Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppivat koulut 2015

544 views

Published on

Oppivat koulut -mallin taustakalvoja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppivat koulut 2015

 1. 1. Oppivat koulut Barometrien ja OPS-hautomon jäljillä kohti kehittyvää koulua Otavan Opisto 20.11.2013 OPS-tiimi
 2. 2. Oppiva koulu Teemat KOULU  
 3. 3. Oppiva koulu Teemat ja hautomot 5.  Osaamiset   1.  Opetus   Laaja-­‐alaiset  osaamiset,   yleissivistys   Monirooliset   yhteisölliset  +imit   Koulu   4.  Monikko-­‐oppi   2.  Oppiminen   Kollek+iviset  oppimisen   muodot,  ryhmäoppi   Henkilökohtaiste:u   opetus  ja  ohjaus,   oppimispolut   3.  Eksosysteemi   Ulkoiset  mo+voituneet  resurssit,   toimintakeskus  
 4. 4. Teemat ja kohteet Koulutukset kohteittain Disipliinit   Osaamiset   Monikko   Eksosysteemi   Oppiminen   Opetus   Koulu   Alue   Virtuaali   Tila  
 5. 5. Oppiva koulu Laajeneva ja kaksikehäinen oppimisprosessi Epäjatkuvuus   Opetus   Oppiminen   Peruskoulun  polku   Koulun  kehitys   Eksosysteemi   Monikko-­‐oppiminen   Osaamiset   Driverit  ja  teemat   Menneisyys   Nykyisyys   Tulevaisuus  
 6. 6. Oppivat organisaatiot Peter Senge System   thinking   Mental   models   Team   learning   Systeemi-­‐ aja:elu,   moninais-­‐  ja   keskinäis-­‐ riippuvuus,   vipu-­‐ vaikutukset   Mielen  mallit   ja  uskomuk-­‐ set,  ohjaavat   ideat.   Yhdessä   tekeminen,   tuo:aminen   ja  jae:u   oppiminen.   4   Personal   mastery   Jae:u  arvo-­‐ Taitojen  ja     perusta  ja     osaamisten   yhteiset   kehi:ä-­‐ tavoi:eet.   minen.   1   2   3   5   Shared   vision  
 7. 7. Oppivan koulun tiekartta Barometrista opetussuunnitelmiin ja takaisin 2030   Kaukotulevavaisuus,  jolloin  vuonna   2016  koulu+ensä  alkavat  oppilaat   pääsevät  soveltamaan  oppimaansa.   GOAL   Step2   2016   Uudet  opetussuunnitelmat  atuvat   voimaan  esi-­‐  ja  perusopetuksessa   sekä  lukiossa.   2009   Step1   Opetussuunnitelmien  perusteiden   uudistaminen  ja    oppimisen   tulevaisuuden  barometri   käynnistetään.  
 8. 8. Karttametafora OPS 2016 ja Oppimisen tulevaisuus –barometri 5 vuotta OPS-­‐uudistus   2016   Esi-­‐  ja  perusopetuksen  ja  lukion  uudet   opetussuunnitelmat  astuvat  voimaan.   2013   2015   2014   2010  
 9. 9. Vuorimetaforaesimerkki MAALI   2030   Henkilökohtaistuva  oppiminen  ja   opetus,  joka  mukautuu  oppijan   tarpeisiin  ja  ominaisuuksiin.   Ainejakoisen  koulun  rinnalle  ja   sijaan  organisoidaan  toisia  oppi-­‐ misen  -­‐  teemallisia,  ongelma-­‐ lähtöisiä  ja  autenOsia  –  polkuja.   Opetuksen  toiminnan  tavat  ja   uskomukset  uudistuvat  tavalla,   joka  toisaalta  moniamma+llistaa   ja  toisaalta  +imiy:ää  koko   opetustyön.     Vuoren  huippu  
 10. 10. Mitä, miksi ja miten? Argumentteja laadullisen tulevaisuuden puolesta Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, anonyymisyys ja iteratiivisuus eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaaliaikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulatiivisuus (aikasarja, paneelit) Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”
 11. 11. Teemat ja paneelit Jaetusta urakasta vuoropuheluun Tieto   Arvot  ja  tavoiReet   Tieto,  taito  ja  oppiminen   (Otavan  Opisto)   Arvot,  päämäärät  ja   tavoi:eet  (Turun   yliopiston  tulevaisuuden   tutkimuskeskus)     S   Toiminta   Toiminta,  yhteisö  ja   koulu  (Otavan  Opisto)   U   ToimintaympäristöT Toimintaympäristön   muutokset  poliiOses+,   sosiaalises+  ja  ympäris-­‐ töllises+  (Demos  Helsinki)    
 12. 12. Teesien kolmijako Teesien tilat KIISTA   §  Näkemykset  ja  argumen+t   tulevasta  kehityksestä   polarisoituvat  oppimisen   kannalta  tärkeässä  asiassa   usein  tunnepitoiseksi   kiistakysymykseksi.   DIALOGI   §  Käsitykset  tulevasta   kehityksestä  jakautuvat   moniksi  näkökulmiksi  ja   tulevaisuuspoluiksi,  jotka  on   mahdollista  ja  tarpeen  o:aa   yhteiseen  keskusteluun.   RATKAISU   §  Panelis+t  ovat   tulevaisuusväi:eestä   suhteellisen  yksimielisiä.   Pääkysymykseksi   muodostuukin  se,  milloin  ja   miten  muutos  tapahtuu.  
 13. 13. OPS-hautomo 2013-2014 • Teemahautomot •  •  •  ops-teemoittain kohdennettuja lähi-, verkko- ja simultaaniosallistuminen aineistojen jatkohyödyntäminen (eDelfoi ja tallenteet) • Alue- ja kouluhautomot •  •  toteutus ja menetelmät teemojen ja osallistujien mukaan dokumentoidaan ja mallinnetaan • Virtuaalihautomot •  •  •  •  •  itseorganisoituvia, tuettuja ja ohjattuja tukikohtana Annankatu 9 eBarometri http://www.ebarometri.fi (2016, 2030) Facebook http://facebook.com/groups/oppimisentulevaisuus Delfoi-pajat joka kuukausi

×