Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hel ge örebro_090402

515 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hel ge örebro_090402

 1. 1. HelGe – Bibliotekssamverkan i Gävleborg Örebro 2009-02-04
 2. 2. 2004 DISKUSSIONER OCH SAMTAL <ul><li>VISION: </li></ul><ul><li>gemensamt biblioteksdatasystem </li></ul><ul><li>gemensamt lånekort </li></ul><ul><li>möjlighet reservera media oavsett var i länet detta finns </li></ul><ul><li>låna och återlämna vid samtliga bibliotek </li></ul><ul><li>enhetliga regler </li></ul><ul><li>tillgänglighet till länets databaser och nättjänster via lånekort </li></ul><ul><li>RFID </li></ul>
 3. 3. FÖRSTUDIE - AVSEENDE LÄNETS SAMTLIGA BIBLIOTEK: <ul><li>Konverteringskostnader + ny server: cirka 1,5 miljoner </li></ul><ul><li>Kostnader för de enskilda biblioteken: 0,5 miljoner </li></ul><ul><li>Kostnaden för bibliotek, som måste uppgradera till en nyare version av Libra innan konvertering </li></ul><ul><li>Osäkerhet vad konverteringen innebär </li></ul>
 4. 4. FYRA ARBETSGRUPPER BILDAS : <ul><li>Gemensam katalog – hur skall den se ut ? </li></ul><ul><li>Regelverket – låneregler, avgifter, mm </li></ul><ul><li>Ekonomi – argument, uppvaktningar, Högskolans bibliotek, sjukhusbiblioteket och folkhögskolorna </li></ul><ul><li>Teknisk utveckling </li></ul>
 5. 5. 2005 <ul><li>Tre kommuner - med biblioteksdatasystemet LIBRA - </li></ul><ul><li>går samman i en gemensam server </li></ul><ul><li>Högskolans bibliotek ej intresserat av att delta – </li></ul><ul><li>avvaktar föregående års utredning om KB </li></ul><ul><li>Informationsträffar med Umeå stadsbibliotek </li></ul><ul><li>FÖRSTUDIE: </li></ul><ul><li>Länsstyrelsen beviljar 150 000 kr till en förstudie </li></ul><ul><li>rörande en gemensam utveckling för sju bibliotek </li></ul>
 6. 6. Forts 2005 <ul><li>Projektledning skapades </li></ul><ul><li>Två arbetsgrupper bildades: </li></ul><ul><li>kataloggruppen </li></ul><ul><li>gruppen för tekniska förutsättningar </li></ul>
 7. 7. 2005 <ul><li>Information till kultur- och fritidsnämnder </li></ul><ul><li>Bakgrund </li></ul><ul><li>Beskrivning av projektet </li></ul><ul><li>Projektets ekonomi </li></ul><ul><li>Kommunikationslösning </li></ul>
 8. 8. Forts 2005 <ul><li>Diskussion kring typ av kontoorganisation </li></ul><ul><li>Konverteringens problem </li></ul><ul><li>Transporter </li></ul><ul><li>Arbetsmängd som åtgår till projektet </li></ul><ul><li>Gemensamma regler </li></ul><ul><li>Gemensamt lånekort </li></ul><ul><li>Bildandet av ett kommunalförbund </li></ul><ul><li>Åsa Hansén, Karlstad stadsbibliotek, besöker Gävle </li></ul>
 9. 9. NOVEMBER 2005 <ul><li>Gävle stadsbibliotek hoppar av </li></ul><ul><li>- önskar dock fortfarande vara med och utveckla gemensamma regler och ett gemensamt lånekort </li></ul>
 10. 10. 2005 <ul><li>KONTAKTER MED KOMMUNALFÖRBUNDET I LÄNET </li></ul><ul><li>Samtal förs om Kommunalförbundets (då SAM) eventuella roll </li></ul><ul><li>Kommunalförbundet (SAM) blir avtalstecknare för biblioteken gentemot Book- It och Söderhamns Teknikpark (serverns placering) </li></ul>
 11. 11. 2006 <ul><li>Prisindikation från Axiell AB : ca 1 miljon, inklusive server </li></ul><ul><li>FINANSIERING: </li></ul><ul><li>Länsstyrelsen 350 000 x 2 (2006 och 2007) </li></ul><ul><li>Tillväxt och regional utveckling totalt 300 000 </li></ul><ul><li>Statens kulturråd 150 000 (2006) </li></ul><ul><li>OFFERTER: </li></ul><ul><li>Begäran om offert från Söderhamns teknikpark rörande server och service </li></ul><ul><li>Begäran om offerter från Axiell AB </li></ul>
 12. 12. 2006 <ul><li>OFFERTER: </li></ul><ul><li>Offert från Axiell AB total kostnad – ca 990 000 kr </li></ul><ul><li>Offert från Söderhamns teknikpark – drift av BOOK-It - kostnad cirka 250 000 kr de tre första åren – fördelade på de sex biblioteken </li></ul><ul><li>TILLKOMMANDE KOSTNAD: </li></ul><ul><li>Btj:s arbete med katalogen i samband med konverteringen - kostnad cirka 40 000 kr </li></ul>
 13. 13. 2006 <ul><li>EXEMPEL PÅ MINSKADE KOSTNADER: </li></ul><ul><li>BIBLIOGRAFISK SERVICE </li></ul><ul><li>Total kostnad för de sex biblioteken innan sammanslagningen – ca 694 000 kr </li></ul><ul><li>Total kostnad efter sammanslagningen – ca 314 000 kr </li></ul><ul><li>LICENSER BOOK- IT </li></ul><ul><li>Biblioteken går in i sammanslagningen med samma antal licenser som tidigare, kostnad cirka 850 000 kr. Antalet bör kunna minskas.(Nu-700 000) </li></ul>
 14. 14. 2006 <ul><li>SPAR – KIR </li></ul><ul><li>DATAINSPEKTIONEN: </li></ul><ul><li>Inget särskilt tillstånd krävdes för att slå samman de sex skilda katalogerna till en. </li></ul>
 15. 15. 2006 <ul><li>AVTAL </li></ul><ul><li>Kommunalförbundet slöt avtal med Axiell AB,Söderhamns Teknikpark samt med respektive kommun. </li></ul><ul><li>KOSTNADER </li></ul><ul><li>Kostnaderna fördelades enligt en särskild viktning –kommunernas invånarantal – inte lyckat eftersom ett bibliotek fick högre kostnader än tidigare. Antalet licenser blev i stället utgångspunkten. </li></ul><ul><li>KONVERTERINGAR - Söderhamns biblioteks katalog kom att bli styrande. </li></ul>
 16. 16. 2006 <ul><li>UTBILDNINGAR (hösten) </li></ul><ul><li>NYTT LÅNEKORT </li></ul><ul><li>GEMENSAMMA REGLER </li></ul>
 17. 17. 2007 <ul><li>Hitta en organisation för samarbetet </li></ul><ul><li>Behovet av ett transportsystem och upphandling av detta </li></ul><ul><li>Lånekortets utformning </li></ul><ul><li>Inköp av domänen helgebiblioteken.se </li></ul><ul><li>Samordnat abonnemang på BURK för att spara pengar </li></ul><ul><li>Under hösten uppgradering till ny BOOK-IT version </li></ul><ul><li>En första gemensam dag för all personal - mycket bara för att få träffas och utbyta erfarenheter. </li></ul>
 18. 18. 2008 <ul><li>Arbete med opac </li></ul><ul><li>SMS påbörjades (våren) </li></ul><ul><li>Besök av CS Library </li></ul><ul><li>Lånekortet klart (sommaren) </li></ul><ul><li>Gemensam utvecklingsdag (dec): </li></ul><ul><li>Träff på Region Gävleborg - intresse från övriga bibliotek (dec) </li></ul>
 19. 19. Fördelar med gemensam katalog <ul><li>Server och drift </li></ul><ul><li>Minskade kostnader vid inköp av ny server (en server i stället för flera) </li></ul><ul><li>Arbetstid för drift av servern sparas in (allt sköts nu centralt av Söderhamns Teknikpark) </li></ul><ul><li>Uppgraderingar av servern görs centralt </li></ul>
 20. 20. Forts fördelar <ul><li>Systemadministration </li></ul><ul><li>Minskade kostnader för bibliografisk service (hittills) </li></ul><ul><li>Samarbete kring administration av systemet ger samordningsvinster för de systemansvariga och möjlighet till specialisering </li></ul><ul><li>Möjlighet till samverkan kring fortbildningsinsatser </li></ul><ul><li>Biblioteken i HelGe blir en starkare part i förhandlingar med Axiell och Bibliotekstjänst </li></ul>
 21. 21. Forts fördelar <ul><li>” Goodwill” för biblioteken </li></ul><ul><li>Biblioteksfrågorna synliggörs </li></ul><ul><li>Biblioteken ses som föregångare när det gäller samverkan mellan kommunerna </li></ul><ul><li>En gemensam katalog blir en grund för utökat samarbete mellan biblioteken inom fler områden </li></ul>
 22. 22. Andra erfarenheter… <ul><li>Generellt: de bibliotek som går in, måste släppa lite av sin beslutanderätt på det enskilda biblioteket </li></ul><ul><li>Samuppköp av RFID sprack- man kunde sökt medel hos annan instans </li></ul><ul><li>Ha med i kravspec att ”allt” ska fungera med de andra system som finns </li></ul><ul><li>Kommunerna skilda ekonomiska förutsättningar - olika fördelningsmodeller provats. Nu har man utgått från tidigare kostnader samt tagit hänsyn till systemens storlek. </li></ul>
 23. 23. Idag <ul><li>På väg in: </li></ul><ul><li>Ljusdal </li></ul><ul><li>Hudiksvall </li></ul><ul><li>Ovanåker </li></ul><ul><li>2010 Gävle? </li></ul>
 24. 24. Organisation
 25. 25. Frågor? <ul><li>Marika Näslund (bibliotekschef) [email_address] </li></ul><ul><li>0290-292 74 </li></ul><ul><li>Annamaria Björklin (bibliotekschef) </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>0278-251 33 </li></ul><ul><li>Ann Östman (Länsbibliotek Gävleborg) </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>026-15 78 54 </li></ul>

×