Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vrste saobracaja

19,208 views

Published on

elektronska knjiga za tehničko i informatičko obrazovanje za V-razred
oblast : saobraćaj.

Published in: Education
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Vrste saobracaja

 1. 1. Транспорт је премештање људи, ствари, енергије и информацијаса једног места на друго. Транспорт узрокује појаву саобраћаја. Вид транспорта зависи од избора којим возилом, мрежом иликомбинацијом ће терет (људи, информације) бити транспортован. Саобраћајна средства и друге пратеће уређаје и објекте заједноназивамо саобраћајни системи.
 2. 2. Врсте саобраћаја и саобраћајних средставаСаобраћај се дели на:• Копнени (путнички и теретни)• Друмски• Железнички• Водени (путнички и теретни)• Поморски (прекоокеански)• Речни• Ваздушни (путнички и теретни)• Васионски
 3. 3. Друмски саобраћај се одвија по путевимаПут је део земљишта, најчешће трака, који је припремљен за одвијање саобраћаја и који повезује две дестинације. У најширем смислу, путем се сматра свака површина на којој се одвија саобраћај.Према значају за саобраћај путеви се у Србији разврставају на аутопутеве, брзе путеве (експрес путеве), магистралне путеве,регионалне путеве, локалне путеве, улице у насељу и некатегорисане путеве. У Србији је у припреми нови Закон о јавним путевима по коме се називи магистрални, регионални и локални пут замењују називима државни пут 1. реда, државни пут 2. реда и општински пут.Аутопут представља највишу саобраћајну класу путева. То је пут намењен искључиво брзом моторном саобраћају који се обавља по физички раздвојеним једносмерним коловозима, са најмање две саобраћајне траке за сваки смер вожње. На њима влада режим непрекинутих токова. Овај режим, са високим степеном безбедности, удобности и брзине, остварује се конфорним пројектним и конструктивним решењима, уз обавезну примену денивелисаних укрштања.Обавезно ограничење брзине на аутопутевима у Србији је 120 km/h.
 4. 4. Модерни аутопут
 5. 5. Вијадукт
 6. 6. Копнени превоз до појаве моторних возила
 7. 7. Средства друмског путничког саобраћаја• Путнички аутомобили• Аутобуси• Тролејбуси• Путничка комби возила• Бицикл и моторбицикл
 8. 8. Kratak is torij au tom ob ilizm a at
 9. 9. M od e ran p утнички аутомобил
 10. 10. Завиримо мало исподкаросерије аутомобила
 11. 11. Главни делови аутомобила
 12. 12. Модерни аутобус
 13. 13. Туристички аутобус
 14. 14. Минибус
 15. 15. Аутобус за градски превоз
 16. 16. I ovo j aутобус за eградски превоз.K oris te ga, u glavnom ,E ngle zi u Lond onu .
 17. 17. Trole j u s - vozilo grad s kog s aob ra}aj s a p ogonom na b a e le ktri~nu e ne rgiju
 18. 18. Тролејбус је електрично возило за превоз већег броја људи у градском саобраћају. Тролејбус има две троле преко којих се напаја електромотор који га покреће. Као и аутобус, тролејбус има точкова са гуменим пнеуматицима. Предност тролејбуса у односу на аутобус је што се креће помоћу електричне енергије тако да нема штетних гасова као возила која се крећу на нафту или бензин. И рад мотора му је тиши у односу на бензинске или дизел моторе. Постиже исте брзине и савлађује успоне као и аутобуси или трамваји. Стандардан толејбус који се користи нпр. у градском саобраћају у Београду има око 30 места за седење и око 100 за стајање. Постоје и већи, зглобни тролејбуси са скоро удвострученим бројем путника.
 19. 19. BiciklM otorb icikl
 20. 20. Возила са првенством пролаза
 21. 21. Средства друмског теретног саобраћаја
 22. 22. K am ion na p arni p ogon
 23. 23. Средства друмског теретног саобраћаја Камион за кабасти терет
 24. 24. Шлепер
 25. 25. Камион цистерна
 26. 26. Камион за прикупљање чврстог отпада и камион за превоз бетона
 27. 27. [le p e r za s p e cijalne te re te
 28. 28. D am p e r
 29. 29. Камион са приколицом
 30. 30. Специјална возила друмског саобраћаја
 31. 31. Пољопривредне машине
 32. 32. СРЕДСТВА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА путничког и теретног
 33. 33. Железница се састоји од инфраструктуре (шине, локомотиве, вагони (путнички и или теретни) и других помоћних објеката.Железница је назив за прометно средство које се креће по стално постављеној металној подлози - челичним шинама. Две шине заједно чине колосек.Први вагончићи на пругама употребљавали су се још у 16. веку у Немачкој и Енглеској за превоз ископане руде. Вагончиће су вукли коњи. Енглески инжењер Stephen изумео је прву парну локомотиву. Могла је брзином пешака вући неколико рудничких вагона. Градњом удобнијих вагона, почео је теретни и путнички развој железница. Прва јавна железничка веза успостављена је 1825. између енглеских градова Стоктона (Stockton) и Дарлингтона (Darlington). После споре парне локомотиве настале су дизел електричне, па модерне електричне локомотиве.Метро је врста масовног јавног железничког транспорта. У већини слујачева овај вид транспорта се одвија под земљом и зато је други назив за метро подземна железница
 34. 34. Врсте локомотива
 35. 35. Ћира
 36. 36. P arna lokom otiva
 37. 37. Путнички воз са парном локомотивом
 38. 38. Дизел електрична локомотива
 39. 39. Модерни електрични возза врло велике брзине до 300 км/час
 40. 40. Воз је композиција више повезаних шинских вагона које вуче или гура једна или више локомотива. Реч је настала од глагола возити, а пре појаве данашње железнице је коришћена за поворку од неколико кола која су повезана, а вуку их волови.
 41. 41. Путнички возТеретни воз
 42. 42. Путнички воз
 43. 43. M od e rni `e le zni~ki p re voz Lokalni p u tni~ki vozP u tni~ki voz s a p ogonom na e le ktri~nu s tru j u
 44. 44. Воз за врловелике брзинеу железничкој станици
 45. 45. Теретни возови у железничкој станици
 46. 46. Контејнерски превоз
 47. 47. Трамвајски превоз
 48. 48. Трамвај је електрично возило које се, углавном, користи за градски превоз путника и које се креће по шинама. Напајање погонског електромотора трамваја се врши преко електричног вода изнад шина и троле или, ретко, директно преко шина.Једна од предности трамваја над превозним средствима са мотором са унутрашњим сагоревањем је у томе што не производи штетна испарења, што је важно у густо насељеним градским подручјима. Друга предност је у томе што је рад трамвајског мотора тиши. Затим, у случају саобраћајног шпица, капацитет трамваја се може повећати додавањем још једног вагона. Следеће, у већини земаља саобраћајни прописи су постављени тако да се трамвајима омогући право првенства пролаза. Коначно, трамвај се креће по шинама, па је "труцкање" мање него код возила са пнеуматицима.Главни недостаци трамваја леже у великим трошковима постављања инфраструктуре (због чега се за трамваје ретко одлучују мали градови), као и у прилагођавању режима на саобраћајницама које ће трамваји користити.
 49. 49. Прве трамваје су вукли коњи
 50. 50. Модерни трамвај
 51. 51. И ово је трамвај
 52. 52. СРЕДСТВА ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА путничког и теретног цивилног и војног
 53. 53. Авион је ваздухоплов, чврсте конструкције и крила, са мотором. Изумитељи авиона су браћа Вилбур и Орвил Рајт (Wright), који су први људи који су успели да полете авионом. Масовно коришћење авиoна је започето крајем Првог светског рата. Бројчана надмоћ авијације се поготово одразила на исход Другог светског рата. Авиони се користе у цивилне и војне сврхе. У цивилнe сврхе они служе за превоз робе и путника, док за војне сврхе служе за одбрану територије и за напад неке земље.Аеродрoм је објекат ваздушног саобраћаја на који слећу и са којег узлећу авиони. На њему се врши улаз и излаз путника и утовар и истовар терета. Праћење и контролу ваздушног саобраћаја врши контрола лета.
 54. 54. АЕРОДРОМ
 55. 55. P ris tan m od e rnog ae rod rom a
 56. 56. Аеродрoм Излаз путника из авиона и истовар пртљага и другог терета
 57. 57. Највећи путнички авион Превози 500 путника
 58. 58. C e p e lin - vazd u {na la|a
 59. 59. СРЕДСТВА ВОДЕНОГ САОБРАЋАЈА поморског и речног путничког и теретног цивилног и војног
 60. 60. Брод је пловно средство које служи за превоз робе и путника (теретни и путнички бродови), за војне операције на водама (ратни бродови), за риболов (риболовни бродови), за обављање специјалних послова на мору и рекама (глибодери, бродови за полагање кабела, истраживачки бродови и сл.) и за обављање различитих задатака у вези с пловидбом (тегљачи, ледоломци, бродови-светионици итд.) Бродом се сматрају само већи пловни објекти, док се мањи називају чамцима. За разлику од сплавова, брод, као и чамац, има коритаст облик који му даје узгон потребан како би плутао на води.
 61. 61. R im s ki ratni b rodF e ni~ans ki b rod
 62. 62. P rvi p arob rod im ao j p ogon na e j d ra i na p aru eP rim e ri raznihvrs ta p lovnihob j kata e
 63. 63. Модерни путнички брод
 64. 64. Универзалниброд за превозразличите врстетерета
 65. 65. Већи теретни прекоокеански брод
 66. 66. РИБАРСКИ БРОД
 67. 67. Марина
 68. 68. Речни теретни брод
 69. 69. Скела
 70. 70. СРЕДСТВА ВАСИОНСКОГ САОБРАЋАЈА освајање васионе
 71. 71. Пренос Шатла иракете Сатурн дорампе за лансирање
 72. 72. Слетање Шатла на аеродрум по извршеној васионској мисији
 73. 73. Силазак астронаутаАрмстронга на месечевуповршину са космичкогброда ‘’Аполо XI’’20. 08. 1969. г.
 74. 74. K raj

×