Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osnivanje preduzeća

591 views

Published on

Prezentacija iz predmeta "Preduzetništvo". 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Osnivanje preduzeća

 1. 1. @oskarborbas Osnivanje PREDUZEĆA Institucija Visoka Poslovna Škola Novi Sad Let the fun begin Student: OSKAR BORBAŠ Mentor: LEONARD SALAI Porezi, doprinosi, takse Više informacija: www.apr.gov.rs Započinjanje posla Više inforacija na ovom času. Subvencije Više informacija: www.upravusi.rs
 2. 2. Preduzetnički poduhvat Započinjanje posla Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje Porezi, doprinosi i takse Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima Odnosi sa potrošačima Marketing Inspekcije Odgovornost u privredi Promene u poslovanju Izvor www.upravusi.rs www.apr.gov.rs Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM 2 Šta sve morate znati pre preduzetničkog poduhvata?
 3. 3. Započinjanje posla Teme koje obrađujem •Obuka za preduzetnike •Postupak registracije firme •Poreski identifikacioni broj •Izrada pečata Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM 3 •Otvaranje računa •Subvencije za samozapošljavanje •Uslovi za obavljanje delatnosti •Poslovni prostor •Nabavka opreme •Zapošljavanje radnika •Prijava radnika na socijalno osiguranje
 4. 4. Obuka za preduzetnike Za džaba Nacionalna služba za zapošljavanje Smart kolektiv i Forum poslovnih lidera Srbije Nacionalna agencija za regionalni razvoj Kancelarije za mlade 4 Biznis start up centri Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 5. 5.  Za koji god oblik firme da se odlučiš, otvaranje (registracija) obavlja se u nekoliko koraka: prvo je potrebno odneti odgovarajudu dokumentaciju u Agenciju za privredne registre (APR) ili u nadležnu službu opštine ukoliko je opština sklopila ugovor sa APR-om, a onda ti Agencija u roku od pet dana izdaje rešenje o registraciji.  Agencija de, uz to, prijaviti novoosnovanu firmu Poreskoj upravi, koja de ti dodeliti poreski identifikacioni broj (PIB), neophodan za sve poslovne transakcije. Svoj PIB nadi deš u rešenju o registraciji firme. Agencija de umesto tebe podneti i prijavu o postojanju firme fondovima za penzijsko i zdravstveno osiguranje i pri tom prijaviti i tebe kao osiguranika.  Rešenje APR-a o registraciji potom treba da odneseš pečatorescu da ti napravi pečat, a onda u banku kako bi ti otvorili poslovni račun. POSTUPAK registracije firme Ukratko: 5 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 6. 6. jedinstvena registraciona prijava (obrazac možeš preuzeti sa sajta Agencije ili popuniti na licu mesta); fotokopija lične karte ili pasoša osnivača; dokaz o uplati naknade za osnivanje (krajem 2011. godine iznosila je 4.500 dinara za preduzeće, a 1.200 dinara za preduzetnika); ako se registruješ za delatnost za koju se traži saglasnost nekog organa, potrebno je da podneseš i tu saglasnost. Ukoliko registruješ privredno društvo, predaju se i: osnivački akt (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima osnivača (primere imaš nasajtu APR-a, ali za neke komplikovanije osnivačke kombinacije savetujemo da angažuješ advokata); potvrda banke o uplati novčanog uloga osnivača na privremeni račun — minimalni ulog je 100 dinara; odluka o imenovanju zastupnika ako on nije određen osnivačkim aktom; odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ako društvo osim skupštine ima i nadzorni odbor (takozvano dvodomno upravljanje) a njegovi članovi i predsednik nisu imenovani osnivačkim aktom; dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja, koji će ti biti potreban u raznim situacijama (2.140 dinara); overen potpis zastupnika, na odgovarajućem obrascu, koji se overava u sudu ili opštini. Potrebna dokumenta Na šalteru APR potrebno je predati 6 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 7. 7. Od čega može da se sastoji? Poslovno ime i naziv 7 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM Petar Petrović PR, pekarska radnja “Pereca”, Zemun “Smokvin List d.o.o.” Novi Sad, Industrija peciva“Smokvin List d.o.o.”
 8. 8.  U registracionu prijavu potrebno je upisati delatnost kojom ćeš se pretežno baviti. To ne znači da nećeš smeti da radiš ništa drugo, naprotiv, moći ćeš da radiš sve za šta zadovoljavaš zakonske uslove.  Delatnost se u prijavu upisuje u obliku šifre delatnosti. Spisak svih delatnosti i njihove šifre možeš pronaći u Uredbi o klasifikaciji delatnosti.  Šifra delatnosti Upis delatnosti (nomenklatura) 8 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 9. 9. Poreski identifikacioni broj (PIB) 9  Šta je PIB?  U kojim prilikama se koristi?  Kako se dobija?  Oduzimanje PIB-a  Posledice oduzimanja Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 10. 10. Izrada PEČATA! 10 Iako po novom Zakonu o privrednim društvima nisi obavezan da koristiš pečat, on će ti sigurno još neko vreme trebati u mnogim pravnim i finansijskim poslovima. Pečat možeš da naručiš tek po dobijanju rešenja o registraciji. Kopiju rešenja daj pečatorescu, koji će osnovne podatke iz njega — naziv, sedište i ostalo — ugravirati u pečat tvoje firme. Pečati se prave u raznim oblicima i nema pravila o tome kakvi moraju biti. Pečatorescu možeš odneti grafičku ilustraciju pečata koji želiš da napravi, a možeš mu i u potpunosti prepustiti kreativni deo posla. Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 11. 11. OTVARANJE RAČUNA 11 Preduzetnici i preduzeća moraju imati dinarski račun u banci, na koji će primati uplate, uplaćivati svoj dnevni pazar i vršiti sva plaćanja. Pored dinarskog, firme mogu otvarati i devizne račune, namenjene pre svega poslovanju sa inostranstvom. Najvažnije je pažljivo odabrati banku u kojoj ćeš otvoriti račun. Banke nude različite uslove za otvaranje računa, imaju različite provizije za usluge koje pružaju, različite ponude kredita i platnih kartica, kao i mogućnosti elektronskog bankarstva. Moguće je otvoriti račune i u više banaka. Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 12. 12. SUBVENCIJE za samozapošljavanje 12 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje Subvencije Lokalne samouprave Udruživanje do većeg iznosa subvencije
 13. 13. START UP Krediti 13 Pod “start ap” kreditom se podrazumeva zajam dobijen radi započinjanja sopstvenog posla. Glavni izvor ovakvih kredita je Fond za razvoj, državna insitucija koja nudi nekoliko kreditnih “paketa” prilagođenih različitim poslovnim situacijama. Pored njih, kredite ove vrste nudi i poneka poslovna banka (najbolje je da se o uslovima informišeš kod samih banaka). Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 14. 14. USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I PRETHODNA SAGLASNOST 14 •Tehnički uslovi •Kadrovski uslovi Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM Saglasnost za obavljanje delatnosti pre registracije Provera ispunjenosti uslova
 15. 15. Poslovni prostor 15 •Poslovni prostor kao uslov za kredit •Poslovni prostor kao trošak •Gde naći odgovarajući poslovni prostor? •Računi za struju i komunalije •Delatnosti za koje nije potreban prostor Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 16. 16. Zapošljavanje radnika -Oprostite direktore, nismo primili platu ved 3 meseca.. Ugovor o radu Ostali ugovori Preduzetnik kao poslodavac 16 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM -Oprošteno vam je.. Prijava radnika na socijalno osiguranje
 17. 17. Porezi, doprinosi, takse.. 17 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 18. 18. doprinosi za obavezno zdravstveno i penzijsko osiguranje, kao i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, za tebe i sve zaposlene; porez na plate zaposlenih; porez na dobit preduzeda (plada preduzede), odnosno porez na prihod od samostalne delatnosti (ako si preduzetnik), ako posluješ pozitivno, to jest, ostvaruješ dobit; porez na prihode od kapitala, za profit ispladen vlasnicima privrednog društva; porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize (ako prodaješ alkohol, cigarete, gorivo…); ovi porezi vezani su za ostvaren promet; Šta sve MORAŠ da pladašDržavi? 18 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM Najvažniji porezi, doprinosi i takse koje moraju da pladaju privredna društva i preduzetnici jesu:
 19. 19. porez na imovinu, na nekretnine u vlasništvu privrednog društva i one u vlasništvu preduzetnika koje mu služe za obavljanje delatnosti (isplati se da to posebno prijaviš Poreskoj upravi, jer de ti se taj iznos prilikom pladanja poreza na prihod od samostalne delatnosti računati kao trošak, pa deš platiti manji iznos poreza na prihod); porez na upotrebu motornih vozila, plovila, vazduhoplova i oružja ukoliko ih tvoje privredno društvo poseduje, odnosno ako ih kao preduzetnik koristiš za obavljanje delatnosti (i ovde je isti slučaj kao za prijavljivanje poreza na imovinu); republičke i opštinske/gradske administrativne takse na zahteve koje ti predaješ organima uprave, kao i rešenja i dozvole, isprave i upravne radnje (upis u razne registre i slično) koje od njih tražiš; lokalne komunalne takse (sigurno te čeka takozvana firmarina i, zavisno od grada i delatnosti kojom se baviš, još neke takse). Šta sve MORAŠ da pladašDržavi? 19 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 20. 20. Uz to, moraćeš da plaćaš i mnoge sitnije takse i naknade, poput one za korišćenje šuma (0,025 odsto od ukupnog prihoda), koju plaćaju sva privredna društva, bez obzira na to čime se bave. Ta sitna davanja nemoguće je i pobrojati, jer se stalno uvode nova. Tvoj knjigovođa trebalo bi da zna koje sve namete moraš da plaćaš, ali ako ne zna, na neplaćenu obavezu kad-tad opomenuće te Poreska uprava. I to nije sve! 20 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM
 21. 21. Zaključak Uglavnom: •Pre osnivanja preduzeda ispitati da li proizvod ima kupaca 21 Oskar Borbaš WWW.OSKARBORBAS.COM •Puno guglanja i guglanja •Savetovanje sa iskusnijima •Puno srede.
 22. 22. Kontakt Oskar Borbaš 50/11TR, gmail@oskarborbas.com Uči na greškamaIstražuj i guglaj Širi poznanstvo Hvala na pažnji…

×