Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An Ant

251 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

An Ant

 1. 1. 9th; Sabu di; güaíü tiga
 2. 2. yümaàmyusümgiqj, çàwmàaüeüdíüíw dbài : $31.35 ' `_ m, "un. . ` . ..ng-. .ía - _/ a f
 3. 3. 4441 015 ü» Jun e5: , ,ms 14m _, .. spam qi 3x#
 4. 4. 9% R. M; k. ? ày qlgsq, l* RIN ` PM 7% o, " ` K u w". . . .
 5. 5. 425.933 *+1:- q5 *uii nmu &ü; ug , &makta; à f} j 45727 ! PW «CZ-J *íàíà
 6. 6. bw oasis- b4 e5; un» aww ung hie-Ui'
 7. 7. . og am93? aêàjbawj! ) . - . .db , q 'mga. L eVJEJJJM . - 41919! ay? ” *NJ ef} 1:55 &w; I ibaga” “JE . íjüj
 8. 8. «ni **GJ usi . w5 ó” “J” 'wi-zz / z 4 z i. _ z ____. ._. ._. z, i ,
 9. 9. O/ `J , magwa: Jasmjbdgwaiuàggmmtsgmzüma Lgsüeqgts ¢SSIQISLJQ`IIJQAQJI b ~. "-: ::- _ «r . , __ 7 7 J-rç. `_.
 10. 10. gàmmaàxuüsgmãm, ddlkdíggçgígào; 91.191 #M05
 11. 11. 54'» ui! sana-mt 1:» ass, ,x3 gucgswsajzswàuxgàsjg e-h. 4.1.13 mt- team) . m _pn lan, (galit! ang. ..,
 12. 12. 4:44.: ma. , Sibal! cali 1.. : H** <544 015 çpd-ã st. ..” e3: 93 Wacha! !let-ua C333 J 343.051” üEHh-“JMYS 343394'
 13. 13. oüa-xaxlswaa-«ãcewi hgueuáaqàusüaàü K J 4 ? jj IJ} / V _ )J I
 14. 14. m5” 0.0359 uma-é” HA. Uu . ym Lun nga Mga:
 15. 15. ewmóéãíiüiíííhébnài-: J . B's 11314431 1515111 al, . . n91 a; J 03953535303@ üm`gd= lniqãw` . `_ H, 't-c. . ` . ..aé-. .ía - _/ a (
 16. 16. Jhiüuas la# ? G UAJ Ju! :Lyf: din 5,34.. , , ,Jhay mms . sg wma
 17. 17. GMLEuYMYJJNQJLMGuIS `_. _._n-___o , J
 18. 18. $945 4.1.45, . um , G g, . g; -: . - _/ a (I
 19. 19. . - * 'the? kHLJJLéJIJI MANU@ 'wi-zz / z 4 z i. _ z ____. ._. _.. z, i ,

×