Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pladeconvivencia regina

462 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pladeconvivencia regina

 1. 1. PLA DE CONVIVÈNCIA20112012 Escola Regina Carmeli Horta (Barcelona) 1. INTRODUCCIÓ..................................................................3
 2. 2. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA2. ANÀLISI DE L’ENTORN......................................................43. JUSTIFICACIÓ...................................................................54. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA.............75. LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA ICONVIVÈNCIA........................................................................86. DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ DECONVIVÈNCIA......................................................................107. NORMES I COMUNICACIÓ.................................................138. LA PREVENCIÓ..................................................................159. LA INTERVENCIÓ...............................................................2110. AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA...........................30 2
 3. 3. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 1.INTRODUCCIÓVivim en una societat on la diversitat cultural és moltcomplexa.Els mestres som conscients de la importància de fomentaruna bona convivència en el centre amb tota la comunitateducativa que ens envolta (alumnat, companys de feina,famílies, institucions del municipi...).Al llarg d’aquest anys el nostre centre hem anatreflexionant i treballant sobre com anar millorant laconvivència des dels diferents àmbits: pla d’ acollida,seminari d’educació emocional, comissió de pati (el pati ésl’espai on hi ha més conflictes), debats a l’aula i centre...Aquest document pretén ser una eina per promoure idesenvolupar mesures i recursos per al foment de laconvivència escolar dins el centre. 3
 4. 4. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 2. ANÀLISI DE L’ENTORNL’escola Regina Carmeli d’ Horta és un centre docent privatconcertat que treballa al barri d’ Horta de Barcelona fa mésde 47 anys.Els alumnes del centre provenen essencialment de diferentsllars d’infants del mateix barri i de Nou Barris, tot i quealguns nens i nenes són escolaritzats per primera vegada aP-3.Cal destacar que els districtes de procedència de l’alumnathan anat experimentant canvis sòcio -econòmics que hantransformat de manera molt intensa el paisatge urbà.Paral·lelament s’han produït dos processos immigratoris enaquests barris que en poques dècades a provocat canvis endiferents aspectes: demogràfics, urbanístic, social, etc.El primer moviment migratori dels anys 40-50 va fer que lamajor part dels habitants d’aquests barris faci servir enl’actualitat el castellà com a llengua vehicular, degut a laseva procedència de diferents llocs de l’estat espanyol. Lasegona immigració és, principalment, la dels països de l’Amèrica Llatina, Àsia i est d’ Europa.Tots aquests canvis condicionen l’ensenyament de la llenguacatalana com a llengua vehicular, malgrat que la poblacióautòctona del barri d’ Horta segueix emprant el català com laseva llengua habitual. 4
 5. 5. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 3. JUSTIFICACIÓ • Marc legal.Segons el Decret 142/2007, de 26 de juny,d’ordenació dels ensenyaments de l’ EducacióPrimària, preveu a l’article 18.3 que cada centre had’establir els principis per l’elaboració del pla deconvivència del centre, que formarà part del seuprojecte educatiu.La convivència és un dels majors reptes al que ensenfrontem des de l’escola, cal donar-li un tractamentconsensuat per totes les persones que intervenen en elprocés educatiu i establir uns mecanismes clars d’actuaciótant en les vessants d’intervenció, comunicació i prevenció.El treball del claustre al voltant del tema de la convivènciaha de servir com a punt de reflexió de la pràctica docent ide les implicacions que té el pla en tota l’activitateducativa, ha d’implicar una revisió del PAT i dels PCC enrelació a la forma de tractar els temes transversals, inclusióde l’assemblea i els projectes específics a desenvolupar alllarg dels propers anys, una modificació del PEC, unaadaptació del RRI una recerca de noves formes de millorarla convivència així com una millora en els canals decomunicació interns.Resulta imprescindible una formació per part de tot elprofessorat en eines que milloren la convivència així comconsiderar que els problemes són de tota la comunitateducativa i la resposta ha de ser indiferent sigui qui sigui elmestre, educador o àmbit on passen els fets.La incorporació d’alumnat nouvingut d’altres països icultures diferents és, i ho serà més cada dia, un aspecte aconsiderar, cal establir polítiques actives per tal d’afavorirla seva integració com són el desenvolupant de programesd’interculturalitat, plans d’ acollida. 5
 6. 6. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTAL’actitud del professorat caldrà que sigui plantejada d’unamanera conscient per tal d’evitar conductes que puguin serinterpretades com a xenòfobes i evitar qualsevol comentaribasat en la procedència dels nous alumnes, així com de laseva religió, ètnia o qualsevol altre caràcter no individual.Cal considerar que l’àmbit d’intervenció no és nomésl’horari lectiu ni el recinte del centre escolar, cal considerar,sobre tot l’horari de menjador, activitats extraescolars i eltemps d’entrades i sortides del centre.La coordinació entre educadors de menjador i mestres hade ser eficaç i ràpida, tota la informació s’ha de fer efectivaen l’àmbit de la tutoria que es el lloc on s’han de tractar elsproblemes en primera instància.Les mesures preventives i organitzatives que eviten elsproblemes tindran un caràcter prioritari, la detecció precoçdels possibles problemes i la intervenció immediata seranpilars fonamentals del projecte.En el diagnòstic fet per part del professorat del centre i elseducadors del menjador s’ha establert que els llocs i tempsmés conflictius són els de menjador i pati i que caldrà quetinguin una consideració especial.El registre escrit dels fets, el seu tractament en assemblea,la intervenció en tutoria, el desenvolupament de programesespecífics, l’ajuda del personal especialitzat i la informacióals pares i dels pares són condicions necessàries per a unacorrecta intervenció en l’àmbit de la convivència.Els membres del claustre o menjador que detectenqualsevol tipus d’alteració de la convivència han d’actuarde forma immediata par tal d’evitar els fets, sempre s’hade comunicar al tutor o tutora dels alumnes el que hapassat i ell ha de treure la informació que estimi oportunaaixí com considerar la possible intervenció. 6
 7. 7. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA OBJECTIUS GENERALS L’objectiu fonamental del projecte és el de millorar la convivència del centre així com establir normes d’actuació i intervenció quan es dona un cas d’alteració de la convivència.L’ Escola Regina Carmeli -Horta elabora aquest Pla deconvivència amb la pretensió d’aconseguir els següentsobjectius:1. Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social que permeti entendre el conflicte com un fet consubstancial a la interacció personal i del grup, necessari per al desenvolupament personal i social.2. Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat, impulsant una cultura democràtica i de respecte.3. Promoure la implicació de les famílies i la seva corresponsabilització.4. Impulsar un bon clima de relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.5. Prevenir els conflictes, i quan es donin, saber enfocar una gestió positiva d’aquests. 7
 8. 8. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 5. LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA I CONVIVÈNCIALa comissió de disciplina i convivència està formada per ladirectora del centre, el cap d’estudis d’educació infantil iprimària, la cap d’estudis de la ESO, una mestra del centre,i un representant dels pares membre del Consell Escolar.Les funcions d’aquesta comissió són: a) Formular la proposta de pla de convivència i les seves adaptacions i modificacions posteriors. b) Efectuar el seguiment i la coordinació de l’aplicació del pla de convivència escolar durant el curs. c) Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el foment de la convivència. d) Elaborar la proposta d’informe anual del pla de convivència. e) Elevar al Consell escolar qualsevol suggeriment i proposta per millorar la convivència als centres i prevenir conflictes si és el cas.La comissió s’haurà de reunir cada vegada que siguinecessari i almenys una vegada per trimestre per analitzarles incidències produïdes.Les conclusions que es derivin de cada reunió s’exposaranal tauló d’anuncis de la sala de professors.Cada curs escolar s’hauran de planificar les activitats quees duran a terme tant a la PGA com al Pla d’acció tutorial.A final de curs, a la memòria s’elaborarà un informe anuald’avaluació i seguiment del pla de convivència que serviràper valorar la qualitat i eficàcia del conjunt de mesures 8
 9. 9. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTAprevistes. Aquest informe serà elaborat anualment per laComissió de Disciplina i Convivència del centre.L’haurà d’aprovar el consell escolar i s’ha de transmetreuna còpia a l ’Observatori per a la Convivència escolar.Els punts que ha de tenir aquest informe són: a) Activitats realitzades b) Recursos utilitzats c) Assessorament d) Actuacions i nivell de consecució dels objectius. e) Grau de participació de la comunitat educativa. f) Valoració de les activitats, processos i resultats g) Anàlisi dels problemes detectats h) Propostes de continuïtat i millora i) Documentació elaborada i estadística de casos. 9
 10. 10. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 6. DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIALa majoria de les situacions que alteren la convivència alcentre es poden resumir en las següents.6.1 Alteracions en el compliment de les normes delcentre en relació a:1. Files i desplaçaments pel centre.2. Mala utilització del espais del centre.3. Apropiació d’espais i materials per part dels alumnes del’ Educació Secundària.4. Disrupció, mal comportament en classe.5. Problemes amb els alumnes de nova incorporació.6. Marginació. Hi ha alumnes que estan marginats al llargde tota la seva escolaritat per diferents motius i ambreaccions diferents en funció de la personalitat delsmarginats.7. Baralles, normalment sense importància, cal prestaratenció especial a les que es produeixen en grup o front aalumnes marginats o amb menors. 9. Hi ha una facilitat, recolzada per una certa permissivitat, a l’hora dels insults. 10.Assajament, cal prestar especial atenció al possibles casos d’assajament Íntimament lligada al matonisme i en els cursos superiors però concretat en una persona i amb reiteració de fets. 6.2. En relació als espais i temps.Els llocs més conflictius del centre són. Per aquest ordre: • Estona de menjador: El temps que roman un alumne al menjador es molt llarg (2 hores). La vigilància la fa un equip de monitors difícil. L’autoritat del personal de menjador no es igual que la dels mestres i reben, molt sovint, males contestacions i falta de cas. 10
 11. 11. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA • Estona d’esbarjo: Pels problemes de vigilància i control per part dels professors i la relaxació en moltes de les normes del centre. Entrades a classe en horari de pati, utilització dels serveis,utilització de pistes esportives i torns, llocs amagats de la vigilància, horari de pati. • Altres moments conflictius: Horari d’entrades i sortides de l’escola. 6.2.1.Problemes en relació a la intervenció • Falta de coordinació, les mesures preses en casos d’alteració de la convivència, han de tenir un seguiment per part de la tutoria, hi ha d’incloure aspectes de prevenció, mesures que eviten els fets ( no poden tornar a repetir-se), informació als pares. Les mesures punitives no seran les úniques a aplicar. • Cal dur un registre escrit dels fets al full d’incidències que ha elaborat el centre. • Cal fer participes als alumnes, normes, compliment seguiment,... Cal evitar l’acceptació de conductes negatives com a “normals” o de “nens petits”. • Falta de compliment dels acords per part dels mestres, relaxació. • Unificació de criteris entre tots els educadors de l’escola. • Cal millorar els canals de relació entre professors i educadors i altre personal relacionat amb el centre.6.2.2.Problemes en relació als mestres.Hi ha una certa relaxació en el compliment de les normesper part dels educadors; vigilància pati, normes de la 11
 12. 12. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTAclasse,... Així com una descoordinació i falta decomunicació entre els diferents àmbits de l’escola. 12
 13. 13. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 7.NORMES I COMUNICACIÓ 7.1.Objectius en relació a les normes comunicació. 7.1.1. Establir mecanismes efectius de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa. 7.1.2. Clarificar les normes del centre en tot allò que té una implicació directa amb el pla de convivència. 7.2. Mecanismes d’informació i comunicació. La comunicació entre els diferents estaments queconformen la vida educativa del centre es una einafonamental a l’hora d’afrontar els problemes deconvivència. Establir mecanismes efectius de comunicació entretots els membres de la comunitat educativa es una tascaque correspon al Claustre, es troben inclosos en les normesdel centre i el seu manteniment, modificació i revisiócorrespon al Claustre a petició de qualsevol mestre, Cicle oequip directiu, també es considerarà als educadors i demésmembres de la comunitat educativa. La relació amb els pares i mares es farà mitjançant eltreball de tutoria la relació amb l’ AMPA i la implicació delConsell Escolar. 7.3. Normes del centre en relació a la convivència. Clarificar les normes del centre en tot allò que té unaimplicació directa amb el pla de convivència. 13
 14. 14. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA La clarificació de les normes així com la seva unificaciósón una part important del projecte i afecten a tots elsàmbits de la vida escolar tenen com a objectiu prevenir icontrolar els possibles problemes de convivència. La classificació de les normes de funcionament lafarem en funció dels llocs i temps escolar i impliquen laseva acceptació i compliment per part de tots els implicats. En el document Annex 1 i en els articles 80 a 96 delReglament de Règim Intern (RRI) s’estableixen lesnormes del centre en relació a la convivència, documentsaprovats pel claustre i amb la intenció de facilitar la vida enel centre fugint de l’excés normatiu, caldrà revisar aquestdocument amb caràcter anual i sempre que es detecti unmal funcionament de les normes o una nova necessitat.Es important fer participes d’aquestes normes a l’alumnat,caldrà que tinguin un tractament específic en les tutories declasse. 14
 15. 15. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 8. LA PREVENCIÓ 8.1. Objectius en relació a la prevenció. 8.1.1. Aplicar projectes per millorar de la convivència. 8.1.2. Temes transversals: Interculturalitat. 8.1.3. Potenciar l’ús de La tutoria com a lloc de discussió, detecció i primera intervenció dels problemes de convivència. 8.1.4. Fer participes a l’alumnat, conèixer les normes del centre i escoltar la seva opinió en relació a les mateixes. Mesures preventives.Davant un conflicte o una conducta contra les normes deconvivència establertes al centre, s’ha d’actuar tenint encompte: • El moment en què ha tingut lloc l’acció. • El lloc on ha succeït • Qui era l’alumne o el grup d’alumnes. Les característiques personals de cada un d’ells. • Les conseqüències reals o possibles d’aquesta conducta.Les passes a seguir pel professor seran: • Facilitar que les parts verbalitzin la seva versió del conflicte i que es desfoguin (aquest desfogar-se té una única limitació no intimidar i no violentar). • Escoltar sense interrompre i afavorir que les parts s’escoltin. 15
 16. 16. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA • Fer preguntes o demanar aclariments per ajudar a identificar el conflicte. • Valorar el conflicte des d’un punt de vista positiu. • Animar les parts perquè proposin solucions i concretin acords. • Mirar que al final resulti una situació de profit per la part o parts en conflicte, en tant en quant s’intentarà que reflexionin i aprenguin de l’error.Aquest enfocament encaminat a aprofitar el conflicte comun recurs educatiu per treballar l’aprenentatge de laconvivència, intenta aconseguir, amb la col·laboració detots els sectors de la comunitat educativa, un marc deconvivència i autoresponsabilitat que facin pràcticamentindispensable l’adopció de mides disciplinàries.En tot cas, quan aquestes siguin inevitables, les correccionshauran de tenir un caràcter educatiu i hauran de contribuiral procés general de formació i recuperació de l’alumne.A l’hora d’enfocar una acció que condueixi a castigar unacte comès, s’han de tenir en compte les pautes establertesal document sobre l’educació emocional aprovat al centre: • El càstig ha de ser immediat, proporcional i coherent a la falta comesa. • El càstig ha de ser individual, és a dir, dirigit només a qui ha comès la falta. • El càstig ha de ser constructiu: aplicar conductes restitutives sempre que sigui possible. Per exemple: si pinta una taula o paret que ell mateix la faci neta, que repari el que ha espatllat, etc. 16
 17. 17. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA • El “temps fora” es durà a terme sempre dins la classe o a un altre lloc amb un mestre especialista o adult responsable. • S’ha d’establir una reflexió mestre- alumne. El mestre i l’alumne han de donar la seva opinió i expressar els seus sentiments respecte a la falta comesa. És important la reflexió de l’alumne sobre el comportament correcte. Hem d’animar-los a actuar de forma positiva. • S’ha d’establir un diàleg sense nervis i controlant les emocions. • Una vegada el tema s’ha dialogat i acabat no hem de retreure res. • Si alguna vegada qualque alumne queda una estona dins la classe el temps del pati (com a càstig) el mestre responsable sempre hi ha de ser present. • Castiguem les conductes i no els alumnes. Com s’ha esmentat, davant conductes contràries o que perjudiquin la convivència al centre, es valorarà cada situació i alguns dels càstigs seran: 1. Demanar disculpes. 2. Amonestació privada i verbal del professor, tutor o cap d’estudis. 3. Amonestació per escrit del professor o cap d’estudis. 4. Quedar sense pati amb la vigilància del professor que l’ha castigat. 5. Quedar a les 14h. 6. Fer tasques encomanades pels tutors o cap d’estudis per reparar el dany causat. 17
 18. 18. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 7. Tornar les coses robades o espanyades. 8. Suspensió per part del cap d’estudis i el director a participar en activitats complementàries o extraescolars. 9. Canvi de grup de l’alumne. 10. Suspensió per part del director del dret assistir a determinades aules o al centre des d’un a tres dies. Aquesta mesura no s’aplicarà amb faltes lleus. La millor mesura és la que no cal prendre, es per aixòque la part preventiva del pla es considera molt important.Les mesures preventives tenen el seu àmbit dedesenvolupament en l’acció tutorial i el treball a la classe. L’hora de tutoria setmanal de cada classe es tractaranels possibles problemes de convivència.Aplicar projectes de millora de la convivència. Cada curs escolar es faran una sèrie d’activitatsadreçades a millorar la convivència del centre. Aquestes s’avaluaran trimestralment en la sessiód’avaluació i constaran al butlletí d’informació als pares. En les darreres sessions de Claustre de cada curs esplantejaran les activitats a dur a terme al llarg del cursvinent i cada Cicle determinarà com dur-les endavant. Les activitats extraescolars i complementàriesformaran part d’aquesta tasca tractant de millorar lesrelacions entre tots els estaments del centre.Temes transversalsEl tractament de la interculturalitat en les diferents tutoriesserà altre dels pilars fonamentals del programa i caldrà 18
 19. 19. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTAque tingui un tractament específic per tal d’evitarproblemes de caràcter racial o xenòfob .La tutoriaPotenciar l’hora de tutoria com a lloc de discussió, detecciói primera intervenció dels problemes de convivència. 1. Crear-ne un marc de relació i participació per a parlar dels problemes de relació i escolars. 2. Establir mecanismes democràtics per a la resolució de Conflictes. 3. Conèixer les normes del centre i assolir-los com a propis participant en la seva elaboració i modificació. 4. Parlar dels problemes de convivència i tractar de donar-les solució. 5. Conèixer els drets i els deures dels i les alumnes 6. Triar als representats de la classe (Delegats). 7. Treballar el respecte a les demés cultures. 8. Participar en els actes programats a nivell de centre. 9. Ser el lloc de control i prevenció dels problemes de relació i comportament del centre. 10.Introduir principis democràtics. Acceptar el resultat de la majoria i conèixer el funcionament d’una votació. 19
 20. 20. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 11.Parlar dels assumptes que preocupen als alumnes. 12.Tractar, quan es doni el cas els temes mediambientals, de salut, i tots els altres inclosos en els temes transversals. TemporalitzacióDins de les quatre hores setmanals que té cada curs deTutoria, seria convenient que com a mínim una hora al mesamb caràcter ordinari.Les que s’estimen oportunes en funció de fets puntuals(Extraordinàries)Fer participes a l’alumnat, conèixer les normes delcentre i escoltar la seva opinió en relació a lesmateixes.Aconseguir la implicació del alumnat en la elaboració,revisió i seguiment del pla és un aspecte important del pla.Caldrà plantejar- se aquest objectiu dins de les tutories i had’incloure un desenvolupament democràtic en la presa dedecisions, sempre tenint en compte el nivell dels alumnes.Cal escoltar als alumnes i implicar-los en la presa dedecisions així com atendre a les seves peticions, sempreamb una perspectiva intel·ligent.El respecte a les decisions preses ha de ser sempre total,caldrà plantejar- se molt seriosament quines qüestionsanem a tractar per tal d’evitar conflictes posteriors 20
 21. 21. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 9. LA INTERVENCIÓ 9.1. Objectius en relació a la intervenció. 9.1.1. Establir mecanismes de intervenció així com les formes de comunicació entre els diferents àmbits educatius. a. Conductes contràries a les normes del centre b. Conductes que alteren greument la convivència del centre c. Assajament. 9.1.2. Aconseguir la intervenció i assessorament d’especialistes a l’hora de la intervenció. 9.1.3. Establir un registre unificat de fets, actuacions i seguiment per a tots els membres de la comunitat educativa.Mecanismes de intervenció.Totes les mesures exposades, les normes i les mesurespreventives tenen com a finalitat la d’evitar els problemesde convivència, si malgrat això es donen, caldrà passar a lafase de intervenció que contemplarà sempre una correctainformació a tots els nivells implicats que aniran des delsalumnes fins a la inspecció en funció dels fets.Tota intervenció caldrà que tingui un seguiment al llarg deltemps, aquest seguiment serà responsabilitat en primerainstància del tutor o tutora dels alumnes implicats, l’equipdirectiu caldrà que estigui informat de la situació així com elcicle, el claustre i la comissió de disciplina.Les mesures que es preguen tindran com objectiuprincipal evitar que els fets continuen i es prendran ambcaràcter d’urgència les mesures necessàries. 21
 22. 22. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTALa aplicació del RRI i les corresponents mesures es farà deforma consensuada entre els mestres implicats i l’equipdirectiu i seguirà el procediment establert en la normativaaplicable.La intervenció caldrà que estableixi mecanismes correctors,es a dir, cal intervenir per a solucionar els problemes, nonomés es contemplarà la vessant sancionadora.Quan sigui necessari es promourà la intervenciód’especialistes (mediadors i psicopedagoga) que són lespersones que faran la intervenció.Mesures d’intervenció.Quan es detecti qualsevol alteració en la convivència delcentre s’actuarà de la següent manera: • El mestre o persona que detecta la situació ha de fer el que està en la seva mà per controlar els fets. • En cas de considerar- se greument perjudicial per a la convivència del centre es donarà part per escrit (full d’incidències) al cap d’estudis d’etapa. • L’equip directiu, si és necessari, intervindrà donant la informació a les persones interessades ( tutor/a ). • Entre ells ( tutor/a equip directiu i persona que ha presenciat els fets) determinaran el grau d’importància que apliquem i s’actuarà en conseqüència.Conductes contràries a les normes de convivència delcentrePertanyen a aquesta categoria els que així estan tipificats alRRI (art.86) 22
 23. 23. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTAQuan els fets es classifiquen com a conductes contràries ala convivència, que es el cas més nombrós, caldrà actuar dela següent manera: a. Els mestres o educadors que detecten la falta actuaran de manera immediata per tal d’evitar els fets i prendran les mesures que estimen oportunes. b. S’informarà oralment al tutor o tutora i aquest intervindrà en l’àmbit de la tutoria per tal d’esclarir els fets i prendre les mesures correctores necessàries. c. S’informarà als pares dels alumnes implicats, si bé no caldrà informar de forma immediata, de totes formes la decisió correspon al tutor. d. Es registraran els fets i les mesures per escrit (normalment després de la intervenció immediata es parlarà de l’assumpte a la tutoria corresponent).Conductes greument perjudicials per a la convivènciaen el centre.Pertanyen a aquesta categoria els que així estan tipificats alRRI (art. 89), • Cas de que és consideren greus o molt greus cal intervenir ràpidament donant informació als pares dels alumnes implicats ( tant dels agressors com dels agredits). • La direcció del centre, en coordinació amb el tutor dels alumnes implicats prendrà les mesures cautelars que estimi oportunes ( aplicació del RRI art. 90) i informarà als pares. 23
 24. 24. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA • La direcció del centre donarà informació per escrit a la inspecció dels fets ocorreguts i de les mesures aplicades, així com de que s’ha informat als pares. • Sempre que es sancioni per aquestes faltes caldrà elaborar un expedient amb les característiques que consten al (RRI art.91-93) i d’acord amb el decret de drets i deures. • A banda de les mesures sancionadores acordades, sempre es plantejarà l’elaboració d’un pla d’actuació. Es convocarà una reunió amb caràcter urgent de les persones implicades (que com a mínim seran: La tutora o tutor, cap d’estudis i la psicopedagoga) i es procedirà a l’elaboració d’un pla d’intervenció i seguiment. • Aquest pla tindrà en conte tant als agressors com als agredits i no pot constar només de mesures punitives, cal tractar de buscar solucions i sobre tot de que els fets no es tornen a produir. Cal establir els mecanismes de vigilància i control que es consideren oportuns. Les mesures organitzatives, la mediació, la implicació familiar i tot allò que es consideri oportú El pla tindrà un seguiment al llarg del temps amb reunions periòdiques. Per tal de veure l’evolució:  Cal mantenir informades a les famílies, tant al principi com al llarg del temps, no es pot donar la sensació d’abandó ni de que no intervenim.  L’equip directiu donarà informació dels fets ocorreguts a la comissió de Convivència, la qual guardarà per escrit els casos ocorreguts i donarà informació d’ells al Consell Escolar amb caràcter trimestral 24
 25. 25. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA  El Consell elevarà tots els casos enregistrats a la Comissió de seguiment de plans de convivència de la Direcció territorial de la Conselleria d’educació amb caràcter anual.La confidencialitat de totes les actuacions és preceptiva.Mesures intervenció casos assajament.En cas d’assajament caldrà actuar d’una manera específicaseguit aquest protocol amb independència de les mesuresque siguin d’aplicació en funció del RRI.Protocol d’actuació en casos de possible assajamentescolar.De caràcter urgent.Coneixement de la situació. Comunicació inicial. 1. Qualsevol membre de la comunitat educativa posarà el cas en coneixement de l’equip directiu. 2. L’equip directiu, amb l’assessorament del psicopedagog i el tutor/a efectuaran una primera avaluació i determinaran si n’hi ha o no n’hi ha i informaran a la família.En cas de que es confirmi l’assajament. 3. Intervindran el psicòleg i la tutora o tutor sota la coordinació de l’equip directiu. Que en primera instància prendran mesures amb l’objectiu d’evitar que continuen els fets, i que inclouran els aspectes següents. 3.1 Suport directe a l’alumne assajat. 25
 26. 26. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA 3.2 Revisió d’utilització d’espais i temps. 3.3 Aplicació del RRI ( si es considera). 4. Comunicació 4.1 A les famílies, tant dels agressors com dels agredits. 4.2 A la comissió de convivència. 4.3 Al claustre i demés personals que té relació amb els implicats ( encarregades menjador,..). 4.4 Inspecció 4.5 Si cal, altres instàncies: socials, sanitàries, fiscalia de menors,....Pla d’actuació.Tot s’ha de reflectir en un document, la confecció del qualestà coordinat pel Cap d’ Estudis. I que ha de contemplarles mesures amb: 1. Els alumnes: víctimes, agressors i resta de companys. 2. Amb les famílies. 3. Amb el professorat i resta de membres de la comunitat educativa que tenen relació directa amb ells. 4. Amb el centre en general.Aspectes a contemplar amb els alumnes:  Víctimes: Suport i protecció expressa, estratègies d’atenció i suport.  Agressors: Aplicació del RRI ( si s’estima oportú), modificació de la conducta i ajuda personal, derivació a serveis externs... 26
 27. 27. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA  Companys directes: Actuacions de sensibilització i el suport entre companys.Aspectes a contemplar amb les famílies.  Orientació sobre indicadors de detecció i intervenció.  Pautes d’actuació.  Informació sobre possibles suports externs.  Seguiment del cas i coordinació de les actuacions entre la família i el centre.Aspectes a contemplar amb el professorat.  Orientacions sobre indicadors de detecció i intervenció.  Pautes d’actuació.Seguiment del pla d’actuació.Informació a les famílies i als alumnes afectats, a lacomissió de convivència i a inspecció ( informada per ladirecció i amb constància escrita de tot el que s’ha fet). Entots els casos confidencialitat.El pla es mantindrà el temps que s’estimi oportú ambinformacions periòdiques a les famílies.Aconseguir la intervenció i assessoramentd’especialistes a l’hora de la intervenció.Quan per la naturalesa de la intervenció sigui necessaricaldrà cercar assessorament extern de professionals 27
 28. 28. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTAespecialitzats en la intervenció. En el nostre cas serà elgabinet psicopedagògic el que farà aquesta intervenció.Caldrà coordinar- se amb ells par tal d’establir elsmecanismes d’intervenció.En principi serà el tutor o tutora el que sol·licitarà laintervenció per tal d’aplicar algun mètode per modificarconductes, cercar informació,...En cas d’elaborar un pla d’actuació caldrà estar en relacióamb el gabinet psicopedagògic i recavar el seuassessorament.La mediació en primera instància serà responsabilitat deltutor, quan per la naturalesa del cas així ho recomani seràel gabinet psicopedagògic el que intervingui o assessori enaquest aspecte.Establir un registre unificat de fets, actuacions iseguiment per a tots els membres de la comunitateducativa.  Totes les tutories tindran un model unificat per al registre dels fets, actuacions, seguiment,...  Aquest seran uns fulls d’incidència en la que s’especificarà tota la informació de la tutoria en relació a la convivència.  Quan hi ha problemes fora de la tutoria ( especialistes) aquests posaran al full d’incidències el problema amb especificació de la classe que era, motiu del problema, data del mateix, mesures preses. 28
 29. 29. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA  Quan el problema sigui en pati o menjador, i una vegada informat el tutor o tutora aquest enregistrarà els fets en el full d’incidències. 29
 30. 30. PLA DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE ESCOLA REGINA CARMELI- HORTA10. AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 10.1. Objectius en relació a l’avaluació del pla. 10.1.1.Establir formes concretes d’avaluació del pla amb caràcter trimestral per part dels cicles i anuals per part de l’equip directiu.L’avaluació del pla de convivència  Establir formes concretes d’avaluació del pla amb caràcter trimestral per part dels cicles i educadores i anuals per part de l’equip directiu.  Els projectes de caràcter preventiu a desenvolupar pels diferents Cicles així com les normes del centre s’avaluaran amb caràcter trimestral per part dels mateixos i constaran per escrit juntament amb les incidències del trimestre i les propostes de millora.  Aquest document passarà al cap d’ Estudis el que farà un resum de la situació, propostes de millora,... i l’elevarà a la comissió de convivència per al seu estudi. De les conclusions tretes d’aquest passarà al Consell, amb caràcter trimestral per a la seva aprovació .  Al final de curs l’equip directiu valorarà el grau de desenvolupament del pla i elevarà les conclusions al claustre per al seu debat  A l’últim Consell Escolar del curs s’aprovarà la memòria en relació a la convivència. 30

×