Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus - Aila Paaso

2,816 views

Published on

Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus, Aila Paaso, OAMK

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus - Aila Paaso

 1. 1. Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus Aila Paaso KT, koulutuspäällikkö Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu aila.paaso@oamk.fi1 15.4.2012 Aila Paaso
 2. 2. Ammatillisten opettajien täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen askeleita 2005-2010: •Osaava Opettaja koulutustapahtuma 2006-2011 •Esitutkimus ammatillisten opettajien osaamistarpeista 2006 •Kehittämishanke Osaava Opettaja 2010-2020, Toisen asteen ammatillisenkoulutuksen opetushenkilöstön osaaminen. 2007-20082 15.4.2012 Aila Paaso
 3. 3. Osaavaa ammatillista opettajaa etsimässä Osaava ammatillinen opettaja 2020 Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden haasteita Ammatillisen opettajan ammatti- professiosta työidentiteetteihin ja tulevaisuuden osaamiseen Ammatillinen koulutusorganisaatio opettajien osaamisen mahdollistajana3 15.4.2012 Aila Paaso
 4. 4. Tulevaisuuden ammatillista osaamista luovan ammatillisen koulutuksen haasteet4 15.4.2012 Aila Paaso
 5. 5. Työelämän uudet osaamisvaatimukset haastavat ammatillisen opettajan tulevaisuuden osaamisen Maistereita vaiko mestareita?5 15.4.2012 Aila Paaso
 6. 6. Ammatillinen opettaja, mistä olet tullut, kuka olet ja mihin olet menossa?6 15.4.2012 Aila Paaso
 7. 7. Ammattikasvatus – Ammattikasvatus, kasvatustieteen osa-alue, jossa tutkittaviin ilmiöön vaikuttavat työelämänkehitys ja eri ammattien kehityshistoria, ammattikulttuuri ja käytännön osaaminen. – Tuomisen ja Wihersaaren(2006) mukaan ammattikasvatuksessa on keskeistä tiedostaa ammatin ja työn yhteys. Ammatit kiinnittyvät työhön, ja työelämä on aina läsnä, kun puhutaan ammattikasvatuksesta. – Myös Ruohotie (2000) painottaa, että ammattikasvatustutkimus ei rajoitu vain koulujärjestelmässä tapahtuviin ilmiöihin, koska tutkimuskohteena ovat usein muun muassa koulutuksen ja työelämän suhteet, jotka edellyttävät poikkitieteellisyyttä.7 15.4.2012 Aila Paaso
 8. 8. Ammattikasvatus – Ammattikasvatus on organisoitua kasvatustoimintaa, jonka avulla nuoret ja aikuiset voivat toteuttaa tavoitteisesti etenevää oppimista – päämääränä ammatissa tarvittavien valmiuksien hankkiminen ja kehittäminen – sekä edellytysten luominen itsenäiselle ammatilliselle toiminnalle ja jatkuvalle kehitykselle ammatissa. (Ruohotie 2000)8 15.4.2012 Aila Paaso
 9. 9. Ammattikasvatus – Ammattikasvatus voidaan jakaa kasvatukseen ja ammattiin liittyviin käsitteisiin. – Kasvatukseen liittyviä käsitteitä ovat ammattikasvatus ja opettajuus ja identiteetti. – Ammattien keskeisiä käsitteitä ovat ammatti, professio ja dynaaminen ammatti, ammattitaito, kompetenssi sekä kvalifikaatio. – Kasvatustieteen tieto-opin mukaisia epistemologisia käsitteitä ovat opetus ja oppiminen sekä ammatillinen kasvu ja osaaminen. Tuominen ja Wihersaari (2006)9 15.4.2012 Aila Paaso
 10. 10. Professio vai dynaaminen ammatti ? Professio:tieteellinen yhdistys, ammattieettinen säädöstö, akateeminen koulutus, autonomisuus. Autonomisen toimijuuden rinnalle nousemassa vastuullinen työntekijyys. Organisaatiokansalaisuus ja alaistaidot myös opettajaprofession sisältämään ammatillisuuteen. Dynaamisessa määrittelyssä ammatteja tarkastellaan ihmisestä lähtien: lähtökohtana on ammattilainen itse ja kaikkiin ammatteihin suhtaudutaan tasavertaisesti. Yksilö oppii ja kiinnittyy ammatillisen kasvun kautta tiettyyn ammatilliseen identiteettiin. Ammatti on ihmisen kasvun kautta muuttuva ja dynaaminen. Tuomisen ja Wihersaaren (2006) mukaan dynaamisen ammatin käsite painottaa yksilöä ja hänen ymmärrystään ammatistaan ja yhteiskunta luo raamit ammateille ja niiden määrittelylle. Vuorovaikutus yksilön ja yhteiskunnan välillä johtaa päätelmään, ettei ammatti voi olla muuttumaton käsite. Ammatillisen opettajan työhön liittyvät identiteetit Eteläpelto (2007) Työhön liittyvä identiteetti kuvaa monitasoisesti ja laajasti ihmisen ja työn välistä suhdetta. Käsitteessä liittyvät yhteen ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö sekä yksilön rakentamat ja muokkaamat yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta elämässä. Myös työhön liittyvät arvot ja eettiset sitoumukset kuuluvat työhön liittyvään identiteettiin. Tätä suppeampi käsite on työidentiteetti, joka rakentuu henkilön oman henkilöhistorian perusteella. Siihen kuuluu myös yksilön tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. Spesifimpi käsite ammatillinen identiteetti tai ammatti-identiteetti tarkoittaa elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Identiteetin rakentuminen on vaikeutunut, identiteetit ovat tulleet epävakaiksi ja epävarmoiksi.10 15.4.2012 Aila Paaso
 11. 11. Asiantuntijuus Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002) asiantuntijuuden näkökulma Perinteisen kognitiivisen asiantuntijatutkimuksen mukaan asiantuntijuutta on tarkasteltu yksilöllisenä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisuprosessina. Tynjälä (2004, 176) jakaa näkökulman mukaiset asiantuntijuuden komponentit formaaliin tietoon, käytännölliseen eli kokemukselliseen tietoon ja itsesäätelytietoon. Formaalitieto sisältää alan perustiedon eli faktatiedon ja käsitteellisen tiedon elementit. Käytännöllinen tieto, taitotieto sisältää sen, kuinka jokin asia tehdään. Lisäksi tarvitaan itsesäätelytaitoa ja kriittistä reflektiota joka ulotetaan koko ammattikäytäntöön, myös kollektiiviseen toimintaan. Osallistumisnäkökulman mukainen asiantuntijuus syntyy parhaiten oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja työssäoppimisen yhdistävässä mallissa silloin, kun oppimista ei nähdä erillisenä asiana. Opettajan asiantuntijuudessa osallistumisnäkökulma painottuu opetuskulttuurin murrokseen. Tiedon nopea lisääntyminen ja uusiutuminen, oppimiskäsityksen muutos tietoa jakavasta opettajasta oppimisen ohjaajaksi ja opetussuunnitelma-ajattelun uudistuminen keskusjohtoisesta yksityiskohtaisesta asiakirjasta opetuksen yleiset tavoitteet linjaavaksi asiakirjaksi ovat tekijöitä, jotka muuttavat opetuskulttuurin luonnetta individualistisesta opetuskulttuurista kohti Hargreavesin (1994) kollaboratiivista yhteistyön kulttuuria. Opettajan asiantuntijuuden tiedon luomisen näkökulmassa yhdistyvät kognitiivisen näkökulman yksilöllistä eksperttiyttä korostava ja osallistumisnäkökulman kollektiivisen eksperttiyden ja yhteisöllisyyden aspektit. Tynjälän (2006) mukaan asiantuntija ei rutinoidu, vaan kehittää jatkuvasti osaamistaan. Ekspertit kehittävät jatkuvasti työtään ja ammattitaitoaan, ratkaisevat ongelmia yhä korkeammalla ja monimutkaisemmalla tasolla, ylittävät saamisensa rajoja, oppivat sekä virheistään että onnistumisistaan ja luovat uutta tietoa. Tutkijat korostavat yhteisön merkitystä tiedon luomisen asiantuntijuudessa. Professioiden tutkimuksessa opetusalan uuden tiedon tuottamisen, välittämisen ja soveltamisen nopeus, laatu ja menestyksellisyys on heikompaa kuin muilla aloilla. Opettajat luottavat omaan kokemukseensa enemmän kuin tietoon, joten opetustyö ei ole sellainen professio, joka jatkuvasti kehittyisi tiedon luomisen kautta. Opettajat eivät ole välttämättä kiinnostuneita oman alansa tutkimuksesta.11 15.4.2012 Aila Paaso
 12. 12. Osaava Opettaja 2020 työnkuva Osaava opettaja 2010-2020 tutkimushankkeessa toteutettujen nykytila- ja tulevaisuuskyselyjen avulla, eDelfoi verkko-ohjelmalla koottua aineistoa käytettiin tutkimuksen aineistona. Ammatillinen ja alakohtainen osaaminen Pedagoginen osaaminen Työyhteisöosaaminen Koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaaminen Loppuraportti: http://www.eDelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja12 15.4.2012 Aila Paaso
 13. 13. Osaava ammatillinen opettaja, tulokset yhteenveto Heikot signaalit Heikot signaalit Tulevaisuuskuvien Tulevaisuuskuvien Tulevaisuuskuvien Laadunhallinnan Kehitys-suunnan vahvuus Ammatillisen opettajan Muutoksen ensioireet (ME) Aikainen informaatio tulevaisuustilat todennäköisyys toivottavuus erityispiirteet työnkuva tulevasta (AI) Työyhteisö-osaaminen Koulutusorganisaation ME/ nykytila 184 (40%) Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk. Nyk.vaudilla, ei lainkaan johtajamis-osaaminen Keskisuuri Työyhteisöllinen osaaja 132 (31%) strategisen toiminnan ME/ uhka 183 2015 -49 ( 61%) toivott. 36 (44 %) ped.strategia, oppimis- 9-11 % suunnittelu, kehittäminen ja ( 39%) 2020- 44 ( 54 %) ympäristöajattelu, toimivat arviointi Uhka erittäin epätod.näk. Uhka, ei lainkaan toivott. 64 prosessit 44 (10,5 %) AI /uhka 33 (43%) 46% ( 79 %) Koulutuksen ja työelämän Täydennyskoulutus ME/nykytila Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk. Nyk.vaudilla, ei lainkaan työelämäläht. ops-prosessi Korkea Koulutuksen ja työelämän yhteistyö-osaaminen työelämäyhteistyön 300 (54%) 2015 -49 ( 61%) toivott. 36 (44 %) alueel. tarpeet 12 -14 % verkosto-osaaja 102 (25%) osaamisessa ja 2020- 44 ( 54 %) kumppanuus kehittämisessä AI/ nykytila palvelu ja kehittämistehtävä 59 (14%) 175 ( 52%) Opettaja oman työnsä Ammattina opettaja ME/uhka 124 (41%) Uhka erittäin epätod.näk. Uhka, ei lainkaan toivott. 64 osaamisen kehittäminen, Matala Opiskelijan taitajana 30 (7%) 46% ( 79 %) kannustava 6-8 % oppimisprosessin tukija ja 87 (21%) AI/uhka40 ( 61%) toimintakulttuuri ohjaaja Pedagoginen osaaminen Taito kohdata opiskelijat ME /nykytila 278 (71%) Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk. Nyk.vaudilla, ei lainkaan opisk. tarpeet Matala Opiskelijan kohtaaja ja 58 (14%) yksilönä AI/ nykytila 2015 -49 ( 61%) toivott. 36 (44 %) yksilöllistäminen 6-8 % kuuntelija 28 (7 %) 2020- 44 ( 54 %) osallisuuden lis. yhteiskunnallinen vastuu/tuloshak. Ammatillinen osaaminen Ammattialan kehittäminen ME/nykytila 233 (69%) Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk. Nyk.vaudilla, ei lainkaan tarvekartoitus, Matala Ammattialan vastuullinen 37 (9%) ja täydennyskoulutus AI/ uhka 10 (38%) 2015 -49 ( 61%) toivott. 36 (44 %) oppiminen, innovointi ja 6-8 % kehittäjä 26 (6%) AI/ toivottava 10 (38%) 2020- 44 ( 54 %) Uhka, ei lainkaan toivott. 64 parantaminen Uhka eritt. epätod.näk. 46% ( 79 %) osaaminen Toivottava alakohtaiset koulumuodot 2015- 44 (65%) Toivottava ylittävät osaamispolut 2020- 50 (62%) 62 (77%)13 15.4.2012 Aila Paaso
 14. 14. 14 15.4.2012 Aila Paaso Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva.
 15. 15. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Yksintekijästä - Työyhteisölliseksi osaajaksi Työssäoppimisen ohjaajasta – Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajaksi Didaktisesta osaajasta - Opiskelijan kohtaajaksi ja kuuntelijaksi Oman työn taitajasta – Opiskelijan oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi Ammattialan osaajasta – Alansa vastuulliseksi kehittäjäksi15 15.4.2012 Aila Paaso
 16. 16. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Yksintekijästä - työyhteisölliseksi osaajaksi Työyhteisöllisen osaajan identiteetti muotoutuu opettajan ja työyhteisön vuorovaikutuksessa. Kollegiaalisuus, työyhteisöllinen osaaminen ja vastuullinen työntekijyys haastavat perinteisen opettajan professionaalisen autonomian. Työyhteisöllisen osaajan identiteetissä yhdistyvät yksittäisen opettajan ja pedagogisen asiantuntijayhteisön opiskelijoiden oppimista tukevat elementit. Työyhteisöosaajan tehtävää voidaan kuvata aineistolähtöisesti tutkimuksen työyhteisöosaamisen toivottavan tulevaisuuden tulosten perusteella seuraavasti: - opettajat ovat mukana suunnittelemassa koulutusorganisaation toimintaa ja sitoutuvat synergiaa tuottavaan, palkitsevaan ja joustavaan työelämälähtöiseen oppilaitoksen toimintakulttuuriin - opettajat ymmärtävät kokonaisvaltaisen oppilaitoksen toimintajärjestelmän merkityksen ja toimivat joustavasti, tarkoituksenmukaisten, opiskelijoiden oppimista tukevien prosessien mukaisesti - opettajat ymmärtävät koulutusorganisaation talouden hallinnan merkityksen, sitoutuvat tavoitteisiin ja heillä on valtaa hoitaa ja vastata talousasioista omalla vastuualueellaan - moniasiantuntijuuteen perustuva opettajuus on toteutunut ja opettajat ovat yhteistyökykyisiä, kommunikaatiotaitoisia ja tiimityökykyisiä - opettajien henkinen hyvinvointi on tasapainossa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kuntouttavia palveluja on saatavilla - opettajilla on mahdollisuus kehittää toimintaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti - opettajien työaikaan on sidottu kehittämistyötä - opettajat osallistuvat työyhteisöosaamiseen liittyvään koulutukseen ja kehittämiseen - opettajat arvostavat omaa ja kollegansa työtä ja - opettamista ja oppimista tukevien resurssien suhteen vallitsee tasapaino vaatimusten, odotusten ja toteutuman kesken.16 15.4.2012 Aila Paaso
 17. 17. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Työssäoppimisen ohjaajasta koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajaksi Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajan työidentiteetti muotoutuu opettajan ja työelämänedustajien vuorovaikutuksessa koulutuksen ja työelämän verkostoissa ja rajapinnoilla. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, ettei koulutusjärjestelmä ole kyennyt vastaamaan sille asetettuihin haasteisiin työelämän osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnista ja yrityselämän tarpeisiin suunnitellusta koulutuksesta. Tulokset osoittivat myös, että peräti neljäsosa ammatillisista opettajista ei toimi missään koulutuksen ja työelämän verkostoissa. Tämä on huolestuttavaa ammatillisten opettajien osaamisen ajantasaistamisen ja tulevaisuuteen näkemisen kannalta. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Tuotanto-, palvelu- ja toimintatavat elävät, ja aidoissa työelämän oppimisympäristöissä toimiminen on keskeistä ammattikäytäntöjen oppimisen ja ammattipedagogiikan näkökulmista Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajan työnkuva muotoutuu aineistolähtöisesti koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaamisen toivottavan tulevaisuuden mukaan seuraavaksi: - opettajilla on aitoa työelämätuntemusta ja työelämälähtöisen osaamisen ennakointivalmiuksia - opettajien ohjausrooli opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä, aikuisopiskelijoiden yksilöllisten oppimispolkujen henkilökohtaistamisessa ja työpaikkaohjaajien ohjaamisessa on vahva - opettajat toimivat saumattomassa yhteistyössä työelämän verkostojen ja työpaikkaohjaajien kanssa - opettajien ja työpaikkaohjaajien vaihdot, tet-jaksot, ammatinopetus työpaikoilla, kansainvälinen yhteistyö ja taitajakisat lisäävät yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja työpaikkojen välillä - opettajat vastaavat työelämän tarpeisiin, suunnittelevat ja toteuttavat yrityskohtaista, alakohtaista koulutusta ja yhteisiä projekteja työelämän kanssa.17 15.4.2012 Aila Paaso
 18. 18. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Didaktisesta osaajasta opiskelijan kohtaajaksi ja kuuntelijaksi Opiskelijan kohtaajan ja kuuntelijan työnkuvan mukainen opettajan työidentiteetti vaatii opettajalta toisenlaista osaamista ja vuorovaikutusta kuin perinteinen ammatillisen opettajan identiteetti. Ammatillisen opettajan osaamiseen liittyy kasvatuksellisuus sekä yleisellä että ammattiin kasvattamisen tasolla. Opiskelijan kohtaajan ja kuuntelijan identiteettiin liittyy aina opiskelijan osallisuuden lisääminen ja dialoginen kohtaaminen opiskelijan kanssa. Aineiston perusteella voidaan todeta, että opettajat tiedostavat pedagogisen osaamisen kehittämisen sekä perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeen ja merkityksen hyvin vaihtelevasti. Uhkatekijänä nähtiin myös opettajien ajan käyttäminen kasvattamiseen ammatinopetuksen sijasta. Kuvaavaa on, että tulosten mukaan opettajista peräti 56 prosenttia ilmoitti, ettei toimi missään opiskelijoiden oppimista ja elämänhallintaa tukevissa verkostoissa. Tulos kertoo ammatillisen koulutuksen ja ammattipedagogiikan suurista haasteista opiskelijoiden ammatinoppimisen edistämisessä ja yksilöllisyyden huomioimisessa. Opiskelijan kohtaajan ja kuuntelijan työnkuva muotoutuu aineistolähtöisesti pedagogisen osaamisen toivottavan tulevaisuuden mukaan seuraavaksi: - opettajat ottavat huomioon monimuotoiset, erilaisten opiskelijoiden tarpeet - opettajat tukevat oppijoita yksilöllisten oppimissuunnitelmien avulla - opettajat hallitsevat pedagogisen oppimista tukevan ohjauksen erilaisissa oppimisympäristöissä - opettajat luovat toiminnallaan turvallisen oppimisympäristön - opettajat tukevat opiskelijaa yksilönä ryhmässä - opettajat käyttävät oppimista edistäviä opetusmenetelmiä joustavasti erilaiset oppijat huomioiden - opettajat ovat siirtyneet opettamisen suunnittelusta oppimisen mahdollistavaan suunnitteluun - opettajat kehittävät pedagogista osaamistaan - opettajat toimivat autenttisissa tilanteissa ja - opettajat toimivat erilaisissa oppimisympäristöissä.18 15.4.2012 Aila Paaso
 19. 19. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Oman työn taitajasta oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi Oppimisprosessin tukijan ja ohjaajan työidentiteetti muotoutuu opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksessa, jossa huomioidaan opiskelijan tarpeet ja odotukset. Kehityssuunta viittaa opettajien professionaalisen autonomian murrokseen. Ammatillisen opettajan opettajakeskeinen ajattelu ja toiminta sekä etäisyys työelämästä on väistymässä oleva kehityssuunta. Tulokset viittaavat siihen, että koulutusorganisaatioissa ei ole otettu riittävästi huomioon oppimiskäsitysten ja opetuskulttuurin muutosten vaatimuksia. Ammatillisen opettajan työn kuvan perustehtävää ei myöskään ole selkiytetty riittävästi, eikä tehtävään liittyvää ydinosaamista ole määritelty. Työn vaativuuden arvioinnin yhteydessä tehdyt tehtävän kuvaukset perustuvat opettajan professionaaliseen autonomiaan ja valtaan, eivätkä vastaa opettajan työn nykyisiä vaatimuksia yhteisöllisen verkosto-osaajan, opiskelijan kuuntelijan ja kohtaajan sekä opiskelijan oppimisprosessin tukijan osaamisesta. Tutkimustulosten ja työn vaativuuden arvioinnin tehtäväkokonaisuuksien näkökulmasta näyttäisi siltä, että opettajan ammatin työnkuva ja osaaminen suhteessa opiskelijoihin, työyhteisöön ja erilaisiin oppimisympäristöihin vaatisi syvällisempää dialogia ja selkiyttämistä. Näin voitaisiin myös vastata tutkimuksessa esiin nousseeseen haasteeseen opettajan työn palkitsevuudesta. Oppimisprosessin tukijan ja ohjaajan työnkuva muotoutuu tutkimuksessa aineistolähtöisesti opettaja oman työnsä taitajana -osaamisen toivottavan tulevaisuuden mukaan seuraavaksi: - opettajat ovat innostuneita opiskelijoiden oppimisen ohjaajia - opettajilla on kulttuurien tuntemusta - opettajat osaavat hyödyntää teknologiaa monipuolisesti - opettajat tekevät kansainvälistä alojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä - opettajat osallistuvat opettajavaihtoon - opettajat osallistuvat kansainvälisiin projekteihin - opettajat päivittävät osaamistaan ja osallistuvat täydennys- ja jatkokoulutuksiin - opettajat osallistuvat ammatilliseen lisäkoulutukseen - opettajat tiedostavat itsensä kehittämismahdollisuudet - opettajat hyödyntävät mentoroinnin mahdollisuuksia opettajille19 - opettajat ovat uusia ajatuksia ja kulttuureja edustavia osaajia 15.4.2012 Aila Paaso - opettajat ovat verkostoituneita osaajia ja - opettajat ovat monialaisia osaajia.
 20. 20. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Ammattialan osaajasta vastuulliseksi alansa kehittäjäksi Ammattialan vastuullisen kehittäjän työidentiteetin jatkuva rakentaminen on välttämätöntä, koska ammatillinen taitotieto kehittyy ja muuntuu koko ajan. Yksittäisten toimialojen osaamistarpeet laajenevat verkostojen ja verkostoissa toimijoiden osaamistarpeiksi. Ammatillisen opettajan ammattiopetuksen vastuusta osa on siirtynyt työpaikoille työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen myötä. Kehittämissuunnitelmassa 2007–2012 esitetään vaatimus perustutkintojen työelämälähtöisyyden edelleen kehittämisestä. Tutkimustulokset viittaavat ammatillisen opettajan ammatti-identiteetin ja ammattialojen kehityksen murrokseen. Opettajan ammattialan vastuullisen kehittäjän työidentiteetti muodostuu opettajan ja kouluyhteisön, työpaikkojen ja alan alueellisten ja kansainvälisten verkostojen vuorovaikutuksessa. Ammattialan vastuullisen kehittäjän työnkuva, aineistolähtöisesti, ammatillisen osaamisen toivottavan tulevaisuuden mukaan: - opettajalla on käytännön työkokemusta ja he hallitsevat opetettavan asia käytännössä - opettajalla on vahva alan ammattitaito - opettaja tekee vuoroin työtä oppilaitoksessa ja vuoroin työelämässä - opettajat osallistuvat säännöllisin väliajoin työelämäjaksoille - opettajat tekevät työelämälähtöisiä projekteja työelämän kanssa yhteistyössä - opettajat osallistuvat kansainvälisiin vaihtoihin - opettajilla on teknologiaosaamista - opettajilla on yrittäjyysosaamista - opettajat ovat asiakaspalveluhenkisiä - opettajat osallistuvat ammatillisten aineiden lyhyt- ja pitkäkestoisiin täydennys- ja jatkokoulutuksiin - opettajat osallistuvat alan kehittämishankkeisiin, 208 - opettajat osallistuvat uuden teknologian toteuttamishankkeisiin sekä - opettajat osallistuvat Skills-toimintaan20 15.4.2012 Aila Paaso
 21. 21. Mitä osaamista osaavan ammatillisen opettajan työnkuva 2020 edellyttää opetuksessa ja tki -toiminnassa?Osaava Opetus/Yksilö Opetus/Yhteisö Tutkimus-, kehittämis- ja Tutkimus-, kehittämis- jaammatillinen innovaatiotoiminta/Yksilö innovaatio-toiminta/Yhteisöopettaja 2020Työyhteisöllinen yksintekijän autonomiasta kohti kollegiaalinen, pedagoginen ammatillisen opettajan ammatti, koulutusorganisaation strateginen jaosaaja vastuullista yhteisöllisyyttä asiantuntijayhteisö professiosta kohti dynaamista toiminnallinen kehittäminen alueellisesti, ammattia kansallisesti ja kansainvälisestiKoulutuksen ja työssäoppimisen ohjaamisesta opettajayhteisön jäsenten työssä oppiminen asiakaslähtöinen työelämän palvelu- jatyöelämän kohti saumatonta työelämän toiminta aidoissa työelämän verkosto-oppiminen kehittämistehtäväverkosto-osaaja verkostoyhteistyötä oppimisympäristöissä ja työelämän osaamistarpeiden ennakointi verkostoissa ja työelämän tarpeisiin kohdistuva koulutusOpiskelijan didaktisesta osaamisesta toiminta opiskelijoiden ihmiskäsitys, yksilölliset oppijat, opettamisen kehittämisestä oppijankohtaaja ja opiskelijan osallisuuden oppimista tukevissa henkilökohtaistaminen oppimista mahdollistavaan tutkimukseenkuuntelija lisäämiseen moniammatillisissa verkostoissa tuki oppijan identiteettityöhön ja kehittämiseen oppijayhteisö/opettajayhteisöOppimisprosessin oman työn taitajasta opiskelijan opettajayhteisön perustehtävät ammatillisen opettajan opetuskulttuurin ja teknologian muutostukija ja ohjaaja ammatinoppimisen edistäjäksi ja ammatin työnkuva suhteessa osaaminen, kvalifikaatiot ja opiskelijoihin ja erilaisiin kompetenssi oppimisympäristöhinOman ammattialansa taitajasta opettajuus osana ammattialaa ja ammatillisen opettajan koulutusorganisaation ja työelämänammattialansa alansa asiantuntijaksi yrittäjämäisesti toimivaa ammatti-identiteetin murros, uudet toimintamallitkehittäjä verkostokumppanuutta työidentiteetti, työhön liittyvät identiteetit21 15.4.2012 Paaso Aila
 22. 22. Ammatillinen koulutusorganisaatio opettajien osaamisen mahdollistajana22 15.4.2012 Aila Paaso
 23. 23. Ammatillisten opettajien tulevaisuuden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen ja täydennyskoulutus koulutusorganisaatiossa.23 15.4.2012 Aila Paaso
 24. 24. Opettajien työssä oppiminen ja johtajuuden haasteet Työssä oppimista kutsutaan myös informaaliksi oppimiseksi, koska sitä on vaikeaa erottaa työn tekemisestä. Poikelan ja Järvisen (2007) työssä oppimisen prosessimallissa yhdistyvät yksilön, yhteisön ja organisaation työnkontekstit Sosiaalisissa eli yhteisöllisissä prosesseissa yhdentyvät oppimisen, tiedon ja osaamisen jakaminen yksilön, ryhmän ja organisaation työn välillä. Oppimisen lähtökohtana on henkilökohtainen kokemus, mutta kokemusten vaihto ryhmässä vahvistaa intuition tärkeyden ja merkityksen koko organisaatiolle. Tässä prosessissa tarvitaan osallistavaa johtamista. Ihmisille tulee antaa tilaa ja aikaa kokemusten jakamiseen ja ajatusten tuottamiseen työn, työyhteisön ja työorganisaation kehittämiseksi. Reflektiivisiin eli arvioiviin prosesseihin kuuluu henkilökohtaisten ja yhteisten kokemusten reflektointi sekä intuitiivisen tiedon käsitteellistäminen, mikä tarkoittaa käytännössä palaute- ja arviointikäytäntöjen luomista, ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Yksilöllisten ja yhteisten oppimisresurssien hyödyntäminen vaatii inhimillisten voimavarojen ja oppimisen johtamista. Kognitiivisissa prosesseissa yhdistyvät työkokemuksen tuottama tieto, ulkopuolelta hankittu uusi tieto ja organisaatiossa oleva tieto. Työorganisaatiossa tarvitaan tiedon johtamista. Toimintaa jäsennetään mallien, suunnitelmien, arvojen, kulttuurin, työilmapiirin ja yhteisön toimijoiden sekä muiden tiedon lähteiden ja resurssien kautta. Työssä oppiminen ei voi kuitenkaan olla satunnaista, vaan tueksi tarvitaan operatiivista johtamista. Operationaaliset eli toiminnalliset prosessit ovat osallistamiseen, oppimiseen ja tiedon organisointiin liittyvien asioiden toimeenpanoa. Käytännössä kysymys on työssä oppimista ylläpitävien toimintojen suunnittelusta, kokeilemisesta, toteuttamisesta ja vakiinnuttamisesta osaksi organisaation toimintaa. Perinteisesti osaamisen johtaminen on ollut suoritusten johtamisesta, jolla on ollut oppimiseen vain satunnainen yhteys. Osaamisen johtaminen ei perustu kuitenkaan vain tietoon ja tekemiseen, vaan osallistumiseen ja oppimiseen. Syvemmin ja laajemmin nähty osaamisen johtaminen auttaa kehittämään ja johtamaan organisaation oppimista ja osaamista tuottavia prosesseja.24 15.4.2012 Aila Paaso
 25. 25. Osaamisen johtaminen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ovat koulutusorganisaation suurimpia tulevaisuuden haasteita25 15.4.2012 Aila Paaso
 26. 26. Osaamisenkehittämisprosessi 5.11.2009 Tiina Räisänen
 27. 27. Ammatillisen opettajan osaamisalueetKaikille yhteinen Kaikille yhteinen Kaikille yhteinen Opettajan oman alanosaaminen: osaaminen: Elinikäisen osaaminen: Kielitaito substanssiosaaminenTyöyhteisöosaaminen oppimisen taidot • Oppimistaidot • OSEKK:n perustehtävään liittyvä os. • Englanti • Alakohtainen opetuksen sisältöosaaminen • Ongelmanratkaisutaidot • Yhteisöllisyysosaaminen • Ruotsi • Oman ammatin tieto- ja taitoperustan • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot mukainen osaaminen • Lainsäädäntöosaaminen • Eettinen osaaminen • Venäjä • Päätöksentekojärjestelmä osaaminen • Terveyteen ja työkykyyn liittyvä osaaminen • Saksa • Strategiaosaaminen • Yrittäjyysosaaminen, aloitekyky • Toimintajärjestelmäosaaminen • Ympäristöosaaminen • Talousosaaminen • Viestintäosaaminen • Henkilöstöhallinnon osaaminen • Monikulttuurisuus ja • Turvallisuusosaaminen kansainvälisyysosaaminen • Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen • Tietojärjestelmä-osaaminenOpettajan Opettajan pedagoginen Opettajan tutkimus-, Erityisosaaminentyöelämäyhteistyön osaaminen kehitys- jaosaaminen innovaatiotoiminta- osaaminen • Yhteistyöosaaminen työelämän edustajien • Opiskelijan oppimiseen liittyvä osaaminen • Tutkimustyön osaaminen • Säädöksiin pohjautuva erityisosaaminen kanssa • Opiskelijan kohtaamiseen liittyvä osaaminen • Tutkimus- ja kehittämishankkeiden • Alakohtainen erityisosaaminen • Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja • Opetuksen suunnitteluosaaminen osaaminen kouluttamisosaaminen • Opetuksen toteuttamisosaaminen • Innovaatiotoiminta –osaaminen • Työelämän kehittämisosaaminen • Arviointi ja palauteosaaminen • Opetuksen kehittämisosaaminen • Yrittäjyyskasvatusosaaminen • Erityispedagoginen osaaminen • Näyttötutkinto-osaaminen 27 15.4.2012 Aila Paaso
 28. 28. Opetushenkilöstön koko työuranaikainenosaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus 28 15.4.2012 Aila Paaso
 29. 29. Osaava Verme Ammatillinen mentorihyrrä 29Nissilä & Paaso 2010
 30. 30. Ammatillisten opettajien osaamisen ennakointi ja kehittäminen Valtakunnallinen Ennakoiva Osaamisyhteisö, Osaamisen ennakointi Opetustoimen Osaava Ohjelma, Nappiparisto, Oph Ammatillisen koulutuksen ja kuntapalveluissa, ESR / Oph/KT henkilöstökoulutus, Oph OKM/Verme -Vertaisvoimaa aikuiskoulutuksen Hankkeessa kehitetään kunta-alalle Tavoitteena on vastata Tavoitteena tarjota oppimisympäristöjen opetushenkilöstön osaamisen ennakointimalli .Hankkeen valtakunnallisesti työelämälähtöisen ammatillista tukea uudessa kehittämiseen taso osaamistarpeiden ennakointi- ja avulla saadaan tietoa kunta-alan ammatillisen koulutuksen työssä aloittaville opetusalan osaamisen määrittäminen –hanke. tulevaisuuden osaamistarpeista sekä tulevaisuuden haasteisiin ja työntekijöille mentoroinnin ja Valtakunnallinen Tavoitteena on luoda toimintamalli valtakunnallista että alueellista ammatillisten opettajien koko työuran vertais-tuen avulla sekä koordinointihanke ammatillisten opettajien osaamisten koulutussuunnittelua varten. aikaiseen osaamisen kehittämiseen. täydentää ammatillista kart oittamiseen ja OSEKK/ henkilöstöjohtaja Lankila OAMK/AMOK osaamista ja tukea OAMK/AMOK osaamistarpeiden ennakointiin. verkostoitumista OKM/OAMK/AMOK OAMK/AMOK Osaava ohjelma Osaava opettaja - Pohjois-Pohjanmaan AVI Alueellinen Osaava Verso, AVI rahoitus/OSEKK/AMOK koulutustapahtuma koulutukset •Tavoitteena kehittää Pohjois- Suomen alueen ammatillisten opettajien taso Koulutuksen järjestäjät alueellisen osaamisen ennakoinnin ja osaamisen verkostomaisen OAMK/AMOK kehittämisen toimintamalli sosiaalisen median (Ning)ympäristöissä ja eDelfoi verkko-ohjelmassa. • Mallintaa koulutuksen järjestäjän strategiaan kytkeytyvää ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen kokonaisuuttaorganisaatio Koulutus- Henkilöstöstrategia Osaamisalueet Kehityskeskustelut Kehittämissuunnitelmat Koulutussuunnitelmat taso OSEKK Osaamisprofiilit Osaamisen arviointi Kehittymissuunnitelmatopettajakorkea Ammatillinen Ammatillinen opettajakoulutus Koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus koulutaso Perusopinnot AMOK Alumni –toiminta AMOK 30 15.4.2012 Aila Paaso LUONNOS
 31. 31. Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen henkilöstön osaamistarpeiden ennakointihanke OKM31 21.10.201 1
 32. 32. Hankkeen tavoitteet•Luoda toimintamalli ammatillisten opettajien osaamistarpeidenennakointiin ja osaamisen kartoittamiseen•Tuottaa tulevaisuustutkimuksen keinoin eDelfoi –menetelmälläennakointitietoa organisaatioiden käyttöön•Mahdollistaa vuorovaikutteisen verkosto-oppimisen, uudenlaisentyöyhteisöjen kehittämisen, osaamistarpeiden ennakoinnin jaosaamisen kehittämisen hyödyntämällä verkkoympäristöjäyhteisöllisinä osaamis- ja ennakointifoorumeina OKM 21.10.201 32 1
 33. 33. Hankkeen toteutus •Suunnitteluvaihe 2011 •Osaamisen ennakointimallin o rakentaminen kevät 2012 o pilotointi 8-10/2012 •Tulokset, ennakointimallin viimeistely ja loppuraportointi 12/2012 •Valtakunnallinen käyttöönotto aikaisintaan 2013 OKM 21.10.201 33 1
 34. 34. Suunnitteluvaihe 2011 Tarkennettu toiminta- Ammatillisen suunnitelma Toiminta: opettajan Asiantuntija- 2012 paneelin keskeiset Kehittämis- kokoaminen osaamisalueet hankkeiden kartoitus jaTyöryhmän arviointiperustaminen Ennakoiva osaamisyhteisö –kehittyvä ammatillinen opettajuus –hankkeen suunnittelu 2011 OKM 21.10.201 34 1
 35. 35. Ennakointi- ja osaamiskartoitusmalli sisältää1. ennakoivan osaamisyhteisön kuvaus, joka sisältää ennakointitiedon tuottajat ja hyödyntäjätahot, sekä tiedon käytön kohteet joihin päätöksenteko kohdistuu2. osaamistarpeiden ennakoinnissa tarvittavat menetelmät: eDelfoilla toteutettu barometri3. osaamistarpeiden ennakointitiedon tiedonkulkujärjestelmä4. osaamistarpeiden ennakointiprosessin kuvaus, jossa yhdistyvät kansallinen, alueellinen ja koulutusorganisaatioiden sekä työyhteisöjen ja sidosryhmien taso5. tuottaa ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön osaamistarpeiden ennakointitietoa OKM 21.10.201 35 1
 36. 36. 2. Ennakoinnin ja osaamiskartoituksen menetelmät ja välineetVerkosto-eDelfoi: • tavoitteena laaja-alaisen, moniammatillisen ja poikkihallinnollisen panelistiverkoston kommunikaatio ja tulevaisuusvaihtoehtojen tuottaminen ja perusteleminen • eDelfoi-kierrokset (identifiointikierros, avoin kyselykierros, iteraatio ja argumentointikierros ja palautekierros) tapahtuvat verkossaOKM21.10.201 361
 37. 37. 2. Ennakoinnin ja osaamiskartoituksen menetelmät ja välineetOsaamisbarometri: • Luodaan joustava mittaristo, joka tuottaa ajassa muuttuvaa aikasarjatietoa asiantuntijoiden käsityksistä tulevaisuudesta • Barometrin pohjalta laaditaan keskustelunavauksia ja skenaarioita todennäköisistä, mahdollisista ja toivottavista tulevaisuuksistaOKM21.10.201 371
 38. 38. 3. Osaamistarpeiden ennakointitiedon tiedonkulkujärjestelmät ja verkostotyökalut•Tiedonkulkujärjestelmien kartoitus 2012 • Hyödynnettävyyden arviointi ja analysointi•Pilotoinnin aikana kokeillaan sosiaalisen median työkaluja ennakointitiedonkommentoinnissa ja tiedon levityksessä • Kokemuksen pohjalta valitaan sopivimmat OKM 21.10.201 38 1
 39. 39. 4. Ennakointiprosessin kuvaus lähtötilanne OKM 21.10.201 39 1 Hannu Linturi
 40. 40. 4. Ennakointiprosessin mallintaminen OKM 21.10.201 40 1 Hannu Linturi
 41. 41. 4. Ammatillisen opettajan osaamisen kartoitus- ja kehittämisprosessin kuvaus Ennakointityö Osaamisyhteisö • EU • Valtakunnallinen taso (OKM, TEM) • Alueellinen taso/alakohtainen taso Osaamisen arviointi Osaamisen Osaamiskartta Kehittämis- kehittämisen ja -Osaamisalueet: •Itsearviointi suunnitelmat ja kehittymisen1. Pedagoginen •Vertaisarviointi kehittäminen arviointi osaaminen Osaamisen • Valtakunnalliset • Prosessi2. Koulutuksen ja kehittämisen •Esimiehen arviointi koulutus- ja • Vaikuttavuus työelämän linjaukset ja tavoitteet •Arviointi kehitys- kehittämis-ohjelmat yhteistyö- • OKM • Työelämäjaksot osaaminen • OPH keskustelussa • Alueelliset ja3. Alakohtainen • Ammatilliset •360° –arviointi organisaatio- ammatillinen opettaja- kohtaiset osaaminen korkeakoulut •Opiskelija palautteet kehittämis-ohjelmat4. Työyhteisö- • Koulutuksen • Henkilökohtaiset osaaminen kehittymis- OKM järjestäjät suunnitelmat• Osaamistasot 21.10.201 1 41 sidosryhmineen • Ammatillinen
 42. 42. 4. Ennakointitiedon tuottajien ja toimijoiden välisen verkoston ja sen eri tasojen kuvausValtakunnalliset Alueelliset•Opetus- ja kulttuuriministeriö •Aluehallintovirasto•Opetushallitus •Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus•Tutkintotoimikunnat •Maakuntaliitot•Työ- ja elinkeinoministeriö•Sosiaali- ja terveysministeriö TyöelämäKoulutus- ja työorganisaatiot Järjestöt• Opettajakoulutusorganisaatiot •Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt•Ammatillisen koulutuksen •Opetusalan ammattijärjestökoulutuksenjärjestäjät •Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE•Opetushenkilöstö ry• Työpaikat OKM 21.10.201 42 1
 43. 43. II ENNAKOINTIMALLIN TOTEUTUS 2012 1 kk Noin 2 kk Tulokset ja Noin 2 kk raportointi Noin 1 kk Pilotointi Muutos- Mukana 8Noin 1 kk menettelyt koulutuksen Ympäristön järjestäjää testaaminen sidosryhmineen Sähköisen osaamiskartoitus ja ennakointi- ympäristön KÄYTTÖÖNOTTO 2013 suunnittelu •Tavoite: Ennakointimalli otetaan laajaan käyttöön kattavasti OKM 21.10.201 43 •Mahdollisesti valtakunnallisia koulutuksia/infoja 1

×