Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bases bolsa emprego pereiro aguiar (11 04-2014)

705 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bases bolsa emprego pereiro aguiar (11 04-2014)

 1. 1. Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2 Boletín oficial provincia de ourense n.º 86 · luns, 14 abril 2014 Deputación Provincial de Ourense sumario i. deputación provincial de ourense Decreto do 4 de abril de 2014 de inclusión da Asociación Musical e Cultural Os do Fuelle como posible beneficiario das subvencións para o fomento das actividades escénicas e musicais para 2014 ................................................. 2 Exposición pública da matrícula de obrigados e exentos do IAE de 2014 do Concello de Avión .......................................... 2 ii. administración xeral do estado confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas. ourense Resolución de concesión de aproveitamento de auga, expediente: A/32/12306 ......................................................... 3 Notificación de resolución recaída no expediente de extinción de concesión a Carmen Pérez Nóvoa........................................... 3 iii. comunidade autónoma consellería de economía e industria departamento territorial de ourense Resolución do 20 de marzo de 2014 da Xefatura Territorial de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Ourense (n.º expediente: IN407A 2014/1-3) .............................. 4 consellería de traballo e Benestar departamento territorial de ourense Notificación do procedemento sancionador e o seu dereito a exercer o trámite de audiencia no expediente incoado por infracción da normativa vixente na orde social a Cerramientos Arenteiro, SL.................................................... 5 iv. entidades locais Beade Anuncio de cobranza en período voluntario da taxa sobre a subministración de auga e canon da auga e do coeficiente de vertido da Xunta de Galicia, correspondente ao segundo semestre de 2013................................................... 5 castrelo do val Acordo de rectificación ao edicto publicado no BOP n.º 5, con data 8 de xaneiro de 2014, referida á aprobación definitiva do orzamento de 2014 ............................................... 6 ourense Notificación de acto administrativo a Amancio Lorenzo Iglesias e Miguel Carballo de Dios, expediente: 2014000444 ........................ 6 Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais de auga e lixo correspondente aos meses de xaneiro e febreiro de 2014 ................................................................ 7 pontedeva Notificacíón por edictos a don Manuel Fernández Pías ..................... 8 punxín Exposición pública da aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 11 reguladora da taxa polo servizo de subministración de auga e dereitos de enganche á rede............................................................... 8 riós Aprobación definitiva do Regulamento do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Riós........................................ 9 Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa do servizo de axuda no fogar no Concello de Riós ......................... 22 mancomunidade de concellos do carballiño Exposición pública do orzamento xeral para o exercicio económico de 2014 .............................................................. 24 i. diputación provincial de ourense Decreto de 4 de abril de 2014, de inclusión de la Asociación Musical e Cultural Os do Fuelle como posible beneficiario de las subvenciones para el fomento de las actividades escénicas y musicales para 2014................................................ 2 Exposición pública de la matrícula de obligados y exentos del IAE de 2014 del Ayuntamiento de Avión .................................. 2 ii. administración general del estado confederación Hidrográfica del miño-sil comisaría de aguas. ourense Resolución de concesión de aprovechamiento de agua, expediente: A/32/12306 ......................................................... 3 Notificación de resolución recaída en el expediente de extinción de concesión a Carmen Pérez Nóvoa........................................... 4 iii. comunidad autónoma consellería de economía e industria departamento territorial de ourense Resolución de 20 de marzo de 2014 de la Jefatura Territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el ayuntamiento de Ourense (n.º expediente: IN407A 2014/1-3).............................. 4 consellería de trabajo y Bienestar departamento territorial de ourense Notificación del procedimiento sancionador y su derecho a ejercer el trámite de audiencia en el expediente incoado por infracción de la normativa vigente en el orden social a Cerramientos Arenteiro, SL ................................................... 5 iv. entidades locales Beade Anuncio de cobranza en período voluntario de la tasa sobre el suministro de agua y canon del agua y del coeficiente de vertido de la Xunta de Galicia, correspondiente al segundo semestre de 2013 ................................................... 5 castrelo do val Acuerdo de rectificación al edicto publicado en el BOP n.º 5, con fecha 8 de enero de 2014, referida a la aprobación definitiva del presupuesto de 2014 ............................................ 6 ourense Notificación de acto administrativo a Amancio Lorenzo Iglesias y Miguel Carballo de Dios, expediente: 2014000444........................ 6 Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales de agua y basura correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014 ................................................................. 7 pontedeva Notificacíón por edictos a don Manuel Fernández Pías..................... 8 punxín Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal N.º 11 Reguladora de la Tasa por el Servicio de Suministro de Agua y Derechos de Enganche a la Red............................................................. 8 riós Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio Municipal de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento de Riós........................... 15 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Servicio de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento de Riós............ 23 mancomunidad de ayuntamientos de o carballiño Exposición pública del presupuesto general para el ejercicio económico de 2014 .............................................................. 24
 2. 2. i. deputación provincial de ourense i. diputación provincial de ourense De acordo coa base 8ª da convocatoria de subvencións para o fomento de actividades escénicas e musicais para o ano 2014, publícase a seguinte Resolución da Presidencia con data 4 de abril de 2014: Decreto: Ourense, 4 de abril de 2014. A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do día 28 de febreiro de 2014, aprobou as bases reguladoras para o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano 2014, publicadas no BOP n.º 57, do 11 de marzo de 2014. Unha vez examinada, polo Negociado de Subvencións Nominativas, a documentación presentada e visto que se axus- ta aos requisitos establecidos na convocatoria, dispoño: A inclusión do seguinte solicitante como posible beneficiario das subvencións para o fomento das actividades escénicas e musicais: Destinatario; CIF; actividade Asociación Musical e Cultural Os do Fuelle; G32434847; grupo de música tradicional Ourense, 4 de abril de 2014. O vicepresidente. (PD Decreto 02/03/2012). Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández. diputación provincial de ourense De acuerdo con la base 8ª de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades escénicas y musicales para el año 2014, se publica la siguiente Resolución de la Presidencia de fecha 4 de abril de 2014: Decreto: Ourense, 4 de abril de 2014. La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la sesión del día 28 de febrero de 2014, aprobó las bases reguladoras para el fomento de las actividades escénicas y musicales para el año 2014, publicadas en el BOP n.º 57, de 11 de marzo de 2014. Una vez examinada, por el Negociado de Subvenciones Nominativas, la documentación presentada y visto que se ajus- ta a los requisitos establecidos en la convocatoria, dispongo: La inclusión del siguiente solicitante como posible beneficia- rio de las subvenciones para el fomento de las actividades escénicas y musicales: Destinatario; CIF; actividad Asociación Musical e Cultural Os do Fuelle; G32434847; grupo de música tradicional Ourense, 4 de abril de 2014. El vicepresidente. (PD Decreto 02/03/2012). Fdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández. r. 1.362 deputación provincial de ourense Exposición ao público da matrícula de obrigados e exentos do IAE de 2014 En cumprimento do disposto no artigo 90 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, Real decreto lexislativo 2/2004 e o Real decreto 243/95, e no uso das atribucións con- feridas polos concellos interesados, en virtude da delegación de competencias nesta Deputación para a xestión tributaria e recadatoria, publícase que queda exposta ao público, nos res- pectivos concellos que se relacionan, a matrícula do imposto sobre actividades económicas do 2014, constituída polos censos comprensivos das actividades económicas, suxeitos pasivos, cotas mínimas e recarga provincial, podendo os interesados examinar a expresada documentación na Secretaría municipal do respectivo concello durante os 15 días hábiles seguintes á publicación deste anuncio no BOP. Recursos ou reclamacións: No prazo de 15 días hábiles seguintes ao do remate da exposi- ción ao público os interesados poden formular por escrito as reclamacións ou recursos que se mencionan, contra as inclusións, exclusións ou alteracións de calquera dos datos contidos na matrí- cula, que se relaciona no artigo 4 do Real decreto 243/1995: - Potestativamente, un recurso de reposición ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria da Delegación Provincial do Ministerio de Economía e Facenda de Ourense. - Directamente, un recurso económico-administrativo ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia. A interposición do recurso de reposición non orixinará a sus- pensión dos actos liquidatorios subseguintes, de conformidade co disposto no artigo 224.1 da Lei xeral tributaria, Lei 58/2003, do 17 de decembro, a reclamación económico-administrativa tampouco orixinará a suspensión dos actos liquidatorios subse- guintes, salvo que así o acorde expresamente o órgano adminis- trativo ou o tribunal económico-administrativo competente, de conformidade co artigo 111 da Lei 30/1992, do 26 de novem- bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do pro- cedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. Non se poden utilizar simultaneamente os dous medios de impugnación. Relación de concellos: Avión Ourense, 10 de abril de 2014. O vicepresidente (por delega- ción Decreto 02/03/2012). Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. diputación provincial de ourense Exposición al público de la matrícula de obligados y exentos del IAE de 2014 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 42 consorcio de augas de valdeorras Cobranza da taxa pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga do primeiro trimestre de 2014, zonas 1 e 2, do municipio do Barco de Valdeorras......................................... 24 v. triBunais e xulgados xulgado do social n.º 2 de ourense Citación a Adega do Emilio, SL, para actos de conciliacíón e xuízo, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 180/2014... 26 xulgado do social n.º 3 de ourense Citación para actos de conciliación e xuízo a Cristina María Da Silva Penas Teixeira, nos autos de procedemento ordinario 210/2014 ........ 27 consorcio de aguas de valdeorras Cobro de la tasa por el suministro de agua, alcantarillado y canon del agua del primer trimestre de 2014, zonas 1 y 2, del municipio de O Barco de Valdeorras..................................... 25 v. triBunales y juzgados juzgado de lo social n.º 2 de ourense Citación a Adega do Emilio, SL, para actos de conciliación y juicio, en los autos de despido/ceses en general 180/2014 ........... 27 juzgado de lo social n.º 3 de ourense Citación para actos de conciliación y juicio a Cristina María Da Silva Penas Teixeira, en los autos de procedimiento ordinario 210/2014 .... 28
 3. 3. Real Decreto Legislativo 2/2004 y el Real Decreto 243/95, y en el uso de las atribuciones conferidas por los ayuntamien- tos, interesados, en virtud de la delegación de competencias en esta Diputación para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica que queda expuesta al público en los respectivos ayuntamientos que se relacionan, la matrícula del impuesto de actividades económicas de 2013, constituida por los cen- sos susceptibles de actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y recargo provincial, pudiendo los interesa- dos examinar la expresada documentación en la Secretaría municipal del respectivo ayuntamiento durante los 15 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Recursos o reclamaciones: En el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la finalización de la exposición al público los interesados pueden formular por escrito las reclamaciones o recursos que se mencionan, contra las inclusiones, exclusiones o alteraciones de cualquiera de los datos contenidos en la matrícula, que se relaciona en el artí- culo 4 del Real Decreto 243/1995: - Potestativamente, un recurso de reposición ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de Ourense. - Directamente, un recurso económico-administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia. La interposición del recurso de reposición no originará la sus- pensión de los actos liquidadores subsiguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224.1 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), la reclamación económico-administrativa tampoco originará la suspensión de los actos liquidadores subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el tribunal económi- co administrativo competente, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No se pueden utilizar simultáneamente los dos mencionados medios de impugnación. Relación de ayuntamientos: Avión. Ourense, 10 de abril de 2014. El vicepresidente (por delega- ción Decreto 02/03/2012). Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. r. 1.427 ii. administración xeral do estado ii. administración general del estado confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas Ourense Anuncio Expediente: A/32/12306 De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con data 25 de marzo de 2014, e como resultado do expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada ao Concello de Ourense a oportuna modificación de características da concesión para o aproveitamento de 510 l/s de auga para derivar dos ríos Miño e Lonia, no termo municipal de Ourense (Ourense), con destino a abastecemen- to de poboación. O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas. confederación Hidrográfica del miño-sil comisaría de aguas Ourense Anuncio Expediente: A/32/12306 De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para general conocimiento que, por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 25 de marzo de 2014, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Ourense la oportuna modificación de características de la concesión para el aprovechamiento de 510 l/s de agua para derivar de los ríos Miño y Lonia, en el tér- mino municipal de Ourense (Ourense), con destino a abasteci- miento de población. El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas. r. 1.240 confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas Ourense Anuncio Expediente: A/32/04391 De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi- cas e do procedemento administrativo común, publícase notifi- cación da resolución recaída no expediente de extinción da concesión que se indica, ás persoas ou entidades que a conti- nuación se relacionan, xa que despois de intentarse a notifica- ción no último domicilio coñecido, esta non se puido practicar ou cuxo domicilio non resulta coñecido. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, pode- rá interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditou o acto que se impugna ou un recurso conten- cioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional. Os prazos de interposición de ambos os dous recursos serán, respectivamente, dun mes e dous meses, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. O correspondente expediente obra na oficina de Ourense de la Comisaría de Augas da Confederación Hidrográfica do Miño- Sil, situada na rúa do Progreso, 6, 32005 Ourense. Titular: dona Carmen Pérez Nóvoa. DNI n.º: 34593081T Enderezo: Naves, Palmés (San Mamede), 32981 Ourense. Comunicación: resolución de extinción do aproveitamento de 0,01 l/s de auga procedente dun pozo en Tarreo da Regueira, en Cabeanca, parroquia de Beiro, termo municipal de Ourense (Ourense), con destino a uso doméstico. Título: resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Data resolución: 22 de marzo de 2014. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 3
 4. 4. N.º inscrición: 4633, sección A, tomo 0047, folla número 033 do Rexistro de Augas. Ourense, 26 de marzo de 2014. O comisario de Augas. Asdo.: Xoán Nóvoa Rodríguez. confederación Hidrográfica del miño-sil comisaría de aguas Ourense Anuncio De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica notificación de la resolución recaída en el expediente de extin- ción de la concesión que se indica, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi- do practicar o cuyo domicilio no resulta conocido. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado el acto que se impugna un recurso conten- cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional. Los plazos de interposi- ción de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense. El correspondiente expediente obra en la oficina de Ourense de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, situada en la calle de O Progreso, 6, 32005 Ourense. Titular: doña Carmen Pérez Nóvoa. DNI n.º: 34593081T Dirección: Naves, Palmés (San Mamede), 32981 Ourense. Comunicación: resolución de extinción del aprovechamien- to de 0,01 l/s de agua procedente de un pozo en Tarreo da Regueira, en Cabeanca, parroquia de Beiro, término munici- pal de Ourense (Ourense), con destino a uso doméstico. Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Fecha resolución: 22 de marzo de 2014. N.º inscripción: 4633, sección A, tomo 0047, hoja número 033 del Registro de Aguas. Ourense, 26 de marzo de 2014. El comisario de Aguas. Fdo.: Xoán Nóvoa Rodríguez. r. 1.233 iii. comunidade autónoma iii. comunidad autónoma consellería de economía e industria delegación territorial Ourense Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria Resolución do 20 de marzo de 2014 da Xefatura Territorial de Ourense pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Ourense (n.º expedien- te: IN407A 2014/1-3). Unha vez visto o expediente para outorgamento de autoriza- ción administrativa e aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a continuación se describe: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA. Enderezo social: A Batundeira 2, 32960 Velle. Denominación: LMT e CT Neptuno, n.º 31. Situación: Ourense. Descricións técnicas: LMT subterránea de 130 m de lonxitude, a 20 kV, con condu- tor RHZ1 con orixe na LMT ao CT Covadonga-1 (32CB34) e rema- te na LMT ao CT Covadonga-2 (32CR44), con entrada e saída no CT proxectado Neptuno 31, non prefabricado, de 400 kVA R/T 20.000/400-230 V. Orzamento: 37.305,17 euros. Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 27 de decembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comerciali- zación, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da dita instala- ción, cuxas características se axustarán, en todas as súas par- tes, ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de segurida- de establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicio- nados establecidos polos ministerios, organismos ou corpora- cións que constan no expediente. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesa- rias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra esta resolución poderá interpoñer un recurso de alza- da ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén poderá interpoñer calque- ra outro recurso que estime pertinente ao seu dereito. Ourense, 20 de marzo de 2014. O xefe territorial. PSL (Decreto 110/2013, do 4 de xullo). O xefe do Servizo de Administración Industrial. Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz. consellería de economía e industria delegación territorial Ourense Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria Resolución de 20 de marzo de 2014 de la Jefatura Territorial de Ourense por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el ayuntamiento de Ourense (n.º expediente: IN407A 2014/1-3). Una vez visto el expediente para otorgamiento de autoriza- ción administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se describe: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA. Domicilio social: A Batundeira 2, 32960 Velle. Título: LMT y CT Neptuno, n.º 31. Situación: Ourense. Características técnicas: LMT subterránea de 130 m de longitud, a 20 kV, con conduc- tor RHZ1, con origen en la LMT al CT Covadonga-1 (32CB34) y final en la LMT al CT Covadonga-2 (32CR44), con entrada y sali- da en el CT proyectado Neptuno 31, no prefabricado de 400 kVA y R/T 20.000/400-230 V. Presupuesto: 37.305,17 euros. Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el capítulo II, título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 44
 5. 5. regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa- ción, suministro y procedimientos de autorización de instalacio- nes de energía eléctrica, esta jefatura territorial resuelve: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus par- tes a las que figuran en este y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente. Esta autoriza- ción se otorga sin perjuicio de las concesiones y o autorizacio- nes que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordena- ción del territorio y al medio ambiente. Contra la presente resolución podrá interponer un recurso de alzada ante el conselleiro de Economía e Industria, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación o publicación de esta resolución; también podrá interponer cualquiera otro recurso que estime pertinente a su derecho. Ourense, 20 de marzo de 2014. El jefe territorial. PSL (Decreto 110/2013, de 4 de julio). El jefe del Servicio de Administración Industrial. Fdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz. r. 1.150 consellería de traballo e Benestar xefatura territorial Ourense Servizo de Traballo e Economía Social Cédula do 26 de marzo de 2014 da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Ourense, pola que se notifica a continuación do procedemento sancionador e o seu dereito a exercer o trámite de audiencia no expediente incoa- do por infracción da normativa vixente na orde social. Unha vez intentada a notificación persoal e devolta polo servi- zo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, por esta cédu- la notifícase á empresa Cerramientos Arenteiro, SL, que se inicia o prazo de oito días, a partir do seguinte ao da publicación deste edicto durante o que poderán exercer o dereito de audiencia do expediente que a continuación se relaciona, previo á resolución; transcorrido aquel contará cun novo prazo de tres días para pre- sentar as alegacións que estimen oportunas ante o órgano que tramita o expediente, todo isto segundo o establecido no artigo 18.4º do Real decreto 928/1998, do 14 de maio. Expediente n.º: RL 2010/0109-3 Acta de infracción: 000025263/2010/3/H Empresa: Cerramientos Arenteiro, SL. NIF/DNI: B32320285 Enderezo: rúa Francisco Castelló, 40, 32500 O Carballiño. Materia: SH Proposta de sanción: 2.046,00 € Ourense, 26 de marzo de 2014. O xefe territorial. Asdo.: José Selas Souto. consellería de trabajo y Bienestar jefatura territorial Ourense Servicio de Trabajo y Economía Social Cédula de 26 de marzo de 2014 de la Jefatura Territorial de la Consellería de Trabajo y Bienestar de Ourense, por la que se noti- fica la reanudación del procedimiento sancionador y su derecho a ejercer el trámite de audiencia en el expediente incoado por infracción de la normativa vigente en el orden social. Una vez intentada la notificación personal y devuelta por el servicio de Correos al resultar imposible su práctica, por la presente cédula se notifica a la empresa Cerramientos Arenteiro, SL, que se inicia el plazo de ocho días, a partir del siguiente al de la publicación de este edicto durante el que podrán ejercer el derecho de audiencia del expediente que a continuación se relaciona, previo a la resolución; transcurrido aquél contará con un nuevo plazo de tres días para presentar las alegaciones que estimen oportunas ante el órgano que tra- mita el expediente, todo esto según lo establecido en el artí- culo 18.4º del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Expediente n.º: RL 2010/0109-3 Acta de infracción: 000025263/2010/3/H Empresa: Cerramientos Arenteiro, SL. NIF/DNI: B32320285 Dirección: calle Francisco Castelló, 40, 32500 O Carballiño. Materia: SH Propuesta de sanción: 2.046,00 €. Ourense, 26 de marzo de 2014. El jefe territorial. Fdo.: José Selas Souto. r. 1.231 iv. entidades locais iv. entidades locales Beade Edicto Anuncio de cobranza en período voluntario Concepto: taxa sobre a subministración de auga e canon da auga e do coeficiente de vertido da Xunta de Galicia. Período ao que corresponde: segundo semestre de 2013. Prazo de cobranza: - Iniciación: 18.03.2014. - Finalización: 19.05.2014. Ambas as dúas datas incluídas. Lugar que se sinala para efectuar o pagamento: oficinas do Concello de Beade. Días e horas para efectuar o pagamento: das 9.00 ás 13.00 horas. Publícase que se abre un prazo para o cobro en voluntaria dos conceptos sinalados durante o prazo que se establece e que, de acordo co disposto nos artigos 24 e 72 do Regulamento xeral de recadación, quen no dito prazo non satisfaga as cotas que lle correspondan, incorrerá na recarga de constrinximento do 20% do seu importe, e poderáselle liquidar os xuros de demora que procedan ata o día no que efectúe o ingreso, máis gastos das custas de procedemento. Beade, 18 de marzo de 2014. O alcalde. Asdo.: Senén Pousa Soto. Edicto Anuncio de cobranza en período voluntario Concepto: tasa sobre el suministro de agua y canon del agua y del coeficiente de vertido de la Xunta de Galicia. Periodo al que corresponde: segundo semestre 2013. Plazo de cobranza: - Iniciación: 18.03.2014. - Finalización: 19.05.2014. Ambas fechas incluidas. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 5
 6. 6. Lugar que se señala para efectuar el pago: oficinas del Ayuntamiento de Beade. Días y horas para efectuar el pago: de 9.00 a 13.00 horas. Se publica que se abre un plazo para el cobro en voluntaria de los conceptos señalados durante el plazo que se establece y que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 72 del Reglamento General de Recaudación, quien en dicho plazo no satisfaga las cuotas que le correspondan, incurrirá en el recar- go de apremio del 20% de su importe, y se le podrán liquidar los intereses de demora que procedan hasta el día en que efec- túe el ingreso, más gastos de las costas de procedimiento. Beade, 18 de marzo de 2014. El alcalde. Fdo.: Senén Pousa Soto. r. 1.239 castrelo do val Edicto Na sesión realizada polo Pleno do concello o día 27 de marzo de 2014, acordouse unha rectificación ao edicto publicado no BOP n.º 5, con data 8 de xaneiro de 2014, referida á aprobación defi- nitiva do orzamento de 2014, quedando da seguinte maneira: Estado de gastos Cap. 1. Gastos de persoal; 183.400,00 Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos; 535.100,00 Cap. 3. Gastos financeiros; 10,500,00 Cap. 4. Transferencias correntes; 1.000,00 Cap. 6. Investimentos reais; --- Cap. 7. Transferencias de capital; --- Cap. 8. Activos financeiros; --- Cap. 9. Pasivos financeiros; 25.000,00 Total gastos; 755.000,00 Estado de ingresos Cap. 1. Impostos directos; 231.000,00 Cap. 2. Impostos indirectos; 5.000,00 Cap. 3. Taxas e outros ingresos; 62.050,00 Cap. 4. Transferencias correntes; 459.520,00 Cap. 5. Ingresos patrimoniais; 200,00 Cap. 6. Alleamento de investimentos reais; --- Cap. 7. Transferencias de capital; 20,00 Cap. 8. Activos financeiros; --- Total ingresos; 757.790,00 €. Castrelo do Val, 31 de marzo de 2014. O alcalde. Edicto En la sesión celebrada por el Pleno del ayuntamiento el día 27 de marzo de 2014, se acordó una rectificación al edicto publicado en el BOP n.º 5, con fecha 8 de enero de 2014, refe- rente a la aprobación definitiva del presupuesto de 2014, que- dando de la siguiente manera: Estado de gastos Cap. 1. Gastos de personal; 183.400,00 Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios; 535.100,00 Cap. 3. Gastos financieros; 10.500,00 Cap. 4. Transferencias corrientes; 1.000,00 Cap. 6. Inversiones reales; --- Cap. 7. Transferencias de capital; --- Cap. 8. Activos financieros; --- Cap. 9. Pasivos financieros; 25.000,00 Total gastos; 755.000,00 Estado de ingresos Cap. 1. Impuestos directos; 231.000,00 Cap. 2. Impuestos indirectos; 5.000,00 Cap. 3. Tasas y otros ingresos; 62.050,00 Cap. 4. Transferencias corrientes; 459.520,00 Cap. 5. Ingresos patrimoniales; 200,00 Cap. 6. Enajenación de inversiones reales; --- Cap. 7. Transferencias de capital; 20,00 Cap. 8. Activos financieros; --- Total ingreso; 757.790,00 Castrelo do Val, 31 de marzo de 2014. El alcalde. r. 1.238 ourense Servizo de Licenzas Urbanísticas de Actividade, Apertura e Disciplina Anuncio de notificación Expediente: 2014000444 Unha vez intentada a notificación, conforme establece o artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí- dico das administracións públicas e do procedemento adminis- trativo común, publícase a notificación do acto administrati- vo e relaciónanse os/as destinatarios/as, prazos e detalle do expediente N.º expediente ; destinatario/a; contido do acto notificado; prazo; comunicación a veciños 2014000444; Amancio Lorenzo Iglesias, Miguel Carballo de Dios; solicitude de licenza de obra e apertura por parte de don Yolanda Castro Pérez de local destinado a ximnasio sito na rúa Celso Emilio Ferreiro, n.º 45, baixo, a fin de poder examinar o proxecto presentado e realizar as observacións que considere oportunas no Rexistro Xeral deste concello; 10 días; --- Conforme ao artigo 4 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, co fin de protexer a indexación automática dos datos por proce- dementos telemáticos, naqueles expedientes que figuren cun informe anexo, este poderá ser consultado polo titular do dereito de acceso, nas dependencias da Sección de Licenzas de Actividades e Aperturas, na Sede de Urbanismo, sita na rúa García Mosquera, n.º 19, de Ourense. O prazo e efecto desta notificación comeza a partir do día seguinte desta publicación, ata a fin do prazo indicado, e pode- rán, non obstante, presentar cantas alegacións estime oportu- nas antes da resolución do expediente. Ourense, 26 de marzo de 2014. O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Servicio de Licencias Urbanísticas de Actividad, Apertura y Disciplina Expediente: 2014000444 Anuncio de notificación Una vez intentada la notificación, conforme establece el artí- culo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la notificación del acto administrativo, y se relacionan los/las destinatarios/as, plazos y detalle del expediente. N.º expediente ; destinatario/a; contenido del acto notifica- do; plazo; comunicación a vecinos 2014000444; Amancio Lorenzo Iglesias, Miguel Carballo de Dios; solicitud de licencia de obra y apertura por parte de doña Yolanda Castro Pérez de local destinado a gimnasio sito en la calle Celso Emilio Ferreiro, n.º 45, bajo, a fin de poder exami- B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 46
 7. 7. nar el proyecto presentado y realizar las observaciones que considere oportunas en el Registro General de este ayunta- miento; 10 días; --- Conforme al artículo 4 de la Ley 15/1999, de 13 de diciem- bre, con el fin de proteger la indexación automática de los datos por procedimientos telemáticos, en aquellos expedientes que figuren con informe anexo, este podrá ser consultado por el titular del derecho de acceso, en las dependencias de la Sección de Licencias de Actividades y Aperturas, en la Sede de Urbanismo, sita en la calle García Mosquera, n.º 19, de Ourense. El plazo y efecto de esta notificación comienza a partir del día siguiente al de esta publicación, hasta el fin del plazo indi- cado, y podrán, no obstante, presentar cuantas alegaciones estimen oportunas antes de la resolución del expediente. Ourense, 26 de marzo de 2014. El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. r. 1.234 ourense Concellería Delegada da Área de Facenda Órgano de Xestión Tributaria Servizo de Facenda Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais Mediante Resolución do concelleiro delegado da Área de Facenda do 24 de marzo de 2014, aprobáronse os seguintes padróns fiscais correspondentes aos meses de xaneiro e febrei- ro de 2014: - Taxas pola subministración da auga e pola prestación do ser- vizo de rede de sumidoiros e tratamento e depuración de augas residuais. - Taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo. Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tri- butaria, e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza xeral de xestión, liquidación, recadación e inspección do Concello de Ourense, os referidos padróns quedan expostos ao público nas oficinas da empresa concesionaria do servizo de subministración da auga potable e saneamento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, (rúa Avilés de Taramancos, n.º 6, baixo) durante o prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do con- cello, prazo durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de dous meses contados desde o día seguinte á publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia como período voluntario de pagamento destes tributos. Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo os obriga- dos ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas median- te ingreso en metálico na oficina da empresa concesionaria do servizo de subministración de auga potable e saneamento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia SAU, (calle Avilés de Taramancos, n.º 6, baixo) en horario de 8.00 a 13.00 horas, ou en calquera oficina da entidade bancaria Novagalicia Banco. Advertencia: transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e devindicaranse as correspondentes recargas do período exe- cutivo, os xuros de demora e, se é o caso, as custas que se produzan. Domiciliación bancaria: recoméndase o pago mediante domi- ciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38 do Regulamento xeral de recadación. Medios de impugnación: no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao de remate do período voluntario de pago, os interesados poderán interpoñer contra os padróns e as liquida- cións que conteñen: 1. Potestativamente, un recurso de reposición regulado no artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, ante o concelleiro delegado da Área de Facenda. 2. Directamente, reclamación económico-administrativa ante o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense, ou, se se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por silencio administrativo. 3. Calquera outra reclamación que consideren conveniente. Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao ampa- ro do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decem- bro, xeral tributaria. Ourense, 26 de marzo de 2014. O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Concejalía Delegada del Área de Hacienda Órgano de Gestión Tributaria Servicio de Hacienda Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales. Mediante Resolución del concejal delegado del Área de Hacienda de 24 de marzo de 2014, se aprobaron los siguientes padrones fiscales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2014: - Tasas por el suministro de agua y por la prestación del ser- vicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales. - Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras. Exposición pública de los padrones: de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 67 de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación y la Inspección del Ayuntamiento de Ourense, los referidos padrones quedan expuestos al público en las oficinas de la empresa concesionaria del servicio del suministro de agua potable y saneamiento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, (calle Avilés de Taramancos, n.º 6, bajo) durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la casa consistorial, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del pre- sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de estos tributos. Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al pago podrán satisfacer sus deudas mediante ingreso en metá- lico en la oficina de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable y saneamiento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, (calle Avilés de Taramancos, n.º 6, bajo) en horario de 8:00 a 13:00 horas, o en cualquier oficina de la entidad bancaria B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 7
 8. 8. Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio y se deven- garán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante domiciliación bancaria en los términos previstos en los artícu- los 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación. Medios de impugnación: en el plazo de un mes contados desde el día siguiente al de finalización del período voluntario de pago, los interesados podrán interponer contra los padrones y las liquidaciones que contienen: 1. Potestativamente, un recurso de reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ante el concejal delegado del Área de Hacienda. 2. Directamente reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Ourense, o, si se interpusiese un recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notifica- ción de la resolución del recurso o en el que éste deba enten- derse desestimado por silencio administrativo. 3. Cualquier otra reclamación que consideren conveniente. Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al ampa- ro de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Ourense, 26 de marzo de 2014. El acalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. r. 1.228 pontedeva Notificación por edictos a don Manuel Fernández Pías Una vez intentada a notificación no seu último enderezo coñecido a don Manuel Fernández Pías, faise a seguinte notifi- cación por edictos. Dona Margarita Álvarez Román achegou na Xerencia Territorial do Catastro de Ourense un escrito co que xunta documentación a plano escala a escala, coa finalidade de solicitar a alta dunha construción na poboación de Xinzo de Deva, no concello de Pontedeva, da que é propietaria. A dita alta suporía modificar a superficie catastral da parcela rústica identificada coa referencia 32065A01900162 (parcela 162 do polígono 19) da que vostede figura como titular catastral. Comunícase este feito para os efectos de que poida achegar as alegacións que estime axitadas, nun prazo de 15 días conta- dos desde a publicación desta notificación no Boletín Oficial da Provincial de Ourense. Todo isto é ao abeiro do artigo 84.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi- nistracións públicas e do procedemento administrativo común. A non achega de alegacións interpretarase como a conformida- de coa modificación proposta. Pontedeva, 31 de marzo de 2014. O alcalde. Asdo.: Juan Carlos González Carbajales. Fernández Pías, Manuel Lugar Garabelos Gomesende Notificación por edictos a don Manuel Fernández Pías Una vez intentada la notificación en la última dirección cono- cida a don Manuel Fernández Pías, se hace la siguiente notifi- cación por edictos. Doña Margarita Álvarez Román presentó en la Gerencia Territorial del Catastro de Ourense un escrito con el que adjunta documentación a plano escala a escala, con la finali- dad de solicitar el alta de una construcción en la población de Xinzo de Deva, en el ayuntamiento de Pontedeva, de la que es propietaria. Dicha alta supondría modificar la superficie catastral de la parcela rústica identificada con la referencia 32065 A 01900162 (parcela 162 del polígono 19) de la que usted figura como titu- lar catastral. Se le comunica este hecho a los efectos de que pueda presen- tar las alegaciones que estime oportunas, en un plazo de 15 días contados de la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense. Todo ello es al amparo del artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem- bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La no aportación de ale- gaciones se interpretará como la conformidad con la modifica- ción propuesta. Pontedeva, 31 de marzo de 2014. El alcalde. Fdo.: Juan Carlos González Carbajales. Fernández Pías, Manuel Lugar Garabelos Gomesende r. 1.237 punxín Edicto Mediante este edicto publícase que o Pleno da Corporación, na sesión con data 28.03.2014, aprobou inicialmente a modificación da Ordenanza n.º 11, reguladora da taxa polo servizo de submi- nistración de auga e dereitos de enganche á rede. Isto exponse ao público polo prazo de trinta días hábiles, de acordo co disposto no artigo 49 da LRBRL, contados a partir do seguinte á súa publi- cación no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de exame e reclama¬cións polos interesados. O expediente poderá ser con- sultado na Secretaría do concello de luns a venres en horario de atención ao público (9.00 a 13.00 horas). Advírtese que, de non presentaren reclamacións ou suxes- tións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entonces provisional. Punxín, 31 de marzo de 2014. O alcalde. Asdo.: Manuel Vázquez Fernández. Edicto Mediante el presente edicto se publica que el Pleno de la Corporación, en la sesión de fecha 28.03.2014, aprobó inicial- mente la modificación de la Ordenanza Fiscal N.º 11, Reguladora de la Tasa por el Servicio de Suministro de Agua y Derechos de Enganche a la Red. Esto se expone al público por un plazo de treinta días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la LRBRL, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y reclama¬ciones por los interesados. El expedien- te podrá ser consultado en la Secretaría del ayuntamiento de lunes a viernes, en horario de atención al público (9:00 a 13:00 horas). Se advierte que de no presentarse reclamaciones o sugeren- cias se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Punxín, 31 de marzo de 2014. El alcalde. Fdo.: Manuel Vázquez Fernández. r. 1.241 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 48
 9. 9. riós Anuncio Tras a aprobación inicial polo Pleno do Concello de Riós, na sesión ordinaria con data 14 de febreiro de 2014 do seguinte regulamento: modificación do Regulamento do servizo de axuda no fogar do Concello de Riós, e dado que durante o período de información pública non se presentaron reclama- cións ou alegacións, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, enténdese definitivamente adoptado o acor- do, ata entón provisional. Por todo o cal, de conformidade co previsto no artigo 70 da Lei 7/1985, procédese á publicación do acordo provisional e do texto íntegro da ordenanza. Esta entrará en vigor de conformidade co previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985. Regulamento do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Riós Exposición de motivos A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (BOE n.º 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu arti- go 25.2 k) que os concellos exercerán, en todo caso, competen- cias nos termos da lexislación do Estado e das comunicades autónomas en materia de prestación de servizos sociais e de promoción e reinserción social. A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondéndolles, aos poderes públicos, garantir este dereito, posibilitando así que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a pro- pia Constitución española. A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu capítulo II o catálogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar como un servi- zo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencións ás per- soas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que é función dos servizos sociais comunitarios básicos a xestión da axuda no fogar. Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, así como a normativa estatal e gale- ga que a desenvolve, fíxose necesario establecer un novo marco regulador de carácter básico dos contidos, formas de prestación e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar, de maneira que coa aprobación da Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carácter xeral para asegurar un nivel equitativo de atención a todas as persoas que tiñan limitada a súa autonomía persoal. O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoñer dunhas normas de funcionamento, visadas polo órgano competente, en materia de autorización e inspec- ción de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o res- pecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condi- cións de prestación e desenvolvemento dos servizos. O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise nece- sario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposición derradeira primeira. O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía per- soal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dálles unha nova redacción aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financia- mento, polo que se fai necesario adaptar a normativa munici- pal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos. En consecuencia, e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxéneas nos tipos de atención e os criterios de participación económica das persoas usuarias, o Concello de Riós, de conformidade co marco normativo referi- do que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganización dentro da esfera das súas competencias, regula os requisitos e condicións da prestación do servizo de axuda no fogar municipal a través desta ordenanza. Capítulo I.- Disposicións xerais Artigo 1.- Obxecto É obxecto desta ordenanza a regulación do servizo de axuda no fogar (SAF), desenvolvido polo Concello de Riós. Artigo 2.- Ámbito de aplicación O establecido nesta orde é de aplicación ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de Riós. Artigo 3.- Natureza, definición e obxectivos dos servizo 1.- O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carác- ter local consistente en ofrecer un conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. 2.- O servizo de axuda no fogar poderá prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacida- de, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato. 3.- O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar. Son obxectivos do servizo de axuda no fogar: Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de con- vivencia habitual. Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio. Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social. Previr situacións de dependencia ou exclusión social. Retardar ou evitar a institucionalización. Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social. Artigo 4.- Contido do servizo 1.- De conformidade coa valoración técnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de actuacións de carácter básico: a) Atencións de carácter persoal na realización das activida- des básicas da vida diaria no propio domicilio, tales como: I. Asistencia para levantarse e deitarse. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 9
 10. 10. II. Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse. III. Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse. IV. Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos. V. Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espazo-temporal. VI. Apoio as persoas afectadas por problemas de incontinen- cia. VII. Outras tarefas para favorecer a atención integral da per- soa usuaria. b) Atencións de carácter persoal na realización doutras acti- vidades da vida diaria, tales como: I. Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos. II. Apoio na realización de xestións necesarias e urxentes. c) Atencións das necesidades de carácter doméstico e da vivenda que incidan e axuden na mellora do contorno das per- soas usuarias e da súa familia, tales como: I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda. II. Compra de alimentos e outros produtos de uso común. III. Preparación de alimentos. IV. Lavado e coidado das prendas de vestir. V. Apoio a unidade familiar. VI. Coidados básicos da vivenda. Se é o caso, determinadas tarefas domésticas como lavanda- ría e alimentación a domicilio, poderán ser facilitadas por ser- vizos específicos. d) Con carácter subsidiario do programa de educación e apoio familiar, as atención de carácter psicosocial e educativo enfo- cadas ao desenvolvemento das capacidades persoais básicas, á mellora da convivencia, integración na comunidade e mellora da estrutura familiar. 2.- O servizo de axuda no fogar, unha vez garantido o nivel básico de atención, poderá incorporar os seguintes tipos de actuacións de carácter complementario: a) Actividades de acompañamento, socialización e desenvol- vemento de hábitos saudables. b) Servizo de empréstito de axudas técnicas de persoas en situación de dependencia ou dependencia temporal. Entendéndose por tal, calquera que sirva para os efectos de previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacións na actividade e restricións na participación social das persoas. c) Adaptacións funcionais do fogar. d) Servizo de podoloxía a domicilio. e) Servizo de fisioterapia a domicilio Poderán integrase, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencións e actividades que se desenvol- van fóra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonomía e calidade de vida. 3.- En ningún caso poderán formar parte das actuacións des- envolvidas polo servizo, as actuacións que polo seu carácter sanitario deban, en todo caso, ser realizadas por persoal facul- tativo. Tampouco a realización de actividades domésticas que non fosen incluídas no Proxecto de intervención. 4.- Asinarase un acordo de servizo entre a persoa usuaria e a entidade titular, no cal se recollerán as atencións de carácter xeral. De forma particular recolleranse no Proxecto de inter- vención. 5.- En todo caso, e sen prexuízo da execución de todas as tarefas contidas no correspondente acordo de servizo, o con- xunto de atencións do Programa de axuda no fogar terá un carácter de apoio e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu medio inmediato, de maneira que se facilite e promova a súa autonomía. Artigo 5.- Persoas destinatarias 1.- O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as per- soas ou unidades de convivencia para as que, de acordo a valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacida- de, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores en que se observe necesidade dunha intervención de carácter socioedu- cativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e sociali- zadora a diversas situacións de familias en risco de exclusión social. 2.- En todo caso, daráselles prioridade de acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia. Serán requisitos para ser persoas destinatarias os seguintes: - Estar empadroado e ter residencia efectiva no concello de Riós (este requisito só é válido para a libre concorrencia). - Non percibir axuda para a mesma finalidade. - No caso dos usuarios de libre concorrencia, que cumprindo cos requisitos recollidos nos apartados anteriores, teñan fami- liares que poidan encargarse deles pero se neguen a facelo, a valoración dos servizos sociais será definitiva na súa concesión ou denegación, sen entrar nas restantes condicións que deba reunir o/a solicitante. Artigo 6.- Dereitos e deberes das persoas usuarias As persoas usuarias, no marco dos dereitos que con carácter xeral se lle recoñecen na lexislación aplicable sobre servizos sociais, e se é o caso, sobre o procedemento administrativo común terán dereito: a. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade, inti- midade e autonomía. b. A accederen e utilizaren o servizo en condicións de igual- dade e non discriminación. c. A recibir unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración determinadas en cada caso. d. A recibir unha información de xeito áxil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacións do sistema galego de servizos sociais, así como a que sexan asistidas e orientadas nos trámites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social. e. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora e que asegure a coherencia da inter- vención. f. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo. g. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co dis- posto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protec- ción de datos de carácter persoal. h. A coñeceren a situación do seu expediente. i. A seren informadas, de maneira clara e precisa, sobre a intervención prevista e elixiren libremente, dentro da capaci- dade de oferta do sistema e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, así como a participar na toma de decisións que modifiquen o proceso de intervención acordado. j. A calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestións á persoa coordinadora do servizo. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 410
 11. 11. k. Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a práctica dunha oferta positiva do idioma galego. Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carácter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia e, se é o caso, na lexislación vixente sobre o procede- mento administrativo común, terán os seguintes deberes: 1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos. 2. Facilitar a información precisa e veraz sobre as circunstan- cias determinantes para o acceso e utilización dos servizos, así como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de cir- cunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideren resultar relevantes na asignación, modificación, suspensión ou extinción das prestacións ou servizos. 3. Cumprir coas condicións do servizo, facilitando e colabo- rando na execución das tarefas do persoal ao seu cargo e pondo á súa disposición, cando se trate dun servizo realizado no domi- cilio, os medios materiais necesarios. 4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo ás entrevistas programadas, seguindo as orientacións e participan- do no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro ou programa en función das súas capacidades e nos ter- mos acordados en cada caso. 5. Manter unha actitude positiva de colaboración coas perso- as profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonomía perso- al e inserción social. 6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliación e inspección do servizo. 7. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lle presten o servizo, así como respectar os límites das súas obrigas laborais. 8. Participar no pagamento dos servizos sociais naqueles supos- tos concretos que se establezan neste decreto e nas normas municipais reguladoras correspondentes que o desenvolvan. 9. A comunicar, con dez días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puide- se impedir ou dificultar a execución dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio. Artigo 8.- Causas de extinción e modificación do servizo Son causas de extinción do servizo de axuda no fogar as seguintes: a) A renuncia da persoa usuaria. b) O cambio de Programa individual de atención ou do Proxecto de intervención que implique un cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar. c) Traslado definitivo da súa residencia a outro concello. d) Falecemento da persoa usuaria. e) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas estableci- das para as persoas usuarias na prestación do servizo. f) A falta reiterada de pagamento do servizo. g) Desaparición das causas que motivaron a prestación do ser- vizo. Con carácter xeral, a alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión do servizo, poderá dar lugar á modifi- cación das condicións de prestación nas que fora concedido ini- cialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, deberán facerse constar no expediente individual, mediante un novo informe social. Cando se trate dun servizo público de axuda no fogar asig- nado a persoas en situación de dependencia na correspon- dente resolución de Programa individual de atención, conson- te ao establecido na Orde do 2 de xaneiro de 2012, de des- envolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento do sis- tema para a autonomía e atención á dependencia, o proce- demento para a elaboración do Programa individual de aten- ción e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoación, por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo deberá notificarse en todo caso ao órgano competente para ditar resolución de Programa indivi- dual de atención. Artigo 9.- Causas de suspensión temporal do servizo Son causa de suspensión temporal do servizo, logo de trami- tación do correspondente expediente e informe razoado do persoal técnico coordinador do servizo, que deberá incorporar- se ao expediente persoal, as que seguen: 1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo pode- rá suspenderse por un máximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre conco- rrencia e por un máximo de dous meses para as persoas usua- rias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia. 2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesi- dade do servizo: poderá suspenderse o servizo en tanto persis- ta o cambio de circunstancias causante da suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonomía e a atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente normativa reguladora. Capítulo II.- Da prestación do servizo Sección 1ª.- Disposicións comúns Artigo 10.- Formas de prestación do servizo 1. O servizo público de axuda no fogar poderá prestalo o Concello de Riós, ben directamente ou ben mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector públi- co, a través de entidades privadas debidamente autorizadas. 2. O servizo público de axuda no fogar poderá prestarse mediante fórmulas de colaboración institucional entre as admi- nistracións competentes ou por entidades de dereito público, de acordo co establecido na lexislación vixente. Artigo 11.- Requisitos específicos 1. Existirá un profesional de referencia, que actuará como coordinador do servizo e que deberá estar en posesión dunha cualificación mínima de diplomatura universitaria na área de servizos sociais. No caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico mínimo exixible será de 0,02 profesionais en cómputo de xornada completa por per- soa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte táboa: Número de persoas usuarias; persoal técnico mínimo 50 A 99; 1 técnico/a titulado/a a xornada completa 100 A 199; 2 técnicos/as titulado/a a xornada completa 200 a 399; 3 técnicos/as titulado/a a xornada completa Incrementos sucesivos; por cada grupo de 200 persoas usua- rias corresponderá un incremento de 1 técnico/a titulado/a a xornada completa 2. A persoa que exerza como responsable técnica do servizo garantirá unha supervisión do servizo efectivamente prestado nos domicilios das persoas usuarias, que será realizada, sempre B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 11
 12. 12. que as circunstancias a fagan necesaria e, como mínimo, cunha periodicidade de dous meses. Da supervisión realizada quedará constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisión revisarase e axustarase, se fose o caso, o con- tido das prestacións expresado no Proxecto de intervención e no acordo do servizo. 3. O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situa- ción de dependencia valorada, deberán estar en posesión do título de Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia ou equivalente, regulado no Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certi- ficados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade. 4. O Concello de Riós e, de ser o caso, a entidade prestadora en réxime privado do servizo, abrirá un expediente individual por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que se presta o servizo, no que constará cando menos: a) Un informe social, asinado por un/ha traballador/a social da entidade titular do servizo, no caso de libre concorrencia. b) Un Proxecto de intervención, asinado polo técnico respon- sable que designe a entidade titular do servizo, segundo anexo II desta ordenanza. c) Un acordo de servizo asinado entre a entidade titular do servizo e a persoa usuaria, segundo anexo III da orde desta ordenanza. d) Informes de seguimento periódicos, que terán un carácter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen. O tratamento da información contida nos expedientes realiza- rase de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Sección 2ª.- Da prestación do servizo polo Concello de Riós Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo, organización e procedemento a) Do acceso ao servizo: 1. O acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida unha situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución do Programa individual de atención, e consonte á aplicación do Programa de asignación de recursos (PAR), establecido no título II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organiza- ción e funcionamento dos órganos técnicos competentes. Para estes efectos, o Concello de Riós, cando sexa o caso, procederá a dar de alta ás persoas en agarda, de acordo coa prelación establecida no PAR. As persoas para as que o Programa individual de atención determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador. 2. Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situa- ción de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efec- tivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segun- do o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia resolverase en réxime de libre conco- rrencia, en aplicación do baremo, segundo o anexo V desta ordenanza municipal. b) Da organización e procedemento do servizo: 1. O SAF estará integrado nos SSSS comunitarios de titularida- de municipal e será coordinado por un/ha traballador/a social da entidade local titular do servizo. 2. No acceso directo ao servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada, a resolución de asignación e incorpora- ción ao servizo será a través do PAR. 3. No acceso en libre concorrencia será de aplicación o seguinte: a. O procedemento iniciarase a instancia de parte, de confor- midade cos principios xerais recollidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administración e do proce- demento administrativo común e cos baremos que se inclúen nesta ordenanza. b. Cando circunstancias debidamente acreditadas no expe- diente así o xustifiquen, o procedemento de acceso ao servizo poderá iniciarse de oficio, mediante resolución motivada do/a alcalde/sa ou do membro da Corporación local responsable en materia de servizos sociais, á vista do informe-proposta do/a traballador/a social, sen prexuízo da posterior instrución do correspondente expediente. c. O órgano competente para ditar a resolución será o/a alcalde/sa, podendo delegar esta competencia de conformida- de co disposto no artigo 21.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regu- ladora das bases do réxime local. d. Unha vez notificada a resolución de concesión do servizo, deberán acordarse, entre os servizos sociais comunitarios do concello e a persoa usuaria, as condicións básicas da presta- ción, que se reflectirán no acordo do servizo, segundo o anexo III, publicado nesta ordenanza. 4. No que se refire ao punto 3, seguirase o seguinte procede- mento: a. Solicitude segundo o anexo I desta ordenanza, acompaña- da da seguinte documentación: I. Fotocopia do DNI, da persoa beneficiaria e do resto de membros da unidade de convivencia, ou libro de familia no caso de menores. II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante. III. Certificado de convivencia. IV. Informe médico, segundo anexo II desta ordenanza. V. Certificado de discapacidade ou do grao e nivel de depen- dencia, se fora o caso. VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia: - Fotocopia da última declaración da renda ou, no seu defec- to, certificado de imputacións do IRPF expedido pola Axencia Tributaria. - Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións, subsidios e outros bens que posúan. - Calquera outra documentación que lle sexa requirida polo/a traballador/a social para a valoración do seu expediente. En todo caso, o tratamento da información contida nos expe- dientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixen- te, en materia de protección de datos de carácter persoal. As solicitudes incompletas disporán dun prazo de 10 días para emendar deficiencias, en caso de non facelo serán arquivadas. As solicitudes presentadas serán valoradas polo/a traballa- dor/a social dos servizos sociais comunitarios do concello, que unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, deter- minará, mediante o informe técnico, a idoneidade do servizo, así como a intensidade recomendable para o caso concreto, B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 412
 13. 13. tendo en conta a aplicación do baremo segundo o anexo V desta ordenanza. O Departamento de Servizos Sociais elaborará informe-propos- ta que será elevado á Alcaldía ou órgano que determine a lexis- lación vixente aplicable nestes casos, que, no prazo máximo de tres meses, resolverá as solicitudes presentadas no Rexistro Xeral do concello. En caso favorable, esta terá a consideración de alta no servizo. En caso de non existir dispoñibilidade, a solicitude pasará a integrarse na lista de agarda, nunha orde determinada pola aplicación do baremo. En caso de empate de puntuación, atenderase por antigüidade da solicitude. Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervención inmediata do servizo, a Alcaldía resolverá o expediente, á vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe con- terá as causas que motiven a tramitación pola vía de urxencia. O procedemento de urxencia terá validez mentres se manteña a situación desencadeante. A desaparición desta levará consigo a extinción do servizo e a tramitación pola vía ordinaria. Para o inicio da prestación do servizo será requisito previo asi- nar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo III desta ordenanza Anualmente, farase unha revisión de todas as persoas benefi- ciarias do servizo, que accederon polo sistema de libre conco- rrencia, co fin de comprobar que cumpren as condicións para a súa continuidade. Para a renovación anual do servizo, as perso- as beneficiarias deberán renovar a documentación establecida no VI deste artigo. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo, ás per- soas que teñan un dereito recoñecido de atención, dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia. Artigo 13.- Desenvolvemento da prestación do servizo 1.- O prazo de alta no servizo será dunha semana máximo, tanto para os dependentes unha vez asignado o recurso dende o PAR, como para os casos de libre concorrencia, unha vez aprobada a solicitude por decreto da Alcaldía. Para os casos pola vía de urxencia, o prazo máximo será de dous días. Estes prazos serán de obrigado cumprimento no caso de dispoñibili- dade de horas por parte do concello. 2.- Previo ao inicio do servizo, o persoal técnico que xestione o servizo, realizará unha avaliación da situación e establecerá un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacións para des- envolver no domicilio. 3.- Realizarase visita domiciliaria por parte do persoal técni- co que xestione o servizo, para a presentación do persoal de atención directa á persoa usuaria. Se a persoa beneficiaria rexeita a persoa encargada de lle prestar os servizos, sen razóns suficientemente motivadas, pasará á lista de espera ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamen- te posible. 4.- Os cambios no persoal técnico asignado, así como nos horarios da prestación, por circunstancias de necesidades de organización do servizo, comunicaránselle á persoa beneficia- ria, seguindo en vigor o acordo asinado. 5.- Para o inicio do servizo será requisito previo asinar o acor- do de servizo, segundo o modelo anexo III desta ordenanza. 6.- O persoal técnico elaborará un proxecto de interven- ción, segundo o anexo VI desta ordenanza, que deberá con- ter: días da semana de atención, horario concreto no que se desenvolverá a prestación, identidade do persoal de atención directa responsable da execución do proxecto, obxectivos e tarefas para desempeñar no domicilio, e o seguimento efec- tivo da prestación no domicilio do usuario, con carácter míni- mo bimestral. 7.- Entregaráselles á persoa usuaria e ao persoal de atención directa o documento onde se recollan as tarefas para desenvol- ver no domicilio. 8.- Entregaráselle á persoa usuaria unha copiada Ordenanza municipal de axuda no fogar visada. Ademais esta permanece- rá no taboleiro de anuncios dos servizos sociais onde se expón ao público, xunto coa información da existencia do libro de reclamacións, que está á disposición dos usuarios. 9.- No caso de queixa ou reclamación, facilitarase unha copia da queixa á persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de ins- pección no prazo de 3 días, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acredita- ción e a inspección dos servizos sociais en Galicia. Artigo 14.- Intensidade na prestación do servizo 1.- A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de atención, distribuídas en función das necesidades da persoa usuaria e do informe técnico. 2.- A intensidade do servizo de axuda no fogar para as perso- as atendidas no marco do sistema de autonomía persoal e aten- ción á dependencia estará predeterminada no seu Programa individualizado de atención. A súa aplicación horaria será flexi- ble e conforme co Proxecto de intervención, de maneira que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de aten- ción de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1º a) da Orde do 22 de xaneiro de 2009 polo que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os días da semana. 3.- Nos restantes casos a intensidade do servizo virá determi- nada na prescrición efectuada polos correspondentes servizos sociais de atención primaria. Artigo 15.- Determinación da capacidade económica do siste- ma de atención a persoas usuarias de dependencia 1. A capacidade económica das persoas dependentes, valora- das con dereito recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valora- ción contidas no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observándose as normas de aplicación á materia, vixen- tes en cada momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia. 2. O resultado do cálculo da capacidade económica, corres- pondente ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na resolución do Plan individualizado de atención que se desenvol- va en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o pro- cedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e aten- ción á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funciona- mento dos órganos técnicos competentes. Artigo 16.- Determinación da capacidade económica das per- soas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas no artigo anterior, o cóm- puto da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios: 1.- Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 13
 14. 14. refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas. 2.- Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido económico dos que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas perso- ais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos. 3.- A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar. Artigo 17.- Participación no financiamento do servizo das per- soas dependentes con dereito de atención recoñecido como usuarias do servizo de axuda no fogar 1.- No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valora- das con dereito de atención recoñecido sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo. 2.- Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da inten- sidade do servizo asignado: Capacidade económica (referida ao IPREM) Ata; grao I, <=20 h; grao II, <=45 h; grao III, <=70 h 100,00%; 0,00%; 0,00%; 0,00% 115,00%; 4,52%; 9,61%; 14,70% 125,00%; 5,41%; 11,50%; 17,58% 150,00%; 5,55%; 11,79%; 18,03% 175,00%; 5,65%; 12,00%; 18,35% 200,00%; 5,72%; 12,16%; 18,60% 215,00%; 5,81%; 12,34%; 18,87% 250,00%; 6,03%; 12,82%; 19,61% 300,00%; 6,24%; 13,26%; 20,29% 350,00%; 6,42%; 13,63%; 20,85% 400,00%; 6,54%; 13,90%; 21,25% 450,00%; 6,63%; 14,09%; 21,55% 500,00%; 6,70%; 14,25%; 21,79% >500%; 6,76%; 14,36%; 21,97% 3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de com- patibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catá- logo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao correspondente, a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efec- tivas de servizo. 4.- En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copaga- mento poderá exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora. 5.- No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de axuda no fogar, prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usua- ria e en función da intensidade e do tipo de atención ou servi- zo asignado: % Capacidade económica (referida ao IPREM) Ata; Grao I, <=15 (adaptacións funcionais do fogar, podoloxía,fisioterapia; acti- vidades de acompañamentosocialización e desenvolvemento de hábitos saudables; servizo de préstamo de axudas técni- cas); Grao II, <=28 (adaptacións funcionais do fogar, podolo- xía, fisioterapia; actividades de acompañamento, socializa- ción e desenvolvemento de hábitos saudables; servizo de préstamo de axudas técnicas); Grao III, <=45 (adaptacións funcionais do fogar, podoloxía, fisioterapia; actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables; servizo de préstamo de axudas técnicas) 100,00%; 0,00%; 12,87%; 13,76%; 0,00%; 22,73%; 24,29%; 0,00%; 35,51%; 37,95% 115,00%; 5,98%; 13,10%; 14,00%; 10,56%; 23,12%; 24,71%; 16,50%; 36,13%; 38,61% 125,00%; 7,15%; 13,39%; 14,31%; 12,63%; 23,64%; 25,26%; 19,73%; 36,94%; 39,47% 150,00%; 7,34%; 13,52%; 14,44%; 12,95%; 23,87%; 25,50%; 20,24%; 37,29%; 39,85% 175,00%; 7,47%; 13,61%; 14,54%; 13,18%; 24,03%; 25,67%; 20,60%; 37,54%; 40,12% 200,00%; 7,57%; 13,76%; 14,70%; 13,36%; 24,29%; 25,96%; 20,87%; 37,96%; 40,56% 215,00%; 7,68%; 13,83%; 14,78%; 13,56%; 24,42%; 26,09%; 21,18%; 38,16%; 40,77% 250,00%; 7,98%; 13,96%; 14,91%; 14,09%; 24,64%; 26,33%; 22,01%; 38,50%; 41,14% 300,00%; 8,25%; 14,06%; 15,02%; 14,57%; 24,82%; 26,52%; 22,77%; 38,78%; 41,44% 350,00%; 8,48%; 14,16%; 15,13%; 14,98%; 25,00%; 26,72%; 23,40%; 39,07%; 41,74% 400,00%; 8,65%; 14,35%; 15,33%; 15,27%; 25,33%; 27,06%; 23,85%; 39,57%; 42,29% >400,00%; 8,77%; 14,48%; 15,48%; 15,48%; 25,57%; 27,32%; 24,19%; 39,95%; 42,69% Artigo 18.- Participación das persoas usuarias no financiamen- to doutros servizos que impliquen copagamento 1. Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre conco- rrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de aceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresi- va participación económica no custo do servizo con base ao cál- culo da capacidade económica per cápita, de acordo co esta- blecido no artigo 16 desta ordenanza. Capacidade económica; participación no custo do servizo de SAF básico Menor ou igual de 0,80 IPREM; 0% Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM; 10% Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM; 20% Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM; 40% Maior de 2,50 IPREM.; 60% 2. Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 414
 15. 15. sexa unha problemática de desestruturación familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debi- damente xustificada no correspondente informe social. 3. En calquera caso, establecerase un límite máximo de par- ticipación económica das persoas usuarias do 40% da súa capa- cidade económica. Artigo 19.- Afectación dos ingresos municipais polo copaga- mento dos servizos De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Riós, en concepto de achega das persoas usuarias para a súa participación no custo dos servizos sociais comunita- rios, estarán afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban. Artigo 20.- Da coordinación coas entidades privadas que aten- dan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos públicos No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos públicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, manterán unha coordinación efectiva cos servizos sociais comu- nitarios básicos, establecendo un protocolo de comunicación de altas no servizo de cada persoa usuaria, así como unha copia do correspondente proxecto de intervención e dos informes de seguimento, dirixidos aos servizos sociais comunitarios básicos do concello ou entidade local. Artigo 21.- Obrigados ao pagamento Están obrigados ao pagamento das taxas reguladas nesta orde- nanza, as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este concello ás que se refire o artigo 5. Artigo 22.- Nacemento da obriga de pago A obriga de pagar as taxas reguladas neste acordo regulador nace, en xeral, dende que se inicie a prestación do servizo e deberá facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestión: 1. As taxas contempladas nesta ordenanza satisfaranse con carácter posterior á prestación do servizo e, con carácter espe- cífico, durante os primeiros 20 días do mes seguinte. 2. Por parte do concello e sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atención directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitirá á entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria para que se efectúe o pagamento. Artigo 23.- Infraccións e sancións As infraccións e sancións rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. Disposición derrogatoria Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza regulado- ra do servizo de axuda a domicilio publicada no BOP n.º 205, do 6 de setembro de 2013, e calquera outra disposición de igual ou inferior rango que sexa contraria a ela. Disposición derradeira Esta ordenanza entrará en vigor unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril. Riós, 28 de marzo de 2014. O alcalde. Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero. Anuncio Después de la aprobación inicial por el Pleno del ayuntamien- to de Riós, en la sesión ordinaria de de fecha 14 de febrero de 2014 del siguiente reglamento: modificación del Reglamento del Servicio de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento de Riós, y dado que durante el período de información pública no se pre- sentaron reclamaciones o alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, se entiende defi- nitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Por todo lo cual, y de conformidad con lo previsto en el artí- culo 70 de la Ley 7/1985, se procede a la publicación del acuer- do provisional y del texto íntegro de la ordenanza. Esta entra- rá en vigor de conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985. Reglamento del Servicio Municipal de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento de Riós Exposición de motivos La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE n.º 80, de 3 de abril de 1985), establece en su artículo 25.2 k) que los ayuntamientos ejercerán, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social. La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, regula el derecho de todas las personas a los servicios sociales, correspondiéndoles, a los poderes públicos, garanti- zar este derecho, posibilitando así que las libertades e igual- dades entre individuos sean reales y efectivas, tal y como con- sagra la propia Constitución española. La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, establece en su capítulo II el catálogo de servicios sociales, donde define el servicio de ayuda en el hogar como un servicio consistente en ofrecer un conjunto de atenciones a las personas o familias en su propio domicilio, para facilitar su desarrollo y permanencia en su contorno habitual. Esta misma ley establece en su artículo 11.f) que es función de los servi- cios sociales comunitarios básicos la gestión de la ayuda en el hogar. Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como la normativa estatal y gallega que la desarrolla, se hizo necesario establecer un nuevo marco regulador de carácter básico de los contenidos, formas de prestación y aspectos procedimentales y organizativos de ayuda en el hogar de manera que con la aprobación de la Orden de 22 de enero de 2009 por la que se regula el servicio de ayuda en el hogar, se establecieron pautas de carácter general para asegurar un nivel equitativo de atención a todas las perso- nas que tenían limitada su autonomía personal. El Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación e inspección de los servicios sociales en Galicia, establece en su artículo 7. b) como requisito general de los centros y programas de servicios sociales, disponer de unas normas de funcionamiento, visadas por el órgano competente, en materia de autorización e inspec- ción de servicios sociales de la Xunta de Galicia, que garantice el respeto al derecho de las personas usuarias y establezcan las con- diciones de prestación y desarrollo de los servicios. El Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación, se hace nece- sario adaptar la normativa municipal existente en materia de ayuda en el hogar con el fin de dar cumplimiento a lo estable- cido en la disposición última primera. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 8 6 · L u n s , 1 4 a b r i l 2 0 1 4 15

×