Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

хэрчмэн ба баганан диаграмм

  1. Сэдэв:Хэрчмэн ба баганан диаграмм
  2. Зорилго: Мэдээллийг хүснэгтээр хэрчмэн ба баганан диаграммаар илэрхийлэх
  3. Зорилт: Хэрчмэн ,баганан диаграммын ялгааг ойлгуулах. -Бодлогыг бодож сурах.
  4. Бодлого 1 Тэргэл , Амирлан ,Буд нарын өндрийг хэрчмэн диаграммаар үзүүлье. Энэ 3 сурагчийг зэрэгцүүлэн зогсооно.
  5. Тэргэл хамгийн өндөр , Амирлан Тэргэлээс арай намхан , хамгийн намхан нь Буд байв. Тэгвэл тэдний өндрийг харуулсан хэрчмэн диаграммаар дээр үзүүлсэн байна.
  6. Тэргэл 50 кг, Амирлан 40 кг, Буд 30 кг байв.
  7. Хүснэгт
  8. Диаграмм
  9. Хүснэгт
  10. Диаграмм
Advertisement