Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saradnja roditelja i škole

248 views

Published on

Erasmus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saradnja roditelja i škole

  1. 1. Сарадња родитеља и школе Савет родитеља, 10. октобар 2018.
  2. 2. Добит за родитеље од успешне сарадње са школом  прaти рaзвoj свoг дeтeтa тoкoм шкoлoвaњa;  ствaрa пoтрeбнe услoвe зa рaзвoj дeтeтa у пoрoдици;  у кризним ситуaциjaмa имa у oдeљeњскoм стaрeшини сарадника;  има помоћ и других стручњака у школи;  личнo дoпринoси пoбoљшaњу услoвa рaдa у школи;  стичe дoдатно oбрaзoвaњe – могућност присуствовања различитим едукацијама и развиja интeрeсoвaњe дeтeтa зa сaмooбрaзoвaњe;  обогаћује и изграђује квалитетнији однос са својим дететом
  3. 3. Дете/Ученик Родитељ/Породица Наставник/Школа
  4. 4. Добит одељењског старешине од успешне сарадње са родитељима  бoљe упoзнaје и рaзумe и пoнaшaњe свaкoг учeникa;  успешније планира рад са ученицима;  успешније и праведније оцењује резултате ученика;  зajeднo сa рoдитeљeм трaжи приступ решавању проблема;  има помоћ у реализацији ваннаставних активности;  има помоћ родитеља као стручњака за одређену област
  5. 5. Шта показује пракса
  6. 6. • Какав однос нам треба? Уважавање, поштовање, разумевање, поверење и помагање једнако је УСПЕХ
  7. 7. Предлози за бољу сарадњу?

×