Galicia dixital, numero 5

447 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Galicia dixital, numero 5

  1. 1. . . . . Sindical Galicia D I X I TA L NÚMERO 5 - ABRIL 2010 (2.ª quincena) Órgano de comunicación do S. N. de CCOO 10.000 persoas reclaman en Ferrol unha sanidade pública n Depois da concorrida mobilización de Vigo a finais do mes pasado, a cidadanía botouse á rúa o 14 de abril en Ferrol contra as iniciativas privatizadoras Preto de 10.000 persoas manifestá- ronse o 11 de abril polas rúas de Fe- rrol en defensa da sanidade pública. Após a manifestación do pasado 25 de marzo en Vigo, diferentes organi- zacións, entre elas CCOO, convocaron un novo acto reivindicativo contra as privatizacións no sistema sanitario. Comisións Obreiras denuncia que o Partido Popular continúa a promover desde a Xunta de Galicia «políticas pri- vatizadoras e de descrédito da sani- dade pública, intentando convencer- nos de que o capital privado e o negocio coa sanidade é a saída para a mellora do sistema». O sindicato lembra que en Madrid e Valencia, comunidades tamén gober- nadas polo PP, preténdese introducir a fórmula do copagamento. / Páxs. 6-7 Unha vez máis, a cidadanía botouse á rúa para reclamar o carácter público do servizo de saúde CCOO, EN DEFENSA DO SERVIZO POSTAL PÚBLICO Máis de dúas mil persoas mobilizá- Os actos organizounos a maioría sin- ronse na última semana nos diferentes dical de Correos, tanto en persoal fun- actos reivindicativos convocados en de- cionario como laboral, composta por fensa do servizo postal público. Por ci- Comisións Obreiras, CSIF, SL e CGT, dades, a manifestación máis numerosa que contan co 70% da representación. foi na Coruña, na que participaron ao Denuncian a política de «axuste duro redor de 800 persoas, seguida das de e de abandono por parte do Goberno Pontevedra (500), Lugo (450) e Ou- central» que deixou Correos fóra da rense (400). súa axenda política. / Páxs. 4-5 www.galicia.ccoo.es
  2. 2. GALICIA SINDICAL N.º 5 - Abril 2010 (2.ª quincena) Conflito en Iberphone (Teleperformance) O comité de Iberphone (Teleperfor- sitio para máis xente, «como non o hai reunión durante o mes pasado. Na cam- mance) convocou o pasado 7 de abril para traballadores que levan anos loi- paña de R, a empresa «negouse co seu unha concentración dinte das instala- tando polo seu posto de traballo?», in- silencio a calquera das reunións solicita- cións da empresa na Coruña. quire o comité. das para solucionar os problemas de ho- Entre outras cuestións, a representa- Ademais, critican problemas en dife- rarios, comisións ou vacacións». Final- ción legal dos traballadores e traballa- rentes campañas. Así, na de Unión Fe- mente, con motivo da de Iberdrola, doras denuncia despedimentos «inxus- nosa, denuncian que a empresa rompeu aseguran que a empresa se negou a con- tificados» de persoal indefinido mentres cos acordos subscritos no AGA en fe- ceder vacacións «desde hai meses» e sen segue contratando persoal da rúa. Se hai breiro ao tempo que se negou a calquera xustificar o motivo. FORMEGA inaugura un novo centro na Coruña 2 n Ten como obxectivo impulsar os niveis de competencia e de cualificación A Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Em- prego (FORMEGA) inaugurou recen- temente un novo centro de forma- ción. Está situado na rúa de Gambrinus, no polígono coruñés da Grela. O obxectivo do centro é impulsar os niveis de competencia e cualifica- ción profesional dos traballadores e traballadoras galegos dos sectores metalúrxicos de Galicia, en especial daquelas persoas que se atopan en situación de desemprego. Ao acto inaugural asistiron a con- selleira de Traballo e Benestar, Bea- triz Mato, e o delegado provincial da presidente segundo da Fundación. dunha nave de case mil metros ca- Xunta de Galicia, Diego Calvo, acom- FORMEGA preparou preto de drados, con diferentes talleres de pañados polo presidente de FOR- 10.700 alumnos en toda Galicia du- electricidade e electrónica, solda- MEGA e polos outros membros do rante o ano 2009. Co centro da Co- dura, fabricación mecánica e ener- Padroado, entre os que se atopa o ruña, o décimo en toda Galicia, pre- xías renovables. Ademais, conta con secretario xeral da Federación de In- téndese potenciar o sector dúas aulas para impartir diferentes dustria de CCOO, Nicolás Pato, vice- metalúrxico. Para isto, dotouse materias complementarias. www.galicia.ccoo.es
  3. 3. N.º 5 - Abril 2010 (2.ª quincena) GALICIA SINDICAL O Consello Escolar rexeita o decreto do plurilingüismo n Aprobouse unha emenda á totalidade do texto defendido pola Consellaría de Educación O Consello Escolar de Galicia re- xeitou recentemente o decreto do plurilingüismo. Sete organizacións, entre elas CCOO, presentaron emen- das á totalidade do texto que defen- deu a Xunta. Estas resultaron apro- badas por 24 votos a favor e 16 contrarios. Deste xeito, a maioría das organi- zacións que integran o órgano de re- presentación da comunidade educa- tiva fixeron constar a súa oposición ao decreto. Con todo, CCOO denun- CCOO leva tempo a amosar a súa oposición ao decreto que pretende aprobar a Xunta cia que os representantes da Conse- llaría de Educación declararon que, nais e pedagóxicos para decidir a lin- quela que se estableza como idioma 3 a pesar do resultado da votación, gua de impartición das materias, re- de impartición de cada materia. continuarán adiante sen variar a súa xeitando polo tanto unha consulta Por último, CCOO rexeita que se postura. vinculante a pais e nais. En terceiro establezan criterios porcentuais ríxi- Por este motivo, CCOO instou a lugar, o sindicato insta a Xunta a non dos para a repartición de horas lecti- Xunta a «non facer oídos xordos» a menoscabar a autoridade dos docen- vas de cada lingua oficial sen que se un órgano que representa «a toda a tes permitíndolle ao alumnado ex- teña en conta a situación de inferio- comunidade educativa», e que dea presarse nunha lingua diferente da- ridade de que parte o galego. un paso para abrir «negociacións re- ais» que permitan chegar a «un am- plo consenso sobre a lingua no en- CCOO ESIXE MANTER A CALIDADE DOS COMEDORES sino» que, en todo caso, deberá partir do Plan xeral de normalización Ante o anuncio por parte da Con- criterios de calidade e garantías hi- da lingua galega, aprobado por una- sellaría de Educación de que se su- xiénico-sanitarias que se desen- nimidade no Parlamento de Galicia primirán postos de traballo nos co- volva coma un servizo educativo». en 2004. medores escolares, CCOO esíxelle Comisións considera positivo ao departamento educativo que se que as negociacións estean aber- CCOO pide modificacións manteña tanto a calidade dos me- tas, e agarda que na reunión do Ademais, Comisións Obreiras rei- nús como a do servizo. vindeiro 16 de abril se acheguen terou cales son as principais modifi- Para a Federación do Ensino de posturas. cacións que esixe para o decreto. A CCOO, o obxectivo dun servizo Para CCOO, sindicato maioritario primeira, que o alumnado de educa- complementario como é un come- no sector, segue a ser «prioritario» ción infantil sexa escolarizado na lin- dor escolar non se pode limitar a asegurar que non se produzan gua materna, e non no idioma que cubrir a necesidade de comer. A minguas nas condicións laborais decidan os pais e nais. A segunda, Administración educativa «ten a dos traballadores e das traballado- que se deben usar criterios profesio- obriga de ofertar un servizo con ras dos centros públicos. www.galicia.ccoo.es
  4. 4. GALICIA SINDICAL N.º 5 - Abril 2010 (2.ª quincena) Polo servizo postal público n Comisións Obreiras e outras organizacións mobilizaron preto de 2.000 persoas en toda Galicia en defensa de Correos 4 www.galicia.ccoo.es
  5. 5. N.º 5 - Abril 2010 (2.ª quincena) GALICIA SINDICAL 5 www.galicia.ccoo.es
  6. 6. GALICIA SINDICAL N.º 5 - Abril 2010 (2.ª quincena) Continuarán as mobilizacións en defensa da sanidade galega n O vindeiro 16 de abril haberá unha manifestación na cidade de Pontevedra Nas últimas semanas, ao redor de 60.000 cidadáns e cidadás manifes- táronse con CCOO e outras organi- zacións en defensa dunha sanidade pública. O último dos actos reivindicativos tivo lugar o pasado 11 de abril, coa manifestación á que 10.000 persoas se sumaron en Ferrol. A vindeira cita, o próximo día 16 de abril, en Ponte- vedra. Comisións Obreiras denuncia que o Partido Popular está a promover desde a Xunta de Galicia accións que 6 contribúen ao descrédito da sani- dade pública, e presentando o mo- delo de xestión público-privado como o único posible. Nesta liña, CCOO lembra que nou- tras autonomías con gobernos popu- lares tamén se realizan políticas si- milares en relación ao sistema servizos, como unidades de queima- traballo, leváronse as conclusións ao sanitario. dos, unidade de anorexia e bulimia, daquela goberno bipartito, que com- cirurxía maxilofacial e outros, que, partiu o proxecto común elaborado O novo hospital de Vigo mentres no norte do país era públi- polo sector. Un dos casos paradigmáticos des- cos, en Vigo ofertábanse para boa Porén, «a alegría, o entusiasmo e tas actuacións en Galicia é todo o re- parte da poboación a través do cen- esforzos investidos convertéronse lacionado coa construción do novo tro privado Povisa. coa chegada do PP á Xunta en frus- hospital de Vigo. O sindicato leva xa En xuño de 2006 estableceuse un tración, desengano e un regreso á moitos anos a alertar das carencias acordo asinado por CCOO e outras loita por unha política social xusta e en materia de infraestrutura sanitaria organizacións e institucións no que non discriminatoria», afirmaba a secre- na comarca viguesa. se fixo constar a necesidade de cons- taria xeral da Federación de Sanidade, Desde os primeiros debates públi- truír un novo hospital para a área sa- Lola González, no anterior número do cos, CCOO defendeu a necesidade nitaria de Vigo. Naquel momento, a GALICIA SINDICAL. Frustración, des- dunha cidade sanitaria que concen- Xerencia do Complexo Universitario engano e loita porque a nova Xunta trase os recursos que estaban dis- Hospitalario de Vigo impulsou reu- de Galicia rexeitou continuar co pro- persos en diferentes centros sanita- nións de traballo entre profesionais xecto consensuado por profesionais rios co seu propio NIF e que e diferentes colectivos para elaborar da sanidade e negouse a que o novo competían entre si. O obxectivo: do- o plan estratéxico do novo hospital. hospital de Vigo sexa de titularidade tar a poboación dunha carteira de Unha vez concluídas as comisións de e xestión públicas. www.galicia.ccoo.es
  7. 7. N.º 5 - Abril 2010 (2.ª quincena) GALICIA SINDICAL «TRANQUILA, NON HABERÁ COPAGAMENTO» Alberto Núñez Feijóo comprome- teuse a que a sanidade en Galicia continuará financiándose a través de impostos, e descartou que se vaia implantar o copagamento. Así llo fixo saber a Patricia Mariño, sindicalista de CCOO, que directa- mente lle preguntou nun programa de televisión se «teremos que pasar por caixa cada vez que teñamos unha necesidade sanitaria». Despois dunha resposta vaga na que Feijóo se limitou a dicir que ía «intentar por todos os medios» evi- talo, a sindicalista pediulle maior concreción, ao que afirmou: «do que estamos a falar é de se algunha per- soa vai ter que pagar por ir ao mé- dico, por unha consulta, ou por per- noctar, por comer ou por durmir nun 7 hospital, e xa lle digo que non». www.galicia.ccoo.es
  8. 8. www.galicia.ccoo.es NÚMERO 5 - ABRIL 2010 (2.ª QUINCENA) Órgano de comunicación do S. N. de CCOO OUTRAS NOTICIAS QUE PODES LER EN A Xunta marxina o WWW.GALICIA.CCOO.ES n Presentouse o último libro de Ricardo pequeno comercio Gurriarán. O pasado 7 de abril presentouse Comisións Obreiras emitiu un informe desfavorable ao publicamente Inmunda escoria, o último libro borrador do decreto para declarar o noso país «zona de de Ricardo Gurriarán, investigador da grande afluencia turística» durante o ano xacobeo, para os efectos do artigo 8.1.d da Lei 13/2006, do 27 de decembro, Fundación 10 de Marzo. «Inmunda escoria» foi de horarios comerciais de Galicia. Con data do 7 de abril, a o titular co que un xornal caracterizou os Federación de Comercio, Hostalaría e Turismo do sindicato estudantes universitarios antifranquistas en (FECOHT-CCOO) recibiu un escrito da Consellaría de Eco- 1968, cando as súas protestas fixeron tremer as nomía e Industria polo cal se solicitaba informe da organi- zación sindical ante o citado borrador, que propón ampliar estruturas da Ditadura. en catro domingos a apertura dos locais en Santiago de n Recortes na OPE estatal. Para CCOO «non é Compostela e en dous no resto de Galicia. Para CCOO, resulta «sorprendente e incoherente» que a boa nova», a oferta de emprego público aprobada iniciativa da Xunta «aposte pola gran distribución en contra polo Consello de Ministros, que reduce ao 10% do pequeno e mediano comercio», feito que cualifican de a taxa de reposición de efectivos nas «especialmente grave» nun país como Galicia onde «o co- mercio rural ten unha importancia transcendental» para o administracións. CCOO advirte que de non se desenvolvemento desta actividade económica e para abas- cubriren convenientemente as vacantes que se tecer «unha poboación eminentemente dispersa». Comi- vaian producindo, toda a cidadanía se verá sións considera que o proxecto de decreto «afecta negati- prexudicada. vamente aos traballadores e traballadoras do sector» e observan nel «indefinición». Sobe o paro en Galicia por oitavo prego anterior (1.030 máis, un 4,21%). Nos demais sectores, os incrementos foron os seguintes: na construción 428 mes consecutivo máis (1,13%), na industria 500 (1,39%) e nos servizos 441 (0,34%). No con- No mes de marzo do ano 2010, Gali- balladores menores de 25 anos repre- xunto do estado medra o desemprego cia experimentou a menor taxa de cre- sentan este mes o 10,13% do desem- en todos os sectores, agás na constru- cemento do desemprego de entre as prego (23.957 mozos e mozas). No ción (1.103 menos, un 0,14%). trece comunidades nas que medrou, conxunto do estado, o desemprego un 0,97%, o que aumentou en 2.278 o medrou un 0,87% (35.988 persoas), Prioridades número de persoas desempregadas no 0,10 puntos menos que en Galicia. Para CCOO é prioritario incrementar noso país. O paro galego sitúase deste Por sectores, o paro só baixou na as medidas de protección social para xeito en 236.449 persoas, de novo un agricultura e na pesca, e fíxoo nun os case 90.000 parados e paradas que máximo histórico. 1,88%, incrementándose nos demais carecen de prestacións. O sindicato ta- Do total de persoas desempregadas, sectores da economía. O maior au- mén esixe tomar medidas urxentes di- 110.443 son homes e 126.006 mulle- mento, tanto en valores totais coma re- rixidas á creación de emprego e á re- res (o 53,29%). As traballadoras e tra- lativos, deuse no colectivo sen em- activación da actividade económica. Se queres coñecernos, consulta cal é o local de CCOO máis próximo... ou visita www.galicia.ccoo.es

×