Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anexo normas congresuais proceso fusión comfia fecoht (14-02-14)

685 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anexo normas congresuais proceso fusión comfia fecoht (14-02-14)

 1. 1. ANEXO ÁS NORMAS CONGRESUAIS DE FECOHT PROCESO DE FUSIÓN COMFIA-FECOHT FECOHT CCOO GALICIA (Aprobado pola Comisión Executiva de Fecoht-Galicia o 3 de febreiro de 2014)
 2. 2. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 ANEXO ÁS NORMAS XERAIS PARA OS PROCESOS CONGRESUAIS NO MARCO DO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FUSIÓN COMFIA-FECOHT DA FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTALARÍA, TURISMO E XOGO DE GALICIA 1) De acordo co establecido nas Normas Congresuais da Federación Estatal de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, estas son aplicables en todos os procesos congresuais no ámbito de Fecoht de Galicia. 2) A partir do establecido no punto anterior, este regulamento debe entenderse como anexo ás Normas Congresuais da Federación Estatal de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, aprobadas polo Consello Confederal de CCOO o 28 de xaneiro de 2014, e a súa misión é regular as cuestións específicas e a ordenación dos procesos no ámbito de Galicia. 3) Nas asembleas congresuais ou congresos previos ao Congreso extraordinario de fusión, debateranse os documentos propostos nos prazos e formas que se establezan normativamente. Ademais, elixiranse os órganos de dirección onde así proceda. 4) A Comisión Executiva de Fecoht Galicia, de acordo co establecido nas Normas Congresuais da Federación Estatal de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, acorda celebrar asembleas congresuais nas que se debaterán os documentos congresuais e se elixirán os delegados correspondentes aos ámbitos superiores, onde así proceda. 5) A Comisión Executiva de Fecoht de Galicia constituirase no Colexio Electoral, para os efectos do seguimento de todo o proceso congresual do seu ámbito, cuxas competencias serán —amais das recollidas nas Normas Congresuais para o proceso de fusión Comfia-Fecoht—, as de recibir e validar as candidaturas que se presenten, de acordo co previsto nas devanditas normas. Co fin de atender e facilitar a tarefa do colexio electoral, no desenvolvemento da fase electiva constituiranse mesas electorais en todas as asembleas congresuais que deban elixir delegadas/os. Tanto nas asembleas de 25 afiliadas/os ou máis, como nas asembleas de agrupamento de centros e/ou empresas de menos de 25 afiliadas/os, as mesas electorais estarán constituídas por tres membros do órgano convocador. CALENDARIO PREVIO AO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FUSIÓN DE FECOHT GALICIA Esta Comisión Executiva de Fecoht Galicia convocará as asembleas congresuais e ao tempo facilitará a relación de empresas con 25 afiliadas/os ou máis, onde se celebrarán asembleas. Tamén convocará as asembleas comarcais de agrupamentos de empresas de menos de 25 afiliadas/os. Ademais, aprobará o calendario de asembleas, designando data, hora e lugar e especificando polo miúdo o tempo de duración da fase deliberativa e da fase electiva de cada unha das asembleas convocadas. Páxina 2 de 13
 3. 3. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 1. Primeiro nivel Corresponde ás asembleas congresuais das seccións sindicais ou centros de traballo/empresas de 25 afiliados ou máis e aos agrupamentos daquelas que teñan menos de 25 afiliados. Estas asembleas congresuais terán dúas fases ben diferenciadas: unha, a fase ou asemblea deliberativa sobre os documentos congresuais obxecto do debate; outra, a fase electiva en que se elixirán os delegados e delegadas que correspondan para as asembleas congresuais de nivel II fusión e asembleas congresuais de nivel II da nova federación.  Do 5 de marzo ao 19 de marzo: asembleas congresuais do nivel I.  O 25 de marzo deberán estar resoltas todas as reclamacións que se presentasen sobre o desenvolvemento do proceso congresual do nivel I. 2. Segundo nivel Corresponde ás asembleas congresuais provinciais de fusión. Elixirán as delegadas e delegados que representarán á provincia na asemblea congresual de nivel III fusión e congreso de nivel III da nova federación. Celebraranse do 27 de marzo ao 5 de abril, e neles debateranse as emendas dos documentos congresuais. A asemblea congresual da nova federación celebrarase dentro do calendario que se acorde no congreso de constitución da nova federación estatal e nela elixiranse os órganos de dirección específicos de nivel II.  O 12 de abril será a data límite para a resolución e notificación ás reclamacións que se presentasen sobre o desenvolvemento do proceso congresual do nivel II. A Comisión Executiva de Fecoht Galicia, de acordo co anterior calendario, fixará as datas de celebración das asembleas congresuais provinciais. Enviaranse á Secretaría de Organización de Fecoht Galicia, nun prazo máximo de dous días desde a súa celebración, as actas das respectivas asembleas congresuais, que deberán conter as emendas que puidese haber delas respecto dos documentos dos congresos superiores, así como os nomes das delegadas e delegadas elixidos aos congresos de ámbito superior, coa desagregación numérica por sexo. Figurarán tamén os nomes das persoas que compuxeran a presidencia da asemblea. Á dita acta, de ser o caso, xuntarase un exemplar de cada candidatura presentada. Páxina 3 de 13
 4. 4. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 A asemblea extraordinaria de fusión de nivel III celebrarase o día 24 de abril de 2014, en Santiago de Compostela. 1. O número de delegados/as será de 40, tomando como base a media de cotizacións liquidadas ao Sindicato Nacional correspondentes ao período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2010 e o 31 de decembro de 2013. Os delegados e delegadas distribuiranse da forma seguinte: 36 para elixir nas asembleas provinciais, sendo natos 4 membros da Comisión Executiva de Fecoht de Galicia. A asemblea congresual da nova federación celebrarase dentro do calendario que se acorde no congreso de constitución da nova federación estatal e nela elixiranse os órganos de dirección específicos de nivel III. Os delegados/as distribuiranse da forma seguinte: 30 para elixir nas asembleas provinciais congresuais de Fecoht de nivel II. Co fin de garantir a presenza de todas as seccións sindicais de centros de traballo ou empresas con 25 afiliados/as ou máis, agrupamentos de sectores e comarcas nas asembleas provinciais, no caso daquelas que polas cotizacións non tivesen presenza, garantirase como mínimo un delegado ou delegada. 2. As delegacións provinciais ao congreso de fusión e ao congreso da nova federación serán: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 3. A presidencia da asemblea congresual de nivel III estará formada por:  un membro das dúas delegacións provinciais con maior cotización  un membro da Comisión Executiva saínte Os membros da presidencia procedentes das provincias serán elixidos pola Comisión Executiva de Fecoht Galicia. 4. As comisións do congreso extraordinario de fusión de nivel III estarán formadas por: Comisión Técnica Os preparativos e organización da asemblea congresual extraordinaria de fusión serán a responsabilidade da Secretaría de Organización de FecohtGalicia, que poderá delegar en persoa ou persoas da súa elección. Comisión de Credenciais a) Un membro de cada unha das delegacións provinciais ao congreso da federación b) Un membro da Comisión Executiva saínte Comisión Electoral (ou de Candidaturas) a) Un membro das dúas delegacións provinciais con maior cotización Páxina 4 de 13
 5. 5. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 b) Un membro da Comisión Executiva saínte 5. Os debates do congreso extraordinario de fusión de nivel III celebraranse en sesión plenaria, agás as comisións reflectidas no número anterior, cuxas conclusións trasladaranse ao plenario do modo que se determine no regulamento. Non obstante, a asemblea congresual poderá decidir, na votación do regulamento, traballar en comisións se o número de emendas que subsisten tras a aplicación do procedemento que a seguir se indica, así o aconsellar. Para facilitar os debates en plenario, seguiranse as seguintes normas: a) Celebraranse reunións dos portavoces de cada delegación provincial, así como dos portavoces de posicións minoritarias con máis do 10 por 100 dos votos de cada delegación, xunto cos membros da Comisión Executiva de Fecoht de Galicia. b) Na citada xuntanza darase consenso ás emendas ou modificacións aprobadas aos textos propostos nas asembleas congresuais previas que se asuman, así como aos textos transaccionais. c) As restantes emendas ou modificacións non asumidas ou froito de transaccións quedarán para ser debatidas nas sesións plenarias do congreso. Isto permitirá que, de acordo coa presidencia do congreso, se distribúan tempos máis amplos de defensa de emendas ao texto proposto, así como a existencia de varias roldas a favor e en contra, de xeito que o plenario do congreso poida coñecer do debate e emendas máis substantivas expostas sobre os textos propostos. 6. Da asemblea congresual de fusión sairá elixida a delegación de Fecoht Galicia ao congreso de disolución/fusión de Fecoht estatal que se celebrará en Madrid o 13 de maio de 2014, e ao congreso constituínte da nova federación, que se celebrará en Madrid o 14 de maio de 2014. CALENDARIO PREVIO AO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FECOHT PARA O PROCESO DE FUSIÓN COMFIA-FECOHT No marco do Congreso extraordinario de fusión de Fecoht Galicia, esta mesma Comisión Executiva acorda: I. Constituírse no Colexio Electoral para os efectos do seguimento de todo o proceso congresual do seu ámbito, cuxas competencias serán, ademais das recollidas nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, as de recibir e validar as candidaturas que se presenten, segundo o previsto nas devanditas normas. II. Co fin de atender e facilitar a tarefa do Colexio Electoral, no desenvolvemento da fase electiva constituiranse mesas electorais en todas as asembleas congresuais que deban elixir delegadas/os. Tanto nas asembleas de 25 afiliadas/os ou máis, como nas de agrupamento de centros e/ou empresas de menos de 25 afiliadas/os, as mesas electorais estarán constituídas por tres membros do órgano convocador. Páxina 5 de 13
 6. 6. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 III. Convocar as asembleas congresuais previas ao Congreso extraordinario de fusión de Fecoht Galicia, que se celebrará o 24 de abril de 2014 en Santiago de Compostela. Ao mesmo tempo, facilitar a relación de empresas con 25 afiliadas/os ou máis, onde se celebrarán asembleas. Tamén convoca as asembleas congresuais de agrupamentos de empresas de menos de 25 afiliadas/os. Ademais, aproba o calendario de asembleas, designando data, hora e lugar, e especificando polo miúdo o tempo de duración da fase deliberativa e da fase electiva de cada unha das asembleas convocadas. IV. Tamén quedan convocadas as asembleas congresuais provinciais de nivel II, e aproba o calendario destas. SOBRE AS ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I Nas comarcas da Coruña, Ferrol, A Mariña, Arousa, Lugo, Ourense, SantiagoBarbanza, Pontevedra e Vigo-Baixo Miño, celebraranse asembleas congresuais de nivel I; delas sairán elixidas as correspondentes delegacións ás asembleas congresuais provinciais de nivel II. Celebraranse asembleas congresuais de nivel I en todas as seccións sindicais de centros de traballo ou empresas que teñan 25 afiliados/as ou máis, cuxa distribución será a seguinte: ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DA CORUÑA CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA LUGAR A28581882 ALCAMPO Mércores, 5 de marzo de 2014 De 10:00 a 15:00 Sede U. C. A Coruña A28425270 CARREFOUR Mércores, 5 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U. C. A Coruña A36036739 SUPER FROIZ Mércores, 5 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U. C. A Coruña EMPRESA FASE DELIBERATIVA FASE ELECTIVA ALCAMPO De 10:00 a 12:00 De 10:00 a 15:00 CARREFOUR De 11:00 a 13:00 De 11:00 a 16:00 FROIZ De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE FERROL CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA LUGAR A28581882 ALCAMPO Domingo, 9 de Marzo 11:00 15:00 FASE DA ASEMBLEA DELIBERATIVA FASE DA ASEMBLEA ELECTIVA De 11:00 a 15:00 De 11:00 a 15:00 ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE PONTEVEDRA CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA LUGAR B30145775 MEDITERRANEA DE CATERING Martes, 11 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U. C. Pontevedra FASE DA ASEMBLEA DELIBERATIVA FASE DA ASEMBLEA ELECTIVA De 11:00 a 14:00 De 11:00 a 16:00 Páxina 6 de 13
 7. 7. ANEXO 2014 Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE VIGO-BAIXO MIÑO CIF CENTRO DE TRABALLO DATA HORA LUGAR A28581882 ALCAMPO VIGO I Xoves, 13 de Marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Alcampo Vigo I A28017895 EL CORTE INGLES Xoves, 6 de Marzo de 2014 De 13:00 a 18:00 Sede u.c. de Vigo A36651313 EROSKI Venres, 7 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede u. c. de Vigo B15705676 PONTEVICUS Luns, 10 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede u. c. de Vigo A79855201 PARADORES Luns, 17 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Parador de Baiona EMPRESA FASE DELIBERATIVA FASE ELECTIVA EROSKI De 11:00 a 13:00 De 11:00 a 16:00 ALCAMPO VIGO I De 11:00 a 13:00 De 11:00 a 16:00 PONTEVICUS De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 EL CORTE INGLÉS De 13:00 a 15:00 De 13:00 a 18:00 PARADORES De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 Distribución de delegadas e delegados nas empresas ou centros de traballo con 25 afiliadas/os ou máis: ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DA CORUÑA ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENTRO DE TRABALLO CENSO AFILIADAS/OS MEDIA COTIZACIÓNS % MULLERES DELEGADAS/OS PARA ELIXIR MULLERES HOMES 44,44 1 0 1 ALCAMPO 25 (31/12/13) 27 CARREFOUR 51 51 45,10 2 1 1 SUPER FROIZ 40 37 91,89 1 1 0 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE FERROL ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENTRO DE TRABALLO ALCAMPO MEDIA COTIZACIÓNS 55 CENSO AFILIADAS/OS % MULLERES MULLERES HOMES (31/12/13) 58 DELEGADAS/OS PARA ELIXIR 65,52 2 1 1 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE PONTEVEDRA ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENTRO DE TRABALLO MEDITERRÁNEA DE CATERING MEDIA COTIZACIÓNS 36 CENSO AFILIADAS/OS % MULLERES ELIXEN DELEGADOS/AS MULLERES HOMES 96,97 2 2 0 (31/12/13) 33 Páxina 7 de 13
 8. 8. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE VIGO-BAIXO MIÑO ELIXEN DELEGADOS/AS Á ASEMBLEA CONGRESUAL PROVINCIAL DE NIVEL II DE FECOHT CENSO AFILIADAS/OS MEDIA COTIZACIÓNS CENTRO DE TRABALLO % MULLERES (31/12/13) ALCAMPO VIGO I 58 61 58 53 79,25 EROSKI 44 45 86,67 PONTEVICUS 37 55 81,82 PARADORES 45 38 2 2 1 1 2 55,74 EL CORTE INGLES DELEGADAS/OS A ELIXIR 57,89 MULLERES HOMES 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DA CORUÑA ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN CENTRO DE TRABALLO CENSO AFILIADAS/OS MEDIA COTIZACIÓNS % MULLERES (31/12/13) ALCAMPO 25 27 51 51 45,10 SUPER FROIZ 40 37 91,89 MULLERES HOMES 0 1 0 1 1 1 1 1 44,44 CARREFOUR DELEGADAS/OS PARA ELIXIR 0 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE FERROL ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN CENTRO DE TRABALLO MEDIA COTIZACIÓNS CENSO AFILIADAS/OS % MULLERES DELEGADAS/OS PARA A ELIXIR MULLERES HOMES 65,52 2 1 1 (31/12/13) ALCAMPO 55 58 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE PONTEVEDRA ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN CENTRO DE TRABALLO MEDIA COTIZACIÓNS MEDITERRÁNEA DE CATERING 36 CENSO AFILIADAS/OS % MULLERES DELEGADAS/OS PARAA ELIXIR MULLERES HOMES 96,97 2 2 0 (31/12/13) 33 ASEMBLEAS EMPRESAS CON 25 AFILIADAS/OS OU MÁIS DA COMARCA DE VIGO-BAIXO MIÑO ELIXEN DELEGADOS/AS AO CONGRESO PROVINCIAL DE NIVEL II DA NOVA FEDERACIÓN MEDIA COTIZACIÓNS CENSO AFILIADAS/OS (31/12/13) % MULLERES ALCAMPO VIGO I 58 61 55,74 EL CORTE INGLES 58 53 79,25 EROSKI 44 45 86,67 PONTEVICUS 37 55 81,82 PARADORES 45 38 57,89 CENTRO DE TRABALLO DELEGADAS/OS A ELIXIR 2 2 1 1 2 MULLERES HOMES 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 Páxina 8 de 13
 9. 9. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 Celebraranse asembleas congresuais de nivel I en todas as comarcas de Galicia. Tendo en conta que nas asembleas congresuais de empresas de menos de 25 afiliadas/os agrupadas non poden ter un censo superior aos 500 afiliadas ou afiliados, agruparanse do modo seguinte: CALENDARIO DAS ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - DE AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS CON MENOS DE 25 AFILIADAS/OS COMARCA A CORUÑA AGRUPAMENTO DATA DA ASEMBLEA HORA LUGAR CSA + PCA + PC * Mércores,12 de marzo de 2014 De 10:00 a 15:00 Sede U.C. A Coruña A CORUÑA RESTO COMERCIO Mércores,12 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U.C. A Coruña A CORUÑA HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC Mércores,12 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U.C. A Coruña A MARIÑA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Martes, 18 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U.C. A Mariña AROUSA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Luns, 17 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U.C. Arousa FERROL COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Xoves, 6 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U.C. Ferrol LUGO COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Xoves, 13 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U.C. lugo OURENSE COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Xoves, 13 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U.C. Ourense PONTEVEDRA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Martes, 11 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U.C. Pontevedra STGO.-BARBANZA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS Venres, 7 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U.C. Santiago VIGO-BAIXO MIÑO CSA + PCA + PC * Venres, 14 de marzo de 2014 De 10:00 a 15:00 Sede U.C. Vigo VIGO-BAIXO MIÑO RESTO COMERCIO Venres, 14 de marzo de 2014 De 11:00 a 16:00 Sede U.C. Vigo VIGO-BAIXO MIÑO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** Venres, 14 de marzo de 2014 De 12:00 a 17:00 Sede U.C. Vigo AGRUPAMENTO FASE DA ASEMBLEA DELIBERATIVA FASE DA ASEMBLEA ELECTIVA CSA + PCA + PC * De 10:00 a 12:00 De 10:00 a 15:00 A CORUÑA RESTO COMERCIO De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 A CORUÑA HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC A MARIÑA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 11:00 a 13:00 De 12:00 a 14:00 De 11:00 a 16:00 De 12:00 a 17:00 AROUSA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 11:00 a 13:00 De 11:00 a 16:00 FERROL COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 11:00 a 13:00 De 11:00. a 16:00 LUGO COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 OURENSE COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 PONTEVEDRA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 STIAGO-BARBANZA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS De 11:00 a 13:00 De 11:00 a 16:00 VIGO-BAIXO MIÑO CSA + PCA + PC * De 10:00 a 12:00 De 10:00 a 15:00 VIGO-BAIXO MIÑO RESTO COMERCIO De 11:00 a 13:00 De 11:00 a 16:00 VIGO-BAIXO MIÑO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** De 12:00 a 14:00 De 12:00 a 17:00 COMARCA A CORUÑA * CSA + PCA + PC = Cadeas de Supermercados de Alimentación + Pequeno Comercio de Alimentación + Parados de Comercio. ** HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC = Hostalaría + Parados Hostalaría + Xogo + Varios + Parados sen clasificar. Páxina 9 de 13
 10. 10. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 A orde do día das asembleas deliberativas incluirá os textos propostos para o debate e a elección de delegacións ás asembleas congresuais provinciais de fusión de nivel II e as asembleas congresuais provinciais de nivel II da nova federación. Fase electiva As candidaturas que se poidan presentar deberano facer ante o Colexio Electoral, entre o 24 de febreiro de 2014 e o 26 de febreiro de 2014, e a súa proclamación provisional e definitiva será realizada polo Colexio Electoral constituído para o efecto, nos prazos estipulados nas Normas Congresuais. Tendo en conta o establecido nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht, aprobadas polo Consello Confederal o 28 de xaneiro de 2014, haberá unha fase deliberativa e outra fase electiva en todas as asembleas, tanto de centro de traballo como de agrupamento. As asembleas congresuais de nivel I elixirán delegados e delegadas ás asembleas congresuais provinciais de nivel II de fusión e á asemblea congresual provincial de nivel II da nova federación. As distribucións serán as seguintes: ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I - DE AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS CON MENOS DE 25 AFILIADAS/OS MEDIA COTIZAN TES CENSO AFILIADA S/ OS DELEGADAS E DELEGADOS A ELIXIR ÁS ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DE FECOHT NIVEL II % MULLERES DELEGADAS/O S PARA ELIXIR MULLERE S HOMES 136 130 58,46 245 63,64 2 3 1 2 216 175 65,14 COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 380 244 69,67 SANTIAGO-BARBANZA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 361 349 58,17 A MARIÑA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 63 57 73,68 LUGO COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 308 264 63,64 OURENSE COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 247 197 63,45 AROUSA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 173 149 58,39 PONTEVEDRA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 248 221 60,63 VIGO BAIXO MIÑO CSA + PCA + PC * 115 134 50,75 VIGO BAIXO MIÑO RESTO COMERCIO 384 306 42,16 VIGO BAIXO MIÑO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** 262 203 64,04 3 5 4 7 8 4 21 25 3 4 2 6 4 2 4 4 3 11 13 2 2 1 3 2 2 3 4 1 10 12 1 2 1 3 2 COMARCA AGRUPAMENTOS A CORUÑA CSA + PCA + PC * A CORUÑA RESTO COMERCIO 276 A CORUÑA HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC FERROL Páxina 10 de 13
 11. 11. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 ASEMBLEAS CONGRESUAIS DE NIVEL I DE AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS CON MENOS DE 25 AFILIADAS/OS POR SECTORES S/OS CENSO AFILIADA ES AGRUPAMENTOS MEDIA COMARCA COTIZANT DELEGADAS E DELEGADOS A ELIXIR ÁS ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DA NOVA FEDERACIÓN DE NIVEL II % MULLERES A CORUÑA CSA + PCA + PC * 136 130 58,46 A CORUÑA RESTO COMERCIO 276 242 63,64 HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC 216 175 65,14 FERROL COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 380 244 69,67 SANTIAGO-BARBANZA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 361 349 58,17 A MARIÑA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 63 57 73,68 LUGO COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 308 264 63,64 OURENSE COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 247 197 63,45 AROUSA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 173 149 58,39 PONTEVEDRA COMERCIO,HOSTALARÍA, PARADOS E VARIOS 248 221 60,63 VIGO BAIXO MIÑO CSA + PCA + PC * 115 134 50,75 VIGO BAIXO MIÑO RESTO COMERCIO 384 306 42,16 VIGO BAIXO MIÑO HOSTALARÍA + PH + X + V + PSC ** 262 203 64,04 A CORUÑA DELEGADAS/OS PARA ELIXIR 2 3 3 5 5 3 14 13 3 4 2 6 4 MULLERES HOMES 1 2 1 1 2 3 3 2 7 7 2 2 1 3 2 1 2 2 1 7 6 1 2 1 3 2 Os censos de afiliación provisionais do 31/12/2013 estarán á disposición nos locais do sindicato en cada comarca. As respectivas mesas electorais designadas pola Comisión Executiva de Fecoht Galicia custodiaranas en cada comarca, para preservar a debida intimidade dos datos persoais de cada afiliado/a, atendendo ao disposto legalmente e nos Estatutos confederais. Naquilo que non fique referido expresamente neste anexo, rexerá o establecido nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht. SOBRE AS ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DE NIVEL II As asembleas congresuais provinciais de nivel II que se celebrarán na comarca da provincia cuxo nivel de afiliación sexa meirande con respecto ao resto, co fin de garantir a maior participación posible, desenvolveranse de acordo co seguinte calendario, segundo o aprobado polas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht. ASEMBLEAS CONGRESUAIS PROVINCIAIS DE NIVEL II DE FECOHT FUSIÓN PROVINCIA DATA LUGAR A CORUÑA LUGO OURENSE Mércores, 2 de abril de 2014 Xoves, 27 de marzo de 2014 Xoves, 27 de marzo de 2014 Sede U. C. A Coruña Sede U. C. Lugo Sede U. C. Ourense PONTEVEDRA Xoves, 3 de abril de 2014 Sede U. C. Vigo - Baixo Miño Páxina 11 de 13
 12. 12. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 A orde do día das asembleas congresuais provinciais de fusión de nivel II incluirá a forma concreta de levar a cabo o debate dos textos propostos e a votación para elixir as delegacións á asemblea congresual de fusión de Fecoht de nivel III e ao Congreso da nova federación de nivel III. Desenvolvemento das asembleas congresuais provinciais de Fecoht de nivel II A Mesa Presidencial das asembleas congresuais provinciais de nivel II estará composta por tres membros designados pola Comisión Executiva da federación de Galicia. No caso de que, ao inicio da asemblea congresual provincial, se presentar algunha proposta de presidencia, avalada por un mínimo do 10 % dos afiliados/as acreditados, someterase esta a votación, constituíndose na Mesa Presidencial se obtiver a maioría simple dos votos. A Presidencia das asembleas congresuais provinciais de nivel II elixirá entre os seus membros o presidente ou presidenta, e a persoa elixida actuará como o voceira. A presidenta ou presidente será quen exporá o método para seguir no debate, distribuirá o tempo, lerá e someterá a votación as distintas propostas. As asembleas congresuais provinciais de fusión de nivel II desenvolveranse en plenario. Para o correcto funcionamento da asemblea congresual, nomearanse as comisións seguintes: Comisión de Credenciais: composta por tres persoas, unha nomeada pola Comisión Executiva da federación de Galicia e unha persoa polas seguintes delegacións:  1 persoa pola comarca de maior cotización  1 persoa elixida pola asemblea provincial Comisión Electoral ou de Candidaturas: Composta por unha persoa nomeada pola Comisión Executiva da federación de Galicia e unha persoa polas seguintes delegacións:  1 persoa pola comarca de maior cotización  1 persoa elixida pola asemblea Das asembleas congresuais provinciais de fusión de nivel II, redactarase a acta que conterá, cando menos, o establecido nas normas aprobadas polos órganos superiores. Nas respectivas asembleas congresuais de fusión provinciais de nivel II, elixiranse tanto os delegados e delegadas para a asemblea congresual de fusión de nivel III de Fecoht Galicia —que se celebrará o 24 de abril de 2014—, como os delegados e delegadas que representarán a Fecoht Galicia no congreso constituínte da nova federación de Galicia, que se celebrará de acordo co calendario aprobado nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión Comfia-Fecoht. Páxina 12 de 13
 13. 13. ANEXO Regulamento Congreso extraordinario de Fecoht Galicia para o proceso de fusión Comfia-Fecoht 2014 A relación de número de delegados/as para elixir é a seguinte: DELEGADOS CONGRESO FUSIÓN FECOHT GALICIA MULLERES HOMES TOTAL MULLERES HOMES TOTAL PROVINCIA DELEGADOS CONGRESO NOVA FEDERACIÓN GALICIA 8 2 1 8 7 2 1 7 15 4 2 15 7 2 1 6 6 1 1 6 13 3 2 12 DELEGACIÓN AO CONGRESO FUSIÓN DE FECOHT 36 DELEGADAS/OS NATOS 4 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA DELEGACIÓN AO CONGRESO NOVA FEDERACIÓN 30 Delegación que se elixirá na asemblea congresual de fusión de nivel III de Fecoht Galicia para o congreso de disolución e fusión de Fecoht estatal e para o congreso constituínte da nova federación estatal DELEGADAS/OS FECOHT GALICIA 5 Para todo aquilo que non estea estipulado neste regulamento, será aplicable o establecido nas Normas Congresuais de Fecoht para o proceso de fusión ComfiaFecoht. Páxina 13 de 13

×