Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Besök kimstad rapport förstudie

1,638 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Besök kimstad rapport förstudie

 1. 1. Besök Kimstad – Rapport från förstudienProjektledare: Jonas LaganderProjektägare: Kimstad byalag
 2. 2. Inledning:Kimstad är en tätort i Norrköpings kommun och kyrkbyn i Kimstads socken, belägen två milsydväst om Norrköping. Kimstad ligger vid Motala ström mellan Norsholm i söder ochSkärblacka i norr. I öster nära E4:an ligger Löfstad slott.Den stora lokala industrin är Lantmännen (tidigare Lactamin), som tillverkar djurfoder.Brinks gurkor har en anläggning för inläggning av gurkor i Kimstad. Arla Foods (tidigareSemper) torrmjölkstillverkning lades ner 2003, då verksamheten centraliserats till Vimmerby.Pendling sker till Norrköping, Skärblacka, Linköping och Finspång.Kimstad var under första halvan av 1900-talet en verklig järnvägsknutpunkt, då Södrastambanan strålade samman med det som så småningom blev Norra Östergötlands Järnvägar,dels till Örebro via Finspång, dels till Ringstorp (och vidare söderut) och Norrköping Östra.Persontrafiken lades ner i början av 1970-talet. Den 15 augusti 2009 invigdes åter en nypendelstation i Östgötatrafikens regi.Historiskt sett har Kimstad varit en plats där rika ätter slagits om mark och makt. Storamarkägare har historiskt besuttit och besitter än i dag stora delar av de 143,87 hektar somutgör Kimstad, samt omfattande delar av ortens omnejd. Ett rikt och spännande historiskt stofffinns att ta del av kring Kimstad för den som letar. Namnkunniga personer som Biskop Braskoch medlemmar ur folkungaätten har exempelvis varit en del av ortens utveckling.Drygt 1500 personer bor för närvarande på orten som mest består av olika villaområden.Tidigare har det funnits livsmedelsaffär, hotell, bank, postkontor och annan samhällsservice.Idag finns bara en pizzeria. Offentlig service med barnomsorg och skola är dock väl utbyggd.Näringslivet består mestadels annars av egenföretagare som arbetar utanför Kimstad.Inkommande människor till orten är få och grunder för utökning av samhällsservice finnsegentligen inte så länge inte befolkningen ökar. Kimstad är, liksom Norsholm, ett prioriteratutvecklingsområde för Norrköpings kommun vilket troligen är en av anledningarna till attpendeltåget åter är en del av bygden.Bakgrund och förförståelse:I Kimstad ligger det aktiva näringslivet på en låg nivå. Orten kan idag betraktas som en platsdär människor bor samtidigt som de arbetar på annat håll. Få företag verkar på orten somattraherar besök utifrån. Det närmaste besöksnäring i Kimstad torde vara Löfstad slott menslottet genererar inte inkomster till själva Kimstad och ligger flera kilometer utanför ortenskärna.Samtidigt finns ett aktivt föreningsliv (idrott, hembygd, hundar, och sportfiske) och tillgångtill högkvalitativ råvara för besöksnäringen i form av vacker natur, människor som är djuptengagerade i socknen och en intressant kulturhistoria. Detta i kombination med godtillgänglighet via kollektivtrafik – bussar och pendeltåg - och närhet till E4:an mellanNorrköping och Linköping som gör att det är lätt att ta sig till och från Kimstad. E4:an binder
 3. 3. också samman orten med både Stockholm och kontinenten vilket besöksnäringsmässigt är entydlig fördel.Sannolikt finns goda utvecklingsmöjligheter gällande samarbete med närliggande Norsholmsom redan har etablerade verksamheter inom turistnäringen med Göta Kanal som resursbas.Grannort i norr är Skärblacka som bland annat har utvecklad sportfiskeverksamhet med egetput and take-vatten-, är något av ett musikcentrum i Sverige för reggae- och har enframgångsrik och rikskänd orienteringsklubb med tillhörande konferensanläggning. Även härfinns möjligheter till samarbete. Det som saknas är en plattform som knyter samman allt dettaoch tillgängliggör det för allmänhet och näringsliv på ett effektivt och kvalitativt sätt.Om en sådan plattform låter sig skapas kan sannolikt en fortsatt utveckling av besöksnäring ibygden stimuleras – och förhoppningsvis i längden även inflyttning av nya kimstadsbor.För att lyckas skapa en positiv utveckling via besöksnäring är det av stor vikt att arbetetförankras i bygden och att innevånarna i Kimstad med omnejd känner att de själva ochbygden vinner på det socialt, rekreativt och ekonomiskt. Detta är väl utrett inomturismvetenskapen.Denna förförståelse, både i realt och visionärt hänseende, har varit utgångspunkt i dennaförstudie och legat till grund för en närmare kartläggning av sociala och rekreativa tillgångarför turismnäringen. I enlighet med leaders mål om underifrånperspektiv och långsiktighållbarhet i projektresultat har även olika alternativ kring förvaltning av nyskapade tillgångarundersökts. Detta utifrån perspektivet ekonomisk, social och rekreativ nytta för bygden.Kimstad, den turistiska produkten och val av inriktning:Den turistiska produkten består av delarna transport, boende, mat och göra (upplevelser).Kimstad som ort uppfyller i dagsläget inte kriterierna för att kunna utgöra enhelhetsdestination för turism.Den enda del som uppfylls är transport där byn ligger bra till med närhet till E4 och medutvecklad kollektivtrafik med pendeltåg som går mellan Norrköping och Jönköping medmånga stopp på vägen, inkluderat Linköpings resecentrum. Bussar går även till Skärkind,Norsholm, Skärblacka, Vånga, Norrköping, Linköping och Finspång från Kimstad Station.En lokal pizzeria och Värdshuset Löfstad slott (som tyvärr är placerad flera km utanförsamhällskärnan) utgör hela matdelen och boende för turister saknas helt. Säljbara upplevelserexisterar inte heller mer än det som tillhandahålls via Östergötlands Länsmuseum på LöfstadSlott utanför samhället.Denna del av förförståelsen inför förstudien har gjort att fokus lagts på att undersökaskapandet av fysiska och organisatoriska plattformar för produktion av upplevelser,höjningsbehov av kompetens för upplevelseproduktion och möjligheter för att kommuniceradessa upplevelser mot omvärlden. Förhoppningen är att mat- och boendedelen av denturistiska produkten ska kunna utvecklas när upplevelser kommit på plats som ger relevans förentreprenörer att satsa på detta i Kimstad.Så länge finns boende, mat och även konferensmöjligheter i närliggande Norsholm via Brittaoch Lennarts Nära Kött och Kapten Billes Café och Vandrarhem. Med bil tar det mindre än 5minuter att nå dessa företag från Kimstad. Även Skärblacka har en liten konferensanläggning
 4. 4. via orienteringsklubben ”Ok Denseln”, boende i form av Mårängens Camping och mat viaexempelvis restaurangen Lingon & Dill.Destinationsutveckling kräver helhetssyn och samarbeten över gränser vilket såklart gälleräven för Kimstad. Således har turistiska tillgångar i grannorter tagits med i förstudien – iförsta hand handlar det om Skärblacka och Norsholm - för att hitta samarbetsmöjligheter ochstörre turistiska bilder att kommunicera mot omvärlden. På grund av tidsbrist samt annatleaderområde har inte Skärkind och Vånga tagits med i förstudien även om detta hade varitönskvärt då de har historisk anknytning via före detta Skärblacka kommun, samt liggergeografiskt sett praktiskt nära för samarbete.Det är inte realistiskt att räkna med att Kimstad enskilt i närliggande tid blir enturistdestination som står på egna ben. Men tillsammans med grannorter kan förhoppningsvisen kvalitativ helhet skapas som gynnar Kimstad i högre grad än om byn gör satsningar enbartpå egen hand. Ekonomiska samarbeten med grannorter kan sannolikt även skapa sociala bandsom ger mervärde åt hela före detta Skärblacka Kommun.Syfte:1: Att undersöka möjligheten att skapa en plattform för samarbete kring utveckling avKimstad som besöksmål och definiera områden som behöver adresseras för att öka antaletbesökare på orten. Plattformen ska förutom att gynna det lokala näringslivet ekonomiskt ävenöka de boendes tillgång till Kimstads kulturella och rekreativa kapital. Det totala deltagandet iKimstads utveckling från innevånarna skall också gynnas.I detta har ingått att skapa en hemsida för Kimstad byalag för att öka kommunikationen medKimstads innevånare vilket är viktigt för att förankra ett framtida större turistprojekt ibygden.Mål: Att uppnå en kartläggning av möjligheterna kring att göra Kimstad mer attraktivt sombesöksmål och därmed även som etableringsplats för företag inom besöksnäringen. Dettautifrån en tydlig balans mellan människa, miljö och ekonomi.Målgrupp: Boende och företag i Kimstad samt entreprenörer inom besöksnäringen som kantänka sig att etablera sig på orten.Metod:En punkinriktad insamling av empiri har vidtagits och analyserats via kvalitativ öppentolkning. Möten och telefonsamtal med representanter för lokalföreningar, företag,Norrköpings kommun, och turismrelaterade organisationer i Östergötland har genomförts.Likväl har fysiska skrifter och relaterade hemsidor på internet används som faktabas.Insamlat material:Materiel har samlats in gällande turistiskt användbar rekreativ- och kulturell råvara, möjligastrukturer för underifrånperspektiv i organisation och långsiktig förvaltning, marknadsmässigaomvärldsbilder att ta hänsyn till och planeringsstrukturer för att nå ut samt möjligheter förpositiva sociala- och rekreativa nyttoeffekter.Delar av detta som inte bedömdes nödvändigt i den grundläggande resultatpresentationen kanläsas i bilagorna A, B och C.
 5. 5. Utvärdering och resultat:Av det insamlade faktastoffet att döma tycks Kimstads turistiska potential vara god utifrånvissa aspekter men det finns en hel del tomma fläckar som behöver fyllas i.Transport:Pendelstågstationen och E4 skapar närhet till naturen, med kompletterande inslag avintressanta historiska kulturartefakter, i Kimstad på ett sätt som borde göra byn attraktiv förmänniskor utanför både med eller utan bil. I princip knyts Kimstad effektivt sammangeografiskt med både Stockholm och kontinenten, i ett större perspektiv. I ett mindreperspektiv först och främst med Linköping och Norrköping, men via Östgötapendeln kanbesökare ända från Jönköping enkelt ta sig till Kimstad. Detta bedöms som godaförutsättningar.Kimstad har även anknytning till Göta Kanal via Motala ström och skulle, om det fannsbåtplatser och saker ett göra, kunna attrahera en del båtturister. Motala ström löper ända tillNorrköping och skulle även kunna användas för kanotister i högre utsträckning ommöjligheter att ta sig förbi kraftverken existerar och att dessa i så fall förmedlas till dem.Mat:En pizzeria i samhället och Värdshuset Löfstad slott en bit utanför. Undermåligaförutsättningar för turism men befintliga tillgångar går självfallet att använda. Det är bra matpå båda instanser. Annars får turister bege sig till Norsholm eller Skärblacka för att äta.Boende:Existerar ej.Göra:Löfstad Slott som är en del av Östergötlands Länsmuseum och således inte en kommersiellaktör men ojämförligt den starkaste attraktionsfaktorn för besökare i nejden. Tyvärr liggerLöfstad slott en bit utan för Kimstad vilket gör att pengar från slottets besökare inte har någotstörre incitament till att hamna i byn. Pizzerian tjänar inte nödvändigtvis på detta, exempelvis.Det finns även ett skolmuseum som är öppet på måndagförmiddagar (utan existerandemarknadsföring). Spridda Natura 2000-områden som kan användas av naturintresserade somkänner till dem. Samt en unik barrockkyrka, känd för sin utsmyckning med två riddare påtaket.Möjliga förbättringsåtgärder -Transport:Landvägen behövs i nuläget inga förbättringsåtgärder annat än möjligen bättre skyltning in tillKimstad för att få människor att hitta dit lättare. En skyltning mot Kimstad Kyrka vid Löfstadslott har här nämnts som önskvärt exempel. Gällande parkering finns det gott om plats vidtågstationen. Men för exempelvis husbilar- och husvagnar saknas lämpliga parkeringsplatser.Detta skulle kunna vara en möjlighet att utforska eftersom en hel del av denna turistgruppåker genom Kimstad på väg mot Norsholms sluss efter att ha varit på Löfstad slott.Sjövägen skulle en marina (som byalaget redan lagt planeringsförslag på) kunna underlätta för
 6. 6. båtturister. Men de behöver sannolikt ökade incitament att besöka byn inom göra-delen för attdetta ska vara värt ansträngningen och pengarna.Skapandet av en utmarkerad kanotled med karta mellan Kimstad och Skärblacka skulle kunnabinda ihop bygderna och bli en plattform för olika typer av verksamheter – fiske, boende, mat,guidning osv. När kanotisterna nått Glan är steget teoretiskt inte långt till Norrköping även omen del praktiska problem behöver lösas för att förlänga sträckan på ett tillfredställande sätt urtillgänglighetssynpunkt. Skulle detta fungera skulle Linköping och Norrköping (och GötaKanal om man så vill) vara sammanbundna kanotvägen vilket skulle kunna lägga grund för enrad turistiska verksamheter längs Motala ström. Exempelvis skulle kanotpaket kunna utgåfrån Linköping och avslutas i Norrköping varefter turisterna tar pendeltåget tillbaka. Det krävstroligen någon form av landningsplats/kanotbrygga på Roxensidan av Älvåskraftverket för attdetta ska fungera optimalt vilket kräver att en del säkerhetsaspekter tas i beaktande gällandenärheten till turbinerna.Mat:Det är svårt att sia om behov kring framtida restaurangverksamhet eftersom hälsosamnäringslivsutveckling vanligen uppstår organiskt. Om Kimstad skulle uppleva en ökad mängdbesökare är det upp till befintliga aktörer att försöka tillgodose de behov som uppstår. Lyckasde inte på egen hand finns utrymme för nyetableringar. Annars finns, precis som nu,möjligheter att tillfredställa matbehov i Norsholm och Skärblacka för Kimstads besökare.Boende:Att starta ett boende i Kimstad i nuläget är förmodligen ett riskprojekt. Det skulle kunnaskapas i anslutning till Löfstad slott där både transport via närhet till E4, mat viaVärdshusetLöfstad slott samt upplevelser via museet och dess viktorianska trädgård och naturstigexisterar. Det är dessutom inte långt till Norsholms sluss (och förhoppningsvis i framtiden ettturistiskt attraktivt Kimstad) vilket skapar ytterligare synergieffekter.Ett boendeföretag ska dock överleva även under vintersäsongen så en god dos aventreprenörsskap kan troligen krävas. Det gäller att hitta fler ben att stå på. Alternativakundgrupper finns förmodligen i form av tillfälliga arbetare hos Billerud i Skärblacka, somdyker upp i nejden med jämna mellanrum. Närheten till E4 kan även attrahera spriddabesökare.För att skapa underifrånperspektiv och även öka den sociala nyttan skulle ett boende förbesökare eventuellt kunna arrangeras som ett arbetsmarknadsprojekt via olika föreningar iKimstad. Då skulle företaget kunna få intäkter genom att sälja arbetsrehabiliteringstjänster tillkommunen vid sidan om turismen. Arbetslösa kimstadbor skulle därmed kunna erbjudassysselsättning i hembygden med potential för framtida anställning. Eftersom arbetslösheten ärstor i Östergötland just nu kan detta vara ett intressant spår att titta på även rent affärsmässigt.För att göra boendet till ett projekt med äkta underifrånperspektiv kan övervägas att låtafinansieringen kompletteras med medel från lokala investerare, dvs. kimstadbor. Detta kanske genom försäljning av aktier i ett Aktiebolag eller insatser/medlemskap i en ekonomiskförening vilket skett på andra håll i Sverige. Den sociala franschisekedjan ”Le Mat”tillhandahåller en plattform för detta vilket beskrivs i bilaga C.Göra:Detta kan bedömas som den viktigaste delen av den turistiska produkten för Kimstad attarbeta med utvecklingsmässigt. Bristen är tydlig. Men som på de flesta håll på den svenska
 7. 7. landsbygden finns gott om turistisk råvara. Det som krävs är alltså en förädlingsprocess.De möjligheter som tydligast definierats i förstudien är -1: En palett av naturstigar. Dels mellan Löfstad slotts egen naturstig och Kimstad Kyrka (somhar historisk anknytning till slottet) över Kimstad Ekhage, dels mellan Löfstad slotts egennaturstig och pendeltågsstationen (för att öka tillgängligheten till slott och natur för besökareutan bil) och dessutom mellan Kimstad (från Älvås längs med strömmens östra sida) ochSkärblacka. Gällande detta har Curt Andersson från byalagets styrelse sammanställt ettmedborgarförslag under projektperioden gällande den sistnämnda naturstigen och även enskiss gällande övriga stigar. Kommunekolog Eva Siljeholm har uttalat sig positivt om dessamöjligheter och lovat att hjälpa till med marknadsföring av stigarna till kommuninnevånareom idéerna omsätts till verklighet.En tanke i detta är även att Borgs församling ska kunna nyttja stigarna för pilgrimsvandringarmellan Löfstad slott och Kimstad kyrka – som dessutom kan leda vidare tillMunkebodagården i Norsholm och religiösa artefakter i Skärkind.2: Viltsafari. Att hålla guidningar gällande fågelskådning (t ex vid Löfstadsjön och Fröjerumpå grensholmsvägen), bäver (sträckan Älvås-Skärblacka i Motala Ström), Dovhjort(Grensholmsvägen mot Vånga) samt allmänn naturguidning via de påtänkta naturstigarna.Detta att sälja i paketform med mat och boende. I nuläget är det kanske aktörer vid Norsholmssluss som kan erbjuda de tydligaste turistiska nischerna, och högst kvalitet inommarknadsföring och sälj, gällande detta. Men för Kimstads egen turistiska utveckling är detnaturligtvis viktigt att behålla inkomsterna i byn och då vore lösningar utarbetade medexempelvis pizzeria och hembygdsgård också möjligheter att titta på.I den stora bilden är det dock förmodligen lönsammast för Kimstad att skapa turistiska bandmed kringliggande bygder och då exempelvis dovhjortarna längs Grensholmsvägen varken äri Kimstads- eller Norsholms direktområden ligger fältet ganska öppet för vem som kan nyttjadem turistmässigt, t ex skulle guiden kunna komma från Kimstad ochmat/boende/föreläsningar kunna ske hos Kapten Billes och/eller Britta och Lennarts.Detsamma gäller bävrarna som skulle kunna guidas via kanot där början är mat ochföreläsning hos någon aktör vid Norsholms sluss eller pizzerian i Kimstad och slutmålet ärboende och kvällsmat i Skärblacka. Om en aktör utifrån står för upplevelsen kanske det kanleda till lokala anställningar eller ge underlag för kompletterande affärsnischer. Kort sagt...det viktigaste är att något kommer igång som håller rent affärsmässigt och som kan skapa”ringar på vattnet” i Kimstad med omnejd gällande nybetableringar av turistföretag och somhelst även genererar ökade intäkter för befintliga aktörer.3: Höghöjdsbana. Denna idé kom från en intressent i Norsholm och uppskattades av personalpå Visit Östergötland som agerat rådgivare i studien. Äventyrsupplevelser i Kolmården somär en av Sveriges främsta experter i detta har lovat att ge offert gällande utbildningar avbanledare, planera och göra ritning på banan, bygga eller bistå i byggandet av banan och alltannat som behövs om ett projekt kring detta skulle komma igång. Äventyrsupplevelser kanäven tänka sig att driva en dylik anläggning i egen regi i området om de affärsmässigaförhållandena är tillfredsställande. Höghöjdsbanor är populära både vid konferenser/teambuilding och för fristående besökare. Dessutom är de personalintensiva och har potential attlocka många besökare under sommaren. En plats som diskuterats är en ödetomt med höga trädi direkt anslutning till Kapten Billes vid slussen i Norsholm. En lämplig plats i Kimstad har
 8. 8. tyvärr inte definierats i förstudien. Löfstad slott är inte intresserade av en dylik anläggningeftersom det anses kunna störa deras museala nisch att uppvisa den viktorianska tidsepoken.Om höghöjdsbanan kan bli en anslutande del av naturstigspalletten skulle den såklart kunnabyggas i anslutning till Älvås eller pendeltågsstationen. Men det är väldigt svårbedömtgällande hur väl det skulle falla ut.4: Sportfiske.Enligt en c-uppsats skriven av projektledaren under hans tid på Linköpings universitet finnsgoda möjligheter att nyttja det täta och storvuxna gösbestånd som, enligt KimstadSportfiskeförening, finns i strömmen mellan Älvås och Skärblacka för att attraherasportfisketurister. Speciellt gällande holländare och tyskar. Tyvärr finns inga fiskekorttillgängliga för människor utifrån att ta del av i nuläget. Kimstad Sportfiskeförening är endasttill för lokalbor vilket är en tillgång för Kimstad värd att bevara. De övriga delarna avströmsträckan är uppdelad mellan olika ägare som så vitt förstudien kunnat finna inte erbjuderfiskekort.En möjlighet här skulle kunna vara att samordna vattenägarna i en gemensam lösning förtillfälliga betalande sportfisketurister så att en större del av av strömsträckan skulle kunnanyttjas för catch and release (dvs. all upptagen fisk återutsätts levande) med guide. Det skullege intäkter till vattenägarna och samtidigt bidra till arbetstillfällen. Genom att inte döda någonfisk riskeras inte fisket för lokalbor. Kombinationen av gott fiske i vacker natur ochmöjligheten att samtidigt skåda bäver (och med riktig tur även utter) borde sannolikt kunnautgöra ett riktigt starkt paket för sportfisketurister. Pizzerian eller annan aktör skulle kunnavara samordningspunkt gällande uppmötande med guide, fiskekortförsäljning, matkorgar ochkanske kanot-/båtuthyrning.Roxens fiskevårdsområdesförening har uttryckt intresse av att få till en båtramp på den östrasidan av Roxen. Om en sådan kunde komma till stånd i Kimstad vore det också ettaffärsincitament för fiskeguidning i Roxen med utångspunkt i Kimstad, likväl somfiskekortsförsäljning för exempelvis pizzerian. Roxen har ett ganska omfattande gäddbeståndsom vore utmärkt att kombinera med exempelvis gösfiske vid Älvås, ädelfiske imellanströmmen i Skärblacka, eller gösfisket i Glan vid upplevelsepaketering.5: Ett naturlig besöksmål i Kimstad.En intressent i Kimstad nämnde avsaknaden av ett naturligt besöksmål inne i samhället. Detskulle exempelvis kunna vara någon slags trädgådsanläggning, butik med unikt utbud ellerdylikt. Detta ledde till en undersökning av hur liknande anläggningar skapats på andra håll iSverige. Jordhammar Handelsträdgård (se bilaga C) utanför Göteborg hittades som kan påvisaexempel på hur medel sökts ur en offentlig kassa för arbetsmarknadsprojekt för att upprätta endylik anläggning. Nu sysselsätts ett dussintal personer i projektet där både trädgård och butikinnefattas . Om sådana pengar, exempelvis från Samordningsförbundet i Östergötland, kaninförskaffas kan ett dylikt projekt i Kimstad förmodligen kompletteras med leader-pengar ochkanske även pengar från privata investerare (likt beskrivet under boende-delen ovan).Troligen är lämpligaste platsen för en dylik anläggning någonstans nära kyrkan därsynergieffekter med hembygdsgård, kyrka och skolmuseum kan upprättas. Att denna del avKimstad bara ligger cirka 3-5 minuter med bil från både Göta kanal-slussen i Norsholm ochLöfstad slott försämrar inte potentialen i val av läge. Via detta skulle det nyskapadebesöksmålet både leva på turism, inkomst från arbetsrehabilitering och andra typer inkomsterfrån försäljning av diverse varor och tjänster. Ett naturligt besöksmål som får fotfäste på
 9. 9. turistmarknaden ger självfallet ökat incitament att skapa boende för besökare inne i Kimstad,kanske till och med som en del av anläggningen?6: Övrigt.Det finns kulturtillgångar som av tidsbrist inte inventerats och analyserats fullt ut i förstudien.Kimstad har en rik historik som sträcker sig ända tillbaka till stenålder. Mäktiga konungaätterfrån medeltiden har haft intressen i bygden och så vidare. Här finns definitivt saker att arbetamed för turistnäringens räkning. Det är möjligt att en ny leaderförstudie skulle kunna titta påjust dessa bitar för att komplettera resultatet i denna.Ett nytt hästföretag, med shetlandsponnyridning som huvudidé, har startats vid Eda Gård somskulle kunna nyttja stigarna mellan Löfstad slott och pendeltågsstationen vilket skulle ge godamöjligheter för exempelvis billösa barnfamiljer att via tåget ta sig ut till Kimstad och få sig enguidad ridtur genom vacker natur, se slottet och kanske även köpa på sig lite gurkor vidBrinks på vägen tillbaka till pendeltåget. Komplettera med en god måltid hos KimstadPizzeria innan hemfärd. Förutsättningarna för hästturism är sannolikt tillfredsställande medgott om ridvägar.Löfstad Slott har som mål att ta in naturen på ett djupare plan i upplevelseutbudet och tänkerdärför rusta upp sin befintliga naturstig. Samtal förs även med Östgöta Bi EkonomiskFörening (www.ostgotabi.se) att anlägga en visningsbigård inom slottets område. Den skulledå användas primärt för folkbildning kring binas liv och nytta i naturen, men kanske ävenkommersiella upplevelser som ”slunga din egen honung” och dylikt. Det är möjligt attinsekterna kan användas mer i naturturismen i Kimstad i samklang med detta. Exempelvisfinns den röda trumgräshoppan i närheten av Löfstad slott som är en unik och utrotningshotatart i Sverige. Arten lyfts exempelvis fram i Linköpings marknadsföringsmaterial av den näranaturen. Östergötlands fältbiologer har visat intresse att använda Kimstads naturtillgångar isin verksamhet om det finns barn och ungdomar i bygden som kan tänka sig vara med. Härskulle insekter och andra smådjur också kunna spela en roll via de natura 2000-områden somfinns i bygden. Östergötlands landskapsinekt – läderbaggen – finns lite här och där ikimstadbygden. Slyröjning och fler betesdjur i hagmarkerna skulle troligen förbättra kalkylenför goda naturupplevelser och självfallet även gynna naturlivet i sig självt.Utomsocknes finns fler intressanta möjligheter till förbättrande åtgärder. Fågeltornet vid ÅbyGård i Norsholm saknar adekvat vägskyltning och informationstavlor om fågellivet. VidFröjerum finns en vacker plats där fåglar kan skådas vid ett konstgjort vatten. Där harföreslagits att en enkel parkeringsplats för 1-2 bilar skulle kunna anläggas samt någon form avrastplats med informationstavlor om djur- och fågelliv. I närhet inte långt bort på Tångstadgårds marker finns en fornborg invid Roxen vid ett högt berg. Där skulle eventuelltbergsklättring kunna företas. Likväl kultur- och naturvandringar från Norsholm motGrensholms Gård kunna genomföras längs sjösidan där hela sju fornborgar kan passeras på enstig som präglas av mycket vacker natur. Här finns gott om historia från stenåldern att byggaupplevelser kring. Det är även i denna trakt som den påtalade dovhjortssafarin, som skulle bliunik för Östergötland, skulle kunna äga rum.Mer information om naturliv/naturturism i bilaga B.Marknadsföring av Kimstad:Kimstad är turistiskt sett ett jungfruligt område i dagsläget. Den småskaliga verksamhetgentemot besökare som finns klarar sig bra med befintliga marknadsföringskanaler via
 10. 10. Upplev Norrköping, Åkerbobladet, Norrköpings Tidningar, Folkbladet och så vidare. Dethandlar om öppet hus i hembygdsgården eller ”Kimstaddagarna” och liknande trevliga menickekommersiella och mestadels inåtriktade evenemang för den egna bygden.Om vi ska se på Kimstad ur destinationsutvecklingssynpunkt i ett längre perspektiv är detangeläget att lyfta fram bygdens tillgångar och möjligheter mot omvärlden. Inte minst för attuppfylla byalagets önskan om ökad inflyttning och att attrahera nya entreprenörer inomturistbranschen. Liknande behov finns sannolikt även i Skärblacka, Vånga, Skärkind ochNorsholm vilket borde kunna lägga grund för en gemensam satsning. Dessa mindre ochturistiskt sett ganska okända bygder skulle tillsammans kunna skapa en för besökare merintressant och kvalitativ helhet där de olika bygdernas tillgångar kompletterar varandra.Norsholm med Göta Kanal, Vånga med Björke Vävstuga och stenhuggarhistoria, Skärblackamed brukshistoria och fiske, Kimstad med godsadelshistoria, natur och Löfstad Slott,Skärkind med historiska forntida artefakter och så vidare.Destinationsutveckling är ofta en lång process som kräver samverkan, samordning ochupprätthållning av förtroende mellan besöksnäringens olika parter på destinationen. Likvälmåste turismen förankras underifrån så att lokalt boende tydligt ser fördelarna med att detkommer betalande besökare. Annars kan satsningen i värsta fall bli kontraproduktiv medmissnöjda innevånare som saboterar de turistiska förutsättningarna genom att få betalandegäster att känna sig ovälkomna. Således är det lämpligt att de turistiska tillgångarna kommerkimstadborna till del på olika sätt – både rekreativt, socialt och ekonomiskt så långt det ärmöjligt – som en faktisk del av marknadsföringen. Nöjda kimstadbor som genererar nöjdabesökare är långsiktigt sett den troligtvis mest effektiva marknadsföringen som går att få.Studier har visat att mun till mun-marknadsföring, fortfarande, kan generera fler besökare änexempelvis annonsering på internet eller tidskrifter i flera sammanhang.För att se till att besökare genererar intäkter i reda pengar krävs tydliga försäljningsstrategieroch kontroll över turisternas förflyttningar. Det vanligaste är paketering av upplevelser medmat och boende. I sådana paket säkras intäkter via förbetalning och fler penningtransaktionerkan stimuleras fram genom att styra upplevelserna så att exempelvis företag som säljerintressanta varor eller tjänster för besökare kan passeras vid förflyttningar. Kvalitetssäkring ärviktigt i detta så att kunden får vad den anser sig har rätt till via det högre pris som vanligenbetalas för paketerade upplevelser. Pengarna som turisten betalar går sedan till löner ochunderhåll av de turistiska tillgångarna. Detta är alltså mycket viktigt att tänka på om Kimstadska få ekonomisk hållbarhet i sina satsningar på turism. Det räcker inte med att tänka ”härvore det trevligt med en skylt om naturen” eller dylikt utan det krävs en tanke bakom gällandehur just den skylten skall användas i genereringen av reda pengar. Annars kommer skyltenbara att stå och förfalla eftersom inga ekonomiska medel genereras till dess underhåll.I Vuollerim i Lappland har byn själv finansierat ett marknadsföringsbolag med en onlineplattform på internet för bokning och marknadsföring av liknande typ som används på flerahåll i Östergötland – exempelvis www.bravikslandet.se. Överskottvinsterna går tillbaka tillägarna som består av bybor som satsat sina egna sparmedel i projektet. När turismen går bratjänar alltså lokalbor pengar. Detta har lett till att mottagandet av turister i Vuollerim prisatsav mången besökare. Upplevelseprodukterna har även delgivits flera priser vid turistmässor.Ofta låter människor turisterna bo i deras egna hem mot betalning vilket ger en väldigtautentisk kulturell upplevelse för långväga besökare som annars besöker byn mest förvildmarksupplevelser, sportfiske med mera.
 11. 11. Precis som beskrivits i göra- och boendeavsnitten ovan skulle en lokal finansiering kunnatestas i detta enligt Vuollerims modell. Turistiska sälj- och marknadsföringsplattformar av denhär typen har även finansierats via leader tidigare i Östergötland. En organisation för bygdensturistaktörer, de som ska använda den, bör stå för plattformens långsiktiga drift ochförvaltning för att bibehålla underifrånperspektiv och för att bibehålla provisionsintäkterna ibygden. Annars kanske exempelvis Upplev Norrköping kan tänkas ta på sig detta uppdrag.Ideella krafter skulle förvisso också kunna ta på sig en roll i detta men det finns alltid en riskmed sådana upplägg i händelse av att eldsjälarna skulle tröttna.I det korta perspektivet bör plattformen förmodligen inte äga ett eget bokningsprogram dådetta är väldigt dyrt att köpa in. Det finns lösningar hos Visit Östergötland i form avbokningsprogrammet City Break där den påtänkta lokala säljorganisationen kan hyra in sigmot förlorad säljprovision.... fram till dess att omsättningen blivit så hög att det lönar sig meden egenägd bokningslösning. Fördelen att nyttja Visit Östergötlands tjänster är även attKimstad och dess samarbetspartners potentiella marknadsföringsplattform även skulleexponeras på andra sidor via regionala samordningslösningar som just nu håller på att skapas.Tanken är med detta att exempelvis ett ”bäversafaripaket” som läggs upp på bygdensmarknadsföringsplattform även hamnar automatiskt på Visit Östergötlands hemsida ochkanske även andra större portaler som nyttjar samma system.Förutom beskrivning av bygdens turistiska utbud och direktbokning bör, enligt önskemål frånintressenter i förstudien, även ”gratispaket” finnas på sajten i form av rekommenderade cykel-, vandrings- och bilturer för de som vill agera mer självständigt (de hade förmodligen ändåinte köpt något färdigt upplevelsepaket). Dessa turer bör då planeras så att turisten hamnar påplatser där den kan spendera pengar om den så önskar och inte bara fågeltorn och liknande därupplevelsen är helt kostnadsfri. En vandringsled mot Löfstad slott från pendeltågsstationenbör således innefatta en passering av Brinks gårdsbutik, och en utmarkering mot den påtänktavandringsleden mellan Älvås och Skärblacka bör tydligt märka ut var pizzerian ligger, tillexempel.Gällande fysiska informationsplatser för besökare så har företrädare för Löfstad slott påtalatslottet som lämplig plats för detta. Som det mest kvalitativa och största besöksmålet medrelation till Kimstad känns detta rimligt. Vidare har pendeltågsstationen nämnts som en platsdär kartor över naturstigar skulle kunna placeras (som då även utgår från stationen) och övrigtupplevelseutbud i bygden. Norsholms sluss är självfallet också en given plats att spridaturistinformation, nu som i framtiden.En intressant liten ”krydda” i marknadsföringsmixen och gällande underifrånperspektiv är”Geocashing” som kan användas för att locka besökare till Kimstad vid sidan av de reguljäramarknadsföringskanalerna. Mer om detta i bilagan om marknadsföring.Nyskapade tillgångar i projektet:En hemsida har skapats för Kimstad Byalag för att möjliggöra effektivare och mer kvalitativkommunikation med kimstadbygdens innevånare gällande spridning av förstudiens resultat.Layouten anknyter tydligt till Kimstads historia och innehållet är sammansatt på ett sätt somhoppas kunna bidra till god överblick både för innevånare och människor utifrån (exempelvispotentiella inflyttare eller entreprenörer som överväger att starta näringsverksamhet i bygden)vad som är på gång i Kimstad, bygdens historia, hur samhällsservicen ser ut, vilka föreningarsom finns, vilka turistiska tillgångar som finns och så vidare. Byalaget tar tacksamt emotassistans gällande att fortlöpande underhålla sajten och fylla på med innehåll.
 12. 12. Adressen är www.kimstadbyalag.seÖvriga möjligheter:Kontakt med realgymnasiet har upprättats gällande deras intresse av att finna praktikplatser.Ett kommande projekt skulle alltså kunna kompletteras med praktikanter från gymnasietsnaturguide- och äventyrsturismprogram under flera dagar i veckan. Likväl sökerturistprogrammet vid Linköpings Universitet varje år efter uppslag för examensarbeten – bådegällande utförande av projekt och c-uppsatser. Studenternas och gymnasieelevernaskompetenser kan potentiellt komma till god nytta och komplettera arbetet i exempelviskommande leader- eller arbetsmarknadsprojekt.Projektet har även tittat på mjukvaran Vote IT som är ett online-verktyg för stormöten ochomröstningar online. Det skulle kunna används för att öka allmänhetens inflytande gällandehur turismen utvecklas i Kimstad, exempelvis gällande nyttjandet av rekreativa tillgångar.Rekommendationer:1: Sprid resultatet i denna förstudie i Kimstad och dess grannorter samt till andra potentiellaintressenter inom turistnäringen och officiella turistorgan i Östergötland. Detta för att försökastimulera fram en organisk utveckling av turistnäringen i Kimstad på marknadsmässigagrunder. Kan förstudien tjäna som inspiration för drivkraftiga entreprenörer som själva tarinitiativ är mycket vunnet för Kimstads turistnäring.2: Försök att praktiskt adressera de påtalade behov och möjligheter som definierats i dennaförstudie, ink. naturmiljöförbättrande åtgärder. Detta kan exempelvis ske genom ett störreeller flera mindre leader-projekt och/eller ansökningar till Samordningsförbundet iÖstergötland, eller kanske Arvsfonden eller liknande inrättningar för ansökning avekonomiska medel. Samordna bygdens intressenter i detta så att ideella krafter som tror attturism är en positiv väg framåt för Kimstad aktiveras, t ex gällande röjning av naturstigar ochdylikt. Uppmuntra självfallet individer med entreprenörsanda som kan tänkas starta nyaturistföretag att delta.Kommersiell verksamhet kräver kvalitetssäkring vilket gör att de som redan verkar inomturism i bygden, eller utomsocknes som kan tänka sig att verka här, bör få stort utrymme så attbranschkunskaper inkorporeras och tas till vara i arbetet. Nära kontakt med Visit Östergötlandoch Upplev Norrköping är självfallet av vikt i detta. Det är viktigt att skapa hållbaravälbalanserade organisationsstrukturer så att projektet inte faller för att eldsjälar tröttnar eller,som i ett annat vanligt scenario, tar för mycket plats och därmed stryper drivkraften hos andra.Detta är även viktigt för att de nyskapade tillgångarna inte ska tillåtas att förfalla när deoffentliga pengarna tagit slut.Tidsåtgång för desssa adresseringar är svårt exakt fastställa. Det handlar om långatidsperioder där varje utvecklingsdel har unika tids- och arbetsmässiga behov.Förslagsvisa arbetspunkter:a. Samordna intressenter för en sälj- och marknadsföringsplattform på internet och sök ellerskapa finansiering för att förverkliga denna. Överväg att låta en nyskapadsamordningsorganisation för turismen i Kimstad, Skärblacka, Norsholm, Vånga och Skärkind
 13. 13. stå för förvaltningen. Detta i enlighet med Vuollerims framgångsrika modell för att behållaunderifrånperspektiv. Partnerskap med t ex Upplev Norrköping kan dock även vara intressanti detta för kvalitetssäkring. Kom överens om ett starkt autentiskt varumärke som passar densammantagna bygden och som är lämpligt att använda under lång tid framöver.Behovet av marknadsförings- och säljplattformen är något som det finns tydliga anledningaratt försöka tillgodose så snart som möjligt. Det skulle troligen tydligt underlätta för en ökandeturism att växa fram runt en sådan marknadsmässig allmänning som stöttepelare. Förmodligenär Visit Östergötlands lösning med Basetool kombinerat med City Break den mest passandeoch lätttillgängliga mjukvaran på kort sikt. Komplettera internetverksamheten medanläggandet av fysiska turistinformationsplatser efter behov.b. Inventera turistnäringen i gällande bygder och hitta aktörer som kan fylla i eventuellaluckor (exempelvis en fiskeguide till Motala Ström vid Älvås, kombinerat med en samordningav vattenägarna för att generera ett fiskekort för sportfisketurister) gällande att paketera flerupplevelser att sälja på marknadsföringsplattformen. Ju fler säljbara paket av god kvalitédesto bättre.c. Arbetslösheten är mycket hög i Östergötland just nu. Se vilka nytillgångar som kaniordningställas genom att sälja arbetsrehabiliteringstjänster till kommunen. Hör medsamordningsförbundet om de är beredda att låta Kimstads turistiska intressenter delges pengarför att exempelvis bygga höghöjdsbana eller skapa ett centralt besöksmål i Kimstad därarbetslösa kan sysselsättas långsiktigt och där nya anställningar har realistisk potential attgenereras. Undersök om ett leaderprojekt kan vara en del i detta för att utöka finansieringen(eller tvärtom såklart). Kanske finns även privata sponsorer eller investerare?Hör med arbetslöshetsförmedlingen om det finns arbetslösa som har turistiska ambitionergällande att starta eget som kan tänkas vilja delta i detta. Ordna kompetent projektledare ochlåt offentliga pengar på detta sätt ”kickstarta” turistnäringen i Kimstad - samtidigt nås socialamål för lokala arbetslösa och rekreativa nytillgångar skapas för alla boende i Kimstad.Troligen är den ekonomiska föreningen en bra organisationsform för en sådan typ avverksamhet.3: Uppmuntra geocashing inom de lokala föreningarna, särskilt gällande barn ochungdomsverksamheter. Kanske även skolor och fritids kan ha roligt med geocasching på ettsätt som gynnar deras pedagogiska verksamhet? Detta blir då både en social verksamhet förbygdens innevånare och marknadsföring av Kimstad som besöksmål på samma gång.Övergripande är alla sociala- och rekreativa projekt som stärker innevånarnas relation tillhembygden bra långsiktig marknadsföring för den lokala turismnäringen. Geocashing äregentligen bara en av många olika möjligheter - dock en tydligt definierat lämplig sådan.4: Låt nyskapade turistiska tillgångar komma den lokala allmänheten till del så långt det ärmöjligt, både socialt, ekonomiskt och rekreativt. Överväg att öka underifrånperspektivetgenom offentliga möten via demokratiska diskussions- och röstningsverktyg online, som VoteIT, för att verkligen involvera lokalbor i den turistiska utvecklingen.5: Genomför ytterligare en förstudie där de kulturella delarna i Kimstads turistiska tillgångarinventeras och analyseras för att komplettera det som inte hanns med i denna förstudie. Dettakan även utgöra en av flera olika delar i ett större projekt baserat på denna rapport.
 14. 14. 6: Tänk långsiktigt. Kända turistdestinationer som Åre och Dalarna har arbetat i över hundraår för att nå de positioner på den mentala turistkartan de idag åtnjuter. Kimstad börjar först nu.Avslutande kommentarer:Syftet att undersöka möjligheten att skapa en samarbetsplattform för turismen i Kimstad hartydligt uppfyllts enligt ovan. En tydlig kartläggning av möjliga turistiska verksamheter hargenomförts vilket rapporten beskrivit. Dessa möjligheter kan tas tillvara av Kimstadbor likvälsom människor/företag utifrån.För att uppfylla leaders integrationsmål har denna rapport skickats till Kimstad byalagsirakiska vänförening URUK i Norrköping, samt delgivits folkungalands leaderprojektet ”Nypå landet”. Kimstad byalag välkomnar alla invandrare som så önskar att försöka etableraturistisk verksamhet i bygden. Byns populära pizzeria drivs redan av nysvenskar.Det arbetar många kvinnor inom turismbranschen vilket förhoppningsvis ökar sannolikhetenatt fler kvinnliga företagare kan tänkas etablera sig i Kimstad om en satsning påturismbranschen genomförs. Inom projektet har många samtal med just kvinnor i ledandepositioner genomförts men även kvinnliga entreprenörer som projektet träffat och försökt attuppmuntra till engagemang i Kimstad.Gällande barn och ungdom uppfylls målet genom att konstatera att turistnäringen mår bra avnöjda innevånare som talar väl om sin bygd. Därför kan Kimstad byalag inte göra annat än atthoppas på att mer ideell aktivitet på fritiden för barn och ungdom präglar framtiden i bygden.Det stärker bygdens image både inåt och mot omvärlden. Vi som bor i Kimstad ska trivas ochha det bra, kort och gott. Om fler turistiska tillgångar skapas i Kimstad kommer dessa därtillatt gynna inneboende barn och ungdomar direkt, t ex om kanotuthyrning eller en spännandehöghöjdsbana kom till stånd. Därtill har turistnäringen potential att skapa sommarjobb förungdomar.Projektet kompletterar denna rapport med ett utkast för en ny projektansökan som kan sessom ett diskussionsunderlag inför steg II av ”Besök Kimstad”. I detta föreslås”Östrafolkungaland” som samlande destinationsvarumärke för orterna i före detta Skärblackakommun. Utkastet är medvetet kraftigt vinklat i underifrånperspektiv för att bygga det nyadestinationsvarumärket från grunden. Det har skickats till en rad aktörer för att inspirera tillett större projekt. Curt Anderssons medborgarförslag på en naturstig mellan Älvås ochSkärblacka som han tog fram i samarbete med ”Besök Kimstad” utgör också ett utmärktkomplement till rapporten. Allt finns tillgängligt på www.kimstadbyalag.se.Sammanfattningsvis hoppas jag och Kimstad byalag att rapporten inspirerat dig som läsareoch väckt tankar kring vad Kimstad kan erbjuda just dig för entreprenöriella möjligheter.Önskas fördjupning rekommenderas bilagorna. Det turistiska kontaktnätverk som projektetbyggt upp finns tillgängligt via Kimstad byalag. Stort tack till alla som som varit med ochbidragit till denna förstudie.Med vänlig hälsningJonas LaganderProjektledareBILAGOR -
 15. 15. Bilaga A - Marknadsföring:Online marknadsföringsplattform för besöksnäringen i Kimstad med omnejd.Projektet har blivit erbjudet av Visit Östergötland att använda webbverktyget Basetool där engemensam marknadsföringsplattform kan skapas och bokningsverktyg från Visit Östergötland(City Break) kan inkorporeras. Verktyget kan användas för att lägga upp en hemsida däraktörer, kopplade till exempelvis ett försäljningsbolag ägt av turistnäring, enskilda och ideellaorganisationer i Kimstad med omnejd, som är inkopplade i basetool kan uppdatera sin egeninformation gratis.Flera exempel finns i Östergötland på marknadsföringsplattformar på internet som täckerturismutbudet i en viss region - www.sommenbygd.se och www.bravikslandet.se. Dessa harintegrerat information om sitt upplevelseutbud med bokningsfunktioner. Därmed kan de säljadirekt på sidan och låta regionens upplevelser paketeras med mat och boende. Produkternablir då sammansatta av flera olika aktörer och kvaliteten höjs. Därmed kan man ta bättrebetalt.Exempel på hemsidor som använder Basetool:Västsverige, www.vastsverige.seGöta kanal, www.gotakanal.seSCR, www.camping.seRoslagen, www.roslagen.se
 16. 16. Exempel på hur en sida i Basetool kan se ut:Bokningsprogram –Förstudien har tittat på programmen Travelize och City Break. Båda har sina för ochrespektive nackdelar. Travelize är mer paketanpassat (menyvarianten), medan City Break ärmer anpassat för att kunden ska kunna sätta samman egna upplevelseprogram(buffévarianten). Båda är väldigt dyra att köpa in – från 50 000 och uppåt – plus attmånadsavgifter tillkommer. För båda gäller att en framtida marknadsföringsplattform förKimstad och grannorters turismverksamhet nog behöver en tydlig återkommande volym avbesökare innan det är värt att köpa in. Travelize föreslog 100 sålda paket per år innan ettövervägande kring investering bör göras. Visit Östergötland kan tillhandahålla City Breakutan annan kostnad än att provisionen går till dem och inte bygdens organisationsplattform.Det kan troligen vara ett bra sätt att komma igång. Men samtidigt kan det göra plattformensvårare att finansiera gällande administrationsarbete och kundservice när säljprovisionen gårannorstädes.www.stockholmadventures.se är ett exempel på turistföretag som använder Travelize.www.sommenbygd.se använder City Break.Indirekt marknadsföring via Geocaching –Geocashing handlar om att lägga ut små ”cashar” i intressanta platser i naturen och vidintressanta byggnader. Dessa består av en liten plastlåda med någon slags present i tillupphittaren. En slags skattjakt helt enkelt. Casharna hittas via GPS och fenomenet har blivittill en global ideell rörelse. Enligt Anders Rosenkvist från Friluftsfrämjandet i Kolmården,
 17. 17. som är utövare, är geocashing något som genererar turister till Sverige varje år. Dessa kan bilagenom stora delar av landet på jakt efter ”cashar” som ger dem poäng, ledande till högreranking på www.geocashing.com.Geocashingsystemet förbjuder kommersiell involvering. Används skattgömmorna tillreklamerbjudanden och dylikt godkänns de inte av www.geocashing.com. Men omkimstadbor på ideell basis ser till att geocashar finns vid alla intressanta besöksmål i nejden ärdet helt okay. Förmodligen skulle skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar och liknande kunnaskapa roliga aktiviteter för Kimstads ungdomar via detta. En del cashar finns redan i Kimstad,Norsholm, Skärblacka och runt Löfstad slott. Men ju fler och ju högre kvalitet på gömmornaoch casharnas innehåll desto bättre (deras upplevelsegivande kvalitéer rankas påwww.geocashing.se av upphittare). Det skadar naturligtvis inte om cashar placeras ut på ettsätt som indirekt kanaliserar besökare till turistiska aktörer där besökarna ges möjlighet attspendera pengar till det lokala näringslivet... även om det sker på ideell basis.Broschyrer, skyltar och informationstavlor:För att besökare på plats ska kunna ta del av innehållet kan broschyrer, skyltar ochinformationstavlor som beskriver och leder till det turistiska utbudet placeras ut på strategiskaplatser. De två mest självklara för turistinformation torde vara Löfstad Slott ochPendeltågsstationen i Kimstad, eller eventuellt pizzerian. Om Kimstad börjar generera enstörre mängd besökare kopplat till de påtänkta naturstigarna eller Kimstad kyrkby kanpendeltågsstationen och Kyrkan/skolmuseet vara potentiella platser för turistinformation.Norsholms sluss är redan en bas för turistinformation och det är självfallet bra om den såförblir.Bilaga B – Fördjupning naturrelaterad turism:Natura 2000:I och kring Kimstad finns en omfattande rik och vacker natur. Flera Natura 2000-områdenfinns med det närmaste vid Lera i form av ”Kimstad Ekbacke”, hem för bland annatÖstergötlands landskapsinsekt läderbaggen. Vidare finns närliggande Natura 2000-reservat”Norsholms Naturreservat”, ”Runstorp” mot Grensholm samt ”Restad” och ”Ribbingsholm”vid Glan i Skärblacka. Alla har stora natur- och rekreationsvärden med turistisk potential -exempel på arter som kan skådas förutom läderbagge är olika sorts orkideer, havsörn ochberguv. De förutsätter dock tydlig besöksplanering för hållbart nyttjande så att områdenasnaturvärden och skönhet bevaras i enlighet med länsstyrelsens skötselplaner.Helst bör turistiska strävanden i området leda till ökade skötselåtgärder och att områdena blirmer kända för det nära rekreationslivet i kommunen. Kommunekologen i Norrköping haruttalat ett behov av att röja upp Kimstad Ekbacke från sly, se över eventuella brister i stängseloch återinföra betesdjur. Detta har eftersatts länge i området.Löfstad Slott:Löfstad Slott har som vision att i närliggande tid skapa en naturstig som löper från slottet nermot ”fornborgen” (åt kimstadhållet) och sedan bryta av mot Eda för att därefter gå tillbaka tillslottet. Detta kommer att ske tillsammans med kommunekolog och Linköpings Skogstjänstsom arrenderar marken mellan slottet och kimstad av Riddarhuset. Potential för fågelskådningfinns vid en backe vid Löfstadsjön som idag används för pulkaåkning om vintrarna av barn
 18. 18. och ungdom. Även västra delen av sjön är lämpligt för fågelskådning men där kan detbehövas en anlagd fågelskådningsplats.Vidare har diskussioner förts mellan Löfstad Slott och Östgöta Bi Ekonomisk Förening(www.ostgotabi.se) gällande att anlägga en visningsbigård i slottsparken - både traditionellakupor och observationskupor med glas där man i säkerhet kan beskåda bina. Östergötlandsfältbiologer har också visat intresse för Löfstad slott gällande ungdomsverksamhet i naturen.Kommunbiologen är intresserad av att återuppta de naturvandringar, primärt”fladdermussafaris”, som tidigare vidtogs vid Löfstad slott.Uppenbarligen tycks det vara mycket naturinriktat på gång vid Löfstad slott som kan gynnabygdens besöksnäring. Svårigheten för Kimstad byalag och övriga intressenter att engagerasig i detta via leader är att kommunen och museet gärna vill sköta detta själva.Underifrånperspektiv via ideella krafter kan bli svårt att inkorporera just gällandeanläggningsprojekt runt Löfstad. Men marknadsföringsmässigt borde inget hindraengagemang.Ett förslag från kommunekologen i Norrköping är istället att för att lägga tid på det som ändåkommer att göras via offentliga medel så kan ett leaderprojekt rikta in sig på att skapasynergieffekter. Detta skulle exempelvis kunna vara en anslutningsled från Kimstad Ekbacketill Löfstad slotts naturstig så att naturvandrare slipper använda bilvägen. Ett förslag från enintressent i förstudien är att förlänga denna anslutningsled ned till gamla delen av Kimstadgenom att röja upp gamla banvallen från gamla affären och skapa en led via kyrkan upp tillKimstad Ekbacke vid Lera. På så vis kan vandrare nå ända fram till Kimstad kyrka (som haren historisk nära anknytning till Löfstad slott), skolmuseet och hembygdsgården. Om såönskas kan besökare sen utforska Kimstad ytterligare eller färdas vidare västerut motNorsholm/Skärkind/Vångavägen eller norrut mot Skärblacka.Andra förslag har varit att låta bli stigen över Kimstad Ekbacke för att istället skapa stigar påandra sidan vägen som kan nås från pendeltågsstationen. Detta då vägen runt lera når Löfstadslotts naturstig ändå (men då missas Kimstad Ekbacke och direktkopplingen mellan Löfstadslott och Kimstad kyrka/centrum/skolmuseum/hembygdsgård). Kopplingen tillpendeltågsstationen skulle då göra kimstads natur mer tillgänglig både för Norrköpingsboroch Linköpingsbor. Turistinformation skulle då kunna sättas upp vid pendelstationen ochsynergier mellan Motala Ström, pizzerian och de påtänkta naturstigarna skapas – inklusive ennaturstig mellan Kimstad och Skärblacka.Ett uttalat problem på Löfstad Slott är bristen på nära boende för besökare. Det är möjligt attett boende skulle kunna skapas på slottets nära mark men även i Kimstad. Mat ochupplevelser finns på Löfstad Slott av god kvalité men för att skapa paket måste boendet till.Det närmaste boendet i nuläget är Kapten Billes i Norsholm vilket är en lite för lång sträckaför gående och även i viss mån cyklister från Löfstad räknat. Här finns möjligheter förentreprenörer att undersöka vidare.Andra kompletterande verksamheter som kommit på tal är turridningar längs med naturstigenoch öppningar för älgsafaris då älgar ofta kan ses på vägen mellan Kimstad och Löfstad slott.Ökad kunskap kring hur älgarna rör sig i landskapet och hur många de är krävs sannolikt dockför att kunna säkerställa kvalité på upplevelserna. Förmodligen skadar det dock inte att nämnaälgarna i marknadskommunikationen av platsen även utan regelrätta safaris.
 19. 19. Älvås/Motala Ström:I denna del av Kimstad finns det både bäver och utter. En individrik göspopulation och en delintressanta fåglar som rördrom och havsörn. Det finns även badmöjligheter.I nuläget finns inga möjligheter att sportfiska för fristående besökare utifrån. Medlemskap iKimstad Sportfiskeklubb är endast öppet för boende i kimstad med omnejd och inga lösafiskekort säljs. Inte heller för enskilda tillfällen (som paketerade fiskeupplevelser) tycksintresse finnas för detta. De många olika vattenägarna gör att ett gemensamt fiskekort försträckorna bortom kimstad sportfiskeklubbs arrenderade vatten kan vara svårt att få till, menborde inte vara omöjligt. En inventering av vattenägarna krävs för att veta vilka de är ochnågon form av nyttoplattform för dem krävs sannolikt för att få till ett fiskekort. Samtidigt ärdet viktigt att en turistisk verksamhet inte påverkar Kimstad sportfiskeklubbs verksamhet påett sätt som kan uppfattas som negativt. Troligen är det bäst att hålla sig till organiseradefisken där varje gästande sportfiskare befinner sig på platsen under fullt kontrollerade former.Ren ”catch and release” där inga fiskar dödas utan istället återutsätts är sannolikt nödvändigtför att skapa långsiktig hållbarhet både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.En möjlighet för detta område som fått positiv feedback från flera olika intressenter är enkajak/kanotled från Älvås till Skärblacka. En sådan skulle i praktiken kunna binda sammanLinköping med Norrköping vattenledes vilket skulle kunna ge intressanta turistiskamöjligheter. Likväl skulle den skapa ett band mellan Kimstad och Skärblacka vilket fåttpositiv återkoppling från intressenter i Skärblacka. Kimstadbor skulle kunna använda vattnetför en ny typ av rekreation och kanske även idrottsverksamhet skulle kunna komma igång.Enligt hembygdsföreningen har Kimstad en gång i tiden haft en kanotklubb som anordnadestora tävlingar i strömsträckan Älvås-Roxen. Således finns lokala anor att anknyta till.Intressenterna som uttalat sig positivt till kanot/kajak-led är Kapten Billes, KimstadHembygdsförening, Visit Östergötland, Skärblacka företagarförening, Friluftsfrämjandet iNorrköping och Point 65.För att få till en kanotled har möjligheten att skapa en enkel kanotramp/brygga diskuterats. Ettproblem i detta är dock kraftverket som har starkt sug som kan dra ned människor undervattnet där de riskerar att fastna i turbinerna. 200m innan kraftverket är det förbjudet att vistasi vattnet. Därför måste anordningen skapas på betryggande avstånd vilket kräver att kanoternafraktas landvägen upp till udden. Alternativt att någon form av skydd skapas som tillgodosersäkerheten vid kanotlandningsplatsen.Förslag på plats för kanotrampen/bryggan som kommit upp är vid den lilla stranden i börjanav kvarnlyckevägen, direkt efter att man passerat lantmännen. Vid udden borde kanoternakunna glida ned till vattnet på gräset. Det finns även två mot kraftverket mer närliggandeplatser där kanoter lätt borde kunna ta sig upp – på forsbysidan vid en liten röd ”el-stuga” e ddär det finns goda förutsättningar för en liten kajak/kanotbrygga, och vid ett gult hus pårelativt nära avstånd mot älvåsbron på kvarnlyckevägen där en backe löper hela vägen ned tillvattnet (naturlig båtramp). De sistnämnda platserna är dock förmodligen lite för närakraftverket för att kunna nyttjas utan den påtalade säkerhetsanordningen, t ex något slags näteller skyddsstängsel i vattnet invid bryggan.En möjlighet som påtalats här är att koppla kajakleden till ett återupptagande avleaderprojektet ”Kvarnparken” vars syfte är att göra udden mer tillgänglig för bad ochrekreation. De delar av det projektet som godkänts av Norrköpings kommun skulle även
 20. 20. kunna införlivas i en uppföljande ansökan till Leader Folkungaland baserad på dennaförstudie. I närhet till udden finns även två gamla naturstigar som skulle kunna restaureras viaslyröjning och därmed skapa fler synergieffekter med badplats och kajakled. En plan för detsistnämnda gällande östra sidan om strömmen har upprättats av Curt Andersson, före dettaprojektledare för ”Kvarnparken” och styrelseledamot i Kimstad byalag. Planen beskriver ennaturstig mellan Skärblacka och Kimstad med förutsättningar för kvalitativa naturupplevelser.Den påtänkta stigen ansluter till befintliga rekreativa tillgångar i Skärblacka med anslutningtill både sportfiskemöjligheter gällande ädelfisk, och Natura 2000-klassade naturområden runtGlan.Övriga naturområden:Andra naturområden som definierats i förstudien är viltvattnet vid Fröjerum (på vägen motGrensholm) där det intill vägen upp mot Lilla Ulveryd finns en yta med potential förorganiserad fågelskådning i mindre skala. Ett förslag som kommit från lokala ornitologer äratt skapa en enkel parkeringsplats för 1-2 bilar, siktröja sly och sätta upp informationstavlorom fågellivet. Platsen passeras sommartid av många cyklister som cyklar ”Roxen runt” ochdet är möjligt att någon form av infrastruktur som anpassats för dem skulle kunna varagynnande, t ex enkla sittplatser för rast och fika.Enligt samma lokala ornitologer kan fågelskådningsmöjligheter även förbättras vid detbefintliga fågeltornet vid Åby gård i Norsholm, dit det är en påtalat undermålig vägvisningoch saknas tillfredställande information för besökare om fågellivet.Vid borlejasjön finns en ”trolsk och spännande” naturmiljö som tidigare använts för blandannat mulleverksamhet. Här kan troligtvis besökare få fina naturupplevelser enligt uppgifterfrån intressenter. För att komma till sjön rundar man soptippen söder om Löfstad slott påvästra sidan, åker vidare söderut tills man kommer till sjön. Området är strax innan sjön.På andra sidan Motala ström upp mot och runt hela Grensholmsområdet och bort mot Vångaligger Sveriges tätast dovhjortspopulerade område. Att se dovhjort på dessa marker kan i detnärmaste garanteras, direkt från bilvägen. Markägarna för Runstorp och Grensholm har sagtatt de har inga anmärkningar på dovhjortssafaris från bilväg men vill inte se organiseradeturer på markerna som kan uppfattas störande… framförallt inte under jaktperioden.Uppenbart finns goda möjligheter till dovhjortssafaris av hög kvalité här, men även jaktturismvilket redan förekommer hos vissa markägare.Återkoppling från intressenter:Visit Östergötland har uttalat rekommendationer kring naturupplevelser och graderar demenligt nedan -1: Fågelskådningspaket -Fågelskådning är av fortlöpande intresse från utländska turister.2: Bäversafaris -Bäversafari mitt emellan två storstäder som Linköping och Norrköping borde vara unikt bådegällande tillgänglighet (pendeltåg/buss och E4) och kundmassa.3: Dovhjortssafari
 21. 21. Kronhjortssafari finns i Simonstorp (www.kronhjorten.se) men dovhjortssafari på vilda djurär mer sällsynt och det är en mycket komfortabel och tillgänglig upplevelse eftersom den kanorganiseras från bil.4: Höghöjdsbana/äventyrsturismHöghöjdsbana har visat sig gångbart på många ställen och kan kombineras med annannaturturism. Det är en arbetsintensiv upplevelse som kan ge lokala arbetstillfällen och lockabarnfamiljer och företag till en given plats där kompletterande upplevelser kan erbjudas.5: Sportfisketurism -Sportfisketurism är teoretiskt gångbart både i Roxen (gädda), Motala ström (gös),Mellanströmmen i Skärblacka (regnbåge/öring) och Glan (gös) med fin fisktillgång. FörKimstads del föreligger dock ett hinder för fisketurismverksamhet i Roxen då ingen båtrampfinns på sjöns östra sida (se www.roxen.nu). Med en sådan ramp på plats hade aktörer iKimstad kunnat sälja fiskekort och Roxens fiskevårdsområdesförening hade kunnat ta medKimstad i sin marknadsföring av sjön.Kapten Billes i Norsholm är intresserad av att få till kartor, i broschyrer och på hemsida, påalla naturupplevelser i nejden. Kartor med turförslag för bilister/motorcyklister och cyklistervore en stor fördel. Likväl tydlig markering av alla naturstigar och att dessa är i respektabeltskick för besökare. Alla typer av upplevelsepaket som passar i bygden är av intresse för demunder förutsättning att de kvalitetssäkras. De föredrar en bokningslösning via tredje part föratt inte vara ålagda med att ge resegaranti till besökarna (det åläggs istället påbokningsansvarig instans – t ex Visit Östergötland).Äventyrsturism:Höghöjdsbanor har påtalats av flera intressenter. Två platser att undersöka för detta finns nerevid Norsholm sluss – en vid sidan om minigolfbanan där en liten bana för barn skulle kunnaskapas, och en vid sidan om Kapten Billes där det idag finns en outnyttjad trädgård med högaträd. Båda markområden ägs av Göta Kanalbolaget. Runt Löfstad slott är höghöjdsbana intelämplig eftersom den kan uppfattas som identitetsmässigt störande för slottsmiljön, enligtslottspersonal. Funktionsdugliga alternativ närmare Kimstad har inte hittats underprojektperioden.Äventyrsupplevelser i Kolmården har erbjudit sig att lämna offert på byggnation avhöghöjdsbanor, träna arrangörer/banledare i hur de fungerar och om det behövs fortlöpandeunderhåll av banorna. De kan även tänka sig att själva stå för den operativa verksamheten ocheventuellt även komplettera med sina övriga turistiska erbjudanden i anpassaning tillförutsättningarna i bygden.Kompletterande till höghöjdsbana eller som ett alternativ skulle kunna vara bergsklättring omlämplig bergvägg kan hittas, t ex runt fornborgarna vid fröjerum. Realgymnasiet harutbildning i bergsklättring som eventuellt skulle kunna användas i en framtida verksamhet pånågot sätt. Gymnasiet har visat stort intresse för att delta i ett uppföljande projekt genom attbidra med praktikanter.
 22. 22. Bilaga C – Organisation och förvaltning:Organisatorisk förvaltning med underifrånperspektiv:Destinationsutveckling kräver samarbete och långsiktiga förhållningssätt. Vidare är det viktigtatt bygdens innevånare känner att turismen även gynnar dem.Flera exempel kring organisatoriska plattformar med underifrånperspektiv har definierats iförstudien som skulle kunna användas som inspiration till förvaltningen, utvecklingen ochmarknadsföringen av turismen i Kimstad och dess grannorter.Exempel -1: Upplev Omberg (www.upplevomberg.se)En ekonomisk förening som ägs av Ellen Keyinstitutet, Galleri Omberg, Naturus och Tåkernsträdgård, Ellen Keys Strand, Vätternrundan, Bilda Mening HJ, Alvastra förlag, Alvastrakrönikespel, Gebbe Björkman och Stocklycke Vandrarhem (www.upplevomberg.se, 2012).Kompetensen inom kooperativet ligger inom natur, kultur och hälsa som erbjuds i form avolika upplevelseprodukter. Gemensam marknadsföring av Omberg utåt är en viktig bit avverksamheten som manifesteras i hemsida, broschyr samt informations- och säljplatser.Därtill tillhandahålls plattformer för kunskapsutveckling i form av seminarier, helgträffar ocholika temaarrangemang. Detta ofta tillsammans med flera olika aktörer med intresse för natur,kultur och hälsa. Årligen anordnar Upplev Omberg ”Omberg festdagar” vilket är ettevenemang med marknadsinslag.Exempel på vad upplevelser som erbjuds inom ramarna för Upplev Omberg är -Kajakpaddling på Vättern med eller utan guideCykelturer, med eller utan guide, på skogsstigarnaRidturer med eller utan guideNaturguidningar – t ex. öringsafari, växtvandringar, fågelskådning, guidningar till skridsko,skidor mm.Upplev Omberg har på eget initiativ gett ut en tidning, ”Om Omberg”, som delats ut gratis tilllokalboende i området för att ombesörja lokal förankring. Innehållet beskriver de olikatillgängliga aktiviteterna och aktörerna på Omberg och syftet är helt enkelt att de som bor runti kring Omberg ska ha kännedom om vad som sker i deras hembygd och vilka möjligheter tillupplevelser som finns.2: Hotel Vuollerim (http://www.gastgiveriet.se)Vuollerim är en liten by i lappland utanför Jokkmokk. Sedan hösten 2006 ägs byns gästgiveri,Hotel Vuollerim, av bygdeprojektet Visioner i Vuollerimbygden AB, VIVA. Ett hundratalprivatpersoner i bygden, flera ideella föreningar, organisationer och företag är nu delägare ibygdebolaget som driver Hotel Vuollerim.
 23. 23. VIVA:s mål är verka för en ännu positivare utveckling av Vuollerimbygden genom projektoch andra insatser som leder till ökad inflyttning och sysselsättning samt ökar intresset förbygden.VIVA ska även arbeta för att höja bygdens marknadsvärde, vidareutveckla infrastrukturen,och bidra till att göra Vuollerimbygden till en ännu trevligare och intressantare plats att levaoch verka på.Företagets första projekt är att driva Hotel Vuollerim. Under samma tak finns nu logi,restaurang, bar med fullständiga rättigheter, konferensrum, gillestuga och bastu.3: Lapland Vuollerim Welcomes You AB (http://www.laplandvuollerim.se)Lapland Vuollerim Welcomes You AB, är ett bygdebolag med ett femtiotal delägare, för attmarknadsföra Vuollerimbygdens upplevelser genom ett fönster. Genom en gemensambokningsplattform/hemsida där bygdens alla upplevelser finns samlade blir marknadsföringeneffektiv (att jämföra med de östgötska leaderfinansierade satsningarna www.bravikslandet.seoch www.sommenbygd.se).Syftet är att göra det attraktivt och enkelt för besökare att kunna hitta och boka både enskildaaktiviteter och paket, bland alla de aktiviteter som finns, och öka antalet besökare tillVuollerimbygden.Företaget kom till genom ett bygdeintitiativ som startade år 2007 och blev ett aktiebolag2010. Ändamålet är att paketera och tillgängliggöra föreningars och företags utbud avaktiviteter i Vuollerimbygden med omnejd. Detta arbete har varit framgångsrikt med mångaengagerade i bygden. All vinst återinvesteras i bolaget och i bygden.Lapland Vuollerim Welcomes You, arbetar för ett brett samarbete i regionen, är en aktivmedlem i Destination Jokkmokk och deltar både i Destination Jokkmokks och SwedishLaplands gemensamma arbete. Innehar även medlemskap i svenska ekoturismföreningen.Företaget har erhållit utmärkelsen ”Årets Outdoor Product” på Nordens största vildmarks- ochflugfiskemässa i Stockholm tre år i rad (2010-2012). En del i deras autentiska vinnandekoncept är bybornas hjärtliga öppenhet mot turister – som ofta får bo hemma i privata hem.En sådan autenticitet kan troligen bara vinnas genom äkta underifrånperspektiv och verkliggenererad nytta för bygden.4: Le Mat B&B (www.lemat.se)Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som driver Hotell, B&B och Hostel. De säljergästnätter av hög kvalitet samtidigt som de skapar arbete för människor som står långt frånarbetsmarknaden. Varje Le Mat är ett socialt företag. Det betyder att människor startar ochdriver företaget tillsammans och kombinerar affärsmässighet med demokrati och egenmakt.Det har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb, enligt Le Mat själva.Förebilden för Le Mat är italienska Hotel Tritone i Trieste som startades för mer än 15 årsedan. Le Mat Europa är ett europeiskt samarbete för att stärka varumärket och sprida idén tillfler länder. På så sätt startas fler sociala företag och det blir fler nya jobb.Att samarbeta med Le Mat är enligt företagets hemsida ett sätt för företag och organisationeratt medverka till ett ökat socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility.Samarbetet kan se ut på många sätt exempelvis delägande i fastighet, sponsring, donation,kunskapsöverföring eller andra resurser.
 24. 24. Sociala företag som Le Mat kan erhålla offentligt stöd för att starta igång, likväl får de fleraben att stå på då de säljer arbetsträning, integrations- och rehabiliteringstjänster tillkommuner vid sidan av den näringsverksamhet de bygger på. Således gör de både social nyttagenom att hjälpa människor tillbaka in i arbetsliv/samhällsgemenskap och ekonomisk nyttagenom att erbjuda tjänster och produkter på marknadsmässig basis.Mer fakta om socialt företagande finns på www.skoopi.coop och www.coompanion.se.Är det av intresse att söka pengar för att organisera socialt företagande i Kimstad, som en del ien besöknäringssatsning, är aktuell organisation samordningsförbundet –www.samordning.org.5: Jordhammars Handelsträdgård (www.jordhammar.se)En idé som kommit upp av en intressent i projektet är att Kimstad skulle behöva någon formav naturlig attraktionspunkt, ett nav, där besökare kan samlas upp och som kan kompletterasav andra turistiska verksamheter . I den framlagda tanken ingick ett exempel i form avhandelsträdgård. En sådan skulle innefatta butik och en levande grön miljö värd att besökaoch återkomma till.Projektledaren har deltagit i en tvådagars kurs i socialt företagande arrangerad av Skoopi därexempel gavs på hur dylika verksamheter skulle kunna skapas. Faktum är att representanterfrån just en sådan av projektintressenter påtalad anläggning också var med på kursen.Anläggningen heter Jordhammars Handelsträdgård och ligger i Stenungsund utanförGöteborg. Den drivs som ett socialt företag (ekonomisk förening), likt Le Mat, därhuvuddelen av inkomsterna kommer från grön rehabilitering där kunderna är olika offentligamyndigheter. Den andra delen kommer från odling av växter, snickeri , betongkonst och såvidare. Mycket säljs i den egna butiken. Ägarna av Jordammars handelsträdgård är före dettaanställningslösa som startade upp anläggningen via ett EU-projekt, 2012.Det är en grön och frodigt prunkande anläggning som borde attrahera besökare av olikakategorier. Fördelen är att anläggningen inte bara är beroende av odlingsdelen för sinekonomiska försörjning utan att den även tjänar pengar på att sysselsätta anställningslösamänniskor. Således kan långtidsarbetslösa få en samlingspunkt i hembygden samtidigt som enöppning för ”self empowerment” skapas för dem som individer.En fördel gällande uppstart är även, även här likt Le Mat, att EU-medel eller annat offentligtstöd kan sökas för att få anläggningen på fötter… precis som gjordes i Stenungssund där förnärvarande ett dussintal personer arbetar eller sysselsätts på heltid. Inget säger emot att ävenett fik skulle kunna inkorporeras i en sådan anläggning eller en Le Mat-liknandeboendelösning.
 25. 25. Bilder på Jordhammars handelsträdgård:Demokrati och bygdeinflytande:VoteIT är en online plattform för möteshållande och demokratiskt beslutsfattande. Deltagarekan diskutera och rösta från hemmet när de själva har tid. På detta vis kan man nyttjadirektdemokrati vid behov. I princip kan hundratals personer delta i en diskussion ochomröstning. Mötena brukar vara öppna under 1-2 veckors tid. Miljöpartiet tog fram sitt nyapartiprogram 2012 genom att låta vem som helst logga in på VoteIT och delta i processen.Detta är en möjlighet för Kimstad byalag att ge kimstadsborna möjlighet att delta ibygdearbete utan att vara bundna vid en särskild mötestid och plats. Verktyget kan också varaanvändbart vid samarbete över sockengränser inom ett större turistprojekt eller andragrannortssamarbeten. Mer information på www.voteit.se.

×