сонсож ойлгосноо амаар болон бичгээр илэрхийлэх  Тооллого үг, хэрэглээ  Шинэ үг хэллэг, өгүүлбэр, харилцан яриа, эхийн бүтэц  Шинэ үг хэллэг, хэрэглээ  Нэр үгийн хэрэглээ  Тэмдэг нэр болон дайвар үгийн хэрэглээ  Энгийн болон нийлмэл өгүүлбэрийн хэрэглээ  Үг хэллэг, өгүүлбэр, харилцан яриа, эхийг хөгөөр унших  Богино эх  Шинэ үг хэллэг, өгүүлбэр зэргийг ханзаар бичих  Бичгийн харилцааны хэлбэр, зориулалт  Бичгийн харилцааны бүтэц  Дасгал ажил  Хятад дуу, шүлэг  Авиа, шинэ үг хэллэг зэргийг сонсоод хөгөөр ялган таних  Сонссон зүйлийн үндсэн болон туслах санааг ялгах  Сонссон зүйлээс тодорхой мэдээллийг олж тэмдэглэх Судалсан сэдвийн хүрээнд сонсож ойлгосон мэдээлэл болон хэл зүйн бүтцийг загварын дагуу ашиглах  Сонссон зүйлээ хөгөөр зөв ялгаж байгаа эсэх  Сонссон зүйлийн утга санааг ойлгох, ялгах  Сонссон зүйлээс хэрэгцээтэй мэдээллийг ялгах, таних Ярих Тухайн сэдвийн хүрээнд өөрийн санааг илэрхийлэх  Энгийн үг хэллэг, өгүүлбэр ашиглан ярих, харилцан ярианд оролцох  Судалсан үгийн нөөцөө ашиглан өөрийн санааг илэрхийлэх  Өгөгдсөн загварыг ашиглан хүүрнэн ярих Судалсан сэдвийн хүрээнд загварын дагуу асуудал дэвшүүлэх, өөрийн санааг илэрхийлэх, бусдаас хүсссэн мэдээллийг авах, мэдээлэл солилцох  Шинэ үгийн нөөц, хэлний бүтцийг зөв хэрэглэх  Танил сэдвийн хүрээнд хүүрнэн ярих  Хүрээлэн буй юмс үзэгдэл, хүмүүсийг энгийн хэлбэрээр дүрслэн ярих  Хөгөөр зөв дуудаж байгаа эсэх Унших Энгийн эх уншиж ойлгосноо амаар болон бичгээр илэрхийлэх  Төрөл бүрийн энгийн эхийг хөгөөр уншиж сурах  Төрөл бүрийн энгийн эхийг уншаад орчуулах, ярилцах  Шинэ үг хэллэг, харилцан яриа зэргийг хөгөөр унших Уншсан эхийн хүрээнд үгийн нөөц, хэлний бүтцийн хэрэглээг таних, ашиглах  Эхийг хөгөөр зөв, тод уншиж байгаа эсэх  Эхийн төрөл, зориулалт ба бүтцийг зөв тодорхойлох  Эхийн мэдээллийн ач холбогдолыг тодорхойлох Бичих Тухайн сэдвийн хүрээнд өөрийн санааг бичгээр илэрхийлэх  Танил сэдвийн хүрээнд үгийн нөөц, хэлний энгийн бүтцийг зөв ашиглан өөрийн санааг илэрхийлэх  Илэрхийлж буй санааг дэс дараалалд оруулах  Богино хэмжээний эхийг загварын дагуу бичих  Шинэ үг хэллэгийг ханзаар бичих Судалсан сэдвийн хүрээнд өгөгдсөн загварын утгыг өөрийн үгээр илэрхийлэх, бичгээр харилцах  Ханз бичлэг  Танил сэдвийн хүрээнд үгийн нөөц, хэлний бүтцийг зөв хэрэглэх  Хүрээлэн буй юмс үзэгдэл, хүмүүсийн тухай энгийн хэлбэрээр дүрслэн бичих  Судалсан сэдвийн хүрээнд юмс үзэгдлийг харьцуулан бичих 9-р ангийн Хятад хэлний сургалтын хөтөлбөр Хүлээгдэж буй ерөнхий үр дүн Сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэг ашиглан анхан шатны хүрээнд харилцах мэдлэгтэй болно.
 27. 27. Нийгэм соёлын чадамж Үнэлгээ  Хятад орны соёл уламжлалын талаар мэдээлэл авах, мэдлэг бүтээх  Хятад орны соёл уламжлалыг өөрийн орны зан заншил, соёл уламжлалтай харьцуулах  Тухайн орны уламжлал, зан заншил, соёлыг ойлгох хүндлэх  Энэ талаар олж авсан мэдлэгээ хэрэглэх  Хятад орны үе тэнгийн хүүхдүүдийн амьдрал, үйл ажиллагааны тухай танилцуулах  Соёл уламжлалын тухай ойлгосноо илэрхийлэх Сурах арга барил Үнэлгээ  Сурах бичиг болон сургалтын хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах  Толь бичиг ашиглах  Анхаарлаа төвлөрүүлэн хичээллэх  Бие дааж болон бусадтай хамтран ажилллах  Эзэмшсэн мэдлэг, чадвартаа өөрийн үнэлгээ өгөх  Хятад хэлний мэдлэг бүтээх  Дасгал даалгавар гүйцэтгэх зааварчилгыг ойлгох  Толь бичгийг бүтээлчээр ашиглах  Өөртөө шаардлага тавьж үр дүнтэй хичээллэх  Бусдын санаа бодлыг хүндэтгэх, өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх  Танин мэдэх болон мэдлэг бүтээх аргазүйд суралцах Суралцагч төвтэй/ хэлний болон боловсролын түвшинд нийцүүлэн бодит амьдралд ойртуулж/ Баримжааг ялган таних үед Сэдэлжүүлэх аргаар Баримжааг эзэмших үед Мэдлэг бүтээлгэх дасгал сонгох Баримжааг үнэлж хөгжүүлэх үед Чадваржуулах дасгал хийлгэх Суралцагчаар шинэ мэдлэг бүтээлгэх, бодуулах, сэтгүүлэх, мэдээлэлтэй ажиллах, түүнийг хэрэглэх арга барилд суралцуулах аргаар Хэлээ хэрэглэх, туршлага хийх таатай орчинг бүрдүүлэн сэдэлжүүлэхэд анхаарах Сурагчдын хөгжил төлөвшил /9-р анги/ •Арга зүй /9-р анги /
 28. 28. k-1 /мэдлэг/ онол-бүтээвэр, үг, өгүүлбэр, эх шинэ мэдлэг ойлголт k-2 /бүтээхүй/ хувиргах, сонгох, найруулах, харьцаа зүй тогтлыг тайлбарлах, мэдсэндээ тулгуурлан хийж бүтээх k-3 /оршихуй/ өөрийгөө нээх, илэрхийлэх, бусдын сонсох, хүндэтгэх, өөрийн болон бусдын өмнө хариуцлага хүлээх k-4 /нийгэмшихүй/ бусадтай санаа бодлоо солилцох, зохицох, хамтын шийдэлд хүрэх Агуулгыг дээрх байдлаар төлөвлөхөөс гадна цогц чадамжинд тулгуурлан дараах хүснэгтээр илэрхийлсэн ч болно.
 29. 29. Хичээлийн жил 2013-2014 оны хичээлийн жил 2014-2015 оны хичээлийн жил Анги 8-р анги 9-р анги Улирал /д/хоног 1-р улирал -р долоо хоног 1-р улирал -р долоо хоног Хичээлийн сэдэв ‘Цаг агаар‘ ‘Цаг агаар‘ Түвшин Анхан шат Ахисан шат Шинэ үг хэлэг /1 хичээл / 3-5 шинэ үг хэллэг 8-10 шинэ үг хэллэг /ханзаар/ Өгүүлбэр Энгийн өгүүлбэр /2-3/ Нийлмэл өгүүлбэр /4-6 / Жишээ: Өнөөдөр цаг агаар хүйтэн байна. 今天天气很冷。 Монголын өвөл маш хүйтэн ийм учраас хүмүүс маш зузаан өдөн куртка өмсдөг. 蒙古的冬天很冷,所以人们穿很厚的羽绒服。 Анги хоорондын уялдаа холбоо
 30. 30. Нэгж хичээлийн нэр Цаг хугацаа Улирал Энэ хичээлийг заах анги Түвшин /хэдэн жил сурсан/ Нэгж хичээлийг заах болсон үндэслэл Хүүхдийн анги насны онцлог, хэрэгцээ шаардлагад тохирсон эсэх ‘天气’ ”Цагагаар”Íýãæõè÷ýýë 8цаг 1-рулирал1-3-рдолоохоног Хятадхэлний8-ранги 3дахьжилдээсурчбайна. Сурагчид хөтөлбөрийн дагуу өдөр тутмын хэллэг зэргийг хангалттай сайн сурсан учраас цаг агаарын талаар,цаг агаарын мэдээ, жилийн 4-н улирал гэх мэт бидний эргэн тойронд өдөр тутам хэрэглэглэж байдаг цаг агаарын талаар тодорхой түвшинд ярьж, ханзаар буулгах мэдлэг чадвартай байх шаардлагатай.  Шинэ үг хэллэг хамгийн өргөн хэрэглэгддэг энгийн  Харилцан яриа нь хамгийн энгийн өгүүлбэрүүдээс бүтсэн.  “Монголын цаг агаар ”сэдэвт богино эх нь дунд түвшний 7-10 энгийн нийлмэл өгүүлбэрээс бүрдсэн, хэллэг амархан болно. ä/ä Õèчýýë Öàã Хичээлийн нэр 1. Õèчýýë ¹ 1 2öàã/80 ìèí/ 天气сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 2. Õèчýýë ¹ 2 2öàã/80 ìèí/ 今天外边很热 сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 3. Õèчýýë ¹ 3 2öàã/80 ìèí/ “蒙古的天气 ” áîãèíî òåõò /ýõ / 4. Õèчýýë ¹ 4 2öàã/80 ìèí/ ‘天气’нэгж хичээлийн дүгнэлт, шалгалт ‘天气’буюу “ Цаг агаар ”Íýãæ õèчýýë •Энэ нэгж хичээлийн хүлээгдэж буй ерөнхий үр дүн : Ñóðàãчèä öàã àãààð, óëèðàëûí õîëáîãäîëòîé ¿ã õýëëýãèéã ñóðч, öàã àãààðûí òàëààð åðºíõèé ìýäëýãтэй áîëæ õàíçààð áèчèæ, ñîíñîæ , ºã¿¿ëáýð áîëîí õàðèëöàí ÿðèàíä õýðýãëýí ìºí ñýäâèéí õ¿ðýýíä ººðèéí ñàíààã àìààð áîëîí áèчãýýð èëýðõèéëýõ ÷àäâàðòàé áîëíî. Õ¿ëýýãäýæ áóé òîäîðõîé ¿ð ä¿í : •Öàã àãààð ÿìàð áàéãàà òàëààð òàíèëöóóëæ öàã àãààðûí òàëàààð õàìãèéí ºðãºí õýðýãëýãääýã ... ¿ã õýëëýã, ºã¿¿ëáýðèéã õàíçààð çºâ áèчèх • Хºãººð çºâ òîä óíøèæ õàðèëöàí ÿðèàíä õýðýãëýæ ñóðàõ. •Ñýäâèéí õ¿ðýýíä áîãèíî òåõò ñîíñîæ, îéëãîñíîî õàíçààð áóóëãàõ, ººðèéí ñàíààã èëýõðèéëæ ÿðèõ, ñîíñîîä äàñãàë àæèëëàæ ñóðàõ ¯éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò :
 31. 31. Ээлжит хичээлийн дугаар Сэдэв цаг мэдлэг чадвар хэрэглээ Хичээл№1 ‘今天天气怎么样’сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 80 мин  Цаг агаартай холбоотой шинэ үг хэллэг –  Богино харилцан яриа  Шинэ үг хэллэгийг хөгөөр унших  Ханзаар зөв бичих  өгүүлбэр болон асуулт, хариулт, харилцан ярианд ашиглан ярих,ханзаар бичих  дасгал ажиллах чадвар эзэмшинэ. Цаг агаар ямар байгаа талаар асууж, хариулах зэрэг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэн өөрийн хэрэглээ болгоно. Хичээл№2 ‘外边多少度‘сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 80 мин  Цаг агаартай холбоотой шинэ үг хэллэг –  Богино харилцан яриа Хичээл№3 “蒙古的天气 ” áîãèíî òåõò /ýõ / 80 мин  “Монголын цаг агаар” богино эх  Хөгөөр зөв,тод уншиж чадвартай  Шинэ үг хэллэгийг ханзаар алдаагүй бичих  Ойлгосноо ярих чадвартай болох Монгол орны цаг агаарын талаар үзсэн мэдлэгийн хүрээнд бусдад танилцуулж, ханзаар бичиж хэрэглээнд ашиглах Хичээл№4 ‘天气’нэгж хичээлийн дүгнэлт, шалгалт 80 мин Арга зүй: Нэгж хичээлийн цагийн хуваарилалт
 32. 32. д/д Хичээлийн хэлбэр, сэдвийн чиглэл Зарцуулах цаг Үнэлгээ Даалгавар Оноо Хувь Хэлбэр 1. 天气сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 2 цаг Хичээлийн явцын үнэлгээ Стандарт бус үнэлгээ 2. 今天外边很热 сэдвээр шинэ мэдлэг олгох 2 цаг 3. 蒙古的天气 гэрийн уншлага 2 цаг  Хөгөөр зөв тод унших  өөрийн үгээр ярих  ханзаар шинэ үг, өгүүлбэр ийг ханзаар бичих 2 оноо 5 оноо 3 оноо 30% 40%} 100% 30% 4. ‘天气’нэгж хичээлийн дүгнэлт, шалгалт 2 цаг Даалгавар:  看拼音写 汉字  翻译/蒙 – 汉  翻译/汉 – 蒙  听写:  作文:‘ 我喜欢的 季节’150 以上汉子。 Оноо 10 分 5 分 5分 5分 10分 Хувь 20% 15% 15%} 100% 20% 30% Стандарт үнэлгээ Аргазүй : “天气” нэгж хичээлийн агуулгыг эзэмшүүлэх дараалал, зарцуулах цаг
 33. 33. бүрэн тохирсон тохирсон Хангалт-тай Хангалт-гүй 3 2 1 0 Үнэлгээ / шалгуур / / Гэрийн уншлага / 1.Богино эхийг өөрийн үгээр / ойлгосноор/ ярих алдаагүй 1-2 алдаатай 3-4 алдаатай 5-6 алдаатай 7-дээш алдаатай 4 3 2 1 0 2. Богино эхийн/ зохион бичлэг/ найруулга 3. Зөв бичих зүй /ханз / 4. Бичгийн чадвар соёл алдаагүй 1-2 алдаатай 3-4 алдаатай 5-6 алдаатай 7-дээш алдаатай 4 3 2 1 0 Маш сайн Сайн Сайжруулах шаардлагатай хангалтгүй 3 2 1 0
 34. 34. Хичээл хоорондын уялдаа холбоо Бүлэг сэдэв, нэгж хичээл, ээлжит хичээл хоорондын уялдаа холбоо • 1-р улирал 10-р долоо хоног 2-р улирал 1-р долоо хоног • Хувцасны нэр төрөл /衣服 / Цаг агаар /天气/ Учир нь • Өнөөдөр би зузаан өвлийн куртка өмссөн, Гадаа маш хүйтэн байна. 因为 • 今天我穿很厚的羽绒服 外边天气很冷。
 35. 35. Ай Шалгуур Жишиг даалгавар Сонсох Сонсоод ойлгосон зүйлээ хүснэгт, зураг ашиглан илэрхийлэх - Сонссон үгсийг хүснэгтэд нөхөж бичин - Сонсоод зураг зурах Сонссон зүйлийнхээ гол ба туслах санааг ойлгон тэмдэглэл хийх - Сонссон эхийн тулгуур үгийг нөхөх - Эх сонсоод цээжээр бичих Бусдын зааварчилгааг сонсож дасгал ажиллах - Асуултанд хариулах - Хосоор хамтран ажиллаж, бие биедээ цээж бичиг хийлгэх, гаргасан алдааг засах, туслах Ярих Үгийн нөөц хэлний бүтцийг зөв хэрэглэх - Харилцан ярианы асуулт хариулыг тохируулан зөв байрлалд оруулах - Ярих зүйлийн эрэмбэ дэс дарааллыг тогтоох Танил сэдвийн хүрээнд ярих - Тодорхой сэдвийн хүрээнд мэдээлэл цуглуулж яриа хийх - Бусадтай ярилцах Аливаа юмс үзэгдлийн талаар дүрслэн ярих - Дүр бүтээх, дүрийн тоглолт хийх - Юмс үзэгдлийн гадаад хэлбэр, үзэмж, шинж чанарыг дүрслэн ярих - Зургийн тайлбар хийх Өөрийгөө болон бусдыг энгийн хэлбэрээр танилцуулах - Танилцуулга, товч яриаг төлөвлөн бэлтгэх - Өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулах Унших Эхийг уншаад ерөнхий болон туслах санааг ялган таних - Тодорхой эхийн үг хэллэгийг ангилах, утгыг ялгах - Тодорхой үгийн холбоо үгийг утгыг сонгох - Эхийг уншаад гарчиг өгөх Эхийн тулгуур үг хэллэгийн хэлбэр хэрэглээг тааварлах Эхийн тулгуур санааг илэрхийлж буй үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг ялгах Бие биедээ эхийг уншиж өгөх /хөгөөр / Бичих Санаагаа энгийн өгүүлбэрээр илэрхийлэх - Өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулж товч бичих - Шинэ үг хэллэг, өгүүлбэр, харицан яриа, богино эх зэргийг ханзаар зөв бичих Судалсан бүлэг сэдвийн хүрээнд тодорхой санааг үгийн нөөц , хэлний энгийн бүтцийг ашиглан илэрхийлэх - Загвар ашиглан тодорхой санааг бичгээр оновчтой илэрхийлэх 8-р ангийн хятад хэлний сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур, жишиг даалгавар
 36. 36. Үнэлгээ Сонсох - Багшийн зааварчилгаа ойлгох, гүйцэтгэх - Эхийг сонсоод шалгах, зааглаж ойлгох - Үзсэн сэдвийн хүрээнд үг, хэллэгийн өргөлт, үгсийн нийлэмж, өгүүлбэрийг сонсож ойлгох - Эхийн гол санааг олох - Ойлгоогүй зүйлээ лавлан асуух, тодруулах - Хүүрнэх болон асуух ( асуух үгтэй ба асуух үггүй)өгүүлбэрийг ялган таних, зөв хэрэглэх - Сонссон зүйлийн дагуу бодол санаагаа хэлэх Ярих - Авиа, үгсийн нийлэмжийг зөв дуудах - Сэдэвтэй холбоотой шинэ үг хэллэгийг тогтоох, зөв дуудах хэрэглэх - Үзсэн харсан сонссон аливаа юмс үзэгдлийн талаар саналаа илэрхийлэх - Өөрийн санаа бодлоо энгийн болон нийлмэл өгүүлбэрээр илэрхийлэх - Бусдын санааг дэмжин хариу үйлдэл хийх - Зөвшөөрсөн ба үгүйснэсэн, баталсан ба эргэлзсэн санааг илэрхийлэх Унших - Үг хэллэг, өгүүлбэрийн хэл зүйн хэлбэр, утгыг уншиж ойлгох - Уншсан сэдвийн гол ба туслах санааг ойлгох - Хэрэгцээтэй мэдээллийг сонгож авах, түүнтэй зааврын дагуу ажиллах - Уншсан зүйлийн төрөл ангийг тодорхойлох, ялгах - Өөрийн болон бусад орны соёлын өв уламжлалыг уншиж судлах, суралцах Бичих - Үзсэн сэдвийн хүрээнд бодол санаагаа бичгээр илэрхийлэх - Нэг санааг өөр өөр хувилбараар илэрхийлэх - Захидал, зурвас, өгүүллэгийг бүтэц, онцлогийг мэдэх, ялгах - Зөв бичгийн дүртийг баримтлах Сонсох ай : Бусдын ярианы өнгө аялга, өргөлтийг таних, бусдын ярьсан зүйлийг тэмдэглэх, сонсож ойлгосноо илэрхийлэх, харилцан ярианд оролцох. Ярих ай: Үзсэн сэдвийн хүрээнд өгүүлбэр зохиох, сонссон буюу уншсан сэдвийн хүрээнд (хүүрнэх, мэдээлэх, өөрийн бодлоо илэрхийлэх ) нийлмэл өгүүлбэр холбож ярих, энгийн харилцан ярианд оролцох, асуулт тавих, хариулах Унших ай: Сэдвийн ерөнхий утгыг ойлгох, уншсан сэдвийн мэдээлэлтэй ажиллах, сэдэв уншиж мэдээлэл солилцох Бичих ай: Бичгийн хэлний онцлогийг таньж мэдэх өөрийн санааг бичгээр илэрхийлэх, бичгээр харилцах
 37. 37. Сургалтын үнэлгээний стандарт: Хятад хэлний хичээлээр эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг чадварыг доорх шалгуураар үнэлнэ. •1. Онолын мэдлэгийг/ Хятад хэлний ерөнхий мэдлэг, дүрэм гэх мэт / ойлгож эзэмшсэн байдал •2. Хичээл бүрийн тэмдэглэл бүрэн эсэх /дэвтрийн үйл ажиллагаа •3. Хичээлийн ирц бүрэн эсэх •4. Хичээлийн идэвх оролцоо •5. Явцын шалгалтуудын дүн •6. Гэрийн даалгаврын гүйцэтгэл •7. Бие даалтын ажлын гүйцэтгэл / зохион бичлэг, шүүлэг, хуулан бичлэг.... /
 38. 38. Үнэлгээний утга •“А” үнэлгээ: Сурлагын дээд амжилтыг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн агуулгыг дээд зэргээр ойлгосон, ойлголтуудыг чадварлаг ашигладаг. Хичээлийн явцад идэвхтэй сайн оролцсон, гэрийн даалгаврыг цаг тухайд нь сайн биелүүлсэн, явцын болон бататгах шалгалтыг онцсайн өгсөн, бие даалтын ажлыг 90-100% үнэн зөв бүрэн хийж гүйцэтгэсэн. •“В” үнэлгээ: дундаж түвшнээс дээгүүр амжилтыг илтгэх дүн. Тухайн хичээлийн агуулгыг сайн ойлгосон тус хичээлтэй холбоотой материал ашиглах, даалгавар хийж гүйцэтгэх, эзэмшсэн мэдлэгээ зохих түвшинд ашиглах чадвартай. Хичээлийн явцад идэвхтэй сайн оролцсон, гэрийн даалгаврыг ерөнхийд нь сайн биелүүлсэн, явцын болон бататгах шалгалтыг сайн өгсөн, бие даалтын ажлыг 80%-аас дээш хийж гүйцэтгэсэн. •“С” үнэлгээ: Тухайн хичээлийн агуулгыг дундаж түвшинд эзэмшсэн байгааг илтгэх дүн. Тус хичээлийн ухагдахууны ихэнх хэсгийг хангалттай сайн ойлгосон цаашид энэ чиглэлээр хичээл сунгах хангалттай бэлтгэлтэй. Хичээлийн явцад гэрийн даалгаврыг бүрэн биелүүлээгүй, явцын болон бататгах шалгалтыг 70%-тай өгсөн, бие даалтын ажлыг хангалттай гүйцэтгээгүй. •“D” үнэлгээ: Дундаж түвшнээс доогуур амжилтыг илтгэх дүн. Тус хичээлийн агуулгыг дутуу эзэмшсэн. Хичээлийн оролцоо идэвх муу, гэрийн даалгаврын биелэлт муу, явцын болон бататгах шалгалтыг 60%-аас доошгүй өгсөн, бие даалтын ажлыг бүрэн гүйцэтгээгүй. •“F” үнэлгээ: Мэдлэг чадвар хангалтгүйг илтгэх дүн. Тус хичээлийн агуулгыг зохих түвшинд эзэмшиж чадаагүй, мэдлэгийн хувьд илт дутмаг. Хичээлд оролцддоггүй, гэрийн даалгавар огт биелүүлээгүй, онолын мэдлэгийг ойлгоогүй, бие даалтын ажлыг хийж гүйцэтгээгүй, ирц дутуу.
 39. 39. Процентон дүн Үсгэн дүн Тоон дүн 90-100 A 80-89 B 70-79 C 60-69 D 0-59 F Сурагчдын бие даалтыг үнэлэх үнэлгээг тооцох арга хэрэгсэл: а S=5*/бие даалтын тоо / 10 Энд: S нь - бие даалтаар авах оноо 5- нь нэг бие даалтаар авах оноо b Бүлэг сэдэв, нэгж хичээлийн шалгалтуудаар авсан үнэлэх оноонд харгалзах үсгэн үнэлгээ ба оноог дараах байдлаар гаргана. Ерөнхий үнэлгээ : a + b 2 гэж гарна.
 40. 40. Хятад хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 1. Тухайн хичээлийн бүлэг сэдэв, нэгж хичээлийн хөтөлбөр 2. Ном сурах бичиг 3. Самбар, шохой 4. DVD, CD 5. Хөгжим, чихэвч 6. Үзүүлэн тараах материал Сургалтанд ашиглах ном, сурах бичиг: 1. Хятад хэлний сурах бичиг -1 /汉语 -1 / 2. Хятад хэлний сурах бичиг /анхан шат /2009 он Д. Болдбаатар Гэгээ сургууль / / 初级汉语教科书/ 3. Хятад хэлний яриа бичиг / Бээжингийн их сургууль 2003 он / 汉与口语速成, 北京大学/ 4. Хятад – Монгол толь бичиг /ӨМӨЗО Хөх хотын их сургууль 1998 он / 汉蒙词典/ 5. Хятад хэлний хэлний сонсох дасгал 1,2 дэвтэр 听力课 1,2 北京大学/ 6. Монгол- Хятад толь бичиг Д. Болдбаатар Гэгээ сургууль – 2008 он 7. Зүйр үг, хэлц үг, шүлэг, дуу, үлгэр 8. Хятад хэлний бусад сурах бичиг, сонин сэтгүүл
 41. 41. ä/ä Ñóðàã÷èäûí íýðñ Даалгавар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нийт оноо Үнэлгээ 1. Т. Бадамханд 2. Б. Батдулам 3. Т. Жавзандулам 4. О. Луумаа 5. Д. Намуун 6. Э. Тэнгэр 7. Б. Тэмүүлэн 8. Б. Тэлмэн 9. Б. Тэргэл 10. О. Түвшинзаяа 11. У. Учрал 12. Б. Халиун 13. О. Цэрэнчунат 14. Б. Энгүүн A B C D F Амжилт Чанар Àâàõ ¸ñòîé îíîî Àâñàí îíîî ÿéöýòãýëèéí õ¿âü 考试./ Шалгалт -1 / Нэгж хичээл -3 / 3-р улирал 1-2-р долоо хоног Анги : 9г анги..... 2014 年。。月。。日 Цаг : 10 цаг Анализ хийсэн багш: Р.Дулмаа 1-р ажил 2-р ажил 3-р ажил 4-р ажил 5-р ажил Гүйц/хувь
 42. 42. ä/ä Ñóðàã÷èäûí íýðñ Даалгавар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нийт оноо Үнэлгээ 1. Т. Бадамханд 2. Б. Батдулам 3. Т. Жавзандулам 4. О. Луумаа 5. Д. Намуун 6. Э. Тэнгэр 7. Б. Тэмүүлэн 8. Б. Тэлмэн 9. Б. Тэргэл 10. О. Түвшинзаяа 11. У. Учрал 12. Б. Халиун 13. О. Цэрэнчунат 14. Б. Энгүүн A B C D F Амжилт Чанар Àâàõ ¸ñòîé îíîî Àâñàí îíîî ÿéöýòãýëèéí õ¿âü 考试./Шалгалт -2 / Нэгж хичээл -3 / 3-р улирал 1-2-р долоо хоног Анги : 9г анги..... 2014 年。。月。。日 Цаг : 10 цаг 2-р ажил 1-р ажил 4-р ажил 3-р ажил 5-р ажил Гүйц/хувь Анализ хийсэн багш: Р.Дулмаа
 43. 43. Хөндлөнгийн Шалгалт Сэдэв 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ттш 考试 -1 考试 -2 考试 -3 考试- 4 Нэгжхичээлийншалгалт 5+5时 1-1,1-2 5+5时 1-3,1-4 6时 1-5 6时 1-6 6时 1-7 8时 1-8 8时 1-9 8时 1-10 8时 1-11 Бүлэгсэдвийн шалгалт 20时 1-1—1-4 18时 1-5—1-7 16时 1-8—1-9 16时 1-10—1-11 Шалгалтын хуваарь
 44. 44. Нэгж хичээлийн анализд/д Сурагчдын нэрс 10-20% 30-40% 40-50% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100% 1. Б.Батдулам * * 2. Бадамханд * * 3. Э.Дөлгөөн * * 4. Т.Жавзандулам * * 5. О.Луумаа * * 6. Д.Намуун * * 7. Тэмүүлэн * * 8. Тэргэл * * 9. О.Түвшинзаяа * * 10. Э.Тэнгэр * * 11. Б.Тэлмэн * * 12. Б.Халиун * *
 45. 45. д/д Хийх ажлын нэрс Хариуцах эзэн Хугацаа Ажлын гүйцэтгэл 1. Нэгж хичээл болон бүлэг сэдвийн шалгалтыг авах 汉语的老师 Шалгалт авсан, 2. Дүнд анализ хийж гаргах Анализ хийж график гаргав. 3. Бие даах тест өгөх, үнэлэх 4. Хангалтгүй сурагчдын судалгаа гаргах 11 年级的学生 Судалгаа гаргав. 5. Давтлага өгөх /сэдвийн хүрээнд / 汉语的老师 Давтлага өгөв. 6. Нэмэлт даалгавар өгөх Даалгавар өгөв. 7. Даалгавараа шалган үнэлэх Давтан шалгалт авсан. “ 天气”á¿ëýã ñýäâèéí øàëãàëòûí ä¿íä õèéñýí àíàëèç áîëîí ò¿¿íèé ìºðººð õèéõ àæëûí òºëºâëºãºº “我喜欢的颜色.”á¿ëýã ñýäâèéí øàëãàëòàíä îðñîí àíãè : .....9 年级....................... ¯ç¿¿ëñýí àìæèëò чàíàð : Шалгалт -1 : •Аìæèëò 54.5% Чàíàð ........9 %...... Шалгалт - 2 : •Аìæèëò .............82%................ Чàíàð .........32%.... •Ýçýìøèæ чàäààã¿é óõàãäàõóóíóóäûí æàãñààëò ãàðãàæ ñýäâèéí äàãóó íýìýëò äààëãàâàð ºãºõ •Õàíãàëòã¿é ä¿í àâñàí ñóðàãчèäûí íýðñèéã ãàðãàæ äààëãàâàð áîëîí äàâòëàãà ºãºõ •Áèå äààëòûã чàíàðæóóëàõ
 46. 46. Хөтөлбөрөө сайжруулах талаар: •Нэг нэгж хичээлд үзэх шинэ ханзны тоог багасган шинэ үг хэллэг, өгүүлбэр, эх зэргийн хөгөөр унших дасгалыг түрхүү оруулсан. •Бүлэг сэдэв, нэгж хичээл, ээлжит хичээл хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор сэдвүүдийг өөрчилж оруулсан. •8,9-р ангийн хөтөлбөрт яриа болон сонсголын хичээлийн нэмэлтээр оруулсан. •Суралцагсдыг үнэлэх үнэлгээний аргад суралцагсдыг бие даалт, шүүлэг /амаар / авах гэх мэт нэмэлт аргуудыг оруулсан.
 47. 47. д/д Үзүүлэлт Өмнөх хичээлийн жилд хэрэглэж байсан хичээлийн хөтөлбөрт Дутагдалтай зүйл 1. 1 нэгж хичээлд үзэх ханзны тоо Их Насны онцлогт тохируулах ба ханзны тоог багасгах 2. Сэдэв хоорондын уялдаа /нэгж хичээлийн / Дутагдалтай Олон янзын сэдэвээс үзэхгүй цөөхөн сэдэв холбож үзэх 3. Ээлжит хичээлийн уялдаа /1 төрлийн хичээлийг олон цагаар үзэх / Харьцангуй бага 1 хичээлийн мэдлэгээ олон удаагийн давтамжтай оруулах 4. Хэл зүгшүүлэх дасгал /хөгөөр уншуулах / хийх Бага Хөгөөр маш их уншуулах дасгал оруулах 5. Суралцагсдыг үнэлэх талаар Дутагдалтай Үнэлгээны аргын нэмэгдүүлж бие даалт, шүүлэг оруулах 6. Ярих болон сонсох дасгалын хувь бага Ярианы болон сонсголын дасгал түлхүү оруулах Өмнөх хичээлийн жилийн хичээлийн хөтөлбөрөөс харахад:

×