Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä ohjaus on - Heikki Pasanen

5,081 views

Published on

Mitä ohjaus on, opettajan työn ohjauksellinen luonne, ohjauksen mahdollisuudet ja tulevaisuus. Yliopettaja Heikki Pasanen, Haaga-Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mitä ohjaus on - Heikki Pasanen

 1. 1. Mitä ohjaus on- opetustyön muutosohjaukselliseksiOtavan opisto14.04.2011Heikki Pasanen heikki pasanen 1
 2. 2. Teemat ja luentotapahtuman tavoite• Tavoite – Tunnistetaan mitä ohjaus on – Osataan määritellä ja käsitellä ohjauksen termiä – Ohjauksen työvälineisiin tutustuminen – Keskustelun herättäminen• Luentokeskustelu heikki pasanen 2
 3. 3. Ohjauksen eritasoiset merkitykset • ohjaus professiona ja ammattina • opinto-ohjaajat • nyt myös muu (opetus- ja ohjaus-)henkilöstö • ohjaus toiminta- ja ohjausympäristönä; • opetusympäristöstä oppimis- ja tiedonrakentamisympäristöön • oppimisympäristöissä runsaat mahdollisuudet ohjaamiseen, monipuolinen konteksti/alusta • ohjaus ammatillisen vuorovaikutuksen tuottamisen muotona • episteemisesti hyvin tärkeä taso (kommunikaatio, kohtaamiset, osallisuus) • merkitysten välittyneisyys • ohjaus ammatillisen auttamisen metodologiana • poikkeaa muista (terapia, opetus, neuvonta, poliisityö ym.) • primaarin asiakkaan asianajaja (counsellor) • etiikka • ohjaus prosesseina • tiedon, taidon oppiminen, ammatillinen kehittyminen, tiedonrakentelun, elämänsuunnittelun prosessit • yksittäisen opiskelijan prosessit • ryhmien prosessit • ”rytmien prosessit” (oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen dramaturgia) • yksittäisten tapahtumien prosessit heikki pasanen 3
 4. 4. Ohjauksen tarvepohjia• ”Epävarmuuden paluu” – Transmoderni• Työelämämuutokset – Kompetenssit• Henkilökohtaistuminen – General Intellect• Koulutusmaailma – Informaalit ja formaalit• Merkitykset – Merkit, mielet ja kehot heikki pasanen 4
 5. 5. Asiantuntijatiedon muodostuminen ja muutos hiljaisen tiedon kautta- tapahtuu oman kokemusmaailman ja arkipäivän oppimisen läpi- ammatillinen osaaminen ja uusi identiteetti luodaan työskentelyn kulussa (Kvale 1990)- informaalin oppimisen muodot ja hiljaisen tiedon avaaminen muodostuu tärkeäksi (Alanko- Turunen, Pasanen 2008) kokemus- maailma metatieto eli arkipäivän itsesäätelytieto tieto ohjaajuus opettaja ohjaajuus vaikutelma- ohjaaja tieto (impressio- epämuodollinen nistic) tietoseuraamuuntaminen informaalimyös muodolliseksi tieto tacittiedoksi, joka knowledgekäyttökelpoinen muussakommunikaatiossa; arkipäivän tietoa voidaan identifioida jakäsitellä heikki pasanen 5
 6. 6. Tutkinnon prosessit ja ohjauksen paikat Erimuotoisten ohjausten paikkoja prosessissa -Orientaatiot -Oppimiskansioiden, portfolioiden käyttäminen -Tiedonhankinnan ja –rakentelun ohjaus -Verkko- ja ICT-välineiden käyttäminen -Projektien ja ryhmien prosessien ohjaus -Henkilökohtaisen kehittymisen ohjaus (hops, heks) -Opinnäytetöiden ohjaus -Harjoittelun ohjaus -Opetuskäytännöistä johtuva oppimisen ohjaus -Valmennus? -Uraohjaus? -OPISKELUN OHJAUS (opinto-ohjaajien toimintaa) heikki pasanen 6
 7. 7. Perinteinen (aine)opettajan orientaatio-aihe, teema, aine, substanssi, sisältö, aihekokonaisuus tärkein-annetaan opetuksia- opiskelijan ajattelun, toiminnan, kontekstin, ajan jatarinan kehittymisen logiikka on sivussa ja enimmäkseen muodollisenhallinnan kohde opiskelija opettaja teema heikki pasanen 7
 8. 8. Opettajan orientaatiot (ks. Bereiter 2002)• teaching orientation – introducing facts – oman käsityksen esitys; suora selittäminen – monologinen – tiedon välittäminen – valmiit tehtävät ja tehtävien arviointi• learning orientation – learning activities – sosiaalinen osallistaminen; prosessi-näkökulma – dialogit – oppijoiden ymmärryksen/käsitteiden prosessointi – tehtävien prosessoiva luonne• knowledge creating – creating new ideas – todellinen hanke, projekti (osallistaminen sisältyy) – reflektiot; käsitteellisen muutoksen tuottaminen – teoriatieto+käytäntö, käsitteelliset luomukset• tyypillinen opettajan orientaatio (Bereiter) : ”instruction picks up that part of teaching that is concerned with the achievement of learning objectives” (”opetusten antaminen on se osa opettamista, joka on keskittynyt oppimisen kohteiden tavoittelemiseen”) ©pasanen heikki pasanen 8
 9. 9. Ohjaajan orientaatio -opiskelijan reflektiot, konteksti, toiminta ja tarina sekä materiaalit yhteisenä kohteena -yhteistyösuhde: opiskelija on oman tilanteensa asiantuntija ja ohjaaja vuorovaikutusosaamisen ja kommunikaation asiantuntija - kvalifioimistavoite syrjässä; opetusten antamisesta pidättäydytään opinnäytetyö Opiskelijan “kontekstit” ja merkitysperspektiiviohjaaja heikki pasanen 9
 10. 10. Mitä ohjaus on• ei terapiaa• ei opetusta• ei neuvontaa onko kasvatusta?• vuorovaikutuksena – ei käskytystä, määräystä – ei neuvontaa, opastusta – ei indoktrinaatiota heikki pasanen 10
 11. 11. Ohjaus vuorovaikutuksena – ohjaus = neuvotteleva työtapa » neuvottelu (ks. enemmän Vähämöttönen 1998) » ei mikä hyvänsä keskustelu tai jutustelu » vuoropuhelu eli dialogi heikki pasanen 11
 12. 12. “ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksenantamista määräaikaisesti asiakkaan roolissaolevalle henkilölle” (ks. enemmän Onnismaa ym. 2000) - vapaata muista sitoumuksista - ei tuomitsevaa - counselling, counsellor (1. ohjaaja, 2. asianajaja)- ohjaus on elämänsuunnittelun metodologiaa- ohjaus on neuvottelua, dialogia, tehtäviä ja toimintaan aktivoimista asiakkaanvoimavaraistamiseksi- oppimisen ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista oppijanoppimiselle = oppimisen kohteiden käsittelyä ja reflektointia yksilöllisesti tairyhmässä- muuten mietittäväksi: ajasta ja paikasta riippumattomaan, rajattomaanopiskeluun ohjaus palauttaa ajan ja paikan – aloittaa merkitysten rakentamisen! heikki pasanen 12
 13. 13. Ohjauksessa on ”koko opiskelija” kulttuurinen, yhteiskunnallinen opiskelija/tutkinnon suorittaja ei tule ammatilliseen koulutukseen ”oppivana päänä”, vaan kokonaisena ihmisenä suhteissaan, joissakin prosesseissaan, tarinallaan, kehollaan ja kysymyksillään opiskelijan ja hänen mukanaan tuomansa asian tuleva mennyt paikantaminen on aina tärkeää kulloisenkin ohjausintervention tekemiseksi materiaalinen heikki pasanen 13
 14. 14. Ohjauskeskustelun konstruktiivisuus - mitä voidaankaan konstruoida?Kognitiivinenkonstruktiivisuus Dialoginen konstruktiivisuus Sosiaalinen konstruktiivisuus Sosiokulttuurinen konstruktiivisuus - kulttuuri-historiallinen kirves heikki pasanen 14
 15. 15. Ohjauskeskustelun erilaiset kontekstit• Oppilaitos, kirkko, tehdas, työvoimatoimisto, vankila tai Trainers’ House ovat erilaisia ohjausympäristöjä• Oppilaitos on ”oppimista” varten• Mitä varten ohjaustilanteet ovat oppilaitoksessa? - verkossa? – ovat edelleen hyviä kysymyksiä heikki pasanen 15
 16. 16. Ohjauskeskustelu kehyksenä• Erilaiset puhetilanteet tapahtuvat erilaisissa ”kehyksissä” (ks. Vehviläinen 2001)• Kehykset ovat raamit, joiden puitteissa on oikeutettua ja mahdollista ottaa puheeksi – kehyksen sallimia asioita – kehyksen normeihin kuuluvasti• Kehys jäsentää – Vuorovaikutusta – Identiteettejä – Todellisuudesta saatavia käsityksiä heikki pasanen 16
 17. 17. Ohjauskeskustelu tilana, suhteena ja vastuuna• Yhteinen tila (”space”) – onko sitä tai päästäänkö siihen? – ”feeling together” (Peavy 1999)• Vuorovaikutus - suhteessa ovat: – Ihmiset – Tunteet – Asiat• Vastuut (esim. Malinen 2002): – Eettinen – Eksistentiaalinen – Epistemologinen heikki pasanen 17
 18. 18. Ohjauskeskustelu kohtaamisena - kohtaamisen epätasapaino, tunteensiirto ja container-funktio (mukaeltu psykodynaamisista ohjausteorioista)- kohtaaminen on lähtökohdiltaan epätasapainossa ohjaajan ammatillisen vuorovaikutusvastuun vuoksi- ohjaaja on tilanteessa vuorovaikutuksen asiantuntija ja ohjattava oman asiansa asiantuntija- vuorovaikutus tapahtuu aina myös tunnemerkitysten välittämänä- ohjaajan tehtävänä on prosessoida vuorovaikutus hallitusti eteenpäin niin, että haasteet siirtyvät aina ohjattavalle tai ryhmälle takaisin sopivasti uudessa muodossa tehtävän tai tavoitteen mukaisesti heik ki ohjaaja ohjattava pasa nen 18
 19. 19. Ohjauskeskustelun ja dialogin perustaidot(ks. esim. Pasanen 2003) ohjaaja käyttää auttaa asiakasta vuorovaikutus-taitoja Kunnioitus Empatia - kokemaan tulleensa ymmärretyksi - ymmärtämään enemmän tutkimisen ja tunteitaan selkiyttämisen taitoja - tutkimaan ymmärrystään - tutkimaan tunteitaan - harkitsemaan vaihtoehtoja - kokeilemaan vaihtoehtoja - valitsemaan vaihtoehdon toiminnallisia taitoja Tavoitteen - muotoilemaan toimintasuunnitelmia asettaminen - tekemään tuetusti sitä, Toiminnan mikä on tarpeen tehdä suunnittelu Ongelman ratkaisu heikki pasanen 19
 20. 20. Konstruktiivisen ohjauskeskustelun välineitä• Välineitä asioiden ulkoistamiseen: – Merkitysulottuvuudet – Metaforat – Elämänkartta – Elämäntapahtumat – Tarinat – Toiminnalliset menetelmät• Ohjauskeskustelun yleisten välineiden lisäksi – Interventiotyylit – Hyväksyvä – Katalysoiva – Määräävä – Konfrontoiva heikki pasanen 20
 21. 21. Merkitysulottuvuudet(ks. enemmän Pasanen 2007)- identiteetti ja asioiden merkitykset rakentuvat aina ajassa ja tilassa- ohjauspuheella ja neuvottelulla on monta mahdollista suuntaa, joita vuorotellaan asiakkaan tilanteen mukaan yhteiskunta kulttuuri sosiaalinen nykyisyys tulevaisuusmenneisyys Yksilö/ asia materiaalinen ruumiillinen, kehollinen heikki pasanen 21
 22. 22. Interventiotyylit (ks. enemmän Heikkilä-Heikkilä 2001)• interventio: ”väliin tuleminen”, ”asioihin puuttuminen”• interventiotyyli = käyttäytymisprosessi ohjaajan ja ohjattavan välisenä vuorovaikutusprosessina• ohjaajan tavoitteena kyky käyttää eri interventiotyylejä joustavasti• hyväksyvä interventiotyyli• katalysoiva• määräävä• konfrontoiva heikki pasanen 22
 23. 23. Ohjauksen termejä• counselling, ohjaus (counsellor = 1. ohjaaja 2. asianajaja)• guidance, neuvonta• fasilitaattori, avustaja (myös scaffolder)• mentori, neuvonantaja• tuutori, oppimisen ohjaaja, neuvoja tai tukija• animaattori (pbl), aktivoija, rohkaisija, elävöittäjä• vertaisohjaaja• (esimies)opastaja (supervisor)• coach, valmentaja• myös konsultointi (erityisesti prosessi-) heikki pasanen 23
 24. 24. lähdekirjallisuus• Alanko-Turunen M. & Pasanen H. (2008). Vangitusta tiedosta kehoon piirtyvään hiljaiseen tietoon. Teoksessa Toom A. ym. (toim.) Hiljainen tieto. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja.• Bereiter C. (2002). Education and Mind in the Knowledge Age. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.• Heikkilä J. & Heikkilä K.(2001). Innovatiivisuutta etsimässä. Helsinki,Kauppakaari.• Kvale S. (1990). Postmodern Psychology. The Humanist Psychologist 18 (1).• Onnismaa J., Pasanen H., Spangar T. (2000). Johdanto. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Juva: PS- Kustannus.• Malinen A. (2002). Opettajuus rakentuu ihmistuntijuudesta ja asiantuntijuudesta. Teoksessa Sallila P. & Malinen A. (toim.) Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja.• Pasanen H. (2003). Mitä ohjaus on? Teoksessa Matikainen J. (toim.): Oppimisen ohjaus verkossa. Helsinki, Yliopistopaino.• Pasanen H. (2007). Ohjaava koulutus merkitysten kenttänä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 121.• Peavy V. (1999). Sosiodynaaminen ohjaus. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.• Vehviläinen S. (2001). Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus.• Vähämöttönen T. (1998). Reframing career counselling in terms of counsellor-client negotiations. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisija n.o 34. heikki pasanen 24
 25. 25. Arviointia Kiitos! heikki pasanen 25

×