Ostrowiak         GAZETA MIESZKAÑCÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO                           ...
2                                            Nr 5/2010             ...
Ostrowiak                                     Nr 5/2010               ...
6                                               Nr 5/2010          ...
Ostrowiak                                          Nr 5/2010          ...
8                                    Nr 5/2010                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ostrowiak5 2010

1,776 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dear customers, thank you for your support of our company.
  Here, there's good news to tell you: The company recently
  launched a number of new fashion items! ! Fashionable
  and welcome everyone to come buy. If necessary, please
  input:====www.kogoal.com====
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ostrowiak5 2010

 1. 1. Ostrowiak GAZETA MIESZKAÑCÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 5/2010 Drodzy Ostrowianie! W najbli¿sz¹ niedzielê II tura wyborów prezydenc- kich. Dziêki Waszym g³osom w I turze, za które Oni wiedz¹ na kogo! chcê najserdeczniej podziêkowaæ, mogê dalej wal- czyæ o ster w moim ukochanym mieœcie. Aleksander Kwaœniewski, nastêpne wielkie po¿yczki i zo- Beata Klimek, radna elekt Nie walczê o prezydenturê dla samej... prezy-by³y prezydent RP: – Pamiêtam stawi¹ po sobie... niedokoñczo- Rady Miejskiej Os-znakomite przyjêcie przez mie- ne inwestycje. W³odek Jêdrzejak trowa: – Starosta Jê- dentury. Mój program gwarantuje harmonijny roz-szkañców Ostrowa Wielkopol- gwarantuje rozwój, wie, jak to zro- drzejak nie musi wy- wój miasta we wszystkich dziedzinach ¿ycia, jestskiego, kiedy ubiega³em siê o biæ. Mo¿e pokazaæ czego doko- myœlaæ niestworzo- ambitny, lecz jednoczeœnie realny. Doœwiadczenie,drug¹ kadencjê prezydenck¹. na³ w powiecie, a jego kontrkan- nych historii, dopisy- waæ sobie nie swoich zas³ug. konkretne dokonania, pozwol¹ mi wprowadziæ goW³odek Jêdrzejak by³ wtedy sze- dydat, tylko piêknie opowiada.fem miejscowego komitetu wy- Bartosz Ar³ukowicz, pose³: Jego pracê po prostu widaæ, to s¹ w ¿ycie. Jestem cz³owiekiem otwartym, nie od bez-borczego. To cz³owiek czynu, – Odwiedzi³em os- fakty, nie gadanina. Dlatego pro- sensownego gadania, a od konkretnej samorz¹-œwietny organizator, jako staro- trowski szpital, wi- szê tych, którzy g³osowali na mnie, ¿eby teraz poparli W³odzi- dowej roboty. Licz¹ siê fakty, nie deklaracje.sta wyprowadzi³ powiat na czo- dzia³em nowocze-³owe miejsca w Polsce. Zag³osuj- snoœæ i rêkê do- mierza Jêdrzejaka. To najlepszy Proszê Pañstwa o g³os 5 grudnia, bo Ostrów prezydent! zas³uguje na wiêcej.cie na Jêdrzejaka, faktycznie Os- brych gospodarzy. Robert Sowa, kucharz, gwia-trów zas³uguje na wiêcej. Powiat Ostrowski, zda TV: – Pozna³em Pozdrawiam Grzegorz Napieralski, prze- który nadzoruje placówkê wyka- wodnicz¹cy SLD: – za³ wielkie zaanga¿owanie w pana W³odzimierza W³odzimierz Jêdrzejak jako znakomitego or- Nie dajmy Platfor- kwestiach s³u¿by zdrowia. Dobra ganizatora, skromne- mie Obywatelskiej organizacja, plany na przysz³oœæ. go cz³owieka, ale jed- rz¹dziæ Ostrowem. Zamieni¹ to miasto Jestem pod wra¿eniem. W³odz- mierz Jêdrzejak sprawdzi³ siê noczeœnie cz³owieka K³amstwa w sprawie pensji Jêdrzejaka czynu. Gdybym móg³, to zag³o- w gród dla bogaczy, jako starosta, bêdzie najlepszym sowa³bym na niego podczas II „Fakty Ostrowskie”, któ- wartoœæ) gazet¹ Platformywzrosn¹ op³aty i podatki, wezm¹ prezydentem Ostrowa! tury kampanii wyborczej. re sta³y siê (patrz¹c na za- Obywatelskiej na czas wy- borczej kampanii, napisa³y, Urbaniak ,,tuszuje” w sprawie II etapu obwodnicy Ostrowa mo¿e zostaæ cofniêta promesa fi- ¿e starosta ostrowski W³o- nansowa. Rz¹d PO z Donaldem dzimierz Jêdrzejak zarabia PO nie da pieniêdzy! dobrym kierunku. Ale fakty s¹ zupe³nie inne. Generalna Dyrek- Tuskiem na czele ju¿ wczeœniej zapowiada³ inwestycyjne ciêcia. … 24 tys. z³otych miesiêcz- nie. Oczywista bzdura! S¹d Podczas radiowej debaty tanie W³odzimierza Jêdrzejaka cja Dróg Krajowych i Autostrad Szkoda, ¿e pose³ Jaros³aw Urba- Okrêgowy w Kaliszu zaka-kandydatów na prezydenta Ostro- dotycz¹ce budowy II etapu ob- nie ma pieniêdzy na kontynu- niak ,,tuszuje” prawdê i utwier- za³ gazecie publikowaniawa, która odby³a siê w minion¹ wodnicy. acjê tej inwestycji. Po raz kolej- dza ostrowian w przekonaniu, ¿e nieprawdziwych informacji.niedzielê, Jaros³aw Urbaniak nie Urbaniak twierdzi, ¿e w kwe- ny przesuniêto termin otwarcia ta inwestycja jest niezagro¿ona.odpowiedzia³ konkretnie na py- stii II etapu wszystko idzie w ofert przetargowych, mówi siê, ¿e (pos) (j) Kim na prawdê jest Jaros³aw Urbaniak czytaj str. 3
 2. 2. 2 Nr 5/2010 OstrowiakNapieralski za Jêdrzejakiem Grunt to rodzinka! W ubieg³¹ sobotê, (27 listopada) Ostrowski magistrat jest zdecydowanie najbardziejw Ostrowie przebywa³ szef SLD Grze- upolitycznionym Urzêdem w regionie. Nietrudno zna-gorz Napieralski. Razem z kandyda-tem na prezydenta Ostrowa W³odzi- leŸæ tam zatrudnionych aktywistów PO, zaœ kluczo-mierzem Jêdrzejakiem spotkali siê z we stanowisko Naczelnika Wydzia³u Kontroli We-mieszkañcami. Panie otrzymywa³y wnêtrznej sprawuje bliska krewna pos³a Urbaniaka...piêkne ró¿e, czêstowano tak¿e pierni-kami i owocami. Na ostrowskim tar-gowisku nie zabrak³o pysznej, woj- Naczelnik Wydzia³u Kontroli tylko ta jedna osoba. Pikanterii ca³ejskowej grochówki. – Ostrów potrze- Wewnêtrznej ostrowskiego Urzêdu sprawie dodaj¹ g³osy o wielkich wp³y-buje W³odka Jêdrzejaka, Platforma Miejskiego – prywatnie bliska krew- wach pos³a Urbaniaka na zmiany per-Obywatelska nie mo¿e zaw³aszczyæ na pos³a Jaros³awa Urbaniaka – zo- sonalne w ostrowskim magistracie naca³ej Polski. G³osuj¹c na Urbaniaka sta³a zatrudniona na pocz¹tku minio- pocz¹tku prezydentury Rados³awaoddajemy g³os na zatwardzia³ego libe- nej kadencji i 2007 r. w wyniku po- Torzyñskiego. Pozostaje te¿ pytaniera³a, cz³owieka, który w przeciwieñst- œpiesznie przeprowadzonego kon- o przejrzystoœæ funkcjonowania pu-wie do Jêdrzejaka, nie ma jeszcze na kursu. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e kry- blicznego urzêdu oraz standardykoncie ¿adnych samorz¹dowych suk- teria naboru zosta³y okreœlone w etyczne w sytuacji, gdy prezydenta zcesów – powiedzia³ nam Napieralski. szczególnie specyficzny sposób i na nadania PO kontrolowaæ ma bliska (k) to presti¿owe stanowisko zg³osi³a siê krewna pos³a PO… (kam) Oœmieszy³ Polskê, teraz czas na Ostrów œmieszniej... Mo¿e ogólnopolskie Wielu telewidzów pamiêta kompromituj¹ce popisy media i portale bêd¹ œmiaæ siê ju¿ nie pos³a Urbaniaka w hazardowej komisji œledczej. But- tylko z Urbaniaka, ale z ca³ego Ostro- ny pose³ Urbaniak siedz¹cy za sto³em z niemi³ym i wa? Mo¿e nawet staniemy siê takim drugim W¹chockiem? A mo¿e niczym cynicznym uœmieszkiem, zawsze i niezmienne z otwar- Las Vegas staniemy siê stolic¹ hazar- tym laptopem, podobno otrzymuj¹cy wskazówki i du? Urbaniak mo¿e w strefie ekono- pytania za pomoc¹ internetu i gadu-gadu, szybko micznej wybudowaæ kasyna „Rycha” sta³ siê sta³ siê poœmiewiskiem mediów i obiektem Sobiesiaka, ostrowskie cmentarze przy ul. Bema i Limanowskiego wzo- drwin internautów. rem kolegi z PO „Zbycha” Chlebow- skiego mog¹ staæ siê miejscem roz- Rzekomy ekonomista, a tak na- ki – wierzy³ i przekonywa³, ¿e Sobie- mów z inwestorami i biznesmenami, prawdê zwyk³y i podobno nienajlep- siak z Drzewieckim spotkali siê zu- a Ostrów bêdzie chlubnym wyj¹tkiem szy nauczyciel matematyki w szkole pe³nie przypadkowo w pasa¿u han- w dzikim kraju, którym nazwa³ Pol- œredniej, filozof, który zas³yn¹³ po- dlowym na kilkunastomilionowej skê inny kolega Urbaniaka - „Miro” uczaniem œwiadka, ¿e jest „nurkiem Florydzie. Zatem jeœli niespe³niony Drzewiecki. Tylko, czy my ostrowia- delfickim”, myl¹c jednoczeœnie nur- pose³ i œledczy zostanie prezydentem nie na to wszystko pozwolimy? Czy ka delijskiego z wyroczni¹ delfick¹. Ostrowa na pewno nie bêdzie w na- takiego miasta chcemy? Czy chcemy, W dodatku Urbaniak – magister logi- szym mieœcie lepiej, ale mo¿e byæ by tak nami rz¹dzi³ „Jaro”? (bz) NAJBOGATSZY KANDYDAT …czyli krezus Apetyt roœnie w miarê jedzenia – duszy inwestycyjnych” na kwotê oko- sobie” raczej trudno bêdzie zobaczyæ. tak mówi staropolskie powiedzenie i ³o 53. 500,00 z³. Zarobków kandyda- Dlatego niepokoi mnie pewna plot- trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e i w ta Urbaniaka,a tak¿e jego maj¹tku nie ka, która kr¹¿y po mieœcie, ¿e kiedy Ostrowie s¹ tacy, którzy jeszcze bar- zamierzamy komentowaæ, bo ka¿dy Urbaniak zostanie prezydentem – dziej ³akn¹ dobrej pensji na urzêdzie. najlepiej wie, czy to du¿o, czy ma³o. posprz¹ta za niego MZO (mam na- Wœród nich – naj³atwiej dostrzec po- Ale wielu spogl¹da te¿ k¹œliwym dziejê, ¿e nie za pieni¹dze Ostrowian) s³a Urbaniaka, który wyró¿nia siê okiem na pe³n¹ przepychu i ju¿ wrêcz Gwoli obiektywnoœci, warto te¿ zdecydowanie najwy¿szymi zarobka- zaœmiecaj¹c¹ miasto – bilbordow¹ i wspomnieæ o kampaniach dwóch mi i uposa¿eniem. plakatow¹ kampaniê pos³a Urbania- pozosta³ych kandydatów na prezy- Do takiej tezy uprawnia przegl¹d ka. Jednak w tym przypadku jest denta – Bartosza Zió³kowskiego i oœwiadczenia maj¹tkowego pos³a, pewna ró¿nica, bo niestety finansuj¹ W³odzimierza Jêdrzejaka. Ten pierw- które z³o¿y³ w kwietniu tego roku. j¹ wszyscy mieszkañcy Ostrowa, któ- szy te¿ bardzo silnie siê reklamowa³, Wynika z niego, ¿e miesiêczne przy- rzy p³ac¹ podatki. Wynika to z faktu, ale jak widaæ II tury to nie zapewni³o. chody Urbaniaka wynosz¹ bagatela ¿e Urbaniak to kandydat partyjny, a Lepszy okaza³ siê Jêdrzejak, który nie 16.683,82 z³. Na kilkunastotysiêczne œciœlej mówi¹c kandydat PO, która szar¿owa³ mocno w plakatowej woj- przychody polityka i kandydata PO co roku otrzymuje ponad 40 mln z³ nie. Trzeba te¿ jednak zauwa¿yæ, ¿e na fotel prezydenta Ostrowa – sk³a- subwencji z bud¿etu pañstwa m. in. zarówno Zió³kowski, jak i Jêdrzejak daj¹ siê wynagrodzenie poselskie, na wydatki zwi¹zane z prowadzeniem – nie korzystali ze wsparcia bud¿etu dieta parlamentarna oraz przychody z kampanii wyborczej. Pisaliœmy ju¿ o pañstwa w promocji swoich osób. najmu, które opiewaj¹ na kwotê 1500 tym w ostatnim numerze „Ostrowia- Œrodki na ich kampaniê - pochodz¹ z z³ miesiêcznie. Reszta, to ju¿ pieni¹- ka”, ale od tego czasu – liczba „twa- kwot, jakie uda³o im siê zebraæ w dze z faktu bycia politykiem w sej- rzy” pos³a na ostrowskich ulicach ci¹- swoich komitetach wyborczych, a nie mie. Myli³ siê jednak ten, komu trud- gle wzrasta i zdaje siê nie mieæ koñ- jak w przypadku Jaros³awa Urbania- no zwi¹zaæ koniec z koñcem, ¿e to ca. Trudno nie zgodziæ siê z wieloma ka – z pieniêdzy podatników. Póki jedyny maj¹tek pos³a. Z oœwiadcze- opiniami mieszkañców, ¿e to pieni¹- co, musimy wiêc pogodziæ siê z tym, nia wynika bowiem, ¿e Urbaniak zgro- dze wyrzucone w b³oto – tak dos³ow- ¿e s¹ w naszym mieœcie tacy, którym madzi³ „œrodki pieniê¿ne w walucie nie i w przenoœni. Czasem bierze tyl- ledwo starcza od „pierwszego” do polskiej” opiewaj¹ce na kwotê oko³o ko wœciek³oœæ i bezsilnoœæ, ¿e plaka- „pierwszego” i s¹ te¿ tacy, którzy za- 225.000,00 z³. Na tym jednak jeszcze ty Urbaniaka sfinansowane m. in. z rabiaj¹ 16. 683, 82 z³ i to w MIE- nie koniec, bo oprócz kilkuset tysiê- naszych pieniêdzy – zaœmiecaj¹ mia- SI¥C. cy z³otych oszczêdnoœci pos³a, w sto swym wygl¹dem. Jednak ich „marna” poselska pen- oœwiadczeniu czytamy, ¿e posiada Deszcz ze œniegiem robi swoje, a syjka i inne uposa¿enia - nie wystar- równie¿. „jednostki uczestnictwa fun- sterty poobdzieranych, rozmiêk³ych i czaj¹ na swoj¹ kampaniê. Wtedy za- zabrudzonych od ulicznych ka³u¿y – wsze naj³atwiej siêgn¹æ do kieszeni „agitek” pos³a – nie nastrajaj¹ pozy- podatnika. A ta – zawsze wydaje siê OSTROWIAK – gazeta mieszkañców Ostrowa Wielkopolskiego (wydania sonda¿owe) ISSN (w trakcie nadawania tywnie w jesienne szare i deszczowe najlepszym sposobem na rozwi¹zy- przez BN). WYDAWCA: Vera Pol-Biuro. Kontakt: ostrowiak.net@gazeta.pl. Przewodnicz¹cy Rady Redakcyjnej: dni. Ktoœ powie, ¿e wszystko to idzie wanie problemów rz¹dz¹cych, w tym redaktor Jerzy Andrzejczak (Warszawa). Wspó³pracuj¹: Katarzyna Adamiak, Jakub Marciniak (foto), Piotr M³oczyñski, posprz¹taæ, ale pos³a Urbaniaka z – Pana pos³a… Bogdan Zdrojewski. REDAKCJA TECHNICZNA I £AMANIE: KalPress. DRUK: PolskaPresse workiem na œmieci – sprz¹taj¹cym „po Jakub Marciniak
 3. 3. Ostrowiak Nr 5/2010 3 œcie PO. St¹d zrazi³ do siebie na- bronienie kolegów z PO „Grze- wet cz³onków PO. Warto w tym cha”, „Mira” i „Zbycha” szybko KIM NAPRAWDÊ JEST kontekœcie przypomnieæ, jak w proteœcie przeciwko dzia³aniom Urbaniaka, ze struktur PO wystê- sta³y siê dla Urbaniaka wielk¹ kompromitacj¹. Pose³ z Ostrowa sta³ siê poœmiewiskiem mediów JAROS£AW URBANIAK? powa³ Maciej Klósak. Jako pose³ PO, Urbaniak by³ przez 4 lata niewidocznym par- w ca³ym kraju i internautów. Cy- niczny i zarozumia³y pose³ PO, siedz¹cy za komisyjnym sto³em, lamentarzyst¹ i pe³ni³ rolê ma- wpatrzony w swojego laptopa, Jaros³aw Urbaniak w kampanii wyborczej próbuje przedstawiæ siebie jako szynki do g³osowania zgodnie z myl¹cy zagadnienia merytorycz- pracowitego, kompromisowego polityka oraz rodzinnego cz³owieka. Tym- partyjnymi rozkazami. Wreszcie ne, chamsko odnosz¹cy siê do czasem ca³a droga ¿yciowa dzisiejszego pos³a PO ukazuje podstawowe pod koniec 2009 r. dosta³ zada- œwiadków, sta³ symbolem posel- nie „zamiecenia pod dywan” afe- skiej buty i arogancji. Zwieñcze- cechy jego charakteru: leniwy, arogancki, zarozumia³y, id¹cy „po trupach” ry hazardowej, zostaj¹c cz³on- niem kompromitacji Urbaniaka do celu i maj¹cy poczucie wielkoœci. kiem komisji œledczej. Próby wy- w komisji œledczej by³o przyjê- cie raportu koñcowego. Magister Ju¿ w m³odoœci Jaros³aw Ur- logiki uwierzy³ i przekonywa³baniak nie cieszy³ siê sympati¹ wszystkich, ¿e Sobiesiak z Drze-rówieœników. Jak wspominaj¹ wieckim spotkali siê zupe³niejego koledzy z ze studiów na przypadkowo w pasa¿u handlo-KUL-u, by³ przem¹drza³y, uwa- wym na kilkunastomilionowej¿a³ siê za lepszego od innych Florydzie.i patrzy³ na ludzi z góry. Dlatego Kariera zawodowa i politycz-by³ nielubiany w œrodowisku na Jaros³awa Urbaniaka pokazu-studenckim. Po studiach, jako je jego egoistyczne nastawieniemagister logiki Urbaniak zosta³ i narcystyczne tendencje. Urba-nauczycielem matematyki w niak otacza siê wy³¹cznie ludŸ-szkole œredniej. Jako nauczyciel mi bezwzglêdnie pos³usznyminie zagrza³ jednak d³ugo miej- i wielbi¹cymi jego rzekom¹ wiel-sca w ostrowskich szko³ach. koœæ, a jak ognia unika ludzi– Nie mia³ niezbêdnego w tym za- potrafi¹cych samodzielnie my-wodzie powo³ania i pasji. Nie in- œleæ. Warto dobrze siê zastano-teresowa³o go dobro ucznia, tyl- wiæ, czy Ostrów potrzebuje aro-ko korzystna posada. Dzia³a³ ganckiego i zarozumia³ego pre-jakby wed³ug zasady „czy siê stoi zydenta, patrz¹cego na miesz-czy siê le¿y, dwa tysi¹ce siê nale- kañców z góry i uwa¿aj¹cego siê¿y”. Mia³ bardziej charakter ka- za lepszego od innych ludzi?rierowicza ni¿ pedagoga – wspo- Czy ktoœ, kto tak bardzo ukocha³minaj¹ uczniowie z tamtych lat. w³asn¹ karier¹ i bogaty styl Po nieudanej przygodzie na- ¿ycia, mo¿e byæ dobrym gospo-uczycielskiej Urbaniak obejmo- darzem naszego miasta?wa³ stanowiska w zarz¹dachi radach nadzorczych prywat-nych firm. Tam w pe³ni móg³ re- kwidacji ostrowskiego browaru. Kontrowersyjne g³osowania pos³a Urbaniaka ty samego funkcjonowania rz¹-alizowaæ swoje szczególne nasta- Do dziœ nie wyjaœniono okolicz- dz¹cych i podejmowanych przezwienie na korzyœci materialne izyski finansowe. W wiêkszoœcifirm jednak d³ugo miejsca nie noœci, dlaczego prê¿nie funkcjo- nuj¹cy browar, produkuj¹cy zna- Partyjny libera³ nich decyzji – nieporównywal- nie przewy¿szaj¹ niezbyt wygó- rowane kwoty, o które wniosko- ne wówczas na ca³y kraj piwo Wybory samorz¹dowe ju¿ na W tym kontekœcie warto zadaæ wali przedstawiciele szkó³, do-zagrza³ i czêsto zmienia³ miejsca „Jubileusz” zosta³ nagle sprzeda- finiszu. W niedzielê ostatecznie by pytanie – czyje interesy repre- mów dziecka, stra¿y po¿arnej,pracy. Ówczeœni wspó³pracowni- ny i zlikwidowany. Z pewnoœci¹ zdecydujemy, kto zostanie pre- zentuje pose³ Urbaniak? Miesz- czy Centrum Zdrowia Matki Po-cy Urbaniaka zapamiêtali go jako Jaros³aw Urbaniak jako ówcze- zydentem naszego miasta i co kañców, spo³eczeñstwa, wybor- lki. Odmawianie im tych pieniê-osobê leniw¹, unikaj¹c¹ konkret- najwa¿niejsze – kto bêdzie repre- ców, którzy wówczas mu zaufa- dzy, z pewnoœci¹ bardzo potrzeb- sny cz³onek Zarz¹du Miasta mu- zentowa³ nasze lokalne, miejs- li? Czy raczej partii politycznej, nych i niezbêdnych do prawid³o-nej pracy, lecz nastawion¹ wy- sia³ mieæ w tym swój udzia³. kie, spo³eczne interesy. Bior¹c której jest bezwzglêdnie odda- wego i dobrego funkcjonowania³¹cznie na korzyœci finansowe. Na Urbaniak by³ te¿ radnym pod uwagê fakt, ¿e jednym z ny? Czy fakt, ¿e jego g³osowania – sk³ania do wystawienia suro-posiedzeniach zarz¹dów œmiano miejskim w kadencji 2002-2006. dwóch kandydatów w tym wy- mia³y ewidentnie anty – spo³ecz- wej cenzurki takim politykom,siê, ¿e Urbaniak „chodzi i szuka Sesje Rady Miejskiej wykorzy- borczym wyœcigu, jest pose³ Ja- ny charakter, s³u¿y temu, by byæ jak Urbaniak. Bo jak pokazuje ros³aw Urbaniak – postanowili- teraz reprezentantem Ostrowian? ostatni przyk³ad jego sejmo-tego, kto robotê wynalaz³”. stywa³ jedynie do nachalnej pro- wych g³osowañ, czym innym s¹ œmy przyjrzeæ siê jego g³osowa- Politycy czêsto du¿o obiecuj¹, Pod koniec lat 90-tych Jaro- pagandy i promowania w³asnej niom w Sejmie. To, co znaleŸli- zw³aszcza ci – przez du¿e PO. obietnice, a czym innym - libe-s³aw Urbaniak rozpocz¹³ karierê osoby. W czasach, gdy Sesje by³y œmy na stronach internetowych Wiadomo, ¿e wszystkiego ralny program partii, jak¹ siê re-polityczn¹. Doprowadzi³ do li- transmitowane przez telewizjê Sejmu RP – wprawi³o nas w nie- nigdy nie udaje siê zrealizowaæ i prezentuje. Dlatego ju¿ nied³u-kwidacji Urzêdu Rejonowego, w ma³e zdziwienie, by nie powie- do tego chyba ju¿ siê przyzwy- go przyjdzie nam stan¹æ przy PROART Urbaniak potrafi³ po- urnie i opowiedzieæ siê, czy chce- dzieæ – rozczarowanie. Otó¿ czailiœmy. Ale jeœli ktoœ ¿a³uje1998 r. zosta³ te¿ radnym miej- pisywaæ siê wychodzeniem na z protoko³ów g³osowañ wynika, pieniêdzy na poprawê warunków my upartyjnionego samorz¹du,skim i cz³onkiem Zarz¹du Mia- mównicê 20 razy na jednej sesji. ¿e pose³ Jaros³aw Urbaniak, re- w domach dziecka, czy na wa¿- czy te¿, jak sama jego nazwasta. Ci, którzy znaj¹ Urbaniaka Co ciekawe, jego aktywnoœæ prezentuj¹cy klub parlamentar- ny oddzia³ kardiochirurgii dzie- wskazuje – rz¹dziæ miastem sa-bli¿ej, nie maj¹ ¿adnych w¹tpli- znacznie mala³a, gdy na sesjach ny PO – g³osowa³ m.in: „prze- ciêcej w Centrum Zdrowia Mat- memu za poœrednictwem samo-woœci. – On poszed³ do polityki ciwko 15 milionom na rozbu- ki Polki – to trudno szukaæ dla rz¹dowca z tego œrodowiska i z i komisjach zabrak³o kamer tele- dowê oddzia³u kardiochirurgii niego usprawiedliwienia. Tym tego miasta. Samorz¹dowca z bo-wy³¹cznie dla kariery i pieniê- wizyjnych. 3 lata populistyczne- dzieciêcej Centrum Zdrowia bardziej, ¿e politycy, zw³aszcza gatym doœwiadczeniem, którydzy. Nigdy siê nie interesowa³ go promowania w³asnej osoby Matki Polki”, „przeciwko 20 ci rz¹dz¹cy – nie ¿a³uj¹ sobie na zna miasto i jego problemy odsprawami spo³ecznymi. Widzia³ zaowocowa³o w 2005 r. wyborem milionom na poprawê warun- w³asne pensje, diety, s³u¿bowe podszewki i nie musi siê ichtylko czubek w³asnego nosa – Urbaniaka na pos³a z ramienia ków w domach dziecka”, „prze- samochody, telefony i wiele in- uczyæ wracaj¹c oddalonej War- ciwko wzrostowi nak³adów na nych gratyfikacji. A gdyby do- szawy i sejmowych korytarzywspominaj¹. PO. Tajemnic¹ poliszynela s¹ pe³nych k³ótni, awantur i poli- pomoc materialn¹ dla studen- daæ do tego jeszcze id¹ce ju¿ w Za czasów prezydenta Kru- ówczesne konflikty w ostrow- tów”, „przeciwko 80 milionom miliardy z³otych – koszty naszej tycznych bijatyk na s³owa. Jakiszyñskiego, gdy Urbaniak by³ skiej i wielkopolskiej Platformie. za szklank¹ mleka dla ka¿dego misji wojskowej w Afganistanie, prezydent – taki Ostrów, a jakicz³onkiem Zarz¹du Miasta do- Urbaniak robi³ wszystko, ¿eby to ucznia”, a tak¿e „przeciwko to decyzja pos³ów jest ju¿ dla bêdzie Pañstwa wybór – do-prowadzono do sprzeda¿y i li- 480 milionom na modernizacjê mnie kompletnie antyspo³eczna. wiedz¹ siê Pañstwo ju¿ w ponie- on mia³ wysokie miejsce na li- dzia³ek. (wi³) policji i stra¿y po¿arnej”. Zw³aszcza, ¿e przytoczone kosz-
 4. 4. 6 Nr 5/2010 Ostrowiak Hipermarketowe obietnice wyborcze a rzeczywistoœæ miasto. Przedstawiciele wymienionej alizacji wielkopowierzchniowych przeze mnie firmy siê obruszyli, a ja obiektów handlowych poprzez swoje wyjaœni³em, ¿e dla mnie obiekt wybu- zobowi¹zania wyborcze, w których NIEKOÑCZ¥CA SIÊ dowany na terenie rzeŸni, które to miejsce nie jest miejscem wa¿nym z punktu widzenia zagospodarowania miasta, jest bez sensu. (…) …dla mnie mówi o dwóch hipermarketach (tu w domyœle Kaliska i Poznañska) oraz galerii handlowej (w domyœle browar). Mówi³ o tym w kwietniu 2008 roku. OPOWIEŒÆ najwa¿niejszy jako obiekt inwestycyj- ny jest budynek warzelni przy ulicy Browarnej, który powinien byæ zago- Dziœ mamy koniec roku 2010 i nic siê nie zmieni³o. Na Poznañskiej wiatr hula i hulaæ bêdzie a na Kaliskiej coœ spodarowany w pierwszej kolejnoœci, siê dzieje. To jednak za kadencji Ra- Wiele ha³asu o nic – tak mo¿na posumowaæ czteroletni¹ opowieœæ Urzêdu jako miejsce strategiczne dla Ostro- dos³awa Torzyñskiego nikt zakupów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie budowy centrów handlowych wa. Dopiero potem mogê rozpatry- obiecanych nie zrobi³. waæ teren po rzeŸni. Nie póŸniej jak... Wiele ha³asu na terenie miasta. Hucza³o, bucza³o, miejscami wrza³o w tej sprawie w A rzeczywistoœæ inna. Hmm… o nic przewali³o siê na ³amach prasy lokalnych mediach i… I nic. Okazuje siê jednak, ¿e nawet NIC mo¿na efek- zda³oby siê zadumaæ nad tym z per- ostrowskiej na prze³omie czerwca i lip- townie i latami sprzedawaæ opinii publicznej, ³udz¹c j¹ kolorowymi projek- spektywy tych kilku lat. Bo nie ma ca 2008 roku. Powróci³a wtedy spra- hipermarketu w browarze, nie ma w wa centrum handlowego na ul. Po- tami, offsetami z inwestorami, rozbudowan¹ ofert¹ sklepów oraz dobr¹ rzeŸni, nie ma na ul. Wroc³awskiej, znañskiej. Pojawi³a siê wielka wizu- lokalizacj¹ i pojemnymi parkingami. nie na ul. Poznañskiej a ten na tere- alizacja projektu, pad³a wyraŸna de- nach przy ul. Kaliskiej jest jeszcze w klaracja, ¿e nie póŸniej ni¿ na Wielka- Raport badawczy. Aby sprawa terenu tu³a³ siê czas jakiœ po pokojach kalach wynajmowanych przez lokal- sferze marzeñ. noc 2010 roku inwestycja zostanie zre-od samego pocz¹tku wygl¹da³a po- magistratu. Pytali radni prawicy i le- nych handlowców w nowo maj¹cym Zacytowane powy¿ej s³owa w³o- alizowana i ostrowianie bêd¹ mogliwa¿nie i by³a w pe³ni uzasadniona wicy pana Prezydenta co zamierza powstaæ obiekcie. darza Ostrowa nabieraj¹ znaczenia w cieszyæ siê pierwszym tego typu obiek-potrzebami spo³ecznymi, magistrat dalej uczyniæ w tym tema- tem w mieœcie. W paŸdzierniku 2009zamówi³ ,,Raport programu badaw- cie. Radny Alojzy Moty- roku ostateczna data zosta³a wyzna-czego UE stanu rozwoju handlu i lewski, przewodnicz¹cy czona na Wielkanoc 2012 roku.us³ug w Ostrowie Wielkopolskim” Komisji Dzia³alnoœci Go- Podobnie sprawa wygl¹da z ,,Ka-przygotowany przez Instytut Eurotest. spodarczej Rady Miejskiej, lisk¹”, o której by³o g³oœno pod ko-Tytu³ przyd³ugi i fachowy w taki sam zastanawia³ siê nawet czy niec 2008 roku. 10 grudnia wspomnia-sposób t³umaczy oficjalnie, ¿e marke- s¹ równi i równiejsi. W nego roku pojawi³ siê obszerny arty-ty ostrowianom potrzebne s¹. My tak¿e tym samym artykule ,,Zie- ku³ ,,Kaliska czeka na hipermarket” ww pe³ni zgadzamy siê z tez¹ wyp³y- mi Kaliskiej” mo¿emy ,,Gazecie Ostrowskiej”, z którego wy-waj¹c¹ z ,,bezcennego” raportu i od przeczytaæ jego wypo- nika, ¿e firma Budrem projekt zreali-momentu jego obwieszczeniu œwiatu wiedŸ: Pamiêtam prezen- zuje na prze³omie 2009 i 2010 roku.czekamy na cud. Cud, który ma swoja tacjê przygotowan¹ przez W kwietniu 2009 roku termin przesu-d³uga historiê i pozostaje w sferze hi- w³adze miasta, dotycz¹c¹ niêto na ,,najpóŸniej” paŸdziernik 2010storii fantazy. zagospodarowania tere- roku. We wrzeœniu 2009 mówiono ju¿ A by³o to tak. Wiosn¹ 2007 roku nów przy Wroc³awskiej o ,,najpóŸniej’’ wioœnie 2011 roku aPrezydent Rados³aw Torzyñski na pod handel. Dziwi mnie w marcu tego roku o ,,najpóŸniej” je-konferencji prasowej przedstawi³ ob- wiêc dlaczego w odniesie- sieni 2011 roku.szary miasta, na których maj¹ powstaæ niu do innych dzia³ek przy- Czy ktoœ jeszcze uwierzy w ja-hipermarkety. Du¿o by³o tam mowy o gotowuje siê plany zago- kiekolwiek deklaracje terminowe? Jed-staraniach i przygotowywaniu nie- spodarowania a w odnie- no jest pewne – kadencja Prezydentazbêdnej dokumentacji oraz o rozmo- sieniu do tej – nie! Rados³awa Torzyñskiego, któr¹ terazwach z inwestorami. Od samego po- OdpowiedŸ na to py- chce kontynuowaæ Jaros³aw Urba-cz¹tku du¿o mówi³o siê o markecie tanie pad³a z ust Rados³a- niak, nie przynios³a nam obiecanychTesco przy ul. Strzeleckiej i galeriach wa Torzyñskiego. By³a centrów handlowych. Wszystko tohandlowych przy ul. Poznañskiej oraz prosta i lakoniczna, cyto- sprawia, ¿e opowieœæ o wielkim ot-na terenach przy ul. Kaliskiej. wana wielokrotnie przez warciu ostrowskim na hipermarkety W ,,Gazecie Ostrowskiej” z 12 lokalne media. Odnajduje- Ostrowianie bêd¹ skazani na dominacjê Tesco. Wielki hipermarket tej sieci nale¿y schowaæ miedzy bajki. Bajki,wrzeœnia 2007 roku pan Prezydent my j¹ chocia¿by w ,,Gaze- które mog¹ okazaæ siê gwoŸdziem za-zapewnia: Wszystko wskazuje na to, cie Ostrowskiej” z 3 paŸ- powstaje przy ulicy Kaliskiej. Tesco ubiega siê równie¿ o usadowienie swoich bijaj¹cym obietnice wyborcze w wiel-¿e ju¿ na wiosnê 2008 roku mo¿e roz- dziernika 2007 roku w ar- sklepów w innych lokalizacjach. kiej skrzyni z napisem ,,OBIECA£EMpocz¹æ siê budowa pierwszego cen- tykule ,,Wagon nie dla ALE NIE WYSZ£O”. Tak samo bê-trum handlowego. I nie mia³ tu na marketów”: Markety powinny powstaæ Na ,,Poznañskiej” miasto skorzy- kontekœcie rywalizacji Budremu (bro- dzie, niestety w przypadku, kiedymyœli Rados³aw Torzyñski wybudo- w Ostrwie, ale tam, gdzie my tego chce- sta przez zasilenie konta miejskiego war) i Star City (stara rzeŸnia) o reali- ostrowianie siê pomyl¹ i wybior¹ nawany przy ul. Strzeleckiej market osie- my, a nie tam, gdzie chce tego inwe- darowizn¹ w wysokoœci 15 mln z³. zacjê galerii handlowej w centrum prezydenta URBANIAKA.dlowy Tesco. W dalszej czêœci arty- stor. Dlatego nie jestem za tym, ¿eby Mo¿na by jeszcze d³ugo rozpisy- miasta. Rados³aw Torzyñski t³umaczy Katarzyna Adamiakku³u ,,Hipermarket coraz bli¿ej” czy- wprowadzaæ ponownie pod obrady waæ siê nad dobrodziejstwami p³yn¹- zamkniêcie inwestorom drogi do re-tamy zapewnienia i¿: Korzyœci dla sesji zmianê planów zagospodarowa- cymi z wynegocjowanego offsetu gdy-miasta w tym zakresie wynios¹ wiele nia terenu na terenie by³ej Fabryki ,,Wa- by nie fakt, ¿e pierwsza galeria mia³amilionów z³otych. Zapewniam tak¿erodzimych kupców, ¿e jednym z nego- gon”. Nic dodaæ nic uj¹æ. Inwestor stan¹æ w 2008 roku a druga w 2009 roku. Porozumienie jednak zosta³o BOGATY URBANIAK,cjowanych segmentów jest pakiet dlahandlowców. W³odarz miasta zapew- musi wiedzieæ gdzie jego miejsce, li- czyæ na dobry humor w³odarzy mia- podpisane. Zapytaæ nale¿y jak prze- biega jego realizacja? BIEDNY OSTRÓW...nia i mówi o wszystkim tak jakby by³o sta i to, ¿e mo¿e kiedyœ w dalekiej przy- RzeŸnia – ,,Fokus Park”. Podsprawa zapiêta na ostatni guzik. Tym- sz³oœci gdy uk³ad gwiazd bêdzie od- koniec 2007 roku pojawi³ siê nowy Przygl¹daj¹c siê ¿yciorysowi i majêtnoœci pos³a Jaro-czasem guzików brak a odœwiêtny powiedni, dostrzeg¹ jego istnienie. gracz chc¹cy do³¹czyæ do inwestycji s³awa Urbaniaka wiele wskazuje na to, ¿e tak majêt-garnitur, w który próbowano nam Pieni¹dze z offsetu. PaŸdziernik w sferze wielkopowierzchniowych ny i przyzwyczajony do bogactwa cz³owiek mo¿e mieæubraæ opowieœæ o ostrowskich hiper- 2007 roku wstrz¹sn¹³ ostrowskimi obiektów handlowych na tereniemarketach, wyblak³ po latach i straszy mediami i opini¹ publiczn¹. Wiadomo Ostrowa. Tym razem sprawa dotyczy problem ze zrozumieniem spraw i potrzeb zwyk³ychobserwatorów niczym polne odzienie – markety na Poznañskiej i Kaliskiej terenów po by³ej rzeŸni przy ul. Spi- mieszkañców Ostrowa.stracha na wróble. zagoœci³y ju¿ w umys³ach mieszkañ- chrzowej. Inwestor wyrazi³ chêæ po- Równi i równiejsi? Rok 2007 ców. Aby os³odziæ wspania³e wieœci stawienia centrum handlowo-rozryw- Lata spêdzone na warszawskich siêcy z³otych na prowadzenie biuraprzyniós³ kolejn¹ propozycjê inwesty- dodano garœæ jeszcze s³odszych – bo- kowego, w którym znajdowa³by siê salonach i wœród politycznych elit z poselskiego, które zamiast problema-cyjn¹ w sprawie wielkopowierzchnio- gat¹ ofertê offsetow¹ wynikaj¹c¹ z mia³y obiekty sportowe, handlowe, pewnoœci¹ odzwyczai³y pos³a Urba- mi ludzi, zajmuje siê partyjn¹ propa-wych centrów handlowych. Starania planowanych inwestycji. Negocjacje restauracje, krêgielnia i kino Multiplex. niaka od konkretnych problemów gand¹. W dodatku na swoj¹ kampa-w tym kierunku poczynili w³aœciciele w imieniu miasta prowadzi³ Prezydent Co za tym idzie – offset, czyli w³¹cze- naszego miasta takich jak dziurawa niê wyborcz¹ Urbaniak otrzymujeKuŸni Ostrów. Pragnêli oni sprzedaæ Rados³aw Torzyñski. Zaowocowa³y nie siê w dofinansowanie dzia³añ w ulica czy drogie op³aty. Uzyskiwane ogromne pieniêdze z subwencji bu-tereny przy ul. Wroc³awskiej pod hi- one podpisaniem stosownych poro- sferze kulturalnej i sportowej oraz prze- przez lata dochody i poziom ¿ycia d¿etowej dla Platformy Obywatel-permarket a pozyskane w ten sposób zumieñ. budowa skrzy¿owania ul. Raszkow- pos³a Urbaniaka znacznie odbiegaj¹ skiej.pieni¹dze zainwestowaæ w rozwój fir- Z ich treœci wynika³o, ¿e inwe- skiej z alejami S³owackiego.my. Na dobrych chêciach jednak siê storzy z ,,Kaliskiej” zobowi¹zuj¹ siê W ,,Kurierze Ostrowskim” z 14 od ¿yciowej sytuacji przeciêtnych ¯yj¹cy przez lata w takich realiachskoñczy³o. do budowy pasa drogowego ³¹cz¹ce- listopada 2007 roku w artykule ,,Pre- ostrowian. Z oœwiadczenia maj¹tko- pose³ Urbaniak jest kompletnie ode- W ,,Ziemi Kaliskiej” z 12 paŸ- go ul. Nowa Krepa z Kalisk¹ oraz prze- zydent wie, a radni?” mo¿emy zapo- wego Urbaniaka wynika, ¿e jako pose³ rwany od ostrowskiej rzeczywisto-dziernika 2007 roku czytamy zapew- budowanie skrzy¿owania z tym zwi¹- znaæ siê z opini¹ Prezydenta Rados³a- zarobi³ w ubieg³ym roku ponad 180 œci i nie ma pojêcia o sposobie ¿ycianienie Antoniego Grusieckiego, zanego. Skorzystaæ na tym maj¹ te¿ wa Torzyñskiego na temat tej lokali- tysiêcy z³otych. Sama dieta poselska przeciêtnych ostrowian. Istnieje du¿ewspó³w³aœciciela KuŸni Ostrów: Je- ostrowskie kluby sportowe, które w zacji i jego priorytetów w sprawie cen- to kilka tysiêcy z³otych miesiêcznie. niebezpieczeñstwo, ¿e gdy cz³owieksteœmy zainteresowani wspó³prac¹ z ci¹gu 4 lat maj¹ byæ dofinansowane w trów handlowych: …powiedzia³em na Pose³ Urbaniak otrzymywa³ kilkaset tak bardzo przyzwyczajony do bogac-w³adzami Ostrowa i gotowi w ramach kwocie 2 mln z³. Na konto Funduszu spotkaniu z przedstawicielami firmy z³otych za ka¿dorazow¹ kompromi- twa zostanie prezydentem Ostrowa,offsetu ponieœæ pewne nak³ady inwe- Grantowego przez 3 lata ma wp³yn¹æ Parkridge Retail Polska, co zosta³o tacjê w hazardowej komisji œledczej. ceny za us³ugi komunalne osi¹gn¹stycyjne na rzecz miasta. 300 tys. z³. Ponadto wynegocjowano nieprzychylnie przez nich przyjête, ¿e Ponadto Urbaniak z publicznych pie- warszawski poziom, a Ostrów stanie Wniosek o zmianê planu zago- darowiznê 400 tys. z³, która ma pole- wybudowanie w pierwszej kolejnoœci niêdzy otrzymuje co miesi¹c kilka ty- siê miastem tylko dla bogatych…spodarowania wy¿ej wymienionego gaæ na dop³atach do czynszów w lo- obiektu na terenie rzeŸni ,,psuje” mi
 5. 5. Ostrowiak Nr 5/2010 7 Sportowych wspomnieñ czar... W Ostrowie nigdy nie brakowa³o wybitnych sportowców. Pisze o nich Piotr M³oczyñski Premier Józef Cyrankiewicz do Kaczmaka – Kto wygrywa? Kaczmarek ju¿ zamkniêta, a o ka¿d¹ inn¹ robotê podró¿ do Krakowa! Gdyby to nie ³atwo nie by³o. by³ Kaczmarek, a ktoœ inny, to na odpowiada: Russek! Cyrankiewicz: To co my ju¿ k...a biegaczy nie mamy... Wyjecha³ z Ostrowa o godzinie 4 pewno po takim woja¿u odechcia³o- rano, a o pi¹tej by³ ju¿ w Pleszewie, by mu siê sportu na kilka lat. Bez za- godzinê póŸniej w Jarocinie, o siód- mówionego hotelu, po nocy spêdzo- mej trzydzieœci w Œrodzie Wielkopol- nej pod go³ym niebem na ³awce w Rowerem do Poznania skiej. Góra z gór¹ siê nie zejdzie, ale cz³owiek z cz³owiekiem zawsze. To przys³owie musia³o przypomnieæ siê parku w pobli¿u Barbakanu, przysz³o Russkowi startowaæ w mistrzo- stwach, zaœ jego szkoleniowiec mu- Kaczmarkowi w Kórniku, w chwili, sia³ przygotowaæ zawodnika do wy- i biegiem 6 kilometrów kiedy spotka³ tam samochód prezesa Ostrovii Winkowskiego. Mecenas Winkowski by³ nawet na niego tro- chê z³y, ¿e wczeœniej nie przyszed³ i stêpu na 5 km. Russek bieg³ dobrze, utrzymywa³ swoje tempo, w pewnej chwili jed- nak rywale zaczêli pokazywaæ mu nie powiedzia³ o swoich k³opotach. plecy. Trener krzykn¹³ wówczas do Wysokie, potê¿ne drzwi prowa- uczniem tej szko³y, ale uczêszcza³ tam Pieni¹dze na bilet kolejowy na pew- swojego wychowanka: Józek dodz¹ce do szatni otwiera³y siê bezsze- jego brat Edmund. Do dyrektora Rut- no by siê znalaz³y, a jak nie, to sam przodu! Dawaj do przodu! Poskut-lestnie. Dopiero drewniane ³awki kowskiego z proœb¹ o zgodê na udzia³ Winkowski zawióz³by swojego za- kowa³o. Ostrowianin przesun¹³ siê naustawione blisko, jedna przy drugiej, w zawodach musia³ pójœæ osobiœcie. wodnika wprost na liniê startu. pierwsz¹ lokatê. Po kolejnych okr¹-skutecznie blokowa³y przedostanie siê Pan dyrektor nie czyni³ ¿adnych – Winkowski chcia³, ¿ebym od- ¿eniach prowadzi³ ju¿ z 70 metrow¹dalej. Na obydwu œcianach zwolnio- sprzeciwów i po badaniach lekarskich stawi³ rower w wsiad³ do samocho- przewag¹. W pewnym momencie zo-ne przed chwil¹ z obowi¹zku dŸwi- pozwolono pobiec W³adkowi na du – wspomina³ Kaczmarek – stary, bojêtnia³ jednak na wszystko, nie do-gania spodni i koszul wieszaki – œwie- 3000 metrów. dobry, je¿d¿¹cy jeszcze do 1975 roku ciera³ do niego g³os trener. Pod wp³y-ci³y pustkami. Z podkurczonymi no- ¯wirowa bie¿nia w ostrowskich rower. Nie chcia³em, ot tak rzuciæ go wem kolki na 100 metrów przedgami i spuszczon¹ g³ow¹ siedzia³ w koszarach, woko³o kordon wojska za- do rowu i pojechaæ z prezesem. Ni- met¹ po³o¿y³ siê na bie¿ni. Wyminêliszatni tylko jeden mê¿czyzna i... p³a- bezpieczaj¹cy trasê, za wojskiem gdy w ¿yciu! Podziêkowa³em preze- go rywale. Z grymasem bólu na twa-ka³. Widok by³ na tyle przejmuj¹cy, wszyscy uczniowie i niektórzy pro- sowi za dobre chêci i ruszy³em dalej. rzy dobieg³ jednak do mety. By³ siód-¿e reporter „Expressu Poznañskiego” fesorowie. Pe³no ludzi. Na starcie za- Parê minut po godzinie dziesi¹tej by- my. Na drugi dzieñ Russek zaj¹³ trze-, który dotar³ tutaj z zamiarem prze- meldowa³o siê ostatecznie 56 zawod- ³em ju¿ w Poznaniu. Zna³em Stende- cie miejsce w biegu na 10 km.prowadzenia wywiadu chcia³ ze swo- ników. W³adka Kaczmarka mo¿na rê, bo bez jego masa¿u trudno by³oby Rok 1956. Memoria³ Januszajego postanowienia zrezygnowaæ. by³o dostrzec od razu – by³ najni¿szy przebiec o godzinie 13 szeœæ kilome- Kusociñskiego. Biegacze, w tym Rus-Siedz¹cy mê¿czyzna podniós³ jednak i mia³ na nogach zwyk³e buty, tyle, ¿e trów, pamiêtaj¹c oczywiœcie o ponad sek rywalizuj¹ na ulicach stolicy. Tra-g³owê do góry i energicznym ruchem z podbitymi paskami skóry, jak to 110 kilometrach przejechanych na sa biegu jest wy³¹czona z ruchu.rêki wskaza³, aby ¿urnalista pozosta³. dawniej robili pi³karze. Wreszcie pa- „bicyklu”. Przed jedn¹ z „bramek” zaparkowa³aPrzedstawi³ mu siê. d³a komenda do startu, a po chwili z Hartwig ze Œl¹ska, Józef Noji z rz¹dowa „Czajka’”. Luksusowa limu- – Nazywam siê W³adys³aw Kacz- pistoletu startera wydoby³ siê g³uchy Soko³a Pêckowo, Robiñski z Warty zyna rodem z ZSRR, która na 100marek. Jestem trenerem i opiekunem huk. Na pierwszych metrach prowa- Przez wiele lat W³adys³aw Kacz- Poznañ – taka by³a pierwsza trójka km potrzebowa³a 28 litrów paliwa.Józefa Russka. Teraz pan chyba ro- dzenie obj¹³ Jan Broda, Leon Michal- marek by³ najlepszym biega- tego biegu. W³adys³aw Kaczmarek S³u¿bowy kierowca otworzy³ oknozumie dlaczego p³aczê. To jest naj- ski i Edmund Kaczmarek. W³adek czem w Ostrowie. przybieg³ jako szósty, po czym wsiad³ od strony pasa¿era. Zza firanki wyj-szczêœliwszy dzieñ w moim ¿yciu,a bieg³ gdzieœ na dziesi¹tej, jedenastej ponownie na rower i pojecha³ z po- rza³ premier Józef Cyrankiewicz.sam kiedyœ biega³em. pozycji. Rozpoczê³o siê czwarte okr¹- trzyma³oœci¹, biegn¹c stara³ siê wy- wrotem do Ostrowa. Wystawi³ ³ys¹ g³owê i spyta³ stoj¹ce- ¿enie. Wtedy pchnê³o go do przodu, d³u¿yæ swój krok do d³ugoœci kroku Gdy zawodnik biegnie samotnie go obok trenera W³adys³awa Kacz- Pobiec razem z „Kusym” na trzecie miejsce, a prowadzi³ wów- czo³owych d³ugodystansowców. przez kilkanaœcie kilometrów powta- marka: Kto prowadzi? Kaczmarek od- W³aœnie z nim, wspania³ym bie- czas jego brat Edmund przed Michal- Po rozwi¹zaniu Czarnych Ostrów rza sobie po cichu: jeszcze, jeszcze powiedzia³: Russek, panie premierzegaczem dopingowanym przez pu- skim. Osiemset metrów przed met¹ zosta³ reprezentantem Ostrovii. trochê. PóŸniej w domu naciera bol¹- Russek. Nie s³uchaj¹c dalszych wy-blicznoœæ wszystkich niemal wielkich najni¿szy ch³opak wœród biegn¹cej W lekkoatletycznej sekcji startowali ce miejsca, moczy nogi w wodzie z jaœnieñ Cyrankiewicz krzykn¹³: To mustadionów europejskich. W³adys³aw czo³ówki rozpocz¹³ wspania³y finisz. wówczas tak¿e przedstawiciele in- myd³em najlepiej marki „jeleñ” ob- ju¿ k...a biegaczy nie mamy! Mili-Kaczmarek wystartowa³ po raz pierw- Przesun¹³ siê na pierwsz¹ lokatê, przy nych dyscyplin. Najwiêcej by³o pi³- tarte do krwi od niewygodnych bu- cjant szybko zrobi³ miejsce na prze-szy z Januszem Kusociñskim w 1930 mijaniu brata krzykn¹³ do niego: „trzy- karzy, wœród których wyró¿niali siê: tów i myœli ju¿ o nastêpnym razie. jazd. Zamknê³o siê okno i premier od-roku podczas masowego biegu „Ku- maj siê” i zakoñczy³ bieg. Radoœæ Kazimierz B³och, Antoni Artmañski, W paŸdzierniku 1937 roku Kacz- jecha³ w przekonaniu, ¿e znowu wy-riera Poznañskiego”. By³o to wiêc zwyciêzcy nie mia³a koñca. By³ prze- Jan Broda, Alfons Lange. Startów marek opuœci³ Ostrów i przeniós³ siê gra³ reprezentant zza wschodniej gra-jeszcze przed igrzyskami w Los An- cie¿ najm³odszy, najni¿szy, a jednak by³o sporo. Co niedzielê wyje¿d¿a³o do Warszawy. Pracowa³ w zak³adach nicy. Faktycznie wygra³ Russek, alegeles (1932 rok), na których to „Ku- najlepszy. siê gdzieœ na zawody. Jednym z bie- elektrotrakcyjnych i myœla³ nawet o nasz Russek przez dwa „s”, jeden zsy” przerwa³ zwyciêsk¹ passê zna- Po tym biegu Kaczmarek posta- gów, który ostrowianin wspomina zakoñczeniu sportowej kariery, gdy¿ najlepszych biegaczy d³ugodystanso-komitych fiñskich d³ugodystansow- nowi³ rozpocz¹æ treningi. Do firmy najchêtniej jest trzynasty bieg „Ku- bêd¹c ca³kowicie osamotnionym w wych w latach swojej kariery.ców i olimpijskim rekordem na 10 ki Leona Czarliñskiego, gdzie pobiera³ riera Poznañskiego” w 1933 roku. treningach, zw¹tpi³ w dalsze sukce- W 1957 roku Russek pod wodz¹lometrów (30.11.4) wywo³a³ entu- naukê w zawodzie œlusarza, by³ od Kaczmarek pojecha³ wówczas do Po- sy. Zima to bardzo trudny okres dla Kaczmarka zosta³ mistrzem Polski wzjazm mi³oœników sportu na ca³ym domu spory kawa³ drogi, st¹d te¿ pra- znania na rowerze. Nie ¿eby zaraz po- biegaczy, ale sport poci¹ga³ ostrowia- maratonie. Za rok powtórzy³ ten suk-œwiecie. Ju¿ w Poznaniu, we wspo- wie zawsze pokonywa³ j¹ biegn¹c. pisywaæ siê jakimœ wyczynem – po nina mimo wszystko nadal bardzo ces w Bydgoszczy. Russek to prze-mnianym 1930 roku patrzono jednak Wst¹pi³ do klubu Czarni Ostrów, ale prostu nie mia³ pieniêdzy na przejazd mocno. Biega³ z domu przy W³ocho- cie¿ nie jedyny wychowanek Kacz-na niego tak, jak spogl¹da siê na wiel- i tak trenowa³ sam. Czêsto treningi kolej¹. Fabryka Czarliñskiego by³a wej w kierunku podwarszawskich marka, chocia¿ to on œwiêci³ najwiêk-kiego sportowca. Ostrowianin pró- biegacza samouka odbywa³y siê wie- W³och – oko³o 8 kilometrów. Wiosn¹ sze sukcesy w historii ostrowskiejbowa³ zaobserwowaæ ka¿dy jego czorami, wtedy widaæ by³o tylko kon- za namow¹ naczelnika Tyszki z za- lekkoatletyki. Startowali jeszcze: Da-ruch, ka¿de æwiczenie wykonywane tury bie¿ni. Oczywiœcie o ¿adnym k³adu wst¹pi³ do klubu Orze³ i wy- nuta S³omian, Zbyszko Nowacki, Ire-podczas rozgrzewki. Szeroka klatka oœwietleniu nie mog³o byæ nawet gra³ w Biegu Warszawy Zachodniej, neusz Perliñski, S³awomir Jakubek,piersiowa Kusociñskiego (co w bie- mowy! Za dnia brakowa³o czasu. Na co podnios³o go niew¹tpliwie na du- Boles³aw Figas, czy Ryszard Ma³ecki.gach d³ugodystansowych ma ogrom- wzór „Kusego” zim¹ trenowa³ tak¿e chu. Wywalczy³ tak¿e wspania³¹, trze- Dziesiêæ lat, od 1969 do 1979ne znaczenie, je¿eli chodzi o regulo- na powietrzu. W 1931 roku w XI ci¹ lokatê w silnie obsadzonym Bie- roku roku, po likwidacji sekcji lek-wanie oddechu), zwarty muskularny Biegu „Kuriera Poznañskiego” po raz gu „Dooko³a Pragi”, zajmowa³ czo- koatletyki w Ostrovii, Kaczmarek pra-tu³ów. „Kusy” zachwyca³ wszystkich, drugi pobieg³ obok reprezentanta kra- ³owe miejsca w zawodach kolejarzy i cowa³ w ostrowskiej Stali. I tutaj niew biegu nie mia³ sobie równych. ju, mistrza Polski i póŸniejszego z³o- startowa³ w reprezentacji kolejarzy. brakowa³o osi¹gniêæ i sukcesów.Zwyciê¿y³, pokonuj¹c szeœciokilome- tego medalisty olimpijskiego Janusza Jeszcze w roku 1984, bêd¹c na eme-trow¹ trasê z du¿¹ przewag¹ nad pozo- Kusociñskiego. Z³oty Józio ryturze opowiada³ mi z uœmiechemsta³ymi zawodnikami. Ogromny suk- W czasie okupacji Kaczmarek na ustach: – Sport to coœ wspania³e-ces odniós³ te¿ Kaczmarek, który mi- Ma³y, wielki cz³owiek próbowa³ rywalizowaæ na bie¿ni z go, nigdy nie ¿a³owa³em tego co siên¹³ liniê mety na dziewi¹tej pozycji. Wzrost trochê ponad sto szeœæ- m³odzie¿¹ niemieck¹, ale ¿e ci¹gle wy- sta³o. Proszê mi wierzyæ, ¿e lata spê- Pocz¹tek sportowej przygody nie dziesi¹t centymetrów nie by³ wyma- grywa³ szybko zakazano mu przycho- dzone na bie¿niach i stadionach, ty-by³ dla Kaczmarka ani przypadkowy, rzonym wymiarem dla lekkoatlety, a dziæ na stadion. Po wojnie startowa³ si¹ce kilometrów treningowych,ani wymuszony, ani te¿ zainicjowany w szczególnoœci dla biegacza. Trud- jeszcze wielokrotnie, lecz od momen- wszystko to pozosta³o w pamiêci. Jestprzez jakiegoœ z kolegów. Od naj- no by³o walczyæ i zwyciê¿aæ z najlep- tu poznania Józefa Russka prawie ca³- co wspominaæ...m³odszych lat lubi³ biegaæ, walczyæ z szymi. Bez trudu udawa³a siê nato- kowicie poœwiêci³ siê trenerce. Od – Ojciec zmar³ w 1989 roku –rywalami z z czasem. Nigdy nie pró- miast ta sztuka w mistrzostwach Os- 1949 roku przebiegali razem od 12 mówi syn Krzysztof, prowadz¹cy zbowa³ swoich si³ w innych dyscypli- trowa, biegach w Krotoszynie, Mik- do 15 kilometrów dziennie, stosuj¹c ¿on¹ w Ostrowie sieæ aptek i przy-nach, nie licz¹c krótkiej dzia³alnoœci stacie, Skalmierzycach, Kêpnie, czy Zasadnicza s³u¿ba wojskowa przy tym ró¿ne warianty gimnastycz- chodni lekarskich „Bakra” – zostawi³w sekcji bokserskiej Ostrovii. Mi- w lekkoatletycznych meczach Kalisz ne. Russek zwyciê¿y³ w Poznaniu po sobie wiele sportowych pami¹tek.strzostwa œredniej szko³y wydzia³o- – Ostrów. Kaczmarek by³ jednak cho- nie omija³a sportowców. Kacz- podczas mistrzostw okrêgu i uzyska³ Jest nawet maszynopis do ksi¹¿ki,wej, które rozegrano w 1929 roku, lernie ambitny i zdrowo uparty. Wszy- marek z dum¹ pokazywa³ siê w prawo startu w mistrzostwach kraju, któr¹ zamierza³ wydaæ. Nie zd¹¿y³.zapamiêta³ na d³ugo. Nie by³ nawet stko próbowa³ nadrobiæ wielk¹ wy- mundurze. które odby³y siê w Krakowie. A wiêc Mo¿e kiedyœ, siê jednak uda...
 6. 6. 8 Nr 5/2010 Ostrowiak Felieton Nowe POrz¹dki? Jerzego Andrzejczaka Blady strach pad³ na wielu zarówno w czasie mojej pierw- pracowników ostrowskiego sa- szej, jak i drugiej kadencji – nie morz¹du powiatowego. A wszy- by³o mowy o jakichkolwiek stko przez zmianê na stanowi- zwolnieniach w urzêdzie. Za- sku starosty. Teraz W³odzimie- wsze stawia³em na wykszta³ce- OSTRZE¯ENIE PRZED rza Jêdrzejaka, który kandydu- je na urz¹d prezydenta naszego miasta – zast¹pi nowa osoba z nie, kompetencje, rzetelnoœæ i za- anga¿owanie urzêdników, a nie ich sympatie, czy zapatrywania KIEPSKIM WYBOREM PO. Nie by³oby w tym nic dziw- nego, gdyby nie fakt, ¿e nowa powiatowa koalicja PO i PiS ma polityczne, albo to, z kim byli kojarzeni. Do dziœ uwa¿am, ¿e takie podejœcie jest najw³aœciw- wg nieoficjalnych Ÿróde³ – za- sze, bo po tym poznaje siê na- Nie podam rêki nikomu, kto myœli inaczej ni¿ ja! prowadziæ w starostwie du¿e prawdê dobrego samorz¹dowca. zmiany personalne. Nowy staro- Upolitycznianie i „zaw³aszcza- sta z PO i wicestarosta z PiS – nie” urzêdów niczemu dobremu mog¹ dla wielu oznaczaæ tylko nie s³u¿y. Jestem o tym g³êboko W wyborcz¹ niedzielê nads³uchiwa- dla swojego rodzinnego miasta. Nie po- jedno: rozstanie siê z dotych- przekonany, zw³aszcza po d³u- ³em wieœci z Ostrowa i ciœnienie mi ro- chwali³ siê, bo nic nie zrobi³! Kochani! czasowym pracodawc¹, jakim goletnim okresie wspó³pracy z s³o a puls spada³, prostata siê powiêk- Nie bêdzie pieniêdzy na karetki pogo- jest ten urz¹d. moimi pracownikami, którzy sza³a, a podniecenie opada³o. W koñ- towia w Ostrowie, bo nie dostaniemy ich – Je¿eli te informacje rze- mieli du¿y wk³ad w naszych cu po apetycie na zwyciêstwo rozs¹d- od Rycha i jednorêkiego bandyty z ka- czywiœcie s¹ prawdziwe, to wy- wielu sukcesach inwestycyj- ku i rekordow¹ frekwencjê niestety zo- syna we Wroc³awiu. Nie znajdzie siê ka- ra¿am swoje zdumienie i po- nych i przede wszystkim – efek- sta³a tylko zgaga. Gdybym tego dnia sa na obwodnicê w naszym mieœcie, bo wa¿ne zaniepokojenie postaw¹ tywnym pozyskiwaniu œrodków by³ w Ostrowie, to bym wyci¹ga³ za Zbychu zosta³ odsuniêty od koryta i co- nowych w³adz w powiecie. Kie- zewnêtrznych” – podkreœla w uszy tych wszystkich, którzy woleli w kolwiek przesta³ za³atwiaæ na 90 pro- dy ja kierowa³em starostwem, to rozmowie z nami – Jêdrzejak. domach ogl¹daæ „M jak mi³oœæ” i inne cent! Nie wierzcie te¿ w inne bzdurne teleduperele, ni¿ iœæ g³osowaæ przeciw- obietnice, bo czasy „Samoobrony” i ko Jaros³awowi Urbaniakowi. Na szczêœcie los nas jeszcze nie pokara³ tym, ¿e prezydentem Ostrowa jest kum- Leppera na szczêœcie ju¿ nie wróc¹. Ostrzegam Was, bo przekonacie siê, ¿e bêdzie jak w tym dowcipie, kiedy KRZY¯ÓWKA pel Mira, Rycha i Zbycha, bo zabrak³o facet po œmierci trafi³ do nieba. I pie- Zapraszamy naszych Czytelników do rozwi¹zania krzy¿ówki z has³em mu 10 procent g³osów. Jednak na 90 kielnie siê tam nudzi³, ale skorzysta³ z nr. 5. Prawid³owe has³o nale¿y przes³aæ w ci¹gu 8 dni od ukazania siê procenta Was zapewniam – cytuj¹c oferty i wybra³ siê na jednodniow¹ wy- gazety na adres: ostrowiak.net@gazeta.pl. Przygotowaliœmy nagrody. Nagrod¹ g³ówn¹ jest radio-budzik renomowanej firmy. Zwyciêzców og³o- cmentarnego klasyka Zbigniewa Chle- cieczkê do piek³a. Nie móg³ uwierzyæ, simy w nastêpnym wydaniu „Ostrowiaka”. G³ówn¹ nagrodê z 4 nume- bowskiego – ¿e w koñcu tak siê stanie, ¿e w piekle jest tyle atrakcji. Piêkne ru naszej gazety za prawid³owe rozwi¹zanie has³a krzy¿ówki (Cz³owiek jeœli w wyborczej dogrywce nie wyra- dziewczyny do towarzystwa, alkohol, istota nieznana) otrzymuje Pan Jerzy Ma³ek. Gratulujemy! zicie swojego demokratycznego sprze- narkotyki i dopalacze za darmo w do- ciwu. Chocia¿ rzeczywiœcie, ju¿ lepiej wolnych iloœciach, ca³odobowy „szwe- zostaæ w cha³upie i ogl¹daæ zachmie- dzki stó³” z przysmakami. Po powrocie lonego Ferdynanda Kiepskiego, ni¿ w do nieba napisa³ podanie do œwiêtego lokalu wyborczym postawiæ krzy¿yk Piotra, z proœb¹ o natychmiastowe prze- przy nazwisku Urbaniaka. Jednocze- niesienie go na zawsze do piek³a. Wola œnie ostrzegam rodzinê i znajomych z jego zosta³a spe³niona i ju¿ nastêpnego mojego ukochanego miasta, ¿e maj¹ dnia by³ w piekle. Nie wierzy³ w³asnym wybór: Urbaniak albo ja. Podobnie jak oczom, co zobaczy³. Do towarzystwa prezes Jaros³aw Kaczyñski, nie podam zamiast dziewczyny dosta³ kocio³ z go- rêki nikomu, kto myœli inaczej ni¿ ja! r¹c¹ smo³¹, a zamiast dopalaczy siarkê Nie jestem jasnowidzem, ale Jaro- w dupê. Kiedy wystraszony pyta³, gdzie s³aw Urbaniak w fotelu prezydenta Os- jest to piek³o, które widzia³ podczas wy- trowa, bêdzie takim – za przeprosze- cieczki, us³ysza³: to by³ spot wyborczy! niem – panem Kiepskim. Bohater seria- Jeœli po wyborczej dogrywce nie lu te¿ lubi siedzieæ w swoim fotelu w chcecie byæ oszukani spotem wybor- towarzystwie Waldusia, Boczka, PaŸ- czym Jaros³awa Urbaniaka, to wybierz- dziocha, cwaniakowaæ i wymyœlaæ cie swojego gospodarza. Egzemplarze kwadratowe jaja. Podobnie zachowy- „Ostrowiaka” s¹ i bêd¹ dowodem, ¿e wa³ siê pose³ Jaros³aw Urbaniak w tele- ostrzegaliœmy Was, ¿eby nie daæ siê na- wizji kablowej podczas przedwybor- braæ na s³owa pos³a-filozofa. Wystarczy, czej debaty. Popisywa³ siê niczym w ¿e po³owa g³osuj¹cych ostrowiaków po- komisji œledczej, z jedn¹ ró¿nic¹, tym stawi krzy¿yk w innym miejscu. Na wy- razem nie mia³ laptopa i nie kontakto- borczej kartce to niewielka ró¿nica: cen- wa³ siê ze sztabem doradców podpo- tymetr, mo¿e dwa. Ale potem satysfak- wiadaj¹cych mu z warszawskiego lo- cja przez 4 lata, ¿e nie daliœmy siê na- kalu „Pêdz¹cy Królik”. braæ cwaniaczkowi. Chyba nie zamier- Czy¿ Urbaniak nie by³ podobny do zacie byæ kiepskimi wyborcami. Jeden Ferdynanda Kiepskiego, kiedy chwali³ Ferdynand Kiepski wystarczy i niech siê, ¿e wszystko za³atwi. Nie powie- pozostanie w swoim fotelu, a nie zamie- dzia³, co za³atwi³ do tej pory jako pose³ rza rozsi¹œæ siê w ostrowskim ratuszu.

×